Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Partnery v podniku, domácnosti i životě
Pospíšilová, Marie ; Křížková, Alena (vedoucí práce) ; Piscová, Magdaléna (oponent) ; Rašticová, Martina (oponent)
Tato disertační práce navazuje na současné směřování výzkumu podnikání a genderu, které upozorňuje na dosavadní vylučování či opomíjení žen ve výzkumu podnikání. Kritický pohled se zaměřuje i na aplikování mužské perspektivy při zkoumání a posuzování ženského podnikání, a na přehlížení důležitých kontextů, které situaci podnikajících ovlivňují. S ohledem na tuto kritiku se zaměřuji na zakotvení podnikání v nejrůznějších kontextech. Pro uchopení tohoto problému využívám institucionální perspektivu, hledám souvislosti s formálními i neformálními institucemi v Čechách a na Slovensku. Výzkum se zabývá podnikatelskými páry, na kterých lze zkoumat zakotvenost podnikání mimo jiné v domácí oblasti. Cílem práce je poskytnout mikropohled na konstrukci rozdělování rolí v domácí a podnikatelské sféře a na to, jakým způsobem jsou tyto konstrukce zdůvodňovány pomocí kulturních repertoárů. Vyjednávání rolí v páru zkoumám u heterosexuálních partnerství metodou kvalitativních rozhovorů s každým z partnerů zvlášť. To mi umožňuje zkoumat i potlačované hlasy (častěji ženské) v páru. Data analyzuji s využitím sociálně konstruktivistického přístupu k zakotvené teorii. Výsledky práce ukazují na základní problémy, které byly při konstrukci domácích a pracovních rolí důležité. Jedná se o genderové nerovnosti v konstrukci...
Aspirace studentek managementu, role matky manažerky a sociální politika
Tobiášová, Magdaléna ; Křížková, Alena (vedoucí práce) ; Marková Volejníčková, Romana (oponent)
Práce se zabývá problematikou žen v managementu. Teoretická část uvádí základní východiska a vysvětluje stěžejní pojmy, jako je genderová segregace trhu práce, diskriminace žen v managementu, nebo bariéry vstupu žen do manažerských pozic, které jsou zásadními genderovými nerovnostmi na trhu práce. Popsána je také rodinná politika, která má pomáhat v harmonizaci práce a rodiny. Výzkumná část si pak klade za cíl zjistit, jak vnímají tuto problematiku aspirující manažerky, studentky managementu, pomocí polostrukturovaných rozhovorů zpracovaných tematickou analýzou. Interpretace výsledků pak poskytuje pět zásadních repertoárů rolí, které tyto ženy v životě očekávají a zjištění, jak mezi nimi volí, kombinují je nebo jak k nim přistupují. Hlavním zjištěním práce je vnímání diskriminace z důvodu mateřství a problémová kombinace mateřství s kariérou související s nedostatečným zajištěním státních zařízení péče o děti. S pozitivním přístupem se však setkáváme ve vnímání jiných bariér profesního postupu, účastnice rozhovorů věří, že se nesetkají s jiným znevýhodněním oproti mužům, nežli je mateřství.
Motivace diváků ke sledování beauty videí na You Tube
Jiroušková, Dominika ; Křížková, Alena (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na téma motivace diváků pro sledování beauty videí na YouTube. Cílem je objasnit, z jakého důvodu sledují diváci amatérská videa, která komunikují témata spojená s fyzickým vzhledem člověka. Za předpokladu publika jakožto aktivního činitele mediální komunikace vychází práce z teorie užití a uspokojení a předpokládá, že diváci sledováním beauty videí vědomě uspokojují své individuální potřeby. Na základě analýzy jedenácti rozhovorů s pravidelnými diváky zmíněných videí práce odhaluje pět kategorií motivací. Beauty videa pro své diváky představují zdroj informací, zdroj zábavy, platformu pro komunikaci s jedinci, s nimiž je pojí společné téma zájmu, a také možnost sebevzdělávání. To jsou motivace, které však nejsou specifické právě pro typ média, kterým jsou amatérské audiovizuální nahrávky, a mohou motivovat jak publikum beauty videí, tak diváky pořadů produkovaných profesionály. Klíčovou motivací ke sledování beauty videí na YouTube je zájem o videoblogerku. Díky tomu, že autorky videí svým divákům zpřístupňují určité části svého soukromí, ukazují své nedokonalosti a jednají se svými diváky na rovinu, podporují svou důvěryhodnost a navozují iluzi blízkého vztahu mezi sebou a svým publikem. Diváci tak mají možnost vytvořit si k videoblogerkám silné vazby.
Návrat rodičů na trh práce po rodičovské dovolené očima personalistů a personalistek
Marková, Kateřina ; Křížková, Alena (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Práce a především práce placená je důležitou součástí kvalitní lidské existence. Na českém trhu práce jsou v současné době nastaveny podmínky, které nelze považovat v souvislosti s rodičovstvím a rodičovskými povinnostmi za přátelské. Tlak na flexibilitu ve smyslu maximálního přizpůsobení se potřebám zaměstnavatele a velmi omezené možnosti rodinně- přátelských flexibilních forem zaměstnání spolu s dalšími faktory zapříčiňují situaci, kdy se rodiče malých dětí (a především matky) ocitají ve znevýhodněné pozici, k jejímuž zlepšení nepřispívají ani rodinné politiky, a institucionální zařízení péče o malé děti nedisponují dostatečnými kapacitami. Kvalitativní výzkum, který byl proveden pro účely této diplomové práce, je proto soustředěn na personalisty a personalistky jakožto jedince reprezentující zaměstnavatele v procesu náboru nových zaměstnanců, respektive na představy (stereotypy) těchto jedinců o mužích, ženách, rodičích obecně a především rodičích vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené. Prozkoumání těchto představ (stereotypů) je důležité, neboť jsou pak součástí procesu výběrového řízení a odráží se i při rozhodování o ne/přijetí jedince na pracovní pozici.
Matky manažerky - lze zvládat mateřství i kariéru?
Kaňoková, Kateřina ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Křížková, Alena (oponent)
Téma: Matky manažerky - lze zvládat mateřství i kariéru? je téma aktuální a jedná se o oblast, kde jsou stále jisté rezervy v otázce genderové rovnosti, což naznačuje i fakt, že ženy jsou zastoupeny jen necelou třetinou, ačkoliv tvoří téměř polovinu pracující populace. Je zřejmé, že kariéry manažerek ovlivňuje řada faktorů, které je zpomalují, z nichž asi nejvýznamnější vliv má mateřství. Ve svém kvalitativním výzkumu jsem se proto zaměřila na ženy, které pracují jako manažerky a mají malé děti. Podrobně analyzuji čtyři klíčové oblasti: zkušenosti žen, vracejících se po mateřské/rodičovské dovolené na manažerskou pozici, vliv mateřství na jejich kariéru, strategie a zkušenosti při slaďování práce a rodiny a eventuální zkušenosti s nějakou formou diskriminace na pracovním trhu. Základní výzkumná otázka byla: "Jakým výzvám čelí matky-manažerky v naší genderově nerovné společnosti?"
Aplikace genderového auditu ve firmách: problémy a otázky
Sinanovičová, Lucie ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Křížková, Alena (oponent)
Předložená diplomová práce je studií prvního projektu zavádějícího genderový audit do českého prostředí. Vedle uvedení do tématu genderového auditu na základě zahraniční teoretické literatury a zahraničních zkušeností a výsledků genderových auditů jde o studii neziskové organizace jako řešitelky projektu a o studii spolupráce na rozsáhlém projektu v České republice. Genderově senzitivní přístup jako cíl se prolíná všemi nastíněnými rovinami práce.
Spolu, ale bez sebe: kvalitativní výzkum osob ve vztazích "living apart together"
Píšová, Kateřina ; Křížková, Alena (oponent) ; Chaloupková, Jana (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám jedinci, kte í se rozhodli pod tlakem okolností nebo z osobního rozhodnutí nesdílet domácnost se svým partnerem/partnerkou. Jedná se o první kvalitativní studii vztahu "living apart together" v eské republice. V první ásti práce kladu výsledky dostupných zahrani ních studií o "LAT-vztazích" do souvislostí se sou asnými trendy rodinného chování v eské republice a zahrani ní koncepty vážící se ke "krizi tradi ní rodiny" a nástupu alternativních forem vztah . V praktické ásti nabízím analýzu podrobných polostrukturovaných rozhovor s jedinci žijícími ve vztazích "living apart together". Tato analýza odpovídá na otázky, pro n kte í lidé v eské republice nežijí v domácnosti se svým partnerem i partnerkou, jak takové soužití v praxi vypadá a jak sami akté i tento vztah i sebe sami s tímto typem vztahu identifikují.
Genderový audit krajského úřadu
Stieblerová, Kateřina ; Křížková, Alena (oponent) ; Pavlík, Petr (vedoucí práce)
Tématem mé práce je genderový audit krajského úřadu. Cílem je zjistit, zda existuje a jak případně vypadá institucionální mechanismus zajišťující rovnost mužů a žen na dané úrovni, jaké je povědomí o genderové problematice mezi dotazovanými, zda a jak vláda prosazuje problematiku rovných příležitostí na krajské úrovni, jakou pozici má rovnost mužů a žen v interní politice úřadu a co by se v dané oblasti dalo v rámci kraje a krajského úřadu změnit. Práce je členěna na úvod, teoretickou a empirickou část, zakončena závěrem a doplněna několika přílohami. Teoretická část se věnuje historii a vývoji institucionálních mechanismů pro zajištění rovnosti mužů a žen v ČR a genderové problematiky v naší společnosti. Představuji hlavní mezinárodní i národní dokumenty o genderové rovnosti a orgány tvořící současný institucionální mechanismus. Dále seznamuji s nástroji prosazování genderové rovnosti se zaměřením na genderový audit, při němž pak využívám metodiku modifikovanou na základě zkušeností ze zahraničí. Zmiňuji jeho východiska, historii a způsoby provádění. Vysvětluji důležité relevantní pojmy. V části empirické prezentuji genderový audit krajského úřadu, který spočívá v analýze dokumentů úřadu, které souvisí nebo by měly souviset s rovnými příležitostmi žen a mužů a v analýze rozhovorů s představiteli/kami kraje...
V práci jako doma. Analýza fenoménu práce z domova
Bierzová, Jana ; Křížková, Alena (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem práce z domova a to v rovině teoretické i na základě empirického výzkumu a přináší nový pohled na fenomén, dosud nezkoumaný v České republice. Předložená práce je případovou studií typu profesí, které využívají počítačů a moderních komunikačních technologií pro práci z domova. V teoretické části je vysvětleno postavení práce z domova na současném trhu práce jak v západních společnostech, tak v České republice, kde se tento pracovní styl začíná také pomalu rozvíjet. Definovány jsou charakteristické rysy práce z domova, kterým i se odlišuje od běžného zaměstnání vykonávaného z pracoviště a její výhody a nevýhody. Charakteristické jsou zejména změněné hranice mezi sférou práce a sférou soukromí, vzhledem k tomu, že pracující z domova tráví pracovní i volný čas v jediném prostoru, vytvářejí si vlastní rozhraní mezi těmito dvěma světy. Teoreticky jsou popsány koncepty soukromého a veřejného prostoru i času, jejich vznik i pozice v současné sociologické teorii. Empirická část práce je založena na realizaci vlastního kvalitativního výzkumu. Výzkum vychází z analýzy patnácti hloubkových rozhovorů se ženami a muži pracujícími z domova. V analýze rozhovorů jsem se zaměřila především na srovnání klasického zaměstnání (mimo dom ov) a práce z domova, pozitivní a negativní stránky...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Křižková, Aneta
14 Křížková, Alena
1 Křížková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.