Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 286 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv pasivního cyklického pohybu dolních končetin na změny krevního tlaku a tepové frekvence
Ptáček, Jiří ; Kříž, Jiří (vedoucí práce) ; Hlinková, Zuzana (oponent)
Bibliografická identifikace: PTÁČEK, Jiří. Vliv pasivního pohybu dolních končetin na krevní tlak a tepovou frekvenci u spinálních pacientů. Praha 2018, 70s. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 2. Lékařská fakulta. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Vedoucí práce doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Jméno a příjmení autora: Bc. Jiří Ptáček Název diplomové práce: Vliv pasivního pohybu dolních končetin na krevní tlak a tepovou frekvenci u spinálních pacientů Pracoviště: Klinika rehabilitace Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Rok obhajoby diplomové práce: 2018 Abstrakt: Pacienti s míšní lézí (SCI) jsou kvůli trvalému neurologickému deficitu ohroženi komplikacemi z imobility jako jsou ICHS, obezita a metabolický syndrom, což zvyšuje jejich morbiditu a mortalitu. Protektivní vliv na kardiovaskulární aparát pacientů s SCI by podle recentních studií mohl mít cyklický pasivní pohyb (PC). Cílem této práce bylo ověřit, zda PC vyvolá změnu tepové frekvence (TF) a krevního tlaku (TK) u pacientů s SCI a zda tato reakce závisí na výšce léze, a tedy na intaktní sympatické inervaci (hranicí byla zvolena výška léze nad a pod Th6). Studie se zúčastnilo 17 pacientů SJ FN Motol, 10 s míšní lézí nad Th6, 7 s míšní lézí pod úrovní Th6. U pacientů byly sledovány hodnoty TF a TK před, při a po 15minutovém PC...
Hodnocení krátkodobého vlivu fyzioterapeutických technik na spasticitu u pacientů s míšní lézí
Špačková, Anežka ; Hlinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kříž, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá spasticitou u jedinců s míšní lézí. Cílem je zhodnotit a porovnat krátkodobý vliv vybraných fyzioterapeutických technik na spasticitu dolních končetin u spinálních pacientů. Pro porovnání byly zvoleny dvě metody, a to pasivní protahování a Vojtova reflexní terapie. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části je popsána problematika míšních lézí, syndromu centrálního motoneuronu a spasticity, včetně její patofyziologie, vyšetřovacích i terapeutických přístupů. V praktické části je snaha o ověření a následné porovnání bezprostředního antispastického efektu zvolených metod, který je důležitým předpokladem pro navazující aktivní cvičení, jakožto neoddělitelnou součást fyzioterapeutické cvičební jednotky. K hodnocení spasticity je využito klinických hodnotících škál, a to Modifikované Ashworthovy škály (MAS) a Škály svalové dráždivosti (MES). Zpracované výsledky jsou následně porovnány s dalšími studiemi a odbornou literaturou. Klíčová slova míšní léze, kvadruplegie, paraplegie, syndrom centrálního motoneuronu, spasticita, Modifikovaná Ashworthova škála, Škála svalové dráždivosti, Vojtova metoda, protahování
Ovlivnění spasticity u pacietnů s roztroušenou sklerózou metodou elektrické stimulace dle Jantsche
Pokorná, Anna ; Kövári, Martina (vedoucí práce) ; Kříž, Jiří (oponent)
Elektrická stimulace (ES) dle Jantsche byla vytvořena s primárním cílem redukovat spasticitu, avšak její účinek nebyl žádnou studií potvrzen či vyvrácen. Cílem diplomové práce proto bylo zjistit, zda tento typ ES snižuje spasticitu m. triceps surae u pacientů s roztroušenou sklerózou. Mimo spasticitu byl sledován i vliv ES na aktivní pohyb vykonaný antagonisty spastického svalu a rychlost chůze. Naší pilotní kontrolované nerandomizované studie se zúčastnilo celkem 15 probandů, kteří byli rozděleny do dvou skupin - s aplikací ES (skupina STIM) a bez aplikace ES (skupina NOSTIM) během hospitalizace. Při vyšetření byl využit koncept Jean-Michel Graciese - Five-step clinical assessment in spastic paresis, Z tohoto protokolu byly vybrány kroky pro hodnocení spasticity pomocí Tardieuovy škály, dále vyšetření rozsahu aktivního pohybu a 10MWT. Navíc byl pro hodnocení chůze přidán TUG. Měření probíhalo 1., 4. a 8. den hospitalizace. Mezi vnitroskupinový rozdíl byl hodnocen pomocí ANOVA pro opakovaná měření s Fisherovým post-hoc testem a hladinou významnosti p=0.05. Ze získaných dat vyplývá, že ES dle Jantsche má okamžitý vliv na snížení spasticity a zvýšení aktivního pohybu antagonisty spastického svalu. Navíc tento účinek trval po celou dobu hospitalizace a měl zvyšující se tendenci. Nebylo však potvrzeno...
Zálohování dat a datová úložiště
Budz, Patrik ; Kováč, Filip (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Zálohování dat a datová uložiště je zaměřena na způsoby zálohování dat a jejich praktické využití při konkrétním návrhu pro společnost BPM Sport s.r.o., která se zabývá prodejem sportovních potřeb. Na začátku práce jsou uvedena teoretická východiska týkající se této problematiky, konkrétně se jedná o analýzu zálohování a analýzu nosičů sloužících k zálohování a archivaci. Druhá část se věnuje rozboru současného stavu zálohování ve zvolené společnosti. K syntéze dochází v následujících kapitolách, kde na základě získaných poznatků je navrženo několik způsobů řešení současného stavu zálohování ve firmě. Poslední kapitola - diskuse, obsahuje zhodnocení výsledků a určení konkrétního řešení.
Zálohování dat a datová úložiště
Oral, Michal ; Votoček, Jindřich (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je zhodnotit mechanismy zálohování firemních dat a navrhnout finančně a technologicky efektivní řešení pro vybranou společnost. Při návrhu se kromě nových technologií a postupů zohledňují i stávající použité metody, k dosažení kompatibility s dřívějším systémem zálohování.
Návrh databáze pro přepravní firmu
Záboj, Zdeněk ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout databázi pro začínající přepravní společnost, pro kterou vzhledem k její velikosti nemají význam řešení dostupná v současné době na trhu. V rámci této práce se budu zabývat především návrhem struktury této databáze a její implementací na platformě Microsoft SQL Server za pomocí nástrojů Microsoft Management Studia.
Data Backup and Data Storages
Pajgerová, Dominika ; Veselý, Martin (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
This thesis focuses on backup, storage and restoration of data and data storage. It describes the issues and methods of data backup and data recovery in the company JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o. The output of this thesis should be an optimal solution of the backup system.
Zálohování dat a datová úložiště
Vlk, Jan ; Koch, Miloš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
Návrh databázového systému pro jazykovou školu
Horká, Tereza ; Moravec, Lukáš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databázového systému pro jazykovou školu působící v Brně. Databáze je realizována prostřednictvím MySQL. Cílem práce je vytvořit databázový systém, který by jazykové škole umožňoval rychlejší a efektivnější zpracovávání dat.
Zálohování dat a datová úložiště
Fotta, Michal ; Matusik, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa venuje problematike zálohovania dát. V práci sú predstavené typy zálohovacích médií a najčastejšie spôsoby zálohovania dát. Na základe vykonanej analýzy súčasného stavu a požiadaviek školy je vytvorený návrh riešenia pre danú strednú školu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 286 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 KŘÍŽ, Jakub
23 KŘÍŽ, Jan
8 KŘÍŽ, Jaroslav
12 Kříž, Jakub
23 Kříž, Jan
8 Kříž, Jaroslav
1 Kříž, Jaroslav Thierry
1 Kříž, Jindřich
1 Kříž, Jonáš
1 Kříž, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.