Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Flare stars
Kára, Jan ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Švanda, Michal (oponent)
Práce se zabývá studiem flare hvězd, což je skupina hvězd u kterých se pozorují náhlá zjasnění. Práce se zaměřuje na hvězdu GJ 3236, která je zákrytovou dvojhvězdou malé hmotnosti a na které byly pozorovány četné záblesky. Pro analýzu systému byla použita spektroskopická a fotometrická data, které byla pořízena na různých observatořích. Parametry dvojhvězdného systému byly určeny analýzou spektroskopických a fotometrických dat programem PHOEBE. Celkem bylo ve fotometrických datech zaznamenáno 241 záblesků a pro 190 záblesků, jejichž světelná křivka nebyla ovlivněna zákryty, byla odhadnuta uvolněná energie. Soubor záblesků byl použit ke studiu hvězdné aktivity dvojhvězdy. Rozdělení energií pozorovaných záblesků je podobné jako v případě záblesků pozorovaných na jiných flare hvězdách nebo také na Slunci. To nasvědčuje tomu, že mechanismus záblesků je pro tyto hvězdy shodný.
CCD fotometrie proměnných objektů v blízkých galaxiích
Kára, Jan ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Zasche, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá studiem proměnných hvězd v Malém Magellanově mračnu s využitím časové řady fotometrických snímků hvězdného pole NGC 330, které byly pořízeny 1,54-metrovým dánským teleskopem na observatoři La Silla v Chile v letech 2012 - 2016. Cílem práce je sestavení světelných křivek proměnných hvězd a určení periody proměnnosti v případě, kdy jsou změny jasnosti hvězdy periodické. U některých hvězd byla k určení periody použita data z dříve publikovaných pracích, čímž došlo k pokrytí delšího časového úseku a tím i zvýšení přesnosti určování periody. V práci je také uveden přehled některých typů proměnných hvězd a mechanismů způsobujících jejich proměnnost. Práce se zaměřuje především na cefeidy, které je možné díky vztahu mezi jejich absolutní hvězdnou velikostí a periodou pulzací využít k určování vzdáleností ve vesmíru.
Mediální stereotypizace Čechů v období kauzy Národní knihovny
Kára, Jan ; Hronová, Tereza (vedoucí práce) ; Dvořák, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce "Mediální stereotypizace Čechů v období kauzy Národní knihovny" se zabývá stereotypy české národní identity/češství v obsazích českých tištěných médií. Zvolenými médii jsou týdeníky Respekt a Reflex. Zkoumané období je od 2. března 2007 do 2. června 2007, tedy 3 měsíce po vyhlášení vítěze mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny na Letné. K definování stereotypů, vycházejících ze zkoumaného materiálu, je použita kvalitativní metoda analýzy obsahu. Ta je pojata jako interpretace mediálního textu. Rozbor provádí analýzu a současně interpretuje nalezené zmínky o Češích/národu/společnosti. Zkoumá, jakou identitu a charakter vybrané tituly českému národu přisuzují. Práce následně zkoumá shody a rozdíly mezi oběma tituly. Výzkumné části práce předchází část teoretická a metodologická. Teoretická část poskytuje výklad pojmů národní identita a národní charakter, stereotypizace a popisuje kauzu Národní knihovny z pohledu popisující historickou problematiku jejích prostor, průběh architektonické soutěže a výslednou podobu návrhu od Jana Kaplického. Metodologická část popisuje techniku kvalitativního výzkumu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Clustering techniques for ads monitoring
Dzetkulič, Tomáš ; Kára, Jan (oponent) ; Kolman, Petr (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá možnosťami klastrovania inzercie so zameraním na realitnú inzerciu. V prvej časti práce definujeme čo to je klastrovanie, kde sa používa a aké sú typické požiadavky na klastrovacie algoritmy. Popíšeme existujúce klastrovacie metódy, ich vlastnosti a použitie. Posúdime ich vhodnosť pre oblasť inzercie a vyberieme najvhodnejší algoritmus pre klastrovanie rádovo miliónov inzerátov. V ďalšej časti detailne popíšeme interpretáciu inzerátu ako prvku vektorového priestoru s vysokou dimenziou a algoritmus klastrujúci prvky takéhoto vektorového priestoru založený na rodinách lokálnych hašovacích funkcií. Popíšeme jeho vlastnosti, časovú a pamäťovú zložitosť, jeho parametre a očakávané výsledky behu algoritmu. V implementačnej časti rozoberieme detaily implementácie v programovacom jazyku Java a navrhneme vhodné uloženie dát v relačnej databázi. V časti venovanej testom potom zhodnotíme výsledky behu algoritmu na reálnych dátach a porovnáme ich s očakávaným výstupom algoritmu. V závere práce posúdime možnosti ďalšieho rozšírenia použitej klastrovacej metódy.
Online Contest Programing server
Ďurik, Peter ; Černý, Jakub (vedoucí práce) ; Kára, Jan (oponent)
Cieľom práce je navrhnúť a zostaviť aplikáciu pre vyhodnocovanie a správu programátorských súťaží. Aplikácia by mala byť navrhnutá tak, aby bola rovnako dobre použiteľná na programátorských súťažiach ale aj na vyhodnocovanie domácich úloh z cvičení z programovania. Po preskúmaní existujúcich riešení je potreba navrhnúť systém, ktorý bude obsahovať príjemné užívateľské prostredie pre správu aplikácie a prostredie pre súťažiacich. Systém by mal vyhodnocovať riešenia dostatočne spravodlivo a vyhodnocovanie by malo byť odolné voči podvodným riešeniam.
Simulace povlakování nástrojů
Jílek, Jan ; Kára, Jan (vedoucí práce) ; Lidický, Bernard (oponent)
Autor: Jan Ji'lek Katcdra: Katcdra aplikovanc matemaliky Vedouci bakalafske prace: RNDr. Jan Kara, Ph.D. e-mail vedouciho: Jan.KaratVnn ff.cuni.cz Abstrakl: Je dana povlakovaci komora, ve ktere je rolujiei system rotujicich drzaku, ktcrc drzi rotujici nastroje. Dale jsou v koinofe umisteny clcktrody (z ruznyeh matcrialu), zc kterych se odpafuje material a nanasi sc na nastroje. C'ilem prace je simulovat proccs nanaseni a co ncjvcrohodneji graficky zobrazit nanesenou vrstvu na danych mistceh povlakovanych nastroju v zavislosti na jejich umistcni, umisteni a poctu elektrod, rychlosti otaccni soustavy a umisteni ruznych stinidel. Title: Simulation of tools coating Author: Jan Jilek Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: RNDr. Jan Kara, Ph.D. Abstract: In the given coating chamber is a system of rotating holders, which hold rotating tools. The chamber also contains electrode (of various materials), from which the material evaporates and is coating the tools. The goal of the thesis is lo simulate the process of coating and visualize the resulting layer in given places of coated tools depending on their placement, number of electrodes, speed of rotation and placement of various shades. - 4 -
Epidemiologie plicní rakoviny, pasivní kouření
Mrázková, Petra ; Kára, Jan (vedoucí práce)
Problematika pasivního kouření a jeho vliv na zdraví je stále aktuální. Zkoumá se jeho vliv na vznik bronchogenního karcinomu. Klinický obraz, diagnostika a následné léčba poukazují na jeden z největších problémů karcinomu plic - detekci časných stádií a jejich operační řešení. Časná stadia karcinomu jsou často asymptomatická. Pacienti přicházejí až s obtížemi, které ukazují na pokročilou fázi onemocnění, a tím pádem je u nich menší možnost radikální léčby. Plicní karcinom je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v ČR i ve světě. I přes mírný pokles výskytu karcinomu u mužů, je jeho incidence neustále vysoká. Dalším problémem je zvyšující se incidence plicního nádoru u žen v ČR i ve světě a výrazná mortalita u tohoto nádorového onemocnění. Mezi rizikové faktory vzniku onemocnění jednoznačně patří kouření. Aktivní kouření představuje hlavní rizikový faktor, který je spojen s karcinomem plic. Až 90% pacientů s karcinomem plic jsou kuřáci. V současné době je zkoumán vliv pasivního kouření jako rizikového faktoru pro populaci nekuřáků. Spojitost pasivního kouření a karcinomu plic je průkazná. O jak silnou závislost se jedná, je předmětem mnoha studií. Mnoho světových studií, které se zabývají otázkou pasivního kouření na vznik bronchogenního karcinomu, se přiklánějí k tomu, že pasivní kouření je rizikovým...
Rizikové faktory karcinomu plic. Plicní karcinom u žen
Čermáková, Anna ; Kára, Jan (vedoucí práce)
Téma své diplomové práce zabývající se karcinomem plic u žen jsem si vybrala nejen proto, že Česká republika patří mezi země s vysokou incidencí i mortalitou na karcinom plic, ale také pro osobní zájem o tuto problematiku. Rakovina plic je u nás zdaleka nejčastějším zhoubným nádorem u mužů. U žen je incidence tohoto nádoru asi čtyřikrát nižší než u mužů, ale znepokojující je skutečnost, že u žen křivka incidence trvale stoupá. Ačkoliv byla prokázána přímá souvislost řady rizikových faktorů, zejména kouření, nastává další otázka o vlivu jiných látek, a to hlavně u žen, kde se liší zastoupení histologických typů jednotlivých plicních nádorů. Proto se objevují hypotézy, zda u žen nemají podíl na vzniku karcinomu plic, a to především adenokarcinomu, vlivy hormonální. To byl podnět pro napsání této práce, ve které jsem se pokusila hledat souvislost mezi vznikem adenokarcinomu u žen a hormonální antikoncepcí, hormonální substituční terapií a délkou období mezi menarché a menopauzou.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kára, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.