Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stigmatizace osob s duševním onemocněním z pohledu pacientů s depresí a úzkostmi
Štěpánková, Tereza ; Horák, Vít (vedoucí práce) ; Kabele, Jiří (oponent)
Práce je studií pohledu duševně nemocných pacientů s depresí a úzkostmi na stigmatizaci v současné české společnosti. Práce představuje problematiku v kontextu současných politických opatření a výzkumů včetně srovnání se zahraničím. Poukazuje i na aktuální stav psychiatrické péče v České republice a současné destigmatizační aktivity, které cílí na změnu tohoto stavu. Na rozhovorech s deseti pacienty s diagnostikovanou depresí či úzkostmi práce ukazuje, že stigmatizace se v případě pacientů s touto diagnózou neprojevuje v takové podobě, v jaké ji definuje literatura. Účastníci rozhovoru zažívají celou řadu negativních reakcí, z nichž mnohé se však vymykají definicím stigmatizace. Zkušenost pacientů se stigmatizací se v různých oblastech života liší, mimo jiné i v závislosti na předchozí zkušenosti okolí s duševním onemocněním. Samotná obava ze stigmatizace je u pacientů s depresí a úzkostmi častější než samotná stigmatizace. Účastníci rozhovorů poukazují na malou informovanost veřejnosti o problematice stigmatizace duševního onemocnění, nicméně sami se do aktivit organizovaných destigmatizačními projekty nezapojují. Zajímavým zjištěním byla obava ze založení rodiny, prezentovaná ženskými účastnicemi rozhovoru a taktéž velmi časté označení "blázen". To pro účastníky rozhovoru představuje nálepku,...
Žitá epilepsie: management nemoci a vtělené vědění
Sedláčková, Tereza ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Kabele, Jiří (oponent)
Práce se zabývá žitou každodenní praxí pacientů s epileptickými záchvaty a druhy vědění, se kterými ve vztahu k záchvatům pracují. Zvláštní pozornost je věnována vtělenému vědění jako praktickému vědění, které si pacienti vytvářejí na základě prožívání a zažívání epileptických záchvatů a svých těl obecně. Práce ukazuje, jaké znalosti (např. spouštěče, aury, podoby záchvatů či jejich management) si na základě svého vtělené vědění pacienti o záchvatech vytváří a jak se je učí. Životní režimy spojené s managementem záchvatu jsou představeny jako propojení obecných doporučení s individuálními režimy, přičemž managementy záchvatů bývají vyjednávány s ohledem na další aspekty života pacientů. Při dodržování managementu přitom dochází k určité komunikaci, spolupráci a vyjednávání mezi pacientem a jeho tělem. V závěru jsou nastíněné také další formy vědění o záchvatech, které si vytvářejí blízké osoby pacienta a (asistenční) psi, co tyto formy vědění znamenají pro pacienta a jak s nimi může pracovat.
Utváření svědeckých výpovědí shromážděných v CVH Malach
Strouhal, Matěj ; Grygar, Jakub (vedoucí práce) ; Kabele, Jiří (oponent)
Ve své práci ukazuji na svědeckých záznamech přístupných v Malach jakými způsoby je utvářeno svědectví. To ve své práci vnímám jako specifický žánr, který je ovlivňován zároveň diskursem a pravidly vyprávění. Ve své práci se pokouším ukázat způsoby, tomu dochází, a tím přispět k lepšímu pochopení svědectví jako takového. Důvodem této snahy je pak mimo jiné i vzrůstající míra využívání svědectví k vzdělávacím účelům, ve kterých se původně doplňkové funkce ve vzta historiografii dostává svědectví stále více prostoru i jako vlastnímu zdroji informací. Skrze výpovědi pamětníků je svědectví schopné přenášet nejen prosté informace, ale díky své autenticitě také emoce a morální apel. Ve své práci na materiálech USC Shoah Foundation Institute ukazuji způsoby, kterými dochází jak k omezování vyprávění diskursem, tak příklady, ve kterých nachází vyprávění v diskursu oporu, či taková, ve kterých se projevuje moc vyprávění nad diskursem. K tomuto závěru docházím na základě analyzování oficiálních dokumentů nadace USC Shoah Foundation Institute. Mezi ně patří podklady pro tazatele a pamětníky, které mají zmiňovaní k dispozici dříve, než je videozáznam pořizován. Dále pak návody pro katalogizování a indexování získaných svědeckých záznamů a příručka pro uživatele archivu. Ve druhé části analýzy se pak soustředím na obsah...
The Rise of Direct Democracy in the Czech Republic: Sources, Use and Consequences
Dvořák, Tomáš ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Šaradín, Pavel (oponent) ; Vráblíková, Kateřina (oponent)
V posledních několika desetiletích dochází ve většině vyspělých zemí k rozvoji institutů přímé demokracie na národní i lokální úrovni. Česká republika nepředstavuje výjimku a v posledních 25 letech došlo k postupnému, ačkoliv neúplnému, rozvoji, který směřuje k přímým formám vládnutí. Cílem disertační práce je analýza uplatňování institutů přímé demokracie v České republice. Ačkoli je práce založena především na českých datech, jejím smyslem je také reagovat na zahraniční vědecké analýzy, které se týkají zkoumaného tématu. Práce se zaměřuje na následující otázky: Kdo podporuje a kdo se účastní přímé demokracie v ČR? Jak si voliči tvoří volební postoje a jaké jsou charakteristiky volebního chování v přímé demokracii? Jaký je vliv přímé demokracie na další formy politické participace a politickou angažovanost? Přímou demokracii vnímám jako demokratickou inovaci a zhodnocuji ji na základě tří kritérií: inkluzivity, kompetence a efektivity (Smith 2009). Nejdříve se zaměřuji na otázku, kdo podporuje využívání přímé demokracie a zkoumám zastoupení různých sociálních skupin v hlasování v přímé demokracii (inkluzivita). Poté analyzuji rozhodování voličů a zjišťuji, zda je založeno na racionálních postojích a informovanosti o tématu hlasování (kompetence). Nakonec analyzuji, zda praxe přímé demokracie nadměrně...
Analýza diskursů porodu ve vybraných českých médiích
Suchánková, Markéta ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu sporu ohledně domácích porodů a diskursů s ním spojených. Možnost volby místa a průběhu porodu je českém prostředí stále velmi omezená a domácí porody jsou předmětem kontroverze mezi odbornou lékařskou veřejností a státními institucemi na straně jedné a porodními asistentkami, občanskými hnutími a angažujícími se matkami na straně druhé. Téma rozděluje laickou i odbornou veřejnost. Je nastolováno mimo jiné prostřednictvím diskursů, které odrážejí názory a stanoviska dvou znesvářených skupin - zastánců lékařsky vedeného porodu a stoupenců porodu přirozeného. V rámci mediálního zpravodajství lze identifikovat dva hlavní proudy diskursivní formace, rozptylu konceptů, tematických výběrů, objektů a modalit dospívání ke tvrzením - diskurs lékařský a diskurs přirozený. Kontroverze obou diskursů v českých médiích eskalovala kauzou s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou, která v roce 2009 asistovala u domácího porodu, který skončil tragicky - vážným poškozením a následnou smrtí dítěte. Právě na případu Ivany Königsmarkové a jeho prezentace v médiích ilustruji, jakým způsobem stoupenci obou soupeřících koncepcí konstruují diskursivní objekt (domácí porod), jaké prostředky využívají k produkci svých tvrzení, čím se ospravedlňují a legitimizují své jednání a jaké...
Proměny modelu maturitní zkoušky v České republice
Kabele, Jiří ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Kitzberger, Jindřich (oponent)
Předmětem diplomové práce jsou modely maturitní zkoušky měnící se v čase vlivem vzdělávací politiky státu a mnohdy bouřlivého politického vývoje. Teoretická část obsahuje historickou analýzu maturitní zkoušky a jejích modelů, čímž vytváří východisko pro empirickou část. Na podkladě studia právních předpisů upravující podmínky a konání maturitní zkoušky a dalšího studia relevantní literatury, přesným popisem současného modelu a naznačením současných snah o upravení stávajícího modelu maturitní zkoušky, je vytvořen plastický obraz tohoto fenoménu školství v celé šíři problematiky. Pozornost je věnována i problematice řízení maturitní zkoušky. Maturitní zkouška byla od doby svého vzniku na našem území v roce 1849 vymezena zákonem, její bližší provádění bylo upravováno vyhláškami (výnosy). Jednalo se vždy o výrazné "politikum", nikoliv pouze o ryze "školské téma". Ve změnách modelu maturitní zkoušky se zrcadlí právě i změny v systému vzdělávací politiky. Cílem práce v empirické části je analyzovat dosavadní vývoj, současný stav, určit neuralgické body problematiky maturitní zkoušky a naznačit možné trendy maturitní zkoušky v České republice. Použitou vědeckou metodou bylo kvalitativní šetření v designu zakotvené teorie prováděné otevřeným a axiálním kódováním strukturovaných hloubkových rozhovorů s...
Výroční trhy
Strašilová, Eva ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Čepelák, Václav (oponent)
Tématem mé bakalářské práce jsou výroční trhy v České republice se zaměřením na prodejce na řemeslných výročních trzích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V první části se věnuji charakteristice výročních trhů ve spojitosti s výzkumy realizovanými na toto téma a charakterizuji stručný historický kontext výročních trhů. Dále je popsána metodologie výzkumu. Pro výzkum jsem zvolila metodu analýzy dokumentů, polostrukturované rozhovory s prodejci na výročních řemeslných trzích a neformální rozhovory. Celkem jsem analyzovala 12 internetových stránek výročních trhů a provedla rozhovor se třinácti respondenty. Druhá část práce se věnuje analýze dokumentů a analýze rozhovorů s respondenty. Na základě analýzy dat jsem charakterizovala výroční trhy na základě jejich tradice, doby pořádání, dostupnosti na internetu a typu organizátora. V následující části jsem se věnovala charakteristice výročních trhů z pohledu prodejců. Zjišťovala jsem, jak si trhy vybírají, jak se o nich dozvídají, jaká je komunikace mezi prodejci a organizátory, kdo je konkurence, jaký význam má rodina a kdy je sezóna prodeje ne výročních trzích.
Diskurzivní pravidla spojené s umíráním: Jak lidé hovoří o smrti blízkých
Exnerová, Dominika ; Grygar, Jakub (vedoucí práce) ; Kabele, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá diskurzními pravidly reprezentace smrti blízké osoby ve společnosti. Autorka pracuje s Gorerovou teorií pornografie smrti a také se srovnáními současného a historického přístupu podle Ariése a Eliase, kteří považovali dnešní reprezentace umírání za více tabuizované než v minulosti. Praktickým základem textu je výzkum, který zkombinoval hloubkové rozhovory s mladými lidmi s interpretací uzavřenosti skupin, jako byla svépomocná podpůrná skupina a internetové diskuzní fórum. V analýze byly identifikovány dva základní přístupy v rodinách, a to zaměření na praktické aspekty umírání příbuzného, nebo na citovou stránku. Tyto dva pčístupy v některých případech také způsobovaly rozpory v rodinách, pokud se na nich jejich členové neshodli. Byly identifikovány také některé podmínky měly vliv na pravidla, a to především věk zemřelého nebo sebevražda, protože o mladého člověka bylo méně přijatelné hovořit, než u starých lidí. Výzkum ukázal, že představa lidí o smrti není ve společnosti konstruována pouze mediálně, neboť dospělí mladí lidí měli vlastní zkušenosti se smrtí v rodině. V této práci je smrt považována za tabu, neboť společnost vytyčila striktní hranice, toho, co je a nění vhodné. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Proměny Corporate Social Responsibility
Knížová, Kristýna ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
V roce 1953 dal Howard R. Bowen vzniknout debatě o společenské odpovědnosti firem, která se mezitím do současnosti velmi rozšířila. Koncept Corporate Social Responsibility získal během druhé poloviny dvacátého století mnoho podob a z akademické půdy se dostal do praxe a též do České republiky. V pozadí změn teoretického přístupu k CSR lze sledovat mj. změnu podnikatelského prostředí. Zejména ve změně v pojímání podniku - od shareholderského ke stakeholderskému. Stakeholderská teorie značně ovlivnila uchopení konceptu CSR. Rozdělila tak společnost na jednotlivé fragmenty. Na základě tématické analýzy a rozhovorů s aktéry jsem identifikovala 2 hlavní praktikované přístupy k CSR. Někteří aktéři chápou společenskou odpovědnost firem na pozadí morálních hodnot, někteří aktéři naopak chápou tento pojem na pozadí ekonomických zájmů firmy. Firmy mohou být odpovědné z obou důvodů na základě vnějších tlaků. Některé firmy si ovšem hrají na společenskou odpovědnost, což společnost pochopitelně nevnímá pozitivně a může tuto negativní zkušenost dále přenášet na další firmy s "nálepkou CSR". Nicméně, řada výzkumů opakovaně ukázala, že občané očekávají od firem angažovanost ve společenských problémech a za jejich aktivitu je odmění nákupem. Firmy tak mohou skrze CSR aktivity získávat moc ve společnosti, kde...
Cyklističtí lobbyisté a vynalézání politiky v pozdně moderní době
Fiala, Šimon ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Kotík, Michal (oponent)
V řadě světových metropolí včetně Prahy se v posledních letech rozhořela cyklistická kontroverze. Cyklisté pořádají spanilé jízdy městy a požadují nejen lepší podmínky pro cyklistiku, ale také "žitelné město" a "kvalitní veřejný prostor". Tato práce zasazuje tento fenomén do kontextu teorie rizikové společnosti, kterou doplňuje o cenné impulzy teoretické tradice ANT. K cyklistické kontroverzi je přistupováno jako k instanci vynalézání politiky. Co je na kole politického? Ukazuje se, že více, než by se mohlo zdát. V rámci této práce je představena historie politizace bicyklu jakožto vehiklu různých zájmů. Výsledkem této trajektorie je ustavení kola jako diskurzivního opaku automobilu a klíčového nástroje kritiky směřování moderní civilizace. Díky těmto konotacím i díky zapojení kola do žitých světů obyvatel měst se bicykl vyjevuje jako příhodný nástroj k vtahování městských občanů do protestu proti odcizenému městu kolonizovanému automobily, unášenému parciálními zájmy a zanedbávanému politickou reprezentací. Kolo je unášeno cyklistickými lobbyisty jako symbol městské revoluce. Tato práce představuje výsledky empirického výzkumu provedeného v období června 2013 - dubna 2015. Předmětem výzkumu bylo rozdmýchávání cyklistické kontroverze pražskými cyklistickými lobbyisty. Práce mapuje aktivity cyklistických...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 KABELE, Jaroslav
1 Kabele, Jana
3 Kabele, Jaroslav
4 Kabele, Jiří
4 Kabele, Josef
4 Kábele, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.