Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Reality show
Ondruch, Josef ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Ekologické zemědělství očima farmářů
Zagata, Lukáš ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Lošťák, Michal (oponent)
Současná popularita ekologického zemědělství z části staví na idealizované představě tohoto způsobu hospodaření a jeho výrobků (bioproduktů). Cílem této práce je prozkoumat způsoby pohledů zúčastněných zemědělců na jejich vlastní praxi a nabídnout srovnání, do jaké míry dané subjektivní postoje farmářů korespondují s představami a pozitivními očekáváními, která jsou do něj vkládána ze strany oficiální politiky a laické veřejnosti. Empirická studie využívá méně známého výzkumného nástroje Q metodologie, která hledá ideálně typické pohledy zúčastněných aktérů. Data byla pořízena prostřednictvím polostandardizovaných rozhovorů s českými ekologickými zemědělci. Provedená analýza ukázala tři faktory, které byly následně interpretovány jako tři existují přístupy mezi ekologickými farmáři. Obsah každé z těchto perspektiv dal logický základ pro jejich pojmenování - ekologické zemědělství (1) jako životní způsob, (2) jako zdroj obživy a (3) jako produkce potravin zvláštní kvality. Každý pohled zdůrazňuje odlišné prvky ekologického hospodaření a specifickým způsobem tak naplňuje (konstruuje) jeho účel. Nalezená klasifikace přispívá do teoretické diskuse o povaze současného ekologického zemědělství a jeho pozice v soudobé moderní společnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Komunitní formy ekologicky příznivého života v individualizované společnosti
Losenický, Jan ; Kabele, Jiří (oponent) ; Tuček, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce "Komunitní formy ekologicky příznivého života v individualizované společnosti" pojednává o současných intencionálních ekokomunitách, které jsou většinou v podobě ekovesnic a cohousingů spojeny s obrodou komunitního hnutí v západní společnosti v devadesátých letech 20. století. S využitím konceptu kvantitativního a kvalitativního individualizmu G. Simmela se zabývá otázkou, nakolik je existence a podoba intencionálních ekokomunit ovlivněna procesem individualizace. Podrobněji je zkoumána motivace iniciátorů a členů ekokomunit, problém soukromí a zapojení komunit do místních vztahů a veřejného života. Třetí část práce nabízí popis příkladů intencionálních ekokomunit v České republice včetně popisu komunitních projektů, které s tímto tématem souvisí.
Diskurzivní re/produkce nerovností v rozhodování: příklad Pankrácké pláně
Šamánek, Jan ; Kabele, Jiří (oponent) ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce)
Práce propojuje teoretické předpoklady o nových nerovnostech, typických pro pozdně kapitalistickou společnost a vznikajících mezi skupinami přikládajícími odlišnou prioritu akumulaci ekonomického kapitálu, s analýzou konkrétního sociálního prostředí. Autor vychází z radikálně demokratického východiska a využívá přístupu kritické diskurzivní analýzy k odhalení nástrojů reprodukce tohoto druhu nerovností v masmediálním diskurzu týkajícím se rozhodování o veřejných prostorech, konkrétně výstavby na pražské Pankrácké pláni. Analýza ukazuje, že pro daný diskurz jsou typické určité jevy vedoucí k omezení uznání identit skupin, které se neorientují primárně na ekonomický zisk, a ke zvýhodnění primárně ekonomicky orientovaných skupin v rozhodování v rámci daného právního společenství. Autor využívá výsledků analýzy k ilustraci rozporu hegemonie ekonomicky redukcionistického diskurzu s požadavky na fungování společnosti založené na radikálně demokratických principech rozhodování.
Členství v KSČM v 21. století
Struha, Michal ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem členů městské organizace Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) v Dubí ke své straně a snaží se na základě deskripce vývoje postavení KSČM v rámci politického systému České republiky, ať již jako parlamentní politické strany nebo na úrovni komunální politiky, a pomocí metody heuristického vyšetřování definovat identitu členství v této organizaci. Důvod, proč jsou členové zkoumané organizace ochotni vynakládat vlastní zdroje na výkon stranické činnosti i přes stigma, které na KSČM stále ulpívá, pak tato práce vysvětluje prostřednictvím identifikace s ideovým programem strany, dále pak zájmem o ovlivňování chodu města v rámci komunální politiky a existencí neformálních vztahů v rámci členské organizace. Zároveň se snaží o zachycení změn vývoje KSČM s ohledem na její členskou základnu a s tím spojený možný vývoj v příštích letech. Pokles členské základny, jenž je způsoben přirozeným úbytkem v důsledku demografického vývoje, se tak může stát určujícím faktorem při směrování KSČM v nej bližší budoucnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ZA ÚČASTI VEŘEJNOSTI...analýza veřejné diskuse dopravní politika Prahy 6
Ptáčková, Kateřina ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Illner, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se za využití nástrojů analýzy diskursu snaží ukázat, jaká je stávající podoba diskuse o dopravní politice v Praze, jakými zdroji je tato diskuse formována a které diskursy ji především utvářejí. Dílčí diskusi dopravní politiky městské části Prahy 6 využívá nejen k analýze vlastní dopravní diskuse, ale také jako vhodného příkladu ke studiu utváření (komunální) veřejné diskuse jako takové. Práce se soustředí na dvě hlavní skupiny kolektivních aktérů veřejného rozhodování - volené zástupce veřejnosti, v tomto případě zastupitele dotčených městských částí a hlavního města Prahy a nevolené zástupce, zástupce neziskových organizací a občanských sdružení, která v dané oblasti působí. Sleduje, jaké koalice a opozice mezi sebou tito aktéři utvářejí a jaké zdroje pak využívají na podporu svých řešení. Diskurs chápe především ve foucaultovském pojetí jako praktiky formující objekty o nichž ne/hovoří. Za konstitutivní vlastnost diskursu považuje jeho utlačivou sílu, jíž vykonává vůči svým objektům. S odvoláním na Fairclougha a ostatní autory, hlásící se k metodě kritické diskursivní analýzy, se soustředí také na rozdílné role konkrétních aktérů a jejich manipulační prostory uvnitř veřejné diskuse. Kromě vlastní dopravní tématiky se práce věnuje především analýze diskursu demokracie, který...
Vědomí svobody a rizika v éře terorismu
Brandejsová, Michaela ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Diplomová práce na téma vědomí svobody a rizik v éře terorismu je práce zaměřená na analýzu otázek, které se pojí k problematice terorismu, protiteroristických opatření a jejich dopadu na demokracii, lidská práva a svobody. Konkrétně potom na rizika omezování svobody a lidských práv v zájmu zabezpečení společnosti před možnými teroristickými útoky. V první části práce je přiblížena problematika terorismu, jeho současná podoba a interpretace vážící se k původu. Dále jsou načrtnuta rizika pojící se k terorismu i související vytváření pocitu strachu ve společnosti. Následuje analýza protiteroristické politiky, která obnáší různé oblasti opatření, majících vést k zabezpečení obyvatel před potenciálními útoky a která skýtá nebezpečí negativního dopadu na lidská práva a svobody. Druhá část práce sestává z prezentace výsledků dosažených pomocí dotazníkového šetření, uskutečněného na populaci vysokoškoláků v ČR. Výzkum se zaměřil zejména na legitimitu zaváděných protiteroristických opatření a na reflexi jevů, souvisejících s problematikou terorismu. Autorka zjišťuje, že legitimita přikládaná opatřením, závisí zejména na tom o jaký druh opatření se jedná. Vysokoškolští studenti se staví pozitivně spíše k "pasivním" protiteroristickým nástrojům (opatření v metru, odposlechy atp.) a k opatřením směřujícím k tzv....
Policie pro každý den: Normy ve víru policejní praxe
Tošovský, Michal ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Kabele, Jiří (oponent)
Diplomová práce se při studiu každodenní praxe policistů ze základních útvarů Policie České republiky opírá o analýzu částečně strukturovaných rozhovorů, provedených s policisty obvodních oddělení kutnohorského okresu. Na jedné straně tuto praxi ovlivňují psané normy - v ústavních zákonech deklarované základní společenské hodnoty, zákony přímo upravující úkoly a úlohu policie ve společnosti a interní předpisy, které dále specifikují její činnost. Tyto tři úrovně jsou však prostoupeny a přetvořeny v každodenní praxi mnoha různými vlivy: tím, co bychom mohli nazvat duch zákonů a tím, jak policisté nakládají s doslovným zněním těch zákonů a organizačních předpisů, které mají přímý vliv na jejich práci. Vedle toho má vlastní výklad těchto norem i organizační aparát policie a uplatňuje jej skrze mechanismy, jimiž kontroluje výkon svých jednotlivých článků. Vůči normám se policisté rovněž vymezují svou praktickou zkušeností, která jim napovídá, co v jejich práci funguje a co naopak nepřináší účinek; vždy však musí mít především na paměti, aby plnili zadání nadřízených. Skrze diskusi výpovědí policistů o nejčastějších činnostech a obtížích v každodenní policejní praxi autor ukazuje, že prolínání jednotlivých jmenovaných vlivů není pro policisty vždy jednoznačným a jednoduše zvládnutelným úkolem. Powered by TCPDF...
Kauza jezy: Analýza mediálního diskurzu
Vaňhalová, Adéla ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Vodáková, Alena (oponent)
Autorka se v diplomové práci zabývá mediálním diskurzem kauzy jezů na Labi. Použitými metodami jsou kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza článků deníků MF Dnes a Ústecký deník během období deseti let. Kvantitativní analýza se soustředí na vývoj typů argumentů v čase a na jejich zaměření, tzn. na strany sporu, kterým diskurz jednotlivé typy argumentů připisuje. Kvalitativní analýza se pak věnuje argumentačním prostředkům, kterými diskurz jednotlivé strany konstruuje, a především diskurzivním herním rámcům, které jsou dvěma protistranám v diskurzu připisovány. Na jevišti médií probíhal mezi oběma stranami sporu boj o definici a určování pravidel v diskurzivních herních rámcích, protože úspěšné ovládnutí důležitých diskuzivních rámců znamená výhodu v přesvědčování publika - veřejnosti. Zastánci jezů v diskurzu ovládají odborný ekonomický herní rámec, skrz něj působí na veřejnost a přesvědčují ji. Odpůrci jezů zprvu dominovali v diskurzivním odborném ekologickém herním rámci, který se ale postupem času podařilo zastáncům částečně redefinovat ve svůj prospěch. Odpůrci byli z diskuzivního ekologického rámce vytlačeni, ale plně se prosadili v jiném rámci: "petičním" politickém rámci, skrz který dnes přesvědčují veřejnost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Komu pomáhá Evropský ombudsman?
Kuberová, Lucie ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Balon, Jan (oponent)
Evropský ombudsman nabízí institucionalízované příležitosti stěžovat si na činnosti institucí EU tím, že se kvalifikovaně zastává práv občanů. Práce nejprve analyzuje veskrze narativní motiv ombudsmana jako "mocného ochránce slabých občanů". Tato příběhově ustavovaná moc však kontrastuje s povýtce omezenými právními prostředky, jimiž většinou ombudsman pro obranu občana disponuje. Zdroje úspěchu instituce ombudsmana v kontinentálních právních řádech můžeme chápat také jako svérázný návrat k dávnému systému equity - prosazování "přirozené spravedlnosti", tedy jako průnik jistého prvku anglosaského práva do kontinentálního. Formální systém kodifikovaného práva naráží s dynamickým rozvojem západních společností na své limity; ombudsman dovolávající se citu pro spravedlnost by měl fungovat jako jedna z pojistek proti jeho nedokonalostem. Konečně instituci Evropského ombudsmana můžeme chápat jako svébytný nástroj přibližování evropské administrativy evropským občanům. Ve vztahu k institucím EU naplňuje kontrolní a zároveň skrytě "propagační" funkci, čímž představuje potenciální zdroj konfliktu, který musí být v každodenním fungování této instituce zažehnáván. Na příkladu stížností proti diskriminaci je následně ukázáno, jakým způsobem se tak děje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 KABELE, Jaroslav
1 Kabele, Jana
3 Kabele, Jaroslav
1 Kábele, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.