Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Utváření svědeckých výpovědí shromážděných v CVH Malach
Strouhal, Matěj ; Grygar, Jakub (vedoucí práce) ; Kabele, Jiří (oponent)
Ve své práci ukazuji na svědeckých záznamech přístupných v Malach jakými způsoby je utvářeno svědectví. To ve své práci vnímám jako specifický žánr, který je ovlivňován zároveň diskursem a pravidly vyprávění. Ve své práci se pokouším ukázat způsoby, tomu dochází, a tím přispět k lepšímu pochopení svědectví jako takového. Důvodem této snahy je pak mimo jiné i vzrůstající míra využívání svědectví k vzdělávacím účelům, ve kterých se původně doplňkové funkce ve vzta historiografii dostává svědectví stále více prostoru i jako vlastnímu zdroji informací. Skrze výpovědi pamětníků je svědectví schopné přenášet nejen prosté informace, ale díky své autenticitě také emoce a morální apel. Ve své práci na materiálech USC Shoah Foundation Institute ukazuji způsoby, kterými dochází jak k omezování vyprávění diskursem, tak příklady, ve kterých nachází vyprávění v diskursu oporu, či taková, ve kterých se projevuje moc vyprávění nad diskursem. K tomuto závěru docházím na základě analyzování oficiálních dokumentů nadace USC Shoah Foundation Institute. Mezi ně patří podklady pro tazatele a pamětníky, které mají zmiňovaní k dispozici dříve, než je videozáznam pořizován. Dále pak návody pro katalogizování a indexování získaných svědeckých záznamů a příručka pro uživatele archivu. Ve druhé části analýzy se pak soustředím na obsah...
The Rise of Direct Democracy in the Czech Republic: Sources, Use and Consequences
Dvořák, Tomáš ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Šaradín, Pavel (oponent) ; Vráblíková, Kateřina (oponent)
V posledních několika desetiletích dochází ve většině vyspělých zemí k rozvoji institutů přímé demokracie na národní i lokální úrovni. Česká republika nepředstavuje výjimku a v posledních 25 letech došlo k postupnému, ačkoliv neúplnému, rozvoji, který směřuje k přímým formám vládnutí. Cílem disertační práce je analýza uplatňování institutů přímé demokracie v České republice. Ačkoli je práce založena především na českých datech, jejím smyslem je také reagovat na zahraniční vědecké analýzy, které se týkají zkoumaného tématu. Práce se zaměřuje na následující otázky: Kdo podporuje a kdo se účastní přímé demokracie v ČR? Jak si voliči tvoří volební postoje a jaké jsou charakteristiky volebního chování v přímé demokracii? Jaký je vliv přímé demokracie na další formy politické participace a politickou angažovanost? Přímou demokracii vnímám jako demokratickou inovaci a zhodnocuji ji na základě tří kritérií: inkluzivity, kompetence a efektivity (Smith 2009). Nejdříve se zaměřuji na otázku, kdo podporuje využívání přímé demokracie a zkoumám zastoupení různých sociálních skupin v hlasování v přímé demokracii (inkluzivita). Poté analyzuji rozhodování voličů a zjišťuji, zda je založeno na racionálních postojích a informovanosti o tématu hlasování (kompetence). Nakonec analyzuji, zda praxe přímé demokracie nadměrně...
Analýza diskursů porodu ve vybraných českých médiích
Suchánková, Markéta ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu sporu ohledně domácích porodů a diskursů s ním spojených. Možnost volby místa a průběhu porodu je českém prostředí stále velmi omezená a domácí porody jsou předmětem kontroverze mezi odbornou lékařskou veřejností a státními institucemi na straně jedné a porodními asistentkami, občanskými hnutími a angažujícími se matkami na straně druhé. Téma rozděluje laickou i odbornou veřejnost. Je nastolováno mimo jiné prostřednictvím diskursů, které odrážejí názory a stanoviska dvou znesvářených skupin - zastánců lékařsky vedeného porodu a stoupenců porodu přirozeného. V rámci mediálního zpravodajství lze identifikovat dva hlavní proudy diskursivní formace, rozptylu konceptů, tematických výběrů, objektů a modalit dospívání ke tvrzením - diskurs lékařský a diskurs přirozený. Kontroverze obou diskursů v českých médiích eskalovala kauzou s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou, která v roce 2009 asistovala u domácího porodu, který skončil tragicky - vážným poškozením a následnou smrtí dítěte. Právě na případu Ivany Königsmarkové a jeho prezentace v médiích ilustruji, jakým způsobem stoupenci obou soupeřících koncepcí konstruují diskursivní objekt (domácí porod), jaké prostředky využívají k produkci svých tvrzení, čím se ospravedlňují a legitimizují své jednání a jaké...
Proměny modelu maturitní zkoušky v České republice
Kabele, Jiří ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Kitzberger, Jindřich (oponent)
Předmětem diplomové práce jsou modely maturitní zkoušky měnící se v čase vlivem vzdělávací politiky státu a mnohdy bouřlivého politického vývoje. Teoretická část obsahuje historickou analýzu maturitní zkoušky a jejích modelů, čímž vytváří východisko pro empirickou část. Na podkladě studia právních předpisů upravující podmínky a konání maturitní zkoušky a dalšího studia relevantní literatury, přesným popisem současného modelu a naznačením současných snah o upravení stávajícího modelu maturitní zkoušky, je vytvořen plastický obraz tohoto fenoménu školství v celé šíři problematiky. Pozornost je věnována i problematice řízení maturitní zkoušky. Maturitní zkouška byla od doby svého vzniku na našem území v roce 1849 vymezena zákonem, její bližší provádění bylo upravováno vyhláškami (výnosy). Jednalo se vždy o výrazné "politikum", nikoliv pouze o ryze "školské téma". Ve změnách modelu maturitní zkoušky se zrcadlí právě i změny v systému vzdělávací politiky. Cílem práce v empirické části je analyzovat dosavadní vývoj, současný stav, určit neuralgické body problematiky maturitní zkoušky a naznačit možné trendy maturitní zkoušky v České republice. Použitou vědeckou metodou bylo kvalitativní šetření v designu zakotvené teorie prováděné otevřeným a axiálním kódováním strukturovaných hloubkových rozhovorů s...
Výroční trhy
Strašilová, Eva ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Čepelák, Václav (oponent)
Tématem mé bakalářské práce jsou výroční trhy v České republice se zaměřením na prodejce na řemeslných výročních trzích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V první části se věnuji charakteristice výročních trhů ve spojitosti s výzkumy realizovanými na toto téma a charakterizuji stručný historický kontext výročních trhů. Dále je popsána metodologie výzkumu. Pro výzkum jsem zvolila metodu analýzy dokumentů, polostrukturované rozhovory s prodejci na výročních řemeslných trzích a neformální rozhovory. Celkem jsem analyzovala 12 internetových stránek výročních trhů a provedla rozhovor se třinácti respondenty. Druhá část práce se věnuje analýze dokumentů a analýze rozhovorů s respondenty. Na základě analýzy dat jsem charakterizovala výroční trhy na základě jejich tradice, doby pořádání, dostupnosti na internetu a typu organizátora. V následující části jsem se věnovala charakteristice výročních trhů z pohledu prodejců. Zjišťovala jsem, jak si trhy vybírají, jak se o nich dozvídají, jaká je komunikace mezi prodejci a organizátory, kdo je konkurence, jaký význam má rodina a kdy je sezóna prodeje ne výročních trzích.
Diskurzivní pravidla spojené s umíráním: Jak lidé hovoří o smrti blízkých
Exnerová, Dominika ; Grygar, Jakub (vedoucí práce) ; Kabele, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá diskurzními pravidly reprezentace smrti blízké osoby ve společnosti. Autorka pracuje s Gorerovou teorií pornografie smrti a také se srovnáními současného a historického přístupu podle Ariése a Eliase, kteří považovali dnešní reprezentace umírání za více tabuizované než v minulosti. Praktickým základem textu je výzkum, který zkombinoval hloubkové rozhovory s mladými lidmi s interpretací uzavřenosti skupin, jako byla svépomocná podpůrná skupina a internetové diskuzní fórum. V analýze byly identifikovány dva základní přístupy v rodinách, a to zaměření na praktické aspekty umírání příbuzného, nebo na citovou stránku. Tyto dva pčístupy v některých případech také způsobovaly rozpory v rodinách, pokud se na nich jejich členové neshodli. Byly identifikovány také některé podmínky měly vliv na pravidla, a to především věk zemřelého nebo sebevražda, protože o mladého člověka bylo méně přijatelné hovořit, než u starých lidí. Výzkum ukázal, že představa lidí o smrti není ve společnosti konstruována pouze mediálně, neboť dospělí mladí lidí měli vlastní zkušenosti se smrtí v rodině. V této práci je smrt považována za tabu, neboť společnost vytyčila striktní hranice, toho, co je a nění vhodné. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Proměny Corporate Social Responsibility
Knížová, Kristýna ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
V roce 1953 dal Howard R. Bowen vzniknout debatě o společenské odpovědnosti firem, která se mezitím do současnosti velmi rozšířila. Koncept Corporate Social Responsibility získal během druhé poloviny dvacátého století mnoho podob a z akademické půdy se dostal do praxe a též do České republiky. V pozadí změn teoretického přístupu k CSR lze sledovat mj. změnu podnikatelského prostředí. Zejména ve změně v pojímání podniku - od shareholderského ke stakeholderskému. Stakeholderská teorie značně ovlivnila uchopení konceptu CSR. Rozdělila tak společnost na jednotlivé fragmenty. Na základě tématické analýzy a rozhovorů s aktéry jsem identifikovala 2 hlavní praktikované přístupy k CSR. Někteří aktéři chápou společenskou odpovědnost firem na pozadí morálních hodnot, někteří aktéři naopak chápou tento pojem na pozadí ekonomických zájmů firmy. Firmy mohou být odpovědné z obou důvodů na základě vnějších tlaků. Některé firmy si ovšem hrají na společenskou odpovědnost, což společnost pochopitelně nevnímá pozitivně a může tuto negativní zkušenost dále přenášet na další firmy s "nálepkou CSR". Nicméně, řada výzkumů opakovaně ukázala, že občané očekávají od firem angažovanost ve společenských problémech a za jejich aktivitu je odmění nákupem. Firmy tak mohou skrze CSR aktivity získávat moc ve společnosti, kde...
Cyklističtí lobbyisté a vynalézání politiky v pozdně moderní době
Fiala, Šimon ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Kotík, Michal (oponent)
V řadě světových metropolí včetně Prahy se v posledních letech rozhořela cyklistická kontroverze. Cyklisté pořádají spanilé jízdy městy a požadují nejen lepší podmínky pro cyklistiku, ale také "žitelné město" a "kvalitní veřejný prostor". Tato práce zasazuje tento fenomén do kontextu teorie rizikové společnosti, kterou doplňuje o cenné impulzy teoretické tradice ANT. K cyklistické kontroverzi je přistupováno jako k instanci vynalézání politiky. Co je na kole politického? Ukazuje se, že více, než by se mohlo zdát. V rámci této práce je představena historie politizace bicyklu jakožto vehiklu různých zájmů. Výsledkem této trajektorie je ustavení kola jako diskurzivního opaku automobilu a klíčového nástroje kritiky směřování moderní civilizace. Díky těmto konotacím i díky zapojení kola do žitých světů obyvatel měst se bicykl vyjevuje jako příhodný nástroj k vtahování městských občanů do protestu proti odcizenému městu kolonizovanému automobily, unášenému parciálními zájmy a zanedbávanému politickou reprezentací. Kolo je unášeno cyklistickými lobbyisty jako symbol městské revoluce. Tato práce představuje výsledky empirického výzkumu provedeného v období června 2013 - dubna 2015. Předmětem výzkumu bylo rozdmýchávání cyklistické kontroverze pražskými cyklistickými lobbyisty. Práce mapuje aktivity cyklistických...
Diskursy vedení porodu v českých internetových článcích
Tichá, Kristýna ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Předmětem diplomové práce jsou diskursy vedení porodu. Orientuji se na povahu samotných diskursů a na podobu kontroverzí provázejících jejich střetávání v internetových českých článcích. Diskursy a jejich svár zkoumám jednak v článcích aktivních účastníků sporu a také v článcích nejpopulárnějšího webu určeného (budoucím) rodičům. Diskurs aktivně lékařsky vedeného porodu, který je dominantní v naší společnosti, pojímá porod jako nevyzpytatelný rizikový jev, který je nutné lékařsky vést vždy v nemocničním zařízení s personálním i materiálním zázemím pro řešení možných komplikací. Tento diskurs kritizuje porody vedené mimo nemocnice a jejich propagandu. Diskurs přirozeného porodu vnímá porod jako přirozenou součást života, která většinou probíhá bez komplikací, pokud je přítomen vyškolený odborník, který ovšem do přirozeného procesu porodu nezasahuje bez nutných lékařských důvodů. Za splnění určitých podmínek je vhodným místem pro porod i domov rodičky. Tímto diskursem jsou čtenáři upozorněni na nevhodnou rutinní péči v českých porodnicích, která je v rozporu s potřebami matky a dítěte, a na komplikace porodu, které vznikají v důsledku aktivního lékařského vedení porodu. Články populárního webu jsou ovlivněny především diskursem aktivně lékařsky vedeného porodu. Vyzývají těhotné ženy, aby při začátku...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 KABELE, Jaroslav
1 Kabele, Jana
3 Kabele, Jaroslav
4 Kabele, Jiří
4 Kabele, Josef
4 Kábele, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.