Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Human Presence Detection and Applications in Smart Home Environments
Dostál, Pavel ; Juránek, Roman (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
The project is focused on human detection and recognition which has to be studied first and then implemented into software Home Manager which is a project simulating a smart house with intelligent appliances. In previous version this functionality was not supported and enhancing project in this way would allow better to fulfill user wishes and preferences. The application of human recognition is demonstrated on example of air-conditioner managemen in individual rooms.
Měření rychlosti automobilů z dohledové kamery
Jaklovský, Samuel ; Juránek, Roman (oponent) ; Sochor, Jakub (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá plne automatickou kalibráciou dopravnej dohľadovej kamery, ktorá je následne použitá na meranie rýchlosti prechádzajúcich vozidiel. Práca obsahuje a popisuje teoretické informácie a algoritmy týkajúce sa tejto problematiky. Na ich základe bol postavený komplexný návrh systému pre automatickú kalibráciu a meranie rýchlosti. Navrhnutý systém bol úspešne naimplementovaný. Implementovaný systém je optimalizovaný tak, aby pre automatickú kalibráciu kamery musel spracovať čo najmenší úsek vstupného videa. Kalibračné parametre sú tak získané po spracovaní iba dva a pol minúty vstupného videa. Presnosť implementovaného systému bola vyhodnotená na datasete BrnoCompSpeed. Chyba pri meraní rýchlosti pri použití systému automatickej kalibrácie predstavuje 8,15 km/h. Chyba je spôsobená hlavne nepresným získavaním mierky, pri jej nahradení manuálne získaným údajom sa nepresnosť zníži na 2,45 km/h. Samotný systém merania rýchlosti vykazuje chybu len 1,62 km/h (vyhodnotené použitím manuálne získanými kalibračnými parametrami).
Detekce, sledování a klasifikace automobilů
Vopálenský, Radek ; Sochor, Jakub (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému a využívá knihovny OpenCV, FFmpeg, TensorFlow a Keras. Pro detekci je využit kaskádový klasifikátor, pro sledování Kalmanův filtr a pro klasifikaci konvoluční neuronová síť. Z celkového počtu 627 automobilů bylo správně sledováno 479. Z toho bylo klasifikováno celkem 458 (nejsou zahrnuty kamiony nebo nákladní automobily). Výsledný systém je možné využívat pro analýzu dopravy.
Počítačové vidění jako webová služba
Jež, Adam ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvořit webovou službu pro sdílení a snadný přístup kalgoritmům počítačového vidění. V současné době existuje velké množství algoritmů apro jejich autory je přínosné tyto algoritmy jednoduše sdílet sdalšími lidmi i zjiných vědních oborů. Hlavní částí práce je vytvoření architektury webové služby anavržení způsobu zpracování požadavků na spuštění algoritmů. Součástí implementace webové služby je vytvoření webového rozhraní, které umožní jednoduché spuštění algoritmů svlastními daty, aklientská knihovna pro usnadnění integrace aplikačního rozhraní služby.
Odhad rychlosti automobilů ve videu
Hájek, Pavel ; Herout, Adam (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro odhadování rychlosti automobilů jak ze záznamu kamery, tak realtime ze streamu. Práce popisuje kalibraci kamery, detekci a trackování automobilů a odhad jejich rychlosti a věnuje se robotickému operačnímu systému pro nějž je určená. Vytvořená aplikace používá knihovnu OpenCV k většině úkonů, pro přístup k videu používá knihovnu FFmpeg. Výsledky může vypsat na terminál, do souboru nebo je například dále publikovat v rámci ROSu. Aplikace je napsaná v jazyce C++, některé části v jazyce Python.
Kontrola zobrazení textu ve formulářích
Moravec, Zbyněk ; Juránek, Roman (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je kontrola správného zobrazení textů tlačítek na fotografiích displeje. Tyto fotografie obsahují různá zkreslení, která jsou komplikací pro následné rozpoznávání grafických elementů v obraze. Práce popisuje několik přístupů detekce formulářových tlačítek, dále popisuje implementovanou detekci, která využívá popisu tvarů kontur. Na takto nalezených tlačítkách je poté provedeno rozpoznání samotných vad zobrazení. Práce se také zaobírá automatickým výběrem nejkvalitnější fotografie k dokumentačním účelům.
Detekce a rozpoznání hub v přirozeném prostředí
Steinhauser, Dominik ; Juránek, Roman (oponent) ; Špaňhel, Jakub (vedoucí práce)
Práce řeší problém detekce a klasifikace hub na fotografiích v přirozeném prostředí. K řešení jsem použil konvoluční neuronové sítě. Začátek práce je věnován teorii neuronových sítí. Dále je v práci řešena detekce hub a jejich klasifikace. S pomocí plně konvoluční neuronové sítě je vyřešen i problém lokalizace hub. Výsledky naučených neuronových sítí jsou analyzovány.
Určení orientace hlavy na fotografii
Szentandrási, Tamás ; Juránek, Roman (oponent) ; Behúň, Kamil (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo naplánování a implementace systémů realizujúcí určení orientace hlavy pomocí Random Forestů na fotografií. V práci je použitá verze Random Forestů, používá Fisher Linear Discriminant Analysis pro rozdělení v nodů. Taktéž používá externí knihovny, OpenCV, SQLiteCpp a aflw databázi. Práce vytvořila systém pro přesní určení orientace hlavy, což je možné použit i v budoucích projektů týkajíci se Computer Vision.
Akcelerace detekce objektů pomocí klasifikátorů
Juránek, Roman ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Detekce objektů v počítačovém vidění je složítá úloha. Velmi populární a rozšířená metoda pro detekci je využití statistických klasifikátorů a skenovacích oken. Pro učení kalsifikátorů se často používá algoritmus AdaBoost (nebo jeho modifikace), protože dosahuje vysoké úspěšnosti detekce, nízkého počtu chybných detekcí a je vhodný pro detekci v reálném čase. Implementaci detekce objektů je možné provést různými způsoby a lze využít vlastnosti konkrétní architektury, pro urychlení detekce. Pro akceleraci je možné využít grafické procesory, vícejádrové architektury, SIMD instrukce, nebo programovatelný hardware. Tato práce představuje metodu optimalizace, která vylepšuje výkon detekce objektů s ohledem na cenovou funkci zadanou uživatelem. Metoda rozděluje předem natrénovaný klasifikátor do několika různých implementací, tak aby celková cena klasifikace byla minimalizována. Metoda je verifikována na základním experimentu, kdy je klasifikátor rozdělen do předzpracovací jednotku v FPGA a do jednotky ve standardním PC.
Analýza pohybu automobilů na křižovatkách
Benček, Vladimír ; Juránek, Roman (oponent) ; Sochor, Jakub (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa venuje návrhu a tvorbe systému pre analýzu pohybu vozidiel na križovatkách. Vo videu získanom zo stacionárnej kamery, zachytávajúcej dianie na križovatke, detekuje a sleduje vozidlá. Ich trajektórie zaznamenáva a analyzuje ich smer a počet. Na detekciu bol použitý kaskádový klasifikátor. Pre jeho trénovanie bol vytvorený dataset obsahujúci 10500 vozidiel a 10500 negatívnych vzoriek. Sledovanie vozidiel prebieha pomocou metódy KCF. Na zhlukovanie trajekórií v rámci analýzy je využitá metóda Mean Shift. V rámci testovania bola zistená celková úspešnosť sledovania pohybu a analýzy vozidiel 92.77%.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Juránek, Radim
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.