Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7
Junková, Kateřina ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak jednotlivými skupinami využívajícími sociální bydlení, tak sociálním bydlením v evropských zemích a celkovým historickým kontextem, který vedl k současnému stavu sociálního bydlení v České republice. Teoretická část se dále věnuje bytové politice, která s tématem úzce souvisí. Vzhledem ke složitosti a šíři daného tématu je analytická část práce zaměřena na zhodnocení problematiky sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Stávající populace Městské části Praha 7 je do značné míry ovlivněna zvýšenou imigrací osob ve věku 20-45 let. Tím dochází již řadu let k omlazení celkové populace, přičemž se tento fakt projevuje mj. klesajícím podílem seniorů žijících na území této městské části. Výsledky populační projekce do roku 2050 naznačují, že poměr jednotlivých věkových složek se pravděpodobně nepatrně pozmění, přičemž může dojít i k vysokému nárůstu počtu obyvatel. Hodnoty střední délky života při narození spolu s průměrným věkem matky při narození prvního dítěte se budou zvyšovat a následovat celorepublikový trend. Pozornost je věnována i městským bytům, kterými městská část disponuje,...
Sociální bydlení v sociální politice
Junková, Kateřina ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Sociální bydlení v sociální politice Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak jednotlivými skupinami využívajícími sociální bydlení, tak sociálním bydlením v evropských zemích a celkovým historickým kontextem, který vedl k současnému stavu sociálního bydlení v České republice. Teoretická část se dále věnuje bytové a rodinné politice, které s tématem úzce souvisí. Vzhledem k složitosti a šíři daného tématu, analytická část práce je zaměřena na zhodnocení problematiky sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Stávající populace Městské části Praha 7 je do značné míry ovlivněna zvýšenou imigrací osob ve věku 20-45 let. Tím dochází již řadu let k omlazení celkové populace, přičemž se tento fakt projevuje mj. klesajícím podílem seniorů žijících na území této městské části. Výsledky populační projekce do roku 2050 naznačují, že poměr jednotlivých věkových složek se pravděpodobně nepatrně pozmění, přičemž může dojít i k vysokému nárůstu počtu obyvatel. Hodnoty střední délky života při narození spolu s průměrným věkem matky při narození prvního dítěte se budou zvyšovat a následovat celorepublikový trend. Pozornost je věnována i městským bytům, kterými městská část disponuje, podmínkám pro jejich získání a současnému...
Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v zemích EU
Junková, Kateřina ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v zemích EU Abstrakt Cílem bakalářské práce je analyzovat devět vybraných zdravotnických ukazatelů, které vypovídají o postavení jednotlivých členských států Evropské unie. Jednotlivé ukazatele, jejich definice a výběr jsou podrobně popsány v teoretické části práce. Ve druhé části práce jsou analyzovány průměrné hodnoty ukazatelů z let 2005 až 2011 pro všechny členské státy Evropské unie. Dále byl ke každému zdravotnickému ukazateli vybrán další ekonomický nebo demografický ukazatel a následně byla zkoumána jejich vzájemná závislost. Analýza jednoznačně neprokázala hypotézu o přetrvávajícím rozdělení Evropy na Východ a Západ, což je způsobeno širokým spektrem vztahů mezi ukazateli a faktem, že jednotlivé ukazatele jsou ovlivněny několika různými faktory. Klíčová slova: zdravotnické ukazatele, závislost, Evropská unie
Krajinářská studie vybrané části Pardubicka
Junková, Kateřina
Diplomová práce se zabývá problematikou krajinářského rozboru a hodnocení území. Na příkladu modelového území katastru města Lázně Bohdaneč byl proveden relevantní krajinářský rozbor primární, sekundární a terciální krajinné struktury. Byly stanoveny přírodní, kulturní a estetické hodnoty území a limity ve využívání. Důležitou součástí práce bylo hodnocení krajinného rázu a identifikace a hodnocení historických krajinných struktur. Navržená opatření vychází z provedených analýz a hodnocení území. Jsou zaměřeny především na obnovu a zajištění péče o významné historické krajinné struktury, které jsou zároveň i významnými pozitivními znaky krajinného rázu. Další úrovní návrhu je zajištění ochrany přírody, zlepšení rekreační využití území, eliminace negativních znaků krajinného rázu a optimalizace využití půdy, včetně hospodářského využívání. Výstupem je návrh uspořádání území, v podobě územní studie, který může sloužit jako podklad při podrobném návrhu krajinné památkové zóny a opatřeních v ní. Dále může být důležitým podkladem pro komplexní pozemkové úpravy.

Viz též: podobná jména autorů
3 Junková, Karolina
3 Junková, Karolína
1 Junková, Klára
1 Junková, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.