Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj přírodního prostředí Českého krasu v holocénu na podkladě malakostratigrafických analýz
Hlaváč, Jaroslav ; Marek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Juřičková, Lucie (oponent) ; Kovanda, Jiří (oponent)
Introduction The faunal response to crimatic- and vegetal change during the HolocenelPostglacial) is known in far. r.t. a.ti'r,' although the information issufficient ťor certain amongst invertebrates f::'lť ^* ."*uT' regions. Molluscs are unusual potentrally be ","o t3"'i3;.::"'::;:.T *;:Í..Ti:,T$#T:j, ""*Ípalaeoenvironmental questions. rne mosi vatuable sequeň",?i^oliiou,rythose that are continuous' cover long periods of time and furnish fossilassemblages that faithfulty reflect tn.li"i"g ""mmunities, from whicrr trrey''r ere derived. Relatively few deposits "onřuini.'g molluscs fulfill all these :HÍ:^ but calcareous tufa áeposits ;;;^ thes. ..qui,"-.n;; ]; i".g" The czech Karst' formed by pareozoic limestone and rocated in the centrarpart of Bohemia between |.tl ana zaliě, is an area with numerousieposits of calcareous tufa. In this karst area about 70 localities are know "rhere calcareous tufa precipitates or was deposited in the past. (Kovanda]971: Ložek 1992;Kaď1ecoia a Žat, rqďsl. '"" Purpose of dissertation The purpose of submitted work is to give the characteristicpaleoenvironmental development of selected io"uiiti", in the Czech řarst'and to complete existing- knowledge utout it. environmentar developmentrn this karst area during Holocene p"eriod- --'- rnls worl( comes from data acquired from a...
Měkkýši evropských měst
Wolfová, Lucie ; Juřičková, Lucie (vedoucí práce) ; Drvotová, Magda (oponent)
Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o evropské městské měkkýší fauně. Ukazuje města jako centra diverzity měkkýšů v zemědělské krajině, ale také jako oblasti, kde dochází k vysokému stupni homogenizace měkkýších společenstev, tedy nahrazování původních druhů, často endemitů, druhy nepůvodními. Homogenizace městské měkkýši fauny je zapříčiněna zejména pasivním šířením druhů pomocí člověka a také díky městskému klimatu, které je pro šířící se nepůvodní druhy obvykle z teplejších oblastí příznivější než klima okolní krajiny. S tímto souvisí další téma, kterým se tato práce zabývá, a to jsou způsoby šíření měkkýšů. Dále je v práci shrnuto, s jakými druhy měkkýšů se ve městech setkáme vzhledem k jejich vazbě na městské prostředí, jaké faktory ovlivňují měkkýší faunu a v neposlední řadě, metodické přístupy ke studiu městské měkkýší fauny.
Diversity of the land snail genus Helix and its relatives (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) from Mediterranean origins to postglacial Central Europe
Korábek, Ondřej ; Juřičková, Lucie (vedoucí práce) ; Hausdorf, Bernardt (oponent) ; Cameron, Robert A.D. (oponent)
6 ABSTRAKT Čeleď Helicidae (hlemýžďovití) zahrnuje největší a nejznámější suchozemské plže západního Pa- learktu, nicméně až donedávna se znalost její diverzity opírala převážně o práce z počátku dva- cátého století. Řešení řady taxonomických problémů a pochopení biogeografické historie čeledi si přitom žádalo uplatnění molekulárně-fylogenetických analýz. Tato práce se zaměřuje na skupi- nu východostředomořských rodů hlemýžďovitých, především přímo na typový rod Helix Linnae- us, 1758 (hlemýžď). Počínaje zkoumáním diverzity a příbuzenských vztahů linií ve východním Středomoří a Anatolii sleduje jejich cestu od místa jejich diverzifikace až po jejich výskyt v post- glaciální fauně střední Evropy. Předkládané výsledky jsou převážně založené na analýzách sekvencí mitochondriálních genů, konchologických pozorováních a radiokarbonovém datování holocenních subfosilních nálezů. Porovnávali jsme diverzitu mitochondriálních linií v rodě Helix se závěry nové, na morfologii založené taxonomické revize rodu. Podařilo se nám shromáždit re- prezentativní data, pokrývající téměř všechny v současnosti uznávané druhy, stejně jako po- tenciálně příbuzné rody a podrody. Revidovali jsme vymezení rodu a upozornili na zřejmě rozdílný přístup k vymezování druhů v rodě Helix oproti některým jeho příbuzným. Centrem hluboké...
Mikrohabitatová diverzita měkkýších společenstev planinových lesů Křivoklátska
Applová, Eliška ; Juřičková, Lucie (vedoucí práce) ; Horáčková, Jitka (oponent)
Diplomová práce se zabývá hlavními faktory ovlivňujícími výskyt měkkýšů v temperátních lesích ležících na planině na území CHKO Křivoklátsko. Křivoklátsko je původností lesů v rámci střední Evropy naprosto jedinečné. Vedle toho měkkýši mohou sloužit jako bioindikátory kvality přírodního prostředí. Výzkum potvrdil za pomoci Ellenbergových indikačních hodnot vegetace signifikantní závislost druhové diversity měkkýšů na vlhkosti lokality, živinách obsažených v půdě a půdních reakcích. Výsledky zároveň prokázaly lokální vazbu abundance měkkýšů na vlhkost a výskyt velkých kusů mrtvého dřeva na stanovišti, jelikož největší množství jedinců bylo nalezeno v mikrohabitatech terénní deprese, kde se udržuje oproti okolí větší vlhkost, a pod padlým kmenem (resp. u paty vzrostlého stromu, pokud na lokalitě nebyl přítomen padlý strom). Kontinuita křivoklátských planinových lesů je pravděpodobnou příčinou vyšší druhové diversity měkkýšů oproti podobným typům lesů ve střední Evropě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Juričková, Lenka
3 Juřičková, L.
1 Juříčková, Ladislava
3 Juříčková, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.