Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení
Chovanec, Ondřej ; Josková, Lucie (oponent)
Strana 122 | 128 ABSTRAKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich řešení v reáliích specifické oblasti vnitrostátních fúzí kapitálových obchodních společností. V první části se vysvětluje z obecného ekonomického a korporačně- právního hlediska, jaké jsou pojmové rysy kapitálových korporací, co se rozumí problémy zmocnění a proč k nim v rámci správy korporací dochází. Rovněž jsou nastíněny základní regulatorní a mimoregulatorní způsoby jejich řešení. Druhá část přibližuje fúze kapitálových korporací a jejich principiální mechanismy. Následující dvě části této práce pak už na konkrétních případech demonstrují, jaké regulatorní nástroje a strategie pro řešení problémů zmocnění zákonodárce využil v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o přeměnách"). Pozornost je v zákoně o přeměnách zřetelně věnována nástrojům ochrany minoritních a nesouhlasících společníků, v o něco menší míře rovněž věřitelů. Tomu odpovídá i struktura této práce, jejíž třetí část se týká ochrany společníků a čtvrtá část ochraně věřitelů, jejichž postavení se v důsledku fúze může zhoršit. Regulatorní strategie, které zákonodárce v zákoně o přeměnách použil a...
Projekt fúze
Vlasák, Tomáš ; Čech, Petr (oponent) ; Josková, Lucie (oponent)
Tématem předložené rigorózní práce je projekt fúze, jakožto základní dokument této formy přeměny. Projekt vypracují statutární orgány každé zúčastněné společnosti v samotném úvodu fúze a obsahuje základní právní, ekonomické a účetní parametry fúze. Práce je strukturována tak, aby v úvodu popsala společné podstatné náležitosti projektu pro všechny formy zúčastněných společností. Následuje kapitola, která se věnuje zvláštním náležitostem vyžadovaným zákonem pro různé právní formy českých obchodních společností. Poté jsou popsány zvláštnosti pro případ přeshraničních fúzí. V případech, kde je to vhodné, je popis aktuální právní úpravy doplněn o její historický vývoj. Neboť náš právní řád prošel významným vývojem v posledních 25 letech, obsahuje práce ve svém závěru i popis vybraných otázek týkajících se fúze a projektu v některých evropských legislativách, např. možnost přeshraniční fúze pro společnosti se sídlem ve Švýcarsku, které není členem EU ani EHS, a možnost trojúhelníkových fúzí. Z tohoto popisu vyplývají návrhy na doplnění právní úpravy fúzí, které jsou shrnuty v závěru této rigorózní práce.
Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva na úrovni EU a v České republice
Kubická, Lenka ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Resumé Cílem této práce je odpovědět na otázku, zda je nová právní úprava obsažená ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži a její transpozice v podobě zákona č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, v platném znění, schopna zajistit efektivnější soukromoprávní vymáhání soutěžního práva všemi poškozenými než tomu bylo doposud. Práce je členěna do osmi kapitol, vyjma úvodu a závěru, popisuje každá z nich současnou úpravu soukromoprávního vymáhání soutěžního práva, hodnotí ji a navrhuje možná řešení ve prospěch zajištění práv poškozených. V druhé kapitole jsou rozebrány hlavní rozdíly a vztah veřejnoprávního a soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Jelikož případy z oblasti soutěžního práva mnohdy zahrnují mezinárodní prvek, popisuje třetí kapitola otázky soudní jurisdikce a volby práva a jejich důležitost pro jednodušší uplatnění nároku na náhradu škody poškozenými. Čtvrtá kapitola se zabývá vymezením působnosti výše uvedených předpisů. Pátá kapitola, která je zároveň kapitolou stěžejní, vysvětluje základní podmínky pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody, tedy porušení povinnosti, vznik...
Obchodní závod
Hospůdková, Monika ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Předkládaná diplomová práce s názvem "Obchodní závod" si klade za cíl komplexně analyzovat obchodní závod, jak jej upravuje současný občanský zákoník. Obchodní závod je jedním ze stěžejních témat na pomezí občanského a obchodního práva a je významným institutem souvisejícím s každodenním provozem podnikatelovy činnosti. Práce začíná shrnutím historických souvislostí, jejichž výklad je obsažen v první kapitole. Je rozebráno pojetí tohoto institutu v 19. století, tedy jako předmětu právních vztahů, který slouží k uskutečňování podnikatelské činnosti. Jak z kapitoly rovněž plyne, pojetí v druhé polovině 20. století však bylo značně odlišné od toho současného, především proto, že byl podnik chápán jako subjekt právních vztahů. Na tento historický úvod navazuje druhá a třetí kapitola, které jsou stěžejní částí diplomové práce. Kapitola druhá se věnuje samotné definici obchodního závodu a dále nabízí odpovědi na otázku, zda může mít jeden podnikatel více obchodních závodů. Rovněž je podán výklad o pojetí obchodního závodu, a to v porovnání s předválečnou doktrínou i právní úpravou v rámci Evropské unie, která byla v tomto směru formována především rozhodovací činností institucí Evropské unie. Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na výkladové nejasnosti a množství odporujících názorů, které je možno...
Práva a povinnosti likvidátora
Pašková, Katarína ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
Diplomová práce se zabývá právy a povinnostmi likvidátora. Konkrétně se práce zaměřuje na srovnání práv a povinností likvidátora jmenovaného soudem a likvidátora povolaného společností. Práce je omezena na společnost s ručením omezeným. V první části práce jsou rozebrány podmínky, za kterých je likvidátor do funkce jmenován společností a soudem. V hlavní části práce jsou srovnána jednotlivá a práva a povinnosti, která se liší ať už přímo z ustanovení zákona, nebo svým faktickým obsahem a funkcí. Nejprve je pojednáno o právu likvidátora odstoupit z funkce. Následně je rozebráno, jak likvidátor zjišťuje majetkové poměry společnosti, zejména kontakt s věřiteli a právo požadovat součinnost. Významná část práce je věnována postupu likvidátora při zjištění úpadku společnosti v situaci, kdy nelze uhradit ani zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dále je rozebráno právo likvidátora na odměnu a povinnost předložit konečnou zprávu o průběhu likvidace. V závěru jsou shrnuty stěžejní poznatky celé práce.
Uvolněný podíl
Novák, Petr ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Rigorózní práce - Uvolněný podíl Rigorózní práce s názvem Uvolněný podíl se zaměřuje na analýzu právní povahy pojmu uvolněný podíl ve společnosti s ručením omezeným a právních poměrů souvisejících s uvolněním podílu, zejména pak naložení s uvolněným podílem a majetkovému vypořádání s bývalým společníkem. Východiskem pro závěry autora je jeho akcent na obsah pojmu podíl na společnosti s ručením omezeným, tedy důraz na účast společníka ve společnosti, kterou podíl představuje, přičemž právní povahu uvolněného podílu dovozuje ze skutečnosti, že k uvolnění podílu dochází v důsledku zániku účasti společníka ve společnosti. V návaznosti na to autor vyjadřuje pochybnosti o tom, zda je uvolněný podíl věcí v právním slova smyslu, přesto však nakonec dochází k závěru, že uvolněný podíl je nehmotnou movitou věcí, která není nikým vlastněna. Autor se dále významně věnuje analýze právních vztahů souvisejících s naložením s uvolněným podílem, přičemž v platné právní úpravě identifikuje znaky, na jejichž základě dělí jednotlivé způsoby naložení s uvolněným podílem do tří kategorií. Pravidelně se pak autor vyjadřuje k tomu, zda je možné se při nakládání s uvolněným podílem v tom či onom směru odchýlit od zákona. Stejným způsobem autor zpracoval právní úpravu majetkového vypořádání společnosti s bývalým...
IPO v kontextu českého a evropského práva
Neumahr, David ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
154 Abstrakt Rigorózní práce se věnuje prvotní veřejné nabídce (IPO) akcií společností v kontextu českého a evropského práva. Práce je rozdělena do čtyř ucelených částí sestávají ze šesti meritorních kapitol a je doplněna o případovou studii. První část zavádí a vysvětluje pojem IPO, jeho vývoj a zabývá se i souvisejícími instituty. Druhá část si klade za cíl představit obecné právní aspekty IPO a vymezit a posoudit regulatorní rámec, jenž se přímo týká primární emise, a to zejména z pohledu evropského práva, které udává směr, jímž se národní legislativa v oblasti regulace kapitálových trhů zákonitě ubírá. Ve třetí části autor důsledně analyzuje, objasňuje a hodnotí jednotlivé fáze celého procesu prvotní veřejné nabídky, a to z pohledu emitenta a s praktickými příklady ve světle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Doplňující kapitola třetí části pak zdůrazňuje důležitost výběru vhodného trhu pro IPO. Samostatná část je věnována prospektu cenného papíru, jenž většina emitentů musí při IPO vyhotovit a uveřejnit. V rámci této části se autor zaměřuje jak na současnou právní úpravu, tak rovněž na možná zlepšení do budoucna a hodnotí také zavedení jednotného evropského pasu pro emitující společnosti v evropském právu kapitálových trhů. Napříč prací je kladen důraz na hodnocení současného legislativního vývoje...
Péče řádného hospodáře při akvizicích v České republice a SRN
Slezáková, Sylva ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Tato práce si klade za cíl navázat na stále probíhající debatu o chápání pojmu péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku v českém právu a usiluje o bližší vymezení tohoto standardu v kontextu akvizic, tj. při nabývání obchodního podílů v kapitálových obchodních společnostech či závodů, resp. jejich částí, které v českém právu zůstávají i přes svůj značný praktický dopad i nadále spíše na okraji vědeckého zájmu. Práce konkrétně analyzuje, zda lze tento standard pro účely akvizičních transakcí vůbec vymezit, a, je-li toto vymezení možné, jaká je jeho konkrétní podoba; soustředí se přitom na vymezení tohoto standardu při zpřístupňování informací týkajících se cílové společnosti, resp. závodu, k němuž zpravidla dochází formou tzv. due diligence. Zmíněný standard se přitom autorka pokouší vymezit pomocí úpravy péče řádného a svědomitého obchodního vedoucího a pravidla podnikatelského úsudku v německém právu. Tuto komparuje s českou právní úpravou a sekundárně se tak věnuje i otázce, do jaké míry je německý standard péče řádného hospodáře při akvizicích použitelný pro vymezení toho českého a jeho závěry tak přenositelné i do českého práva. Autorka po úvodním srovnání české a německé právní úpravy standardu péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku, u nichž dovozuje jejich...
Pojetí péče řádného hospodáře v českém právním řádu
Dvořák, Michal ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
1 Resumé Předkládaná práce se zabývá problematikou institutu péče řádného hospodáře v právním řádu České republiky. Je zde, za použití deskriptivní, analytické a komparativní metody, zpracován komplexní rozbor této povinnosti člena voleného orgánu právnické osoby, která slouží jakožto kogentní úprava pro zajištění určité úrovně loajality a péče aplikované při jednání za právnickou osobu. V předkládané práci je tento institut popsán a analyzován. Při jejím zpracování bylo vycházeno ze zdrojů jak českých, tak zahraničních, z druhých jmenovaných zejména z mnichovského komentáře k AktG a americké judikatury podle práva státu Delaware. Na začátku se zaměřuji na samotný charakter vztahu mezi členem voleného orgánu a právnickou osobou, který je určující pro řešení náhrady újmy způsobené porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Dále jsou v práci zevrubně rozebrány jak složka řádné péče, tak i nezbytné loajality, v rámci čehož je poukázáno na klady i zápory jejich právní úpravy. Práce se také zaměřuje na úskalí obráceného důkazního břemene při prokazování porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, specifickou úpravu náhrady újmy způsobené tímto porušením, a v neposlední řadě je zmíněna také zajímavá úprava udělení pokynu do obchodního vedení nejvyšším orgánem obchodní korporace. Mimo optiku...
Limity akcionářských dohod
Vondrová, Monika ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
Limity akcionářských dohod - Shrnutí Diplomová práce se zabývá limity akcionářských dohod. Cílem je nejen seznámit s právním pojetím samotných akcionářských dohod, s jejich obsahem, formou či druhy. Ale především poukázat na limity, které jejich platnost omezují. Akcionářské dohody jako obligačně právní institut mají hranice, jež musí být jejich účastníky dodržovány. Hlavním limitem, kterým se diplomová práce zabývá je především smluvní autonomie účastníků doplněná limity vyplývajících z akciového práva jako je zákaz znevýhodnění akcionářů, omezení druhů akcí či případné založení vnitřní společnosti akcionářů. Zásadním institutem, jenž stojí vedle akcionářských dohod, jsou stanovy akciové společnosti, jejichž vzájemný vztah je v diplomové práci popsán. Jelikož subjekty akcionářské dohody mohou být, a nejčastěji také jsou, samotní akcionáři, zaměřuji se na vztah dohod a určité loajality akcionářů vůči akciové společnosti. Toto posouzení je doplněno i intenzivnější povinností loajality, a to v případě, že mezi účastníky dohody je akcionář, který zároveň vykonává funkci člena statutárního orgánu. V diplomové práci nechybí přehled v praxi se často vyskytujících akcionářských dohod, jejichž popis je doplněn případnými problémy z hlediska jejich platnosti. Ukázány jsou především dohoda o výkonu hlasovacích práv,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Jośková, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.