Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obchodní svěřenský fond
Horejšová, Aneta ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Černá, Stanislava (oponent)
Obchodní svěřenský fond Tato diplomová práce se zabývá nastíněním svěřenského fondu jako možného provozovatele obchodního závodu, tedy jeho využitím jako ekvivalentu obchodní korporace. Hlavním cílem je porovnat tyto dvě entity v jejich odlišnostech a zjistit, do jaké míry může být provoz závodu prostřednictvím svěřenského fondu pro jeho zakladatele atraktivní a v čem mohou být spatřovány výhody a nevýhody tohoto uspořádání. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, a to včetně úvodu a závěru. Po úvodu se druhá kapitola diplomové práce zabývá stručným nastíněním toho, co vůbec svěřenský fond je a komplexností jeho právní úpravy. Dále pokračuje krátkým pojednáním o existence a fungování svěřenského fondu dle občanského zákoníku. Třetí kapitola vymezuje svěřenský fond jako entitu provozující obchodní závod. Zabývá se svěřenským fondem jako podnikatelem vystupujícím v obchodních vztazích a nastiňuje zakladatelovi možnosti ohledně zakotvení provozu obchodního závodu do svěřenského fondu a vyčlenění k tomu potřebného majetku. Čtvrtá kapitola porovnává některé zajímavé aspekty obchodních korporací s jejich možnými ekvivalenty ve svěřenském fondu, tedy nastiňuje shody a rozdíly v jejich fungování. Pojednáno je zejména o rozdílech mezi vklady do základního kapitálu a vyčleněným majetkem do svěřenského fondu a...
Porovnání přístupů k otázce souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru v obchodních korporacích ve francouzském a českém právním řádu
Babulíková, Kateřina ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Pelikán, Robert (oponent)
Shrnutí: Porovnání přístupů k otázce souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru v obchodních korporacích ve francouzském a českém právním řádu Možnost souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a pracovního poměru v rámci jedné společnosti v českém právním řádu není upravená na úrovni zákona. Řešení této otázky plyne z judikatury, která vzhledem k striktnímu přístupu a nedostatečně propracované argumentaci nenabízí uspokojivou odpověď a neposkytuje dostatečnou míru právní jistoty. Tato práce si klade za cíl analyzovat přístupy k otázce souběhu a její řešení ve Francii a České republice a navrhnout možné změny v přístupu českých soudů k řešení této otázky ve světle odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS. 190/15. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá vymezením základních právních pojmů v souvislostech obou porovnávaných právních řádů. V druhé a třetí části jsou za pomoci deskriptivní a analytické metody představeny přístupy k otázce souběhu ve Francii a České republice respektive, a postoj, který k otázce soudy obou zemí zaujímají. Pro analýzu českého řešení je, vzhledem k absenci jakéhokoliv systému, použita systematika francouzské úpravy představené v druhé části. Čtvrtá část se věnuje komparaci obou...
Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným
Bronišová, Paula ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným. Druhovost podílů byla do prostředí společnosti s ručením omezeným zanesena zákonem o obchodních korporacích a kladla si za cíl zatraktivnit úpravu společnosti s ručením omezeným. S druhovostí podílů se však pojí mnoho nejasností, které plnému využití tohoto institutu brání. Práce identifikuje aktuální́ problematická́ témata a výkladová úskalí a nastiňuje jejich možná́ řešení. V červnu 2018 byl vládou schválen a následně předložen Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o obchodních korporacích a práce reflektuje i tento návrh. Práce je rozdělena do šesti kapitol a tyto jsou následně rozděleny do podkapitol. První kapitola obsahuje obecný úvod do problematiky podílu, vymezuje obsah podílu po obsahové a rozsahové stránce. Zároveň ve zkratce popisuje instituty, které s podílem souvisí. Druhá kapitola se zabývá druhovostí podílů obecně, rozdělení podílů na základní a zvláštní a podává přehled o úpravě druhovosti podílů ve vybraných zahraničních právních řádech. Třetí kapitola se zabývá základním podílem, nejasnostmi, které okolo něj panují. Tato kapitola se mapujte názory autorů na vymezení základního podílu, tyto analyzuje a pokouší se vyhodnotit situace. Předmětem čtvrté kapitoly je potom zvláštní podíl, jehož vymezení...
Pacht závodu
Němec, Jakub ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Pacht závodu ABSTRAKT Cílem diplomové práce s názvem "Pacht závodu" je především zanalyzovat současnou právní úpravu pachtu závodu a na určitých místech také srovnat tuto úpravu s právní úpravou předchozí a předložit návrhy vhodných smluvních ujednání v rámci smlouvy o pachtu závodu a související dokumentace. Pro účely analýzy právní úpravy pachtu závodu práce nejprve vymezuje instituty obchodní závod a pacht. První kapitola se zaměřuje na historický vývoj pojetí institutu obchodního závodu v českých právních úpravách, počínaje předválečnou právní úpravou a současnou úpravou konče. Prostor je věnován zejména vymezení obchodního závodu, pluralitě obchodních závodů a povaze závodu jako věci hromadné. Následuje snaha definovat část závodu tvořící samostatnou organizační složku, jelikož ustanovení o pachtu závodu se aplikují obdobně i na pacht takovéto části závodu. Součástí kapitoly druhé zaměřené na institut pachtu je opět historický exkurs. Blíže je pojednáno o právní úpravě 1. poloviny 20. století, ve které byl termín pacht využit před jeho znovuzavedením současným občanským zákoníkem naposledy. Dále je upozorněno na instituty obsažené v právních úpravách od poloviny 20. století až do rekodifikace soukromého práva v roce 2014, které bylo možné po obsahové stránce považovat za instituty obdobné pachtu....
Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení
Chovanec, Ondřej ; Josková, Lucie (oponent)
Strana 122 | 128 ABSTRAKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich řešení v reáliích specifické oblasti vnitrostátních fúzí kapitálových obchodních společností. V první části se vysvětluje z obecného ekonomického a korporačně- právního hlediska, jaké jsou pojmové rysy kapitálových korporací, co se rozumí problémy zmocnění a proč k nim v rámci správy korporací dochází. Rovněž jsou nastíněny základní regulatorní a mimoregulatorní způsoby jejich řešení. Druhá část přibližuje fúze kapitálových korporací a jejich principiální mechanismy. Následující dvě části této práce pak už na konkrétních případech demonstrují, jaké regulatorní nástroje a strategie pro řešení problémů zmocnění zákonodárce využil v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o přeměnách"). Pozornost je v zákoně o přeměnách zřetelně věnována nástrojům ochrany minoritních a nesouhlasících společníků, v o něco menší míře rovněž věřitelů. Tomu odpovídá i struktura této práce, jejíž třetí část se týká ochrany společníků a čtvrtá část ochraně věřitelů, jejichž postavení se v důsledku fúze může zhoršit. Regulatorní strategie, které zákonodárce v zákoně o přeměnách použil a...
Projekt fúze
Vlasák, Tomáš ; Čech, Petr (oponent) ; Josková, Lucie (oponent)
Tématem předložené rigorózní práce je projekt fúze, jakožto základní dokument této formy přeměny. Projekt vypracují statutární orgány každé zúčastněné společnosti v samotném úvodu fúze a obsahuje základní právní, ekonomické a účetní parametry fúze. Práce je strukturována tak, aby v úvodu popsala společné podstatné náležitosti projektu pro všechny formy zúčastněných společností. Následuje kapitola, která se věnuje zvláštním náležitostem vyžadovaným zákonem pro různé právní formy českých obchodních společností. Poté jsou popsány zvláštnosti pro případ přeshraničních fúzí. V případech, kde je to vhodné, je popis aktuální právní úpravy doplněn o její historický vývoj. Neboť náš právní řád prošel významným vývojem v posledních 25 letech, obsahuje práce ve svém závěru i popis vybraných otázek týkajících se fúze a projektu v některých evropských legislativách, např. možnost přeshraniční fúze pro společnosti se sídlem ve Švýcarsku, které není členem EU ani EHS, a možnost trojúhelníkových fúzí. Z tohoto popisu vyplývají návrhy na doplnění právní úpravy fúzí, které jsou shrnuty v závěru této rigorózní práce.
Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva na úrovni EU a v České republice
Kubická, Lenka ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Resumé Cílem této práce je odpovědět na otázku, zda je nová právní úprava obsažená ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži a její transpozice v podobě zákona č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, v platném znění, schopna zajistit efektivnější soukromoprávní vymáhání soutěžního práva všemi poškozenými než tomu bylo doposud. Práce je členěna do osmi kapitol, vyjma úvodu a závěru, popisuje každá z nich současnou úpravu soukromoprávního vymáhání soutěžního práva, hodnotí ji a navrhuje možná řešení ve prospěch zajištění práv poškozených. V druhé kapitole jsou rozebrány hlavní rozdíly a vztah veřejnoprávního a soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Jelikož případy z oblasti soutěžního práva mnohdy zahrnují mezinárodní prvek, popisuje třetí kapitola otázky soudní jurisdikce a volby práva a jejich důležitost pro jednodušší uplatnění nároku na náhradu škody poškozenými. Čtvrtá kapitola se zabývá vymezením působnosti výše uvedených předpisů. Pátá kapitola, která je zároveň kapitolou stěžejní, vysvětluje základní podmínky pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody, tedy porušení povinnosti, vznik...
Obchodní závod
Hospůdková, Monika ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Předkládaná diplomová práce s názvem "Obchodní závod" si klade za cíl komplexně analyzovat obchodní závod, jak jej upravuje současný občanský zákoník. Obchodní závod je jedním ze stěžejních témat na pomezí občanského a obchodního práva a je významným institutem souvisejícím s každodenním provozem podnikatelovy činnosti. Práce začíná shrnutím historických souvislostí, jejichž výklad je obsažen v první kapitole. Je rozebráno pojetí tohoto institutu v 19. století, tedy jako předmětu právních vztahů, který slouží k uskutečňování podnikatelské činnosti. Jak z kapitoly rovněž plyne, pojetí v druhé polovině 20. století však bylo značně odlišné od toho současného, především proto, že byl podnik chápán jako subjekt právních vztahů. Na tento historický úvod navazuje druhá a třetí kapitola, které jsou stěžejní částí diplomové práce. Kapitola druhá se věnuje samotné definici obchodního závodu a dále nabízí odpovědi na otázku, zda může mít jeden podnikatel více obchodních závodů. Rovněž je podán výklad o pojetí obchodního závodu, a to v porovnání s předválečnou doktrínou i právní úpravou v rámci Evropské unie, která byla v tomto směru formována především rozhodovací činností institucí Evropské unie. Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na výkladové nejasnosti a množství odporujících názorů, které je možno...
Práva a povinnosti likvidátora
Pašková, Katarína ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
Diplomová práce se zabývá právy a povinnostmi likvidátora. Konkrétně se práce zaměřuje na srovnání práv a povinností likvidátora jmenovaného soudem a likvidátora povolaného společností. Práce je omezena na společnost s ručením omezeným. V první části práce jsou rozebrány podmínky, za kterých je likvidátor do funkce jmenován společností a soudem. V hlavní části práce jsou srovnána jednotlivá a práva a povinnosti, která se liší ať už přímo z ustanovení zákona, nebo svým faktickým obsahem a funkcí. Nejprve je pojednáno o právu likvidátora odstoupit z funkce. Následně je rozebráno, jak likvidátor zjišťuje majetkové poměry společnosti, zejména kontakt s věřiteli a právo požadovat součinnost. Významná část práce je věnována postupu likvidátora při zjištění úpadku společnosti v situaci, kdy nelze uhradit ani zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dále je rozebráno právo likvidátora na odměnu a povinnost předložit konečnou zprávu o průběhu likvidace. V závěru jsou shrnuty stěžejní poznatky celé práce.
Uvolněný podíl
Novák, Petr ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Rigorózní práce - Uvolněný podíl Rigorózní práce s názvem Uvolněný podíl se zaměřuje na analýzu právní povahy pojmu uvolněný podíl ve společnosti s ručením omezeným a právních poměrů souvisejících s uvolněním podílu, zejména pak naložení s uvolněným podílem a majetkovému vypořádání s bývalým společníkem. Východiskem pro závěry autora je jeho akcent na obsah pojmu podíl na společnosti s ručením omezeným, tedy důraz na účast společníka ve společnosti, kterou podíl představuje, přičemž právní povahu uvolněného podílu dovozuje ze skutečnosti, že k uvolnění podílu dochází v důsledku zániku účasti společníka ve společnosti. V návaznosti na to autor vyjadřuje pochybnosti o tom, zda je uvolněný podíl věcí v právním slova smyslu, přesto však nakonec dochází k závěru, že uvolněný podíl je nehmotnou movitou věcí, která není nikým vlastněna. Autor se dále významně věnuje analýze právních vztahů souvisejících s naložením s uvolněným podílem, přičemž v platné právní úpravě identifikuje znaky, na jejichž základě dělí jednotlivé způsoby naložení s uvolněným podílem do tří kategorií. Pravidelně se pak autor vyjadřuje k tomu, zda je možné se při nakládání s uvolněným podílem v tom či onom směru odchýlit od zákona. Stejným způsobem autor zpracoval právní úpravu majetkového vypořádání společnosti s bývalým...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Josková, Lenka
2 Jośková, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.