Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 204 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální stát a zadluženost
Šnapka, Jakub ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Žamberský, Pavel (oponent)
S ohledem na doznívající dluhovou krizi v eurozóně se v nedávné době do popředí veřejné debaty dostalo téma veřejných financí, chronicky deficitních veřejných rozpočtů a problematiky udržitelnosti veřejného dluhu. Z tohoto důvodu opět došlo na diskuze o opodstatněnosti a udržitelnosti sociálního státu v podobě, jakou známe dnes. V diskuzích o zdraví veřejných financí je prakticky nemožné se vyhnout tématu největší nákladové položky veřejných rozpočtů, kterou bezesporu systémy sociálního zabezpečení, zdravotnictví a dalších služeb občanům jsou. Diplomová práce se zabývá vztahem veřejného zadlužení a veřejných výdajů na sociální stát starých členských zemí Evropské unie. Ve třech kapitolách analyzuje teoretická východiska sociálního státu a veřejného zadlužení, veřejné výdaje na sociální stát a jejich vliv na veřejné zadlužení, vliv ostatních rozpočtových složek a schopnosti státu vybrat daň. Hlavní otázkou je, zda země, které vydávají na sociální stát relativně více, jsou zároveň i relativně více zadlužené.
Kubánská ekonomická transformace a normalizace vztahů s USA
Jenáčková, Monika ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá ekonomickým systémem Kuby, který přibližně padesát let fungoval na téměř neměnných principech centrálního plánování. Od roku 2007 byla zavedena opatření, která mění fungování ekonomického systému Kuby směrem k nižší participaci státu v ekonomice a důrazu na tržní hodnoty. Cílem této diplomové práce je nalézt opatření, která podporují tvrzení, že se kubánský příkazový systém transformuje na tržní, a popsat charakteristiky kubánské transformace. Dalším cílem je na základě znalosti historického kontextu zhodnotit možné dopady normalizace vztahů s USA. Práce je rozdělena do tří částí. Východiskem pro rozbor současného ekonomického systému Kuby je teoretické vymezení ekonomických systémů a transformačního procesu v první kapitole a následně popis dlouhodobého fungování kubánského příkazového systému a historického vývoje vztahů s USA ve druhé kapitole. Třetí kapitola představuje a hodnotí opatření přijatá na Kubě od roku 2007, která úzce souvisejí s transformací k tržní ekonomice. Rovněž jsou rozebrány možné dopady, které s sebou může přinést normalizace vztahů mezi Kubou a USA. Celou problematiku uzavírá SWOT analýza současného kubánského hospodářství.
Český textilní a oděvní průmysl ve světovém kontextu
Špírková, Petra ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce vytváří přehled o vývoji textilního a oděvního průmyslu mezi léty 1993 a 2015 v mezinárodním kontextu. První část přibližuje historii těchto odvětví a další teoretické znalosti, které jsou nezbytné pro porozumění dalším kapitolám. Druhá část bakalářské práce poskytuje informace o největších vývozcích textilu a oděvů ve světě ve sledovaném období. Poslední kapitola, věnovaná postavení České republiky, kromě vývoje exportů textilu a oděvů přibližuje také pohled českých textilních firem na světovou krizi z let 2008/2009 a navrhuje strategie, jejichž prostřednictvím by český textilní a oděvní průmysl mohl obstát v konkurenčním prostředí.
Postavení Vietnamu v mezinárodních hospodářských vztazích
Doan, Thi Ha Van ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Sankot, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá mezinárodní hospodářské vztahy Vietnamské socialistické republiky. Cílem práce charakteristika politické a hospodářské situace od 80. let po současnost, vysvětlení procesu tranzitu z plánované ekonomiky na plánovanou tržní, rozbor členství Vietnamu v Sdružení národů jihovýchodní Asie a nynější zahraniční obchodní vztahy. První část práce se zabývá politickým systémem a tranformací ekonomiky od začátku Doi moi reforem po současnou situaci v hospodářství a finančními institucemi, jejichž půjčky výrazně napomohly rozvoji, který se odehrál v několika posledních dekádách. Druhá kapitola analyzuje vývoj novodobé historie Vietnamu a regionu jihovýchodní Asie, formaci ASEANu a jeho vliv na vietnamskou integraci do mezinárodní politiky a světové ekonomiky. Práci uzavírá třetí kapitola zaměřující se na rozbor vztahů Vietnamu s jinými zeměmi a dalšími ekonomickými subjekty.
Latentní komparativní výhody jako zdroj ekonomického růstu a rozvoje v případě Toga a Beninu
Kalibová, Markéta ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Jiránková, Martina (oponent)
Práce se zabývá odhadem možných latentních komparativních výhod vybraných rozvojových zemí. Tento odhad vychází z metodiky Nové strukturální ekonomie. První kapitola proto obsahuje základní teoretická východiska Nové strukturální ekonomie. Další dvě kapitoly se věnují samotnému odhadu latentních komparativních výhod a analýze ekonomického prostředí vybraných zemí.
Priority WB po roce 2010
Hrabar, Vasyl-Mykola ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Hasík, Gabriel (oponent)
Práce zkoumá vliv zpomaleného ekonomického růstu na priority Světové banky v energetickém sektoru. Jelikož kritickou oblastí pro daný sektor je subsaharská Afrika, práce bude zkoumá vývoj přístupů a politik Světové banky k energetice pravě v této části světa. První kapitola se zabývá skupinou Světové banky a ekonomickymi podmínkami, ve kterých Světová banka musí vykonávat své posláni. V druhé kapitole jsou zjištěny priority Světové banky v sektoru elektrické energie v Africe při přeměně ekonomických podmínek.
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Hrubcová, Gabriela ; Sirůček, Pavel (vedoucí práce) ; Palatková, Monika (oponent) ; Jiránková, Martina (oponent)
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí.
Argentinská finanční krize
Klapková, Jana ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Jiránková, Martina (oponent)
Diplomová práce na téma Argentinská finanční krize se zabývá největší finanční krizí v historii země, která proběhla na přelomu let 2001/2002. Práce zkoumá co krizi předcházelo, co ji zapříčinilo, jsou zde shrnuty její dopady a následuje zhodnocení jak by se jí dalo předejít. Cílem této práce je analyzovat příčiny vzniku této krize, sekundárním cílem je pak zhodnocení, zda a jak se dalo této krizi předejít, či alespoň zmírnit její dopady.
Model čínského státního kapitalismu a jeho postavení ve světové ekonomice
Čechura, Tadeáš ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Bejkovský, Jan (oponent)
Sílící postavení systému státního kapitalismu začíná představovat rovnocennou protistranu liberálně smýšlejícím tržním ekonomikám. Čína v tomto rozložení sil hraje podstatnou roli silného a inovativního představitele tohoto posilujícího systému, který v sobě kombinuje nezpochybnitelnou moc státního aparátu s tržním fungováním a výhodami kapitalismu. Vliv na rozložení sil ve světové ekonomice a pozice Číny se právě díky státnímu kapitalismu do značné míry mění. Práce analyzuje výhody i nevýhody tohoto systému pro domácí trh Číny, a zároveň i pro její postavení v globálním tržním měřítku.
Sociální systém Indie
Danielová, Kateřina ; Sejkora, Jiří (vedoucí práce) ; Jiránková, Martina (oponent)
Cíl této diplomové práce je vymezení slabých a silných stránek systému socální ochrany v Indii. První kapitola definuje pojem sociální ochrana na základě mezinárodně uznaných definic světových organizací. Druhá kapitola obsahuje obecnou charakteristiku Indie s důrazem na demografické, sociální a ekonomické ukazatele. Ve třetí kapitole jsou vymezezny slabé a silné stránky sociální ochrany Indie včetně definování hlavních výzev a zhodnocení její aktuální podoby. Poté následuje doporučení autorky k zefektivnění sociální ochrany s přihlédnutím ke zjištěným skutečnostem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 204 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.