Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium reologických vlastností alternativních elektroizolačních kapalin
Botlová, Simona ; Jirák, Josef (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá klasifikáciou elektroizolačných kvapalín a analýzou ich reologických vlastností. Teoretická časť tejto práce popisuje viskozitu a možnosti jej merania, elektrické a neelektrické vlastnosti elektroizolačných kvapalín a samotné elektroizolačné kvapaliny. V praktickej časti prebehlo meranie hustoty a viskozity vybraných rastlinných olejov, ich zložiek a transformátorových olejov v širokom teplotnom rozsahu. V závere je prevedená analýza výsledkov merania.
Vliv anorganických plniv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic
Doležel, Tomáš ; Jirák, Josef (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektroizolačních hmot na bázi epoxidových kompozitních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou část zaměřenou na kompozitní materiály jejich technologické zpracování a diagnostiku. Dále popisuje dielektrické materiály, jejich vlastnosti a děje odehrávající se v jejich struktuře. Experimentální část popisuje měření elektrických vlastností vzorků elektroizolační hmoty s různými druhy plniva.
Electromagnetic pulse accelerator of projectiles
Žamberský, Jan ; Jirák, Josef (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
This work focuses on using magnetic field to accelerate projectile in a device called coilgun. It consists of two parts, first is theoretical discussing magnetism and its use, the other part is about coilgun itself, its benefits and drawbacks. Followed by series of measurements on two experimentally built coilguns and trying optimize it to achieve best results. First part discusses multiple topics. In the beginning, there is a small section defining magnetic field and other constants and phenomenons connected with it. Next two chapters are focused on different types of material, mainly ferromagnetics, how they react to magnetic field and what parameters we can follow, followed by a list of several applications of magnetic field in different areas of human society. The second part describes main principle of coilgun and how the prototypes were made. Measurements on a first prototype consist of trying different materials for projectile, various dimensions of it and benefits of using external shell for accelerating coil. There is also a chapter discussing velocity measurement of a projectile. Second prototype is trying to avoid all the flaws, which were found on the first prototype and find a benefits of using multiple acceleration stages.
System level analysis of thermal properties of integrated circuits
Vaněk, Martin ; Jirák, Josef (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
The major aim of this work is to summarize the basic facts about the heat related topics with focus on applications in electronics and to perform measurements of thermal resistance of integrated circuit packages. The first part is theoretical and deals with the heat transfer theory, thermal properties of materials and JEDEC methodology for the thermal properties measurements of integrated circuit packages. The second part consists of the natural convection chamber construction, test printed circuit boards design and thermal measurements. In conclusion, methodology for the measurements of junction-to-ambient thermal resistance is summarized together with practical piece of knowledge from the preceding measurements. This work can serve as the base for further evaluations of integrated circuit thermal parameters and for verification of thermal simulations. It can also help to asses thermal conductivity of printed circuit boards.
Ionizační detektor pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop
Melechovský, Ondřej ; Čudek, Pavel (oponent) ; Jirák, Josef (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá environmentální rastrovací elektronovou mikroskopií. Na začátek je stručně popsána stavba přístroje. Důležitá část práce je věnována interakcím elektronů se vzorkem a signálům vystupujícím ze vzorku. Zejména se práce soustředí na detekci sekundárních elektronů pomocí ionizačního detektoru. Experimentálně je v práci určen vliv pracovních podmínek a velikosti elektrodového systému ionizačního detektoru na velikost detekovaného signálu.
Scintilační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop
Odehnal, Adam ; Čudek, Pavel (oponent) ; Jirák, Josef (vedoucí práce)
Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti rastrovací elektronové mikroskopie. Je popsána konstrukce, princip činnosti a signály vzniklé interakcemi mezi svazkem primárních elektronů a vzorkem. Dále je vysvětlena nejrozšířenější metoda detekce sekundárních elektronů pomocí scintilačního detektoru. Další kapitoly se věnují jednomu z posledních vývojových stádií rastrovací elektronové mikroskopie, a to environmentální rastrovací elektronovou mikroskopií. Praktická část se zabývá vyhodnocováním závislostí velikosti signálu detekovaného scintilačním detektorem na tlaku vodních par v komoře vzorku. Je zde posuzována vhodná velikost napětí přiložených na elektrody scintilačního detektoru pro optimalizování detekce.
Scintilační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop
Odehnal, Adam ; Špinka, Jiří (oponent) ; Jirák, Josef (vedoucí práce)
Práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti rastrovací elektronové mikroskopie a environmentální rastrovací elektronové mikroskopie. Popisuje princip činnosti, signály vznikající při interakci primárního svazku elektronů se vzorkem a způsob detekce signálu sekundárních elektronů v environmentálních podmínkách pomocí scintilačního detektoru. Dále se práce zaměřuje na optimalizaci detekce sekundárních elektronů pomocí úprav elektrodového systému scintilačního detektoru. K úpravě je využit počítačový program Simion, kterým jsou modelovány trajektorie signálních elektronů v elektrostatických polích uvnitř detektoru. Provedené simulace byly východiskem pro konstrukční úpravy detektoru. Detekční účinnost upraveného detektoru byla určena popsanou metodou z vyhodnocení velikosti signálu z pořízených snímků, schopnost detekovat sekundární elektrony z napěťového kontrastu a kvalita snímků z poměru signálu k šumu.
Detekce signálních elektronů v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu
Šváb, Martin ; Špinka, Jiří (oponent) ; Jirák, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou činnosti environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM) a detekcí signálních elektronů při vyšších tlacích v komoře vzorku mikroskopu. V práci se zaměřím na porovnání velikosti detekovaného signálu za různých podmínek v komoře vzorku, jako je změna tlaku a změna napětí na elektrodách detektoru při konstantním nastavení parametrů elektronového svazku.
Metoda napěťového kontrastu v EREM
Krňávek, Martin ; Čudek, Pavel (oponent) ; Jirák, Josef (vedoucí práce)
Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje funkci mikroskopu, interakce probíhající po dopadu elektronového svazku na vzorek, především pak vznik zpětně odražených a sekundárních elektronů a metodu napěťového kontrastu. Praktická část se zabývá problematikou napěťového kontrastu pro sledování rozložení elektrických potenciálů na površích polovodičových součástek a stanovuje vhodné pracovní podmínky pro pozorování napěťového kontrasu pomocí scintilačního detektoru sekundárních elektronů.
Metoda napěťového kontrastu v EREM
Krňávek, Martin ; Čudek, Pavel (oponent) ; Jirák, Josef (vedoucí práce)
Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje funkci mikroskopu, interakce probíhající po dopadu elektronového svazku na vzorek, především pak vznik zpětně odražených a sekundárních elektronů a metodu napěťového kontrastu. Praktická část se zabývá problematikou napěťového kontrastu pro sledování rozložení elektrických potenciálů na površích polovodičových součástek a stanovuje vhodné pracovní podmínky pro pozorování napěťového kontrasu pomocí scintilačního detektoru sekundárních elektronů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Jirák, J.
2 Jirák, Jakub
3 Jirák, Jan
6 Jirák, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.