Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 215 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fact-checking post hoc in media content
Jakubičková, Dominika ; Sládková, Hana (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Diplomová práca pojednáva o následnom overovaní informácií (post hoc) v mediálnych obsahoch. Zameriava sa primárne na prax bežných užívateľov a prácu overovacích organizácií. Oba typy overovania zdieľajú niektoré spoločné charakteristiky, v iných aspektoch sa líšia, avšak v praxi sa často doplňujú. Na dosiahnutie komplexnejšieho pohľadu na problematiku som teoretickú časť venovala nielen charakteristike overovania informácií, stručnej definícií a typológií dezinformačných obsahov, ale aj vybraným spravodajským teóriam a opisu overovacích organizácií. V analytickej časti som sa zamerala na analýzu oboch oblastí následného overovania informácií z médií, a to konkrétne na postoje a zvyklosti bežných užívateľov i na výstupy vybraných overovacích organizácií. Cieľom bolo najmä navrhnutie metodiky, ktorá by efektívne prepojila obe sféry a pokúsiť sa o výstupy, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na ďalšie smerovanie praxe overovania obsahov.
Český rozhlas Dvojka - budování kontaktu s posluchači
Ježek, Michal ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Groman, Martin (oponent)
Diplomová práce Český rozhlas Dvojka - budování kontaktu s posluchači analyzuje prostředky, které tato stanice využívá, aby oslovila své posluchače, respektive příjemci svých mediálních obsahů. Vychází z teoretického rámce, který postuluje sociolog John B. Thompson v knize Média a modernita, tedy z triády interakcí, které charakterizují působení komunikačních médií. Zatímco první typ "zprostředkovaná kvaziinterakce" charakterizuje jednosměrné vysílání rozhlasové stanice k posluchači, další dva typy - "zprostředkovaná interakce" a "interakce tváří v tvář" charakterizují způsoby, kterými médium tuto jednosměrnost komunikace může překonávat. Tato diplomová práce proto analyzuje tři vybrané pořady stanice Český rozhlas Dvojka, které zmíněné typy interakce reprezentují. Kvalitativní analýza pak s pomocí trojího typu kódování (otevřené, axiální, selektivní) rozebírá zejména komunikační prostředky moderátorů, kteří stanici v jejím vysílání zastupují a do značné míry určují její komunikační styl. Diplomová práce se snaží ověřit předpoklad, že moderátoři významně přispívají k vytváření dojmu, že komunikace mezi rozhlasovou stanicí (mediálním domem) a posluchači (příjemci) je osobní. Kromě analýzy vzorků vysílání pak kvalitativní analýza zahrnuje také dílčí sémiologické rozbory prezentace vybraných pořadů na...
Vliv médií na ochranu kulturního dědictví: případová studie Židovské muzeum v Praze
Vágnerová, Tereza Aster ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent) ; Jirák, Jan (oponent)
Židovské muzeum v Praze bylo založeno roku 1906 a patří mezi nejstarší evropská židovská muzea. S minimálně půlmilionovou návštěvností ročně je jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v Praze. Bývalé Židovské město, kde se Židovské muzeum v Praze nachází, bylo roku 1992 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Židovské muzeum v Praze spravuje čtyři historické synagogy, Obřadní síň, Starý židovský hřbitov, řadu depozitářů a archiv, Galerii Roberta Guttmanna a knihovnu s multimediálním centrem. Tato specializovaná judaistická knihovna vlastní bohatý knižní a archivní fond obsahující přes 130 000 svazků o historii a kultuře Židů. Většina judaik a dalších sbírkových exponátů pochází z majetku židovských obcí a rodin, které byly vyvražděny při holokaustu. Má tedy celistvou vypovídací hodnotu o historii, tradicích a zvycích židovského obyvatelstva na území Čech a Moravy. Uvedená fakta z této instituce vytvářejí ochránce nejen českého, ale i zahraničního kulturního dědictví. Přelomovým se pro Židovské muzeum v Praze stal rok 1994, kdy byly muzejní budovy státem navráceny Federaci židovských obcí v České republice. Muzeum se tak stalo nestátní institucí a zahájilo novou etapu své existence. Roku 2014 se sbírky Židovského muzea v Praze zařadily do projektu Google Art Project, který mimo jiné řadu...
Fashion Community as an example of consumer online journalism
Pavúková, Natália ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Táto diplomová práca je zameraná na módne blogy a vnímanie blogerov ich čitateľmi. Práca je rozdelená do troch častí - teoretickej, metodologickej a analytickej. V prvej z nich vykladám termíny, ktoré sú s blogovaním spojené, a teda žurnalistiku, online žurnalistiku, blog, sociálne siete, ale i postavu žurnalistu, blogera a s nimi spojený koncept názorového vodcovstva. V metodologickej časti predstavím postupy, aké som použila pre zber dát, tiež rozoberám cieľ výskumu a opíšem výskumný súbor. V poslednej časti popíšem samotný výskum, ktorý som previedla zmiešanou analýzou, kedy som využila kvantitatívne, ale i kvalitatívne postupy. Pomocou dotazníkového šetrenia som zisťovala vnímanie módneho blogera z pohľadu jeho sledujúcich, ich stotožnenie s postavou blogera, ale zvolila som i doplnkovú otázku, ktorou som skúmala, či čitatelia preferujú módne blogy alebo časopisy a taktiež dôvod ich preferencie. Výsledky potvrdzujú kladné vzťahy čitateľov k blogerovi, považujú ho za inšpiratívneho človeka, ktorý ovplyvňuje módne trendy, ale i názory na aktuálne témy. Prínos práce pozorujem v odhalení toho, čo si čitatelia o blogeroch myslia a umiestnenie blogera do spoločnosti, keďže doteraz bol problém s jeho zaradením.
Problematika fake news v současných médiích
Hort, Pavel ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Tato práce se zaměřuje na problematiku fake news a s tím související projevy dezinformace v současných, zejména elektronických médiích. Cílem práce je objasnit definici fake news a jejich funkci v kontextu prostředků mediální manipulace a podat komplexní obraz o této problematice. Téma se dotýká také souvisejících pojmů, jakými jsou hoaxy, fámy, městské legendy, konspirační teorie a další. Práce mapuje výskyt fake news zejména v českém prostředí, odhaduje možný dosah falešných zpráv na publikum a popisuje jejich charakteristické znaky. Mezi tyto znaky patří titulky ve formě tzv. clickbaitu, důraz na emoce, manipulace pomocí lexikálních prostředků a invektivu, zavádějící nebo zcela neuvedené zdroje (a s nimi související zdánlivé autority) a konstrukce reality pomocí obrazových materiálů. Dalším záměrem této práce je nastínit problémy, které se fake news dotýkají. Patří sem narušení novinářské etiky, vzrůstající nedůvěra v tradiční média, možné ovlivňování politických preferencí, porušování legislativy či personalizace obsahu. Výzkum je založený na analýze reprezentativního vzorku fake news, jejich komparaci či na orientačním průzkumu veřejného mínění. Práce se závěrem také snaží navrhnout řešení, jak se lze proti fake news bránit a tím zamezit jejich možné manipulaci.
Dichotomie mluvenosti a psanosti v internetové komunikace
Rybová, Aneta ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mluveností a psaností a jejich vzájemným prolínáním, a to zejména v elektronické komunikaci. Její první část je věnována vymezení termínů mluvenosti a psanosti na základě k odborné literatury. Pozornost je věnována tomu, jak se proměňovalo vnímaní této dichotomie v čase, a do kontrastu jsou zde postaveny i různé přístupy k dané problematice. Mluvenost a psanost jsou v této práci posuzovány na základě dichotomických aspektů, kterými jsou především možnost/nemožnost přípravy, monologičnost /dialogičnost, spisovnost/nespisovnost a soukromost/veřejnost. Krátce jsou zde shrnuta i specifika jazyka na internetu. Vzhledem k tomu, že jako vzorek k analýze ve druhé části této práce posloužil internetový blog, závěr teoretické části je věnován všeobecné charakteristice blogů. V úvodu druhé části je představen zkoumaný vzorek, kterým jsou texty jednoho internetového blogu. Tyto texty jsou podrobeny analýze ve všech jazykových rovinách. Pozornost je kladena zejména na prvky indikující prolínání mluvenosti a psanosti, tedy konkrétně se v těchto graficky utvářených textech zaměřuje na prostředky typické pro mluvenost. V poslední části práce je na pozadí podrobné charakteristiky jazyka kmenových textů blogu věnován prostor také specifickým jazykovým prostředkům užívaným v diskuzním...
Zobrazení genderové nerovnosti v lifestylových časopisech pro muže
Jacobs, Diana ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na zobrazování genderové nerovnosti v českých pánských časopisech životního stylu. Základní výzkumnou otázkou je: Jakými způsoby je zobrazována genderová nerovnost v pánských časopisech životního stylu? Výzkumnou metodou této práce je kvalitativní obsahová analýza podle Anselma Strausse a Juliet Corbin. Výzkumný vzorek tvoří vybrané články z českých verzí časopisů Maxim a Esquire z celého ročníku 2016. Otevřené kódování poskytlo pojmenování jevů, kategorizaci údajů a rozvíjení dimenzí vzniklých kategorií. Výsledkem axiálního kódování byla reorganizace údajů po otevřeném kódování prostřednictvím odhalení vtahů mezi vzniklými kategoriemi. V rámci selektivního kódování vzešla centrální kategorie analýza - Mužská nadvláda. Všechny ostatní kategorie - Projevy genderové nerovnosti, Strach mužů z genderové rovnosti a Částečné vyvracení maskulinní perspektivy - mají vztah k centrální kategorii a integrují se kolem ní. Odborná literatura, která byla využita jako zdroj zvyšování teoretické citlivosti je prezentována v teoretické části této diplomové práce. Závěry výzkumu potvrzují, že analyzované pánské časopisy životního stylu šíří negativní genderové stereotypy a konstruují obraz společnosti založený na mužské dominanci. Výsledky výzkumu odhalují nejen způsoby zobrazování...
Mediální komunikace státní správy na příkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Případová studie.
Macura, Ondřej ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Diplomová práce se formou případové studie věnuje problematice mediální komunikace veřejnosprávní instituce, kterou je v tomto případě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hodnocení je omezeno na období prvních 100 dnů působení nového resortního ministra Marcela Chládka a na vybraná tištěná periodika. Jedním z cílů práce je analýza komunikace resortu a zhodnocení její efektivity. Práce zahrnuje také specifika období před vznikem nové vlády a rovněž předchozí působení Marcela Chládka ve vztahu k jeho působení v čele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě toho se práce věnuje teorii komunikace veřejné správy, marketingu a public relations této oblasti.
Negativní dopady mediální slávy
Jirmářová, Ivana ; Závozda, Petr (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Práce se zaměřuje na informování českých médií o psychických problémech celebrit, jako jsou deprese, maniodepresivní psychóza, závislostní chování či sebevraždy a snaží se odpovědět na otázku, nakolik tyto problémy ovlivňuje právě mediální sláva. V teoretické části jsou shrnuty koncepty, které jsou potřebné pro lepší pochopení počínání médií, jako je proces výběru zpráv do médií, koncept zpravodajských hodnot, role médií v dnešní společnosti či rozdíl mezi bulvárními a seriózními médii. Z psychologického hlediska shrnuje předpoklady pro vznik psychických problémů a zároveň jejich projevy. U vybraných celebrit jsou uvedeny stručné informace o jejich životě a kariéře, které jsou dostupné z oficiálních zdrojů. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu samotných dat, článků, jež o vybraných celebritách informovaly v souvislosti s jejich psychickými problémy a hledá jejich společné znaky a tendence, které se v nich vyskytují. Zároveň si všímá rozdílů mezi tím, jak o problémech hovoří bulvární a jak seriózní média. Výsledkem je shrnutí toho, jak média celkově k této problematice přistupují a po doplnění o rozhovor s odborníkem z oboru psychologie a některými celebritami zároveň i nastíněním, zda a jak mohou média přispívat k psychickým problémům celebrit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 215 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Jirák, J.
2 Jirák, Jakub
6 Jirák, Jaroslav
4 Jirák, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.