Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Determination of binding constants of human insulin complexes with serotonin, dopamine, arginine, and phenol by pressure assisted partial filling affinity capillary electrophoresis
Šolínová, Veronika ; Žáková, Lenka ; Jiráček, Jiří ; Kašička, Václav
A new method, pressure assisted partial filling affinity capillary electrophoresis (PF-ACE), has been developed to study noncovalent interactions of the hexamer of human insulin (HI) with cationic ligands, such as phenolic neurotransmitters serotonin and dopamine, and amino acid arginine, or with anionic ligand phenol, in alkaline aqueous solutions. The apparent binding constants, Kb, of the HI-ligand complexes were determined from the dependence of the effective migration time changes of the above ligands on the variable zone lengths of HI dissolved in the background electrolyte and hydrodynamically introduced into the bare fused silica capillary close to the UV detector. The HI interactions with the above ligands were found to be moderately strong, with Kb values in the range 385-1314 L/mol.
Příprava a charakterizace nových analogů insulinu s triazolovým můstkem v C konci řetězce B
Kuntová, Vendula ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Ryšlavá, Helena (oponent)
Insulin je peptidový hormon nezbytný k udržení stálé hladiny glukózy v krvi. V lidském těle interaguje s dvěma isoformami receptoru, IR-A a IR-B. Tyto receptory se liší především tkáňovou distribucí v organismu, přičemž IR-A má spíše funkci mitogenní, kdežto IR-B metabolickou. Cílem této práce bylo vytvořit analog insulinu, který bude selektivní k IR-B. Připravili jsme tři nové analogy insulinu s triazolovým můstkem v pozicích B26 a B29. 1,2,3-triazolová skupina byla připravena cykloadiční reakcí katalyzovanou ionty Cu(I) mezi postranními řetězci kyseliny azidopentanové (N3Pent) v pozici B26 a propargylglycinu (Prg) v pozici B29. Analogy se navzájem lišily konfigurací atomů C nepřirozených aminokyselin v polohách B26 a B29. Konkrétně jsme připravili analog 1 s D-N3PentB26 a D-PrgB29, analog 2 s D-N3PentB26 a L-PrgB29 a analog 3 s L-N3PentB26 a D-PrgB29. Nové analogy byly testovány pro vazbu vůči oběma isoformám receptoru insulin (IR-A a IR-B). Analogy 1 a 2 byly oba slabší ve vazbě než lidský insulin a nevykazovaly selektivitu pro žádnou z isoforem. Analog 3 byl 4x silnější ve vazbě na IR-B a 2x silnější ve vazbě na IR-A než lidský insulin. Avšak vazebná selektivita tohoto analogu vůči IR-B (asi 2x) byla nižší než selektivita (asi 2,6x) jeho diastereoisomeru s L-N3PentB26 a L-PrgB29 připraveného v...
Analogues of IGF-1 for the study of interactions of the hormone with the receptors for IGF-1 and insulin
Macháčková, Kateřina ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Obšilová, Veronika (oponent) ; Šulc, Miroslav (oponent)
Insulin a hormony IGF jsou součástí komplexního systému tří navzájem si podobných hormonů (insulinu, IGF-1 a IGF-2) a jejich tří příbuzných receptorů (IR-A, IR-B a IGF-1R). Tento systém hraje důležitou roli v regulaci basální energetické rovnováhy organismu, v jeho růstu, vývoji, délce života, ale i ve vývoji onemocnění jako je diabetes mellitus, rakovina, akromegalie nebo Laronův nanismus. Navzdory strukturním podobnostem má každý hormon svou jedinečnou roli v organismu. Identifikace specifických strukturních motivů v insulinu, IGF-1 a IGF-2, které spouštějí specifické signalizační dráhy, by byla přínosem pro racionální návrh léčiv, pro bezpečnější léčbu diabetu, či účinnější léčbu rakoviny nebo růstových onemocnění. V této práci jsme se zaměřili na identifikaci takových strukturních motivů u hormonu IGF-1. Srovnání dat se studiemi prováděných paralelně s IGF-2 a insulinem by mohlo poskytnout komplexnější pohled na danou problematiku. Nejdříve jsme vyvinuli nezbytné metodologie pro přípravu analogů IGF-1. Vyvinuli jsme nový postup pro celkovou chemickou syntézu analogů IGF-1 založený na syntéze fragmentů IGF-1 na pevné fázi a jejich spojování pomocí cykloadice azidů a alkynů katalyzované ionty CuI . Paralelně jsme vyvinuli postup pro rekombinantní produkci IGF-1 a jeho analogů v E. coli. Abychom...
Studium mechanismů regulace vybraných proteinkinas
Petrvalská, Olívia ; Obšil, Tomáš (vedoucí práce) ; Jiráček, Jiří (oponent) ; Schneider, Bohdan (oponent)
Proteiny 14-3-3 skrze vazbu více než 300 vazebných partnerů regulují značné množství biologicky významných dějů, např. apoptosu, buněčný cyklus, přenos signálu či metabolické dráhy. V rámci této disertační práce byla studována úloha proteinů 14-3-3 v regulaci dvou vybraných proteinkinas ASK1 a CaMKK2. Hlavním cílem práce bylo pochopit strukturní podstatu mechanismů, kterými fosforylace a vazba proteinů 14-3-3 regulují aktivitu těchto proteinkinas pomocí různých biochemických a biofyzikálních metod, zejména metod bodové mutagenese, měření enzymové aktivity, analytické ultracentrifugace, maloúhlového rozptylu rentgenového záření, chemického zesítění, nukleární magnetické rezonance a fluorescenční spektroskopie. Na základě získaných dat z maloúhlového rozptylu rentgenového záření a chemického zesítění byl navrhnut model struktury komplexu katalytické domény proteinkinasy ASK1 s proteinem 14-3-3ζ, který ukazál, že tento komplex je v roztoku konformačně heterogenní. Tento strukturní model společně s daty z časově rozlišené fluorescence a nukleární magnetické rezonance částečně vysvětlují inhibiční mechanismus proteinu 14-3-3. Získané výsledky ukázaly, že protein 14-3-3ζ interaguje s katalytickou doménou ASK1 v těsné blízkosti aktivního místa, a proto by tato interakce mohla mít vliv na strukturu nebo...
Příprava analogů insulinu pro studium interakce s receptory insulinu.
Hanková, Kateřina ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Dračínská, Helena (oponent)
Insulin jako jeden z důležitých hormonů lidského organismu se podílí na řadě metabolických procesů. Jednou z funkcí insulinu je pak regulace hladiny glukosy v krvi a jejího vstupu do tkání, ale i stimulace růstu buněk. Insulin má velmi podobnou primární i terciální strukturu s růstovými faktory IGF-1 a IGF-2, jejichž primární funkcí je regulace růstových procesů organismu. Zprostředkování účinku těchto tří hormonů na buněčné úrovni je zajištěno díky jejich specifickým receptorům (mitogenní isoformě receptoru insulinu IR-A, metabolické isoformě IR-B a receptoru pro IGF-1), což může, díky podobnosti těchto receptorů i hormonů, vést ke křížovým interakcím mezi nimi. Poruchy tohoto systému mohou vést k závažným onemocněním. Nejrozšířenějším z těchto nemocí je diabetes mellitus, ale závažné jsou i poruchy růstu a rakovinné bujení. Vytvoření takového analogu insulinu, který bude selektivní pouze pro isoformu IR-B receptoru insulinu, by mohlo vést zejména k bezpečnější léčbě diabetu. Tato práce se zaměřuje na lepší pochopení významu jednotlivých aminokyselin na daných pozicích v A-řetězci insulinu, u kterých je předpokládáno, že jsou součástí vazebného místa hormonu pro receptory. Tyto znalosti by mohly vést k následnému lepšímu porozumění významu těchto aminokyselin ve vazbě na receptory IR-A, IR-B a...
Synthesis and characterization of new insulin derivatives with altered selectivity for insulin and IGF-1 receptors.
Halamová, Tereza ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Dračínská, Helena (oponent)
Receptor insulinu (IR) existuje ve dvou izoformách (IR-A a IR-B) lišících se tkáňovou distribucí a možná i funkcí, tzn. jejich odpovědí na vazbu insulinu. Předpokládá se, že zatímco IR-A spouští zejména mitogenní procesy vedoucí k dělení a proliferaci buněk, IR-B spouští především metabolické procesy vedoucí zejména ke vstupu molekul glukosy z krve do nitra svalových a tukových buněk. Insulin se může slaběji vázat i na receptor pro růstový faktor IGF-1 (IGF-1R), který je zodpovědný hlavně za procesy spojené s vývojem a růstem organismu. Deriváty insulinu vážící se selektivně pouze na jeden z receptorů by měly velký význam pro studium receptorů, ale potenciálně i pro léčbu nemocí jako je cukrovka nebo rakovina. V této práci jsme využili zkušeností ve studiu struktury a aktivity insulinu pro návrh, přípravu a biologickou charakterizaci 4 nových derivátů insulinu s cílem pozměnit selektivitu vůči jednotlivým receptorům. Modifikace v nových analozích spočívaly v amidaci C-konce řetězce B insulinu a postupném prodlužování tohoto řetězce o 1-3 glyciny s amidovaným C-koncem. Pro všechny nové analogy byly určeny jejich vazebné afinity vůči IR-A a IR-B a pro některé z analogů i vůči IGF-1R. Nakonec byly určeny schopnosti analogů aktivovat IR-A a IR-B, tzn. indukovat autofosforylaci vnitrobuněčných...
Václav Dobiáš (1909-1978), mezi hudbou a politikou
Jiráček, Jiří ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Kopeček, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá kulturní politikou v hudební oblasti v období socialistic- kého realismu v Československu, a to především na příkladu prominentního sklada- tele a kulturního organizátora Václava Dobiáše. Jednalo se o typický příklad umělce, který svoje tvůrčí dovednosti plně podřídil hudební tvorbě, jejíž charakter byl určen sovětským ideologem Ždanovem. První kapitola se věnuje stručně socialistickému realismu v hudbě v zemi jeho původu - Sovětském svazu. Hlavní důraz klade na představení Ždanovova vystoupení, které se následně stalo závaznou normou v ze- mích východního bloku. Další kapitola se soustředí na československou reflexi so- cialistického realismu a na jeho přijímání. Tento chronologický vývoj se snaží uká- zat na specifika pro jednotlivá období recepce tohoto uměleckého proudu. Další kapitoly jsou věnovány skladateli, kulturnímu organizátorovi a pedagogovi Václavu Dobiášovi. První kapitola této části práce se věnuje jeho uměleckým začátkům pod vlivem avantgardy 30. let. Další kapitoly se zabývají Dobiášovým přijetím komu- nistické ideologie v roce 1945, hledají důvody této konverze a charakterizují jeho politicky angažovanou tvorbu. Na tuto část práce navazují kapitoly, ve kterých je Dobiáš představen jako čelní organizátor a hudební ideolog, což potvrzuje jeho ak- tivita v ideových...
Studie imunitní odpovědi larev masařky Sarcophaga bullata
Mášová, Alice ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Žurovec, Michal (oponent) ; Bezouška, Karel (oponent)
Shrnutí Imunitní odpověd' hmvzu je komplikovaný proces. Antimikrobiální peptidy často působísynergicky, některé proteiny mají transportní funkci a peptidové inhibitory můŽou blokovat proteolytické štěpeníenzymů účastnícíchse aktivaěních kaskád nebo jiných enzymů, které mohou poté akdvovat antimikrobiálně aktivní proteiny a peptidy. V našístudii jsme prezentovali dva různéizolaění protokoly, které vyústily k identifikaci a charakterizaci několika jak znántyích tak no1'1í6}1 antinrikrobiálních proteinťr nebo peptit1ťr z henrolynfy larev masařky Sarcrp haga bu! Iata, Dále jsme se pokusili monitorovat časovou a &áňově specifickou expresi osmi vybraných genůnasařky Sarcophaga bullata po vystavení larev nizným druhůmindukce imunitní odpovědi. Ukázali jsme podobnosti ale také rozdíIy vimunitní odpovědi mezi jednot|ivými druhy hmyzu a jejich vývojovými stádii (larvy čidospě|ci). Rovněž jsme analyzovali expresi genů proteinů SBP a sarcocystatinu, které jsou spojovány hlavně s vývojem a nretamorfózou larev. Pomocí 2D-elektroforéz a MS analýz jsme analyzovali časovou závislost imunitní odpovědi na úrovni expr.ese celkových proteinů v tukovém tělesu a hemocytech larev masařky. Detekovali jsem proteiny indukované' ale taképroteiny jejichž exprese je př.i imunitní odpovědi potlačena. Věříme, žetato naše studie...
Příprava nového analogu insulinu za účelem studia interakce hormonu s izoformami receptoru insulinu.
Halamová, Tereza ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Obšilová, Veronika (oponent)
Insulin působí jako klíčový hormon v udržování stálé hladiny glukózy v krvi. Mimo tuto metabolickou funkci má navíc insulin funkci růstového hormonu. Rozdílnost v jeho působení je založena především na interakci se dvěma existujícími izoformami insulinového receptoru - IR-A a IR-B, které jsou různě zastoupeny v lidském těle. Předpokládá se, že IR-A je zodpovědný především za mitogenní funkci, a nachází se v hlavně mozku, lymfatické či plodové a rakovinné tkáni, kdežto IR-B, jehož hlavním místem je jaterní, tuková a svalová tkáň, má spíše funkci metabolickou. V poslední době je cílem vytvořit takový insulinový analog, který by se preferenčně vázal na IR-B a tak lépe kopíroval fyziologickou metabolickou funkci insulinu potřebnou pro pacienty s diabetem. Na základě nedávno vyřešené 3D struktury vazby insulinu na IR bylo zjištěno, že C-konec řetězce B podléhá při vazbě na IR konformační změně, kdy dojde k ohybu konce tohoto řetězce asi o 90ř. Cílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace dvou insulinových analogů s přemostěním C-konce B-řetězce v místech B26-B29 a B27-B29 pomocí disulfického můstku, který by ohnutou strukturu konec řetězce zafixoval a umožnil zvýšit afinitu IR a specifitu vůči IR-B. Příprava byla provedena pomocí syntézy na pevné fázi, cyklizace a následné enzymové...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Jiráček, Jakub
2 Jiráček, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.