Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava a charakterizace nových analogů insulinu s triazolovým můstkem v C konci řetězce B
Kuntová, Vendula ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Ryšlavá, Helena (oponent)
Insulin je peptidový hormon nezbytný k udržení stálé hladiny glukózy v krvi. V lidském těle interaguje s dvěma isoformami receptoru, IR-A a IR-B. Tyto receptory se liší především tkáňovou distribucí v organismu, přičemž IR-A má spíše funkci mitogenní, kdežto IR-B metabolickou. Cílem této práce bylo vytvořit analog insulinu, který bude selektivní k IR-B. Připravili jsme tři nové analogy insulinu s triazolovým můstkem v pozicích B26 a B29. 1,2,3-triazolová skupina byla připravena cykloadiční reakcí katalyzovanou ionty Cu(I) mezi postranními řetězci kyseliny azidopentanové (N3Pent) v pozici B26 a propargylglycinu (Prg) v pozici B29. Analogy se navzájem lišily konfigurací atomů C nepřirozených aminokyselin v polohách B26 a B29. Konkrétně jsme připravili analog 1 s D-N3PentB26 a D-PrgB29, analog 2 s D-N3PentB26 a L-PrgB29 a analog 3 s L-N3PentB26 a D-PrgB29. Nové analogy byly testovány pro vazbu vůči oběma isoformám receptoru insulin (IR-A a IR-B). Analogy 1 a 2 byly oba slabší ve vazbě než lidský insulin a nevykazovaly selektivitu pro žádnou z isoforem. Analog 3 byl 4x silnější ve vazbě na IR-B a 2x silnější ve vazbě na IR-A než lidský insulin. Avšak vazebná selektivita tohoto analogu vůči IR-B (asi 2x) byla nižší než selektivita (asi 2,6x) jeho diastereoisomeru s L-N3PentB26 a L-PrgB29 připraveného v...
Analogues of IGF-1 for the study of interactions of the hormone with the receptors for IGF-1 and insulin
Macháčková, Kateřina ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Obšilová, Veronika (oponent) ; Šulc, Miroslav (oponent)
Insulin a hormony IGF jsou součástí komplexního systému tří navzájem si podobných hormonů (insulinu, IGF-1 a IGF-2) a jejich tří příbuzných receptorů (IR-A, IR-B a IGF-1R). Tento systém hraje důležitou roli v regulaci basální energetické rovnováhy organismu, v jeho růstu, vývoji, délce života, ale i ve vývoji onemocnění jako je diabetes mellitus, rakovina, akromegalie nebo Laronův nanismus. Navzdory strukturním podobnostem má každý hormon svou jedinečnou roli v organismu. Identifikace specifických strukturních motivů v insulinu, IGF-1 a IGF-2, které spouštějí specifické signalizační dráhy, by byla přínosem pro racionální návrh léčiv, pro bezpečnější léčbu diabetu, či účinnější léčbu rakoviny nebo růstových onemocnění. V této práci jsme se zaměřili na identifikaci takových strukturních motivů u hormonu IGF-1. Srovnání dat se studiemi prováděných paralelně s IGF-2 a insulinem by mohlo poskytnout komplexnější pohled na danou problematiku. Nejdříve jsme vyvinuli nezbytné metodologie pro přípravu analogů IGF-1. Vyvinuli jsme nový postup pro celkovou chemickou syntézu analogů IGF-1 založený na syntéze fragmentů IGF-1 na pevné fázi a jejich spojování pomocí cykloadice azidů a alkynů katalyzované ionty CuI . Paralelně jsme vyvinuli postup pro rekombinantní produkci IGF-1 a jeho analogů v E. coli. Abychom...
Studium mechanismů regulace vybraných proteinkinas
Petrvalská, Olívia ; Obšil, Tomáš (vedoucí práce) ; Jiráček, Jiří (oponent) ; Schneider, Bohdan (oponent)
Proteiny 14-3-3 skrze vazbu více než 300 vazebných partnerů regulují značné množství biologicky významných dějů, např. apoptosu, buněčný cyklus, přenos signálu či metabolické dráhy. V rámci této disertační práce byla studována úloha proteinů 14-3-3 v regulaci dvou vybraných proteinkinas ASK1 a CaMKK2. Hlavním cílem práce bylo pochopit strukturní podstatu mechanismů, kterými fosforylace a vazba proteinů 14-3-3 regulují aktivitu těchto proteinkinas pomocí různých biochemických a biofyzikálních metod, zejména metod bodové mutagenese, měření enzymové aktivity, analytické ultracentrifugace, maloúhlového rozptylu rentgenového záření, chemického zesítění, nukleární magnetické rezonance a fluorescenční spektroskopie. Na základě získaných dat z maloúhlového rozptylu rentgenového záření a chemického zesítění byl navrhnut model struktury komplexu katalytické domény proteinkinasy ASK1 s proteinem 14-3-3ζ, který ukazál, že tento komplex je v roztoku konformačně heterogenní. Tento strukturní model společně s daty z časově rozlišené fluorescence a nukleární magnetické rezonance částečně vysvětlují inhibiční mechanismus proteinu 14-3-3. Získané výsledky ukázaly, že protein 14-3-3ζ interaguje s katalytickou doménou ASK1 v těsné blízkosti aktivního místa, a proto by tato interakce mohla mít vliv na strukturu nebo...
Příprava analogů insulinu pro studium interakce s receptory insulinu.
Hanková, Kateřina ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Dračínská, Helena (oponent)
Insulin jako jeden z důležitých hormonů lidského organismu se podílí na řadě metabolických procesů. Jednou z funkcí insulinu je pak regulace hladiny glukosy v krvi a jejího vstupu do tkání, ale i stimulace růstu buněk. Insulin má velmi podobnou primární i terciální strukturu s růstovými faktory IGF-1 a IGF-2, jejichž primární funkcí je regulace růstových procesů organismu. Zprostředkování účinku těchto tří hormonů na buněčné úrovni je zajištěno díky jejich specifickým receptorům (mitogenní isoformě receptoru insulinu IR-A, metabolické isoformě IR-B a receptoru pro IGF-1), což může, díky podobnosti těchto receptorů i hormonů, vést ke křížovým interakcím mezi nimi. Poruchy tohoto systému mohou vést k závažným onemocněním. Nejrozšířenějším z těchto nemocí je diabetes mellitus, ale závažné jsou i poruchy růstu a rakovinné bujení. Vytvoření takového analogu insulinu, který bude selektivní pouze pro isoformu IR-B receptoru insulinu, by mohlo vést zejména k bezpečnější léčbě diabetu. Tato práce se zaměřuje na lepší pochopení významu jednotlivých aminokyselin na daných pozicích v A-řetězci insulinu, u kterých je předpokládáno, že jsou součástí vazebného místa hormonu pro receptory. Tyto znalosti by mohly vést k následnému lepšímu porozumění významu těchto aminokyselin ve vazbě na receptory IR-A, IR-B a...
Synthesis and characterization of new insulin derivatives with altered selectivity for insulin and IGF-1 receptors.
Halamová, Tereza ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Dračínská, Helena (oponent)
Receptor insulinu (IR) existuje ve dvou izoformách (IR-A a IR-B) lišících se tkáňovou distribucí a možná i funkcí, tzn. jejich odpovědí na vazbu insulinu. Předpokládá se, že zatímco IR-A spouští zejména mitogenní procesy vedoucí k dělení a proliferaci buněk, IR-B spouští především metabolické procesy vedoucí zejména ke vstupu molekul glukosy z krve do nitra svalových a tukových buněk. Insulin se může slaběji vázat i na receptor pro růstový faktor IGF-1 (IGF-1R), který je zodpovědný hlavně za procesy spojené s vývojem a růstem organismu. Deriváty insulinu vážící se selektivně pouze na jeden z receptorů by měly velký význam pro studium receptorů, ale potenciálně i pro léčbu nemocí jako je cukrovka nebo rakovina. V této práci jsme využili zkušeností ve studiu struktury a aktivity insulinu pro návrh, přípravu a biologickou charakterizaci 4 nových derivátů insulinu s cílem pozměnit selektivitu vůči jednotlivým receptorům. Modifikace v nových analozích spočívaly v amidaci C-konce řetězce B insulinu a postupném prodlužování tohoto řetězce o 1-3 glyciny s amidovaným C-koncem. Pro všechny nové analogy byly určeny jejich vazebné afinity vůči IR-A a IR-B a pro některé z analogů i vůči IGF-1R. Nakonec byly určeny schopnosti analogů aktivovat IR-A a IR-B, tzn. indukovat autofosforylaci vnitrobuněčných...
Václav Dobiáš (1909-1978), mezi hudbou a politikou
Jiráček, Jiří ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Kopeček, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá kulturní politikou v hudební oblasti v období socialistic- kého realismu v Československu, a to především na příkladu prominentního sklada- tele a kulturního organizátora Václava Dobiáše. Jednalo se o typický příklad umělce, který svoje tvůrčí dovednosti plně podřídil hudební tvorbě, jejíž charakter byl určen sovětským ideologem Ždanovem. První kapitola se věnuje stručně socialistickému realismu v hudbě v zemi jeho původu - Sovětském svazu. Hlavní důraz klade na představení Ždanovova vystoupení, které se následně stalo závaznou normou v ze- mích východního bloku. Další kapitola se soustředí na československou reflexi so- cialistického realismu a na jeho přijímání. Tento chronologický vývoj se snaží uká- zat na specifika pro jednotlivá období recepce tohoto uměleckého proudu. Další kapitoly jsou věnovány skladateli, kulturnímu organizátorovi a pedagogovi Václavu Dobiášovi. První kapitola této části práce se věnuje jeho uměleckým začátkům pod vlivem avantgardy 30. let. Další kapitoly se zabývají Dobiášovým přijetím komu- nistické ideologie v roce 1945, hledají důvody této konverze a charakterizují jeho politicky angažovanou tvorbu. Na tuto část práce navazují kapitoly, ve kterých je Dobiáš představen jako čelní organizátor a hudební ideolog, což potvrzuje jeho ak- tivita v ideových...
Studie imunitní odpovědi larev masařky Sarcophaga bullata
Mášová, Alice ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Žurovec, Michal (oponent) ; Bezouška, Karel (oponent)
Shrnutí Imunitní odpověd' hmvzu je komplikovaný proces. Antimikrobiální peptidy často působísynergicky, některé proteiny mají transportní funkci a peptidové inhibitory můŽou blokovat proteolytické štěpeníenzymů účastnícíchse aktivaěních kaskád nebo jiných enzymů, které mohou poté akdvovat antimikrobiálně aktivní proteiny a peptidy. V našístudii jsme prezentovali dva různéizolaění protokoly, které vyústily k identifikaci a charakterizaci několika jak znántyích tak no1'1í6}1 antinrikrobiálních proteinťr nebo peptit1ťr z henrolynfy larev masařky Sarcrp haga bu! Iata, Dále jsme se pokusili monitorovat časovou a &áňově specifickou expresi osmi vybraných genůnasařky Sarcophaga bullata po vystavení larev nizným druhůmindukce imunitní odpovědi. Ukázali jsme podobnosti ale také rozdíIy vimunitní odpovědi mezi jednot|ivými druhy hmyzu a jejich vývojovými stádii (larvy čidospě|ci). Rovněž jsme analyzovali expresi genů proteinů SBP a sarcocystatinu, které jsou spojovány hlavně s vývojem a nretamorfózou larev. Pomocí 2D-elektroforéz a MS analýz jsme analyzovali časovou závislost imunitní odpovědi na úrovni expr.ese celkových proteinů v tukovém tělesu a hemocytech larev masařky. Detekovali jsem proteiny indukované' ale taképroteiny jejichž exprese je př.i imunitní odpovědi potlačena. Věříme, žetato naše studie...
Příprava nového analogu insulinu za účelem studia interakce hormonu s izoformami receptoru insulinu.
Halamová, Tereza ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Obšilová, Veronika (oponent)
Insulin působí jako klíčový hormon v udržování stálé hladiny glukózy v krvi. Mimo tuto metabolickou funkci má navíc insulin funkci růstového hormonu. Rozdílnost v jeho působení je založena především na interakci se dvěma existujícími izoformami insulinového receptoru - IR-A a IR-B, které jsou různě zastoupeny v lidském těle. Předpokládá se, že IR-A je zodpovědný především za mitogenní funkci, a nachází se v hlavně mozku, lymfatické či plodové a rakovinné tkáni, kdežto IR-B, jehož hlavním místem je jaterní, tuková a svalová tkáň, má spíše funkci metabolickou. V poslední době je cílem vytvořit takový insulinový analog, který by se preferenčně vázal na IR-B a tak lépe kopíroval fyziologickou metabolickou funkci insulinu potřebnou pro pacienty s diabetem. Na základě nedávno vyřešené 3D struktury vazby insulinu na IR bylo zjištěno, že C-konec řetězce B podléhá při vazbě na IR konformační změně, kdy dojde k ohybu konce tohoto řetězce asi o 90ř. Cílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace dvou insulinových analogů s přemostěním C-konce B-řetězce v místech B26-B29 a B27-B29 pomocí disulfického můstku, který by ohnutou strukturu konec řetězce zafixoval a umožnil zvýšit afinitu IR a specifitu vůči IR-B. Příprava byla provedena pomocí syntézy na pevné fázi, cyklizace a následné enzymové...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Jiráček, Jakub
2 Jiráček, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.