Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktuální trendy v cestovním ruchu
Kubátová, Lucie ; Kalábová, Markéta (vedoucí práce) ; Jenčková, Jiřina (oponent)
Práce se zabývá otázkou aktuálních trendů v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem práce je analyzovat trendy a zjistit diferenciaci využívání těchto trendů mezi občany České republiky a občany ostatních zemí. Zvolená problematika je řešena pomocí dotazníkového šetření, které bylo vytvořeno pro účely této práce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretické části jsou věnovány první dvě kapitoly, které jsou nezbytné pro uvedení čtenáře do problematiky cestovního ruchu. Praktická část je zaměřena na deskripci aktuálních trendů z pohledu tří hlavních poskytovaných služeb, a to služeb ubytovacích, dopravních a stravovacích. Tyto trendy jsou demonstrovány například na Airbnb, Uberu nebo zážitkových restauracích.
Cestovní ruch ve vybraném regionu Skotska
Šrámková, Adéla ; Jenčková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalábová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit a zhodnotit stav cestovního ruchu ve vybrané oblasti Skotska. Soustřeďuje se hlavně na příjezdový cestovní ruch. Práce je zaměřena na charakteristiku ubytovacích zařízení, jejich klasifikaci a kategorizaci. Teoretická část obsahuje charakteristiku celého Skotska obecně, popisuje předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a uvádí některé organizace působící v cestovním ruchu. V teoretické části je také popsán vybraný region a jeho atraktivity. Dále byly zpracovány různé statistiky týkající se celé země i vybrané oblasti. Pomocí metody strukturovaného rozhovoru byla analyzována tři ubytovací zařízení v určité lokalitě. Rozhovory posloužily k bližšímu poznání místních ubytovacích zařízení a k identifikaci výhod i problémů v cestovním ruchu oblasti. Díky komparaci statistických údajů a vlastnímu výzkumu mohl být zhodnocen stav cestovního ruchu.
Věrnostní program vybraného ubytovacího zařízení v Praze
Polatová, Karolína ; Jenčková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalábová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá věrnostním programem hotelového řetězce. Charakterizuje principy programu a popisuje jeho fungování. Věrnostní programy využívá mnoho společností, proto je cílem této práce posoudit jejich účinnost prostřednictvím zhodnocení věrnostního programu Starwood Preferred Guest, který je produktem hotelového řetězce Starwood Hotels and Resorts, Inc. Z jedné strany se hledí na výhodnost programu pro zákazníka a jeho spokojenost a z druhé strany se soustředí na výnosnost pro podnik. Výzkum je založen na reálných dopadech věrnostního programu na vybrané ubytovací zařízení. Dopady jsou vyobrazeny v podobě statistických údajů, které vycházejí z interních zdrojů hotelu. Tyto čísla jsou použita k výpočtu výnosnosti programu, k vypočítání o kolik je členský host výnosnější oproti běžnému hostovi. Šetření výhodnosti programu pro členy je stavěno na informacích zakotvených v charakteristice věrnostního programu. K posouzení spokojenosti člena je použita analýza recenzí hostů. Přínosem bakalářské práce je docílení širšího povědomí o důležitosti věrnostního programu, u ubytovacích zařízení zvláště.
Revenue management v malém ubytovacím zařízení
Lebedeva, Anna ; Jenčková, Jiřina (vedoucí práce) ; Vaško, Martin (oponent)
Tématem této diplomové práce je Revenue Management a použití jeho principů v malém ubytovacím zařízení. Revenue Managementu jako nezbytné současti nejen hotelového průmyslu, je věnováno mnoho českých a zahraničních publikací. V této práci jsou představeny jeho principy: techniky, metody a technické nástroje, které původně vznikly pro použití leteckými společnostmi a následně velkými hotely. Práce představuje příklady přizpůsobení těchto principů ve vybraném malém hotelu a dopady jejich implementace.
Vyhodnocení nástrojů online propagace při uvedení nového hotelu na trh
Kotnová, Lucie ; Kvítková, Zuzana (vedoucí práce) ; Jenčková, Jiřina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá nově otevřeným pětihvězdičkovým butikovým hotelem COSMOPOLITAN v Praze a jeho nabídkou služeb. Konkrétně se zaměřuje na popis a analýzu nástrojů online propagace při uvedení nového produktu na trh. Informace získané z uvedeného seznamu zdrojů byly setříděny do sedmi kapitol. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů v oboru hotelnictví. Druhá kapitola se věnuje popisu uvedení nového hotelu na trh, tedy zejména dvěma fázím životního cyklu produktu, a to fázi vývoje a fázi zavedení produktu. Třetí kapitola popisuje základní online marketingové nástroje. Ve čtvrté kapitole jsou sděleny základní informace o třech zásadních společnostech ve vztahu k hotelu COSMOPOLITAN - Special Tours, Zlatnická a F&B Solutions. Pátá kapitola popisuje základní a doplňkové služby hotelu COSMOPOLITAN. V šesté kapitole je sestavena situační analýza hotelu COSMOPOLITAN po půl roce na trhu. Sedmá kapitola analyzuje využívané marketingové online nástroje k distribuci a prezentaci hotelu COSMOPOLITAN pomocí Google Analytics.
Revenue Management - současný stav a perspektivy dalšího rozvoje v oblasti hotelnictví
Jenčková, Jiřina ; Indrová, Jarmila (vedoucí práce) ; Abrhám, Josef (oponent) ; Jankurová, Andrea (oponent) ; Kameníček, Jan (oponent)
Disertační práce je zaměřena na zmapování současného stavu řízení tržeb podle principů revenue managementu a na prognózu perspektivy dalšího rozvoje v oblasti ubytovacích služeb v České republice. Cílem této práce je představit revenue management jako ekonomický a manažerský přístup k vedení ubytovacího zařízení. Jedním z účelů této metody je maximalizace tržeb při optimální výtěžnosti ubytovacích kapacit v kombinaci s nejvyšší dosaženou průměrnou cenou a cenou za disponibilní pokoj, což v konečném důsledku při adekvátní kontrole nákladů povede k optimalizaci hospodářského výsledku. Jedná se o velmi rozsáhlou a komplexní problematiku, která v plném pojetí přesahuje kapacitní možnosti této práce. Z tohoto důvodu se autorka zaměřila na několik vybraných oblastí, které mají podstatný vliv na klíčové ekonomické ukazatele ubytovacích zařízení a kde je důležité jejich optimální počáteční strategické nastavení. Tyto oblasti byly zkoumány jak teoreticky, tak i prakticky. Autorka za pomocí české i zahraniční literatury, vlastních školicích materiálů a strukturovaných rozhovorů s několika revenue manažery a hotelovými manažery vymezuje základní pojmy. Jako podpory pro praktickou část práce bylo v období 2013 až 2016 využito několika dotazníkových šetření, zahraniční případové studie a vlastní dlouholeté zkušenosti autorky z oblasti implementace technik revenue managementu do několika ubytovacích zařízení nejen v České republice. Revenue management prošel v různých odvětvích dlouhým a intenzivním vývojem. V současné době v oblasti cestovního ruchu pracuje již třetí generace revenue manažerů. Ukazuje se, že tato ekonomická metoda řízení tržeb v celé své komplexnosti, klade na osoby revenue manažerů vysoké nároky na úrovni top managementu. Vyspělost revenue management kultury je v ubytovacích zařízeních v České republice na různé úrovni, ale v důsledku stále silnější konkurence, náročnějších ekonomických podmínek, se situace i díky silné osvětě v posledních letech postupně plošně vyvíjí. Výsledky výzkumů poukazují na efektivní spojení vhodně zvolené kombinace moderních technologií společně s proškolenými a zkušenými lidskými zdroji. Výsledky šetření ukazují prostor k dalším možnostem vývoje výzkumu v oblasti využití technik revenue managementu, nejen z pohledu ubytovacích služeb, ale služeb cestovního ruchu obecně.
Cestovní ruch severního Švédska
Trubanová, Martina ; Jenčková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalábová, Markéta (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení současné situace cestovního ruchu v severním Švédsku. Teoretická část vysvětluje základní pojmy cestovního ruchu a popisuje jeho druhy, které jsou pro danou oblast nejdůležitější. Začátek praktické části se věnuje deskripci Švédského království, rozvoji zdejšího cestovního ruchu a jeho současným podmínkám. Následně se pak práce zaměřuje na nabízené atraktivity a, vývoj a strukturu návštěvnosti. Poslední část poté používá analýzu PEST a SWOT pro celkové zhodnocení dané oblasti. Nakonec je severní Švédsko srovnáno jak se zbytkem země, tak i s přilehlými oblastmi Norska a Finska.
Státní ubytovací zařízení v prostředí soukromých podniků
Olijnyk, Lilija ; Jenčková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalábová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce analyzuje a hodnotí postavení SPA HOTELU THERMAL na trhu. Hlavním cílem práce je analýza hotelu a služeb poskytovaných v hotelu Thermal a zhodnocení nevýhod, resp. výhod, které hotel má v souvislosti s tím, že je vlastněný státem. Práce je rozdělená do dvou částí. První část práce popisuje historii ubytovacích zařízení a jejich význam, zabývá se rozdělením ubytovacích zařízení a organizační strukturou středně velkého hotelu. Druha část je věnována hotelu Thermal, zaměřuje se na jeho historii, poskytované služby a analyzuje jeho největší konkurenty v Karlových Varech. Po zhodnocení konkurenčních hotelů je vytvořena SWOT analýza hotelu Thermal. Poslední kapitola se soustřeďuje na nevýhody, které hotel má v oblasti personální politiky, způsobu financování a legislativě.
Význam lázeňství pro cestovní ruch se zaměřením na lázeňský trojúhelník
Strasserová, Linda ; Jenčková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalábová, Markéta (oponent)
Cílem této bakalářské práce je odhalení významu českých lázní pro cestovní ruch v České Republice. V teoretické části práce je definován pojem lázeňství a popsána historie a vývoj lázeňství. Práce obsahuje průzkum úrovně lázeňství, co se týče ubytovacích, stravovacích, léčebných a doplňkových služeb. Bakalářská práce se orientuje na západočeský lázeňský trojúhelník, a to především v praktické části. Součástí je analýza lázeňského cestovního ruchu v Karlovarském kraji, výzkum v podobě porovnání lázeňských hotelů a charakteristika současných trendů v odvětví.
Sdílená ekonomika ve Francii a její vliv na cestovní ruch
Stratilová, Lucie ; Jenčková, Jiřina (vedoucí práce) ; Němečková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou sdílené ekonomiky ve Francii a jejím vlivem na cestovní ruch. Analyzuje současnou situaci sdílené ekonomiky ve Francii převážně v oblasti cestovního ruchu a zdůrazňuje vedoucí postavení této země na trhu se sdílenou ekonomikou v porovnání s ostatními zeměmi, hlavně s Českou republikou. Praktická část porovnává znalost a využití služeb sdílené ekonomiky mezi lidmi žijícími ve Francii a v České republice. Cílem srovnání je více podtrhnout rozdíl mezi těmito zeměmi a vymezit přesněji trh se sdílenou ekonomikou ve Francii.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.