Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Josef Svátek (1835-1897) a jeho knihovna
Jelínková, Jana ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Práce pojednává o redaktorovi, spisovateli nejen historických románů Josefu Svátkovi (1835- 1897) a jeho osobní knihovně. Práce vychází z dochované Svátkovy pozůstalosti, především z korespondence, dobových periodik a jeho osobní knihovny. Důraz je zde kladen na Svátka v roli redaktora a historika a na doposud nezveřejněná fakta ze Svátkova života. Svátkova knihovna je podrobena analýze, díky které lze poznat, jak se v ní Svátkova práce, zájmy a povinnosti odrážejí. Tato práce také vzniká v rámci projektu Knihovny Národního muzea PROVENIO. Klíčová slova Korespondence Knihovna Česká periodika Redaktor Spisovatel
Analýza vybraných plaveckých bazénů v Praze
Jelínková, Jana ; Flemr, Libor (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Analýza vybraných plaveckých bazénů v Praze Cíle: Cílem diplomové práce je vytvoření analýzy jednotlivých vybraných bazénů a porovnání vybraných bazénů mezi sebou. Tato práce by měla na základně analýzy odkrýt nedostatky a přednosti u jednotlivých bazénů. Metody: Jako hlavní výzkumná metoda byla použita případová analýza. K vypracování této analýzy byl uskutečněn záměrný výběr, analýza dokumentů a polo-strukturovaný rozhovor. Na základě těchto metod byla vypracována SWOT analýza, která ukazuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých bazénů. Dále na základě všech metod a SWOT analýzy bylo vytvořeno porovnání jednotlivých bazénů mezi s sebou. Výsledky: Analýza ukázala, že všechny popisované kryté plavecké bazény v Praze můžeme považovat za fungující bazény, které si s pomocí dotací vydělají na svůj provoz a jsou buď v mírném zisku, nebo se jejich příjmy a náklady rovnají nule. Z analýzy je vidět, že poloha bazénu nemá významný vliv na návštěvnost bazénu, jelikož každé umístění bazénu má svou výhodu i nevýhodu. U analyzovaných bazénů by bylo vhodné zlepšit jejich webové stránky, provést jejich rekonstrukci, zajištění stálého nájemce bazénu na několik budoucích let dopředu a také vytvoření permanentek do bazénů, které je ještě nemají. Klíčová slova: Bazén, plavecký bazén,...
Management kvality rehabilitace u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním
Sádlová, Tereza ; Vaculíková, Barbora (vedoucí práce) ; Jelínková, Jana (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Bc. Tereza Sádlová Vedoucí práce: Mgr. Barbora Vaculíková, MBA Odborný garant: plk. MUDr. Michal Říha, PhD., MBA Název diplomové práce: Management kvality rehabilitace u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním Tato diplomová práce se zabývá management kvality rehabilitace u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním a lze ji také zjednodušeně chápat jako všechno to, co je spojeno s kvalitou rehabilitace jako poskytované služby ve zdravotnickém zařízení. Jako hlavní cíl své diplomové práce jsem si stanovila prezentovat možnou formu pro monitorování a hodnocení kvality poskytované rehabilitační péče pomocí Indikátoru kvality rehabilitace u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním. Pro komplexní hodnocení vstupního a výstupního funkčního stavu pacienta jsem zohlednila všechny oblasti, které jsou v rámci poiktové rehabilitace trénovány. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část poskytuje základní informace o cerebrovaskulárních onemocněních, systému poiktové rehabilitace a managementu kvality ve zdravotnictví, který je vztažený k poskytování rehabilitačních služeb. Empirická část mapuje samotný proces tvorby Indikátoru kvality rehabilitace u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním, jeho jednotlivé ukazatele a systém...
Management sportovní akce - Princeton-Blairstown Center
Jelínková, Jana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Procházka, Jan (oponent)
Název: Management sportovní akce - Princeton-Blairstown Center Cíle: Cílem bakalářské práce je na základně silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb navrhnout konkrétní opatření, které by vedlo ke zlepšení organizace Princeton-Blairstown Center v následujících letech. Metody: Jako hlavní výzkumná metoda byla použita případová analýza. K vypracování této analýzy bylo uskutečněno zúčastněné pozorování, analýza dokumentů, polo- strukturovaný a nestrukturovaný rozhovor. Na základě těchto metod byla vypracována SWOT analýza, která ukazuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Princeton-Blairstown Center. Výsledky: Analýza ukázala, že tábor Princeton-Blairstown Center byl organizačně zvládnutou akcí jen s drobnými problémy. Tábor je přidruženou organizací k Princeton University, tudíž část financí pro tábor plyne z univerzity či jejích nadací. Přednostmi Princeton - Blairstown Center je především lanové centrum, jedinečné prostředí, výjimečnost v širokém okolí a díky tomu má každoročně se zvyšující počet účastníků. Pro následující roky je velmi důležité udržovat dobrý vztah s univerzitou, starat se o pozemky, udržovat jezero v dobrém stavu, snažit se najít sponzory a zlepšit svou propagaci. Klíčová slova: Management, sportovní management, manažer, sportovní akce, projektový management,...
Vizualizace zvuku
Jelínková, Jana ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vizualizace zvuku, tedy vytvoření objektu, jehož parametry budou měněny na základě časově proměnných parametrů zvuku. V první části se práce zabývá různými druhy vizualizací jak z historie, tak ze současnosti. Dále pak uměleckou teorií vztahující se k vizualizaci zvuku. Ve druhé části práce je popsán postup řešení v prostředí Pure Data, princip získávání vybraných parametrů z nahrávky a vytvoření vlastního rozšíření pro Pure Data.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 JELÍNKOVÁ, Jana
2 JELÍNKOVÁ, Jitka
2 Jelínková, Jana,
2 Jelínková, Jarmila
2 Jelínková, Jitka
2 Jelínková, Jiřina,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.