Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Učební styly v informatických předmětech
Jelínek, Martin ; Rambousek, Vladimír (vedoucí práce) ; Černochová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku učebních stylů žáků a usiluje o příspěvek k poznání vlivu zohledňování individuálních učebních stylů žáků ve výuce na proces a výsledky jejich učení. Nahlíží na učební styly především v souvislosti s výukou informačních a komunikačních technologií. Práce obsahuje teoretickou a empirickou část. Teoretická pasáž se zaměřuje na didaktická specifika a rozpracovává teoretický koncept učebních stylů ve struktuře informatických předmětů. Práce ve výzkumné části zohledňuje preferované učební styly žáků ve zvolené třídě a vychází z předpokladu, že zohledňování diferenciace učebních stylů v informatických předmětech může být přínosné pro pedagogickou praxi. Hlavním cílem práce je zjistit, zda při respektování učebních stylů žáků ve výuce informatických předmětů dochází ke změnám v procesu a výsledcích učení žáků. V závěru práce jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky výzkumných metod a formulovány závěry pro učitelskou praxi.
Prevence kriminality dětí a mládeže na Jesenicku
Vávrová, Gabriela ; Dočkal, Jan (vedoucí práce) ; Jelínek, Martin (oponent)
Cílem práce je představit systém preventivní politiky na Jesenicku a zjistit, jakým způsobem jsou preventivní programy pro děti a mládež financovány a kdo je hlavní realizátor těchto programů, popsat některé minulé i aktuální preventivní programy a přiblížit jejich činnost. A v poslední části práce, zhodnotit činnost těchto preventivních programů za pomoci ankety. V prvních třech kapitolách se hovoří obecně o prevenci kriminality dětí a mládeže na území České republiky a ve vybraných státech. Čtvrtá kapitola popisuje Jesenicko. Ve zbylých kapitolách je popsáno, jak funguje prevenční politika v jesenickém regionu, kdo tuto politiku zaštiťuje a z jakých zdrojů je financována a kdo tyto zdroje využívá. Dále jsou zde popsány hlavní cíle v oblasti prevence kriminality na tomto území a kroky, kterými jsou cíle plněny. V posledních dvou kapitolách jsou popsány vybrané prevenční programy, které byly na Jesenicku zrealizovány od roku 1996 až do současnosti a je zde popsán výsledek ankety, jejímiž respondenty byli obyvatelé regionu, na téma vnímání bezpečnosti a vlivu preventivních programů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Příčiny závislosti na pervitinu
Veverková, Tereza ; Dočkal, Jan (vedoucí práce) ; Jelínek, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje především na příčiny závislosti na pervitinu. Cílem práce je zjistit nejčastější a nejdůležitější důvody, které vedly mladé lidi ve věku od pětadvaceti do třiatřiceti let žijících v obci Dobronín k závislosti na pervitinu. Práce nejprve pojednává jak o drogách a jejich dělení, tak i o pervitinu a specificích závislosti na této droze. Důležitou částí práce jsou kapitoly týkající se příčin závislosti, faktorů zvyšujících riziko vzniku závislosti a faktorů zvyšujících odolnost proti vzniku závislosti. Část práce se také věnuje protidrogové prevenci. Na konci práce je vlastní dotazníková anketa, jejíž výsledky odpovídají na můj cíl práce. Dotazníková anketa je vyhodnocená a zpracovaná ve formě grafů a tabulek. Nejdůležitější a nejčastější důvody, které vedly respondenty k závislosti je tedy vliv vrstevníků, přátel, partnerů a známých. Dalšími stěžejními příčinami pak byla zvědavost a vliv prostředí a místa, kde žili. Největší vliv měla tudíž na vznik závislosti respondentů oblast sociálního prostředí a sociálních vztahů.
Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách na Rýmařovsku
Matulová, Martina ; Jelínek, Martin (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách na Rýmařovsku, kteří pracují se seniory. Cílem práce je zmapovat četnost výskytu a míru vyhoření u pracovníků v sociálních službách na Rýmařovsku. Práce se také zaměřuje na činitele (osobní a pracovní podmínky), které se pravděpodobně na vzniku a vývoji syndromu vyhoření u daných pracovníků podílejí či ho ovlivňují. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí syndromu vyhoření, jeho příznaky, fázemi, souvislostmi s jinými psychickými jevy, rizikovými faktory, které hrají významnou roli při jeho vzniku a v neposlední řadě možnostmi pomoci a prevence tohoto jevu. Krátce se věnuje také charakteristikám sociální práce se seniory a sociálními službami. Praktická část obsahuje zpracování strukturovaného dotazníku složeného ze dvou částí: první část se zaměřuje na získání osobních informací a informací o pracovním prostředí pracovníků v sociálních službách, druhou částí dotazníku je dotaník MBI (Maslach Burnout Inventory), který zjišťuje míru vyhoření ve třech dimenzích: emocionální vyčerpání, depersonalizace a osobní uspokojení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Prevence a řešení šikany na základních školách: Zkušenosti školních metodiků prevence z jaroměřských škol
Voltrová, Anežka ; Jelínek, Martin (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá prevencí a řešením šikanování na základních školách. Zaměřuje se na zkušenosti pedagogů s prevencí a řešením šikanování na základních školách v Jaroměři. Cílem této práce je na základě rozhovorů se školními metodiky prevence zmapovat prevenci a řešení šikanování na ZŠ Na Ostrově, ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Josefov a porovnat jejich praktické zkušenosti s teorií dostupnou o problematice šikanování v literatuře a na internetu. Dalším cílem je na základě rozhovorů se ŠMP se pokusit navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení prevence a řešení šikany na ZŠ. Praktická část obsahuje analýzu a následné vyhodnocení strukturovaných rozhovorů se školními metodiky prevence, kteří na mnou vybraných školách působí. Přidává porovnání jejich zkušenosti s teoretickou částí práce a navrhuje kroky vedoucí ke zlepšení prevence a řešení šikany na ZŠ. Teoretická část pojednává o základních pojmem spojených se šikanou na ZŠ, o důvodech, proč k ní dochází a jak vypadá, o zvláštnostech protagonistů šikany a o následcích šikanování u obětí. Následují podstatně obsáhlejší kapitoly o prevenci a řešení šikanování na ZŠ, včetně legislativního zakotvení prevence a řešení šikany v ČR. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
On the limits of labour mobility within the EU
Jelínek, Martin ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Turnovec, František (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá mobilitou pracovní síly a klade si za cíl určit hlavní faktory ovlivňující pohyb pracovních sil v Evropské Unii (EU). Práce nejprve nabízí obsáhlý přehled pracovního trhu, mobility pracovních sil a politiky zaměstnanosti v EU. Poté se zaměřuje na rozbor teorií migrace a modelů týkajících se mobility. Hlavní část této diplomové práce spočívá v empirické analýze pohybu pracovních sil v zemích EU-25. Tato analýza má za cíl určit na základě statistických výsledků faktory, které jsou pro mobilitu určující. Oproti podobným pracím se tato soustředí nejen na ekonomické a finanční motivy, ale bere v potaz i sociální, psychologické, lingvistické a jiné méně hmatatelné faktory, které mohou hrát důležitou roli v tom, jak se pracovní síla pohybuje v EU. Práce posléze analyzuje motivy specifické pro staré a nové členské státy. Na základě výsledků regresní analýzy shrnuje limity mobility pracovních sil a navrhuje řešení, které by ji mělo podnítit.
Znalost studentů vybraného gymnázia o virové hepatitídě C
Jelínek, Martin ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Teoretická část práce předkládá podrobné informace o virové hepatitidě C. Zde jsou obsaženy definice a poznatky spojené s hepatitidou C, a to především v oblasti přenosu, příčin, klinického obrazu, léčby a prevence. Cílem praktické části práce je zjistit, v jakém rozsahu jsou o problematice virové hepatitidy C informováni studenti vybraného gymnázia v Karlovarském kraji, z jakých zdrojů se adolescenti o nemoci dozvěděli, co vše ví o prevenci, zda se o této nemoci ve škole učí a v jaké míře. Práce obsahuje kvalitativní i kvantitativní šetření. K dosažení klíčových informací byly použity: metoda dotazníku pro studenty sokolovského gymnázia a rozhovor s lékařkou Karlovarské krajské nemocnice. Kvantitativním výzkumem byla prokázána nízká informovanost studentů vybraného gymnázia o virové hepatitidě C. Respondenti se také často mýlili v odpovědích na základní otázky dotazníkového šetření. Lékařka infekčního oddělení v rozhovoru uvedla podrobné a zajímavé informace o virové hepatitidě C.
Vztahy v multikulturním prostředí azylových středisek
Vanišová, Anna ; Jelínek, Martin (vedoucí práce) ; Duba, Pavel (oponent)
Tato práce se snaží najít příčiny konfliktů, které vznikají v multikulturním prostředí azylových center v České republice a snaží se najít řešení, která by konfliktům předešla. Pomocí dotazníků a rozhovorů s žadateli o azyl a se sociálními pracovníky vyšlo najevo, že vnímání motivů, které způsobily konflikt, se liší. Při hodnocení konfliktů a nedorozumění je důležité brát v potaz kulturu, z které účastníci konfliktní situace pocházejí. Práce se snažila zaznamenat návrhy řešení konfliktů, které vznesli sami žadatelé o azyl, tak jako neformální meetingy v azylových střediskách, při kterých by se obyvatelé střediska lépe poznali navzájem či pozměnění škály aktivit nabízených v azylových centrech. Žadatelé by uvítali především širší jazykovou nabídku a více příležitostí připravovat se na budoucí život v České republice. Návrhy, se kterými přišli sami žadatelé, se zdají konstruktivní pro zlepšení multikulturního soužití v azylových střediskách, jelikož vycházejí z potřeb samotných žadatelů. Realizace návrhů, které by byly provedeny na základě spolupráce žadatelů o azyl se sociálními pracovníky, by mohla přinést výsledky v podobě omezení konfliktů a zmírnění nedorozumění v zařízeních
Analýza neutronového pole laboratorního AmBe zdroje s využitím měřícího stendu
Jelínek, Martin ; Šťastný, Ondřej (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce poskytuje ucelený přehled konvenčních neutronových zdrojů z pohledu reakcí, jimiž neutrony vznikají, výhod, nevýhod, vlastností, a možného použití. Ve vztahu k sestavě laboratorního neutronového zdroje a unikátního stendu „Svíčka“ jsou nastíněny základní metody analýzy neutronového pole ve stendu a dvě z nich, neutronová aktivační analýza a výpočet pomocí softwarového kódu MCNP, jsou diskutovány do hloubky za účelem realizace a porovnání obou přístupů. Praktická část se zabývá vlastním provedením neutronové aktivační analýzy od návrhu, přes gama spektrometrii až po určení kadmiového poměru. V souladu s měřením byl proveden výpočet v kódu MCNP a na závěr byly obě metody zhodnoceny a porovnány. Výpočet je doplněn analýzou radiační situace na hranici sledovaného pásma a porovnán se zákonným limitem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Jelínek, M.
5 Jelínek, Marek
1 Jelínek, Marian
2 Jelínek, Michael
7 Jelínek, Michal
2 Jelínek, Milan
6 Jelínek, Miroslav
1 Jelínek, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.