Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 444 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané problémy dokazování v trestním řízení
Polanský, Ivo ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
1 Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá procesem dokazování v trestním řízení, jeho analýzou a základními zásadami, též ústavními limity, v jejichž rámci by proces dokazování měl být uskutečňován. Stranou pozornosti nezůstaly ani některé další, zejména právně-filozofické otázky, které s dokazováním v trestním, resp. právním procesu bezprostředně souvisejí. Zvolené téma lze nepochybně považovat neustále za velice aktuální. To proto, že dokazování v trestním řízení je vedle samotného rozhodování tou nejdůležitější procesní činností, kterou provádějí OČTŘ a na které se podílejí též další subjekty, které se trestního řízení účastní. Cílem této rigorózní práce je podat stručný a ucelený náhled na některé, za tímto účelem vybrané problémy dokazování v trestním řízení. Pochopitelně vzhledem ke zvolenému vymezení a uspořádání tématu, jeho rozsahu, nelze komplexně zpracovat vše co s problematikou dokazování souvisí. Za stěžejní pro předmětnou práci lze považovat kapitoly 5, 6 a 7, jelikož zejména právě ty poskytují analýzu stávající právní úpravy dokazování v trestním procesu. Svůj zásadní význam mají základní zásady dokazování a též jeho ústavní limity, kterým je věnována pozornost v kapitolách 3 a 4. Míra pozornosti věnována základním zásadám je pochopitelná, neboť to jsou právě ony, jimiž by měl být, mimo jiné,...
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním
Králová, Nicola ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce je "Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním". Tato problematika je stále aktuální nejen v oblasti trestního práva, ale i z pohledu celospolečenského. Vzhledem k důležitosti role státního zastupitelství v demokratickém právním státu je potřebné, aby právní úprava této instituce respektovala současné potřeby společnosti. Nejen z těchto důvodů se v posledních letech jedná o rekodifikaci trestního procesu a s tím i zákona o státním zastupitelství. Při přípravě nové právní úpravy se však nesmí odhlížet od možných negativ inovativního přístupu. Nelze předpokládat, že by panovala úplná shoda ohledně všech aspektů právní úpravy postavení státního zástupce, nesmí se ale stát, že by došlo k systémovému selhání a paralýze jeho činnosti. Úvodní část obsahuje historický vývoj institutu veřejné žaloby v Evropě se zaměřením na české území. Následující část je zaměřena na samotnou úpravu státního zastupitelství v České republice, kde je uvedena jeho charakteristika a vymezení v rámci dělby moci ve státě. Uvedeny jsou i základní principy fungování státního zastupitelství. Tato kapitola obsahuje i úpravu organizace a působnosti státního zastupitelství s rozborem institutu dohledu státního zástupce v...
Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení - konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus
Hanák, Milan ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení - konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus Abstrakt Tato práce pojednává o zvláštních způsobech dokazování v trestním řízení, kterými jsou konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě, a které jsou upraveny v oddílu třetím hlavy páté trestního řádu. V úvodu práce je stručně popsán historický vývoj zvláštních způsobů dokazování a nalezneme zde i zamyšlení nad rozdíly kriminalistických metod a procesních úkonů. Úvodní část také popisuje zákonnou úpravu zvláštních způsobů dokazování v platném trestním řádu, a co této úpravě předcházelo. Práce se v jednotlivých částech věnuje všem zvláštním způsobům dokazování, pro bližší zkoumání si autor zvolil konfrontaci, rekognici a vyšetřovací pokus. Každá část obsahuje definici dané problematiky, zvláštnosti úkonu, jeho praktické použití a problémy s nimiž se praxe nejčastěji potýká. Části rekognice a vyšetřovací pokus byly navíc doplněny o kazuistiku z těchto oblastí. Část konfrontace mimo jiné uvádí zásady provádění konfrontace, pojednává o praktickém průběhu konfrontace, konfrontovaných subjektech a osobách přítomných konfrontaci, věnuje se také předchozímu výslechu konfrontovaných osob, dokumentaci konfrontace, aplikaci ustanovení trestního řádu o výpovědi obviněného a o svědcích,...
Porušení předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky
Hula, Ondřej ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Porušení právních předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou porušování právních předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky. Proces dokazování upravuje mnoho právních norem. Jádro právní úpravy se nachází v trestním řádu. Řadu pravidel lze však nalézt též v mezinárodních smlouvách týkajících se lidských práv a v ústavním pořádku České republiky, neboť dokazováním bývá často zasahováno do základních práv a svobod. V současnosti nabývá téma úpravy dokazování na aktuálnosti, a to vzhledem ke snaze zákonodárce přijmout nový trestní řád a s ohledem na některé mediálně známé trestní kauzy, v nichž nesprávný proces dokazování způsobil nezákonnost trestního řízení jako celku. K aktuálnosti zvoleného tématu přispívá také fakt, že v současné době se obhajoba v trestních věcech zaměřuje především na použitelnost důkazů získaných v přípravném řízení, přičemž formalisticky uplatňovaná pravidla mohou vést k nepotrestání pachatele trestného činu. Základním cílem této rigorózní práce je popsat účinnou a platnou právní úpravu dokazování a následky porušování předpisů o dokazování v trestním řízení. Čtenář se seznámí též s rozhodovací praxí českých soudů a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva v oblasti dokazování. Teoretické...
Konstruované jazyky v literatuře
Jelínek, Jiří ; Hrdlička, Josef (vedoucí práce) ; Tereza Dědinová, Tereza (oponent) ; Šidák, Pavel (oponent)
Disertační práce "Konstruované jazyky v literatuře" se zabývá fenoménem vědomě sestrojovaných nebo navrhovaných jazyků a jejich užitím v literárních textech. První kapitola práce nabízí úvahy nad vymezením konstruovaného jazyka, zejména z hlediska do velké míry zdánlivého protikladu přirozenosti a konstruovanosti. Předkládá také problémy glosolálie a šifrování či kódování textu v přirozeném jazyce, přičemž navrhuje tyto dva způsoby vytváření nové výpovědi chápat spíše jako možné výchozí body pro jazykovou konstrukci než coby zcela odlišný fenomén. Následující kapitoly se pak obracejí ke konkrétním příkladům a představují rozsáhlé skupiny konstruovaných a virtuálních jazyků - jazyky zvířat, utopické a dystopické jazyky, posvátné a božské jazyky a konstruované a virtuální jazyky v poezii. V rámci těchto kapitol se mísí jazyky zevrubně propracované s jazyky pouze načrtnutými, aby tím spíše vynikla charakteristická imaginace s jednotlivými skupinami spojená.
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Mulák, Jiří ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces Abstrakt Tato disertační práce se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Základní zásady trestního řízení jsou určité právní principy, vůdčí právní ideje, jimiž je ovládáno trestní řízení. Jsou projevem právně politického a právně filosofického přístupu k trestnímu řízení. V důsledku toho jsou základem, na kterém je vybudována organizace trestního řízení a úprava činnosti jeho orgánů. Vyjadřují mínění zákonodárce o nejúčelnějším uspořádání trestního procesu. Význam základních zásad se koncentruje především v jejich funkcích. Text práce je rozdělen do tří velkých kapitol, přičemž tyto jsou dále děleny do obsahově ucelených subkapitol a oddílů. Po úvodu následuje kapitola druhá, která je věnována pojmovému vymezení jednak demokratického právního státu a jeho atributům, jednak právního principu, dále jsou zde nastíněny dva základní modely - systém kontinentální a systém adversární. Poté následuje kapitola, která podrobně pojednává o pojmu, významu, funkcích a systému základních zásad trestního řízení. Dále je zde pojednáno o výjimkách ze základních zásad, o klasifikaci, o charakteru výčtu těchto zásad a o otázce jejich výslovného zakotvení. V této kapitole je na mnoha místech zdůrazněn význam základních...
Meze procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení
Zaoralová, Petra ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Záhora, Jozef (oponent) ; Říha, Jiří (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení. Limitace použitelnosti důkazů v trestním procesu nejenže představuje klíčovou záruku justiční spravedlnosti, ale jedná se zejména živoucí téma, které neustále přináší aktuální problémy. Význam této problematiky v posledních letech rapidně vzrůstá zejména ohledem na stále přísnější požadavky na ochranu lidských práv a svobod, které jsou zdůrazňovány na mezinárodní úrovni a které právě jsou při použití nezákonných metod při vyhledání, zajištění a provádění důkazů v trestním řízení ohroženy. Jádrem práce je detailní analýza a zhodnocení současného právního stavu, a dále zejména poznatků plynoucích ze současné nauky a praxe věnující se otázce mezí použitelnosti důkazů v trestním řízení. V rámci této analýzy jsou v první části práce rozebrány všechny důležité a doktrinálně sporné otázky použitelnosti důkazů z pohledu nauky a judikatury. Tyto poznatky jsou obohaceny o reálné dopady do aplikační praxe. Pozornost je věnována také možnostem, která platná právní úprava nabízí za účelem reálného vyloučení nepoužitelného důkazu ze skutkového hodnocení věci. Opomenuty nejsou ani otázky související s problematikou použitelnosti důkazů odvozených od nezákonných důkazů a možnostem uplatnění tzv. doktríny "plodů z otráveného...
Odklony v trestním řízení
Tibitanzlová, Alena ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent) ; Bruna, Eduard (oponent)
Tato disertační práce poskytuje ucelený výklad o odklonech v trestním řízení, důležité součásti moderního trestního procesu. Úvodem práce je v obecné rovině pojednáno o samotných důvodech zavádění alternativních způsobů řešení trestních věcí do českého trestního práva a jejich současné systematice. Po tomto následuje obsáhlý výklad k vývoji pojmu odklonu v trestním řízení a jeho současnému chápání v české právní nauce, v němž panuje zřetelná pluralita; v návaznosti na vzpomínané uvádí autorka práce vlastní znaky odklonu v trestním řízení a v souvislosti s těmito pak polemizuje nad zařazením některých institutů trestního práva procesního pod odklon v trestním řízení jakožto zastřešující pojem. Po detailním osvětlení uváděného následuje teoretický výklad o mezinárodních iniciativách v oblasti odklonů v trestním řízení, po němž jsou již vzpomenuty nejvýznamnější milníky geneze jednotlivých forem odklonu v českém trestním řízení, a to za současně neodmyslitelného přihlédnutí k ústavněprávním a mezinárodněprávním limitům těchto institutů. V práci je dále podrobně pojednáno též o samotné podstatě a účelu odklonů v trestním řízení. Druhá část textu práce je věnována zevrubné teoretické analýze jednotlivých forem odklonu v trestním řízení, tj. podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání, odklonů ve...
Trestní odpovědnost právnických osob
Šelleng, Dalibor ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Od účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob právnických osob a řízení proti nim, již uplynulo více než 6 let, přesto však tuzemská právní úprava nadále skýtá mnoho klíčových aplikačních otázek a koncepčních problémů. Dosaženým cílem předložené disertační práce bylo podat ucelený a zevrubný výklad současné tuzemské právní úpravy podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a v rámci tohoto výkladu upozornit na některé její zvláštnosti, nedostatky či výkladové nejasnosti. Za účelem dosažení tohoto cíle se autor věnoval nikoli pouze české právní úpravě jako takové, nýbrž též širším okruhům, které objasňují genezi této formy trestní odpovědnosti, ale které též mohou pomoci při interpretaci problematických právních institutů či být podkladem pro případné další novelizace zákona. Předložená disertační práce je za tímto účelem rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část obsahuje úvodní a fundamentální otázky trestní odpovědnosti právnických osob. Jakožto podmínku sine qua non zkoumané problematiky vymezuje pojem právnické osoby a představuje historický vývoj koncepce trestní odpovědnosti právnických osob v kontinentální Evropě. První kapitola dále přibližuje důvody pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Tyto důvody autor analyzuje, přičemž...
Srovnání trestněprávní úpravy terorismu v České republice a Ruské federaci
Zakreničnyj, Nikolaj ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Srovnání trestněprávní úpravy terorismu v České republice a Ruské federaci Abstrakt Tato diplomová práce si klade za cíl čtenářům přiblížit problematiku trestněprávní úpravy terorismu s ohledem na její aktuálnost, konkrétně přiblížením úpravy v českém trestním právu a v ruském trestním právu, následně tyto právní úpravy srovnat, poukázat na největší rozdíly a případně navrhnout změny českého trestního práva v této oblasti. Dříve, než je přistoupeno k rozboru právních úprav, je popsán fenomén současného terorismu. Rovněž je popsáno problematické vymezení samotného terorismu, s uvedením několika jeho verzí. Krátce rozebrána je i jeho historie. Jsou také popsány základní formy terorismu, protiteroristická politika ČR a rovněž je okrajově probírána problematika terorismu a lidských práv, zejména při boji s ním. V následující části je rozebírána trestněprávní úprava terorismu v českém trestním právu. Zpočátku je popsána úprava dříve existujícího trestního zákona a jeho východiska. Následně je věnována pozornost autora na současný trestní zákoník a vymezení v něm. Dále jsou vyloženy jednotlivé skutkové podstaty některých důležitých trestných činů, vztahujících se k terorismu, a je poukázáno na některé procesní aspekty úpravy terorismu. Z hlediska systematiky je následně věnována pozornost trestněprávní úpravě...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 444 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 JELÍNEK, Jakub
30 JELÍNEK, Jan
10 JELÍNEK, Jaroslav
14 JELÍNEK, Jiří
13 JELÍNEK, Josef
10 Jelínek, Jakub
30 Jelínek, Jan
10 Jelínek, Jaroslav
13 Jelínek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.