Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 422 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza vybraných televizních on-line kanálů a jejich práce se zábavními obsahy
Jelínek, Jiří ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem televizních vydavatelů a internetu, respektive jakým způsobem televizní vydavatelé využívají internetové kanály pro komunikaci s uživateli. Práce přitom vychází ze závěrů několika analýz, které zjistily, že televizní vydavatelé aplikují televizní logiku i u svých internetových kanálů, čímž plně nevyužívají potenciál internetu. Cílem práce bylo toto tvrzení ověřit, a zjistit, jakým způsobem pracují vybraní čeští a zahraniční vydavatelé se svými webovými stránkami a sociálními sítěmi, a jak přistupují ke svému publiku. K tomuto účelu byla provedena obsahová analýza webových stránek a profilů na sociálních sítích 20 vybraných pořadů, na jejímž základě byla komunikace každého zkoumaného pořadu i vydavatele kategorizována dle typologie přístupů k publiku od Eugenie Siapery. Kvůli značným rozdílům v komunikaci jednotlivých pořadů práce identifikovala i hlavní faktory ovlivňující podobu komunikace.
Vybrané problémy trestního postihu mladistvých
Stojanová, Klára ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a klíčová slova Název diplomové práce: Vybrané problémy trestního postihu mladistvých Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestního postihu mládeže v kontextu práva a psychologie, s cílem zaměřit se na problematické oblasti právní úpravy, zhodnotit je a předložit v tomto kontextu návrhy de lege ferenda. Práce je rozdělena do tří na sebe navazujících kapitol. První kapitola se zabývá vybranou právní úpravou trestního postihu mládeže, zejména s důrazem na sankcionování mládeže. Konkrétně je v rámci této kapitoly pojednáno o modelech zacházení s delikventní mládeží, principech sankcionování mladistvých, systému sankčních opatření, problematice sankcionování dětí mladších patnácti let a o otázce hranice trestní odpovědnosti a jejího stanovení. Na závěr kapitoly jsou uvedeny statistické údaje, které se k výše zmíněným institutům váží. Druhá kapitola je věnována psychologickým aspektům trestního postihu mládeže. V rámci této kapitoly jsou postupně popsány vybrané zásadní poznatky vývojové psychologie, konkrétně se práce věnuje obecné charakteristice relevantních vývojových období jedince a stručnému popisu vybraných periodizací lidského vývoje, s důrazem na vývoj kognitivní a morální. Třetí kapitola diplomové práce zjištění z obou...
Trestný čin zpronevěry dle § 206 TZ
Vachulková, Petra ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Trestný čin zpronevěry dle ustanovení § 206 TZ Abstrakt - ČJ Tato diplomová práce pojednává o trestném činu zpronevěry dle ustanovení § 206 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v aktuálním znění, o skutkové podstatě, která ochraňuje vlastníky před prolomením důvěry, kterou projevili ve vztahu ke třetí osobě, když ji za určitým účelem umožnili nakládat se svým majetkem. Právě projevenou důvěrou se zpronevěra odlišuje od jiných trestných činů proti majetku, mezi něž se řadí. U zpronevěry dochází ke svěření věci ze strany oprávněné osoby, což s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu znamená předání věci do faktické moci pachatele. Svěřitelem nemusí být pouze vlastník, ale i jiná osoba, která má věc oprávněně ve své moci. Pokud se pachatel rozhodne svěřenou důvěru prolomit, svěřenou věc si přisvojí, čímž se při splnění dalších podmínek stane trestně odpovědným za zpronevěru. Pojem přisvojení lze jakožto obligatorní znak objektivní stránky zpronevěry, který současně trestní zákoník nikterak nedefinuje, označit za jednu ze stěžejních otázek této práce. Práce je členěna celkem do devíti kapitol, kdy některé z nich jsou dále členěny na podkapitoly. Vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem vzniku trestní odpovědnosti je naplnění znaků skutkové podstaty, lze za stěžejní kapitolu této práce označit kapitolu...
Trestní odpovědnost právnických osob
Marešová, Adéla ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Trestní odpovědnost právnických osob Abstrakt Autorka se v předkládané diplomové práci zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, a to z pozice její zastánkyně. Cílem práce je vyzdvihnout potřebu zavedení tohoto institutu do právních řádů demokratických právních států, ale zároveň rozebrat problémy, které přináší jeho česká hmotněprávní úprava. V první části práce autorka pojednává o juristickém hledisku trestní odpovědnosti právnických osob, shrnuje názory pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, a zkoumá kriminologické aspekty korporátní kriminality. Druhá část práce je zaměřena na odlišnosti, výhody a zápory tří základních modelů trestní odpovědnosti právnických osob - pravé, nepravé a administrativněprávní. Autorka v ní pochvaluje, že ČR přistoupila k zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob. Třetí část vysvětluje samotný pojem právnická osoba. Ve stěžejní čtvrté části práce se autorka kriticky zabývá jednotlivými hmotněprávními ustanoveními českého zákona provádějícího trestní odpovědnost právnických osob a navrhuje řešení úpravy de lege ferenda. Poslední část vyhodnocuje celou problematiku pomocí statistických údajů o počtu prozatím odsouzených právnických osob v ČR. V závěru autorka shrnuje, že ačkoliv je zavedení trestní odpovědnosti právnických osob...
Podmíněné odsouzení
Handrejchová, Michaela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá institutem podmíněného odsouzení, a to nejen rozborem platné právní úpravy, ale též historickým vývojem tohoto institutu, jakož i četností jeho ukládání v praxi. Podmíněné odsouzení je v trestním zákoníku upraveno ve dvou variantách, a to jako tzv. prosté podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem. Podstata podmíněného odsouzení spočívá v tom, že soud odsuzujícím rozsudkem sice uloží trest, avšak jeho výkon odloží pod podmínkou, že se odsouzený bude ve zkušební době řádně chovat a vyhoví stanoveným podmínkám. První kapitola pojednává o podmíněném odsouzení jako alternativním trestu a zmiňuje se i o principech restorativní justice. Další kapitola popisuje samotnou podstatu podmíněného odsouzení a též se zabývá jeho diskutabilní právní povahou. Z pohledu trestněprávní teorie je podmíněné odsouzení nejčastěji považováno za samostatný druh trestu, i když trestní zákoník ho pojímá jen jako jednu z forem trestu odnětí svobody. Třetí kapitola se zabývá nejprve historickými směry vývoje podmíněného odsouzení ve světě a jejich ovlivňování probací a dále pojednává o vývoji podmíněné odsouzení v českých zemích. Následující kapitoly se věnují platné právní úpravě. Ve čtvrté kapitole je proveden rozbor jednotlivých zákonných předpokladů pro uložení podmíněného odsouzení....
Trestný čin vraždy podle § 140 trestního zákoníku: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty
Šír, Daniel ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Trestný čin vraždy podle § 140 trestního zákoníku: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty Abstrakt Tato diplomová práce má čtenáři poskytnout komplexní náhled na fenomén trestného činu vraždy nejen z hlediska trestněprávního, ale také z hlediska kriminologického a kriminalistického. Před samotným rozborem aktuálních otázek je nejprve popsána historie právní úpravy vražd na území dnešní ČR, jelikož nástin vývoje a přístupu k trestání vražd v historii slouží k lepšímu porozumění podoby současné úpravy a jejího smyslu. Následně je popsán pojem lidský život, u kterého je důležité vymezit jeho začátek a konec, protože jak je zdůrazněno, jedná se o objekt trestného činu vraždy a zároveň nejvýznamnější trestním zákoníkem chráněný zájem. Poté je již prostor věnován otázce trestného činu vraždy z pohledu trestního práva, zejména jeho vymezením v rámci systému úmyslných usmrcení, která jsou obsažena v současném trestním zákoníku. Na začátek jsou rozebrány znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy, které tento trestný čin charakterizují a typizují. Poté je již prostor dán rozboru jednotlivých druhů vražd a jejich znaků vymezených v § 140 trestního zákoníku. Následně jsou popsána vývojová stadia trestného činu vraždy a možnosti jejich trestněprávní kvalifikace. Stručně je také popsána otázka...
Spolupracující obviněný
Novotná, Kateřina ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Cílem diplomové práce je rozbor aktuální právní úpravy spolupracujícího obviněného. Je rozdělena do 5 kapitol. V první kapitole jsou vymezeny pojmy korunního svědka a spolupracujícího obviněného, doplněné úvahami de lege ferenda. Ve druhé kapitole autorka uvádí jednotlivé základní zásady trestního řízení a popisuje, jakým způsobem je institut spolupracujícího obviněného ovlivňuje. Třetí kapitola je věnována organizovanému zločinu a prostředkům, které se aplikují k jeho potírání. Ve čtvrté kapitole je podrobněji popsána úprava institutu spolupracujícího obviněného. V této kapitole se autorka zaměřuje na přiznání statusu spolupracujícího obviněného, motivaci, výpověď a ochranu spolupracujícího obviněného. Dále autorka posuzuje možnou aplikaci institutu utajeného svědka na spolupracujícího obviněného. V poslední kapitole jsou uvedeny případy, kde došlo k aplikaci institutu spolupracujícího obviněného. V případových studiích se autorka zaměřuje zejména na výpověď spolupracujícího obviněného, přiznání statusu spolupracujícího obviněného a udělení trestu spolupracujícímu obžalovanému v porovnání s ostatními obžalovaným. V závěru jsou shrnuty nedostatky, které byly na právní úpravě institutu spolupracujícího obviněného nalezeny.
Trestný čin pomluvy podle § 184 tr. zák.
Leskovjanová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Trestný čin pomluvy podle §184 tr. zák. Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zněním a úlohou trestného činu pomluvy v trestním právu. Protože se kvůli objektivní stránce trestného činu a typu jeho chráněného objektu jedná o bagatelní trestný čin, a v posledních 15 letech se opakovaně uvažuje o jeho vyškrtnutí z trestního zákoníku, autorka práce si klade otázku, zda je stávající skutková podstata pomluvy v trestním právu postradatelná či nikoliv. První kapitola této práce je věnována základnímu právu na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochraně jména. Po představení a vzájemném odlišení jmenovaných institutů následuje shrnutí historického vývoje trestněprávní úpravy ochrany cti. Jeho cílem je zaznamenat, jakým způsobem se formulace trestného činu pomluvy vyvíjela od vzniku První republiky až do současnosti, a současně přiblížit nejdůležitější důvody, které vedly zákonodárce po Sametové revoluci k rozhodnutí trestný čin pomluvy v trestním zákoníku i nadále ponechat. Stěžejní část této práce představují dvě následující kapitoly, ve kterých se autorka zabývá současnou úpravou ochrany cti a dobré pověsti dle českého právního řádu a podrobnou charakteristikou skutkové podstaty trestného činu pomluvy. Autorka zde poukazuje na nedostatky soukromoprávní i veřejnoprávní úpravy, které se...
Problematika výjimečného trestu
Pospíšilová, Nikola ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Problematika výjimečného trestu Abstrakt V této diplomové práci se zabývám současnou právní úpravou výjimečného trestu odnětí svobody a jeho dopady na odsouzené. Výjimečný trest odnětí svobody představuje nejpřísnější možný postih trestné činnosti v České republice, zasahuje do mnoha oblastí základních lidských práv a výrazně je omezuje, z tohoto důvodu je dle mého názoru nezbytné, aby se této problematice věnovala dostatečná pozornost. Práce je členěna do osmi kapitol, přičemž mimo poslední je každá kapitola tematicky dělena na podkapitoly. Na úvod se zabývám samotným pojmem trestu a filozofickými východisky účelu trestání. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji trestání v českých zemích, zejména se zaměřením na nejpřísnější tresty, tedy trest smrti, trest doživotního odnětí svobody a nejdelší možné tresty žaláře. Ve třetí kapitole jsou zmíněny nejvýznamnější mezinárodní dokumenty, které významnou měrou ovlivnily naši vnitrostátní právní úpravu, ať už v oblasti ukládání trestů, tak v oblasti zajištění vhodných podmínek ve věznicích. Stěžejní částí práce jsou kapitoly čtyři a pět, které se zabývají platnou právní úpravou. Kapitola čtyři je věnována otázkám ukládání výjimečného trestu, odlišnostmi průběhu trestního řízení, možnostmi podmíněného propuštění nebo otázkou milosti prezidenta. Kapitola pět...
Zajištění účasti osob v trestním řízení
Šmahelová, Michala ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Zajištění účasti osob v trestním řízení Rigorózní práce podává ucelený výklad o jednotlivých institutech trestního práva procesního, prostřednictvím kterých orgány činné v trestním řízení zajišťují přítomnost osob důležitých pro úspěšné vedení trestního řízení. Po stručném úvodu do problematiky následuje první, nejobsáhlejší kapitola, která podrobně pojednává o všech procesních úkonech sloužících k zajištění účasti ústředního subjektu trestního řízení, tedy obviněného. V souladu se základními zásadami trestního řízení, zejména pak se zásadou přiměřenosti, zdrženlivosti a subsidiarity je nejdříve pojednáno o mírnějších zajišťovacích opatřeních, mezi které lze řadit předvolání, předvedení, pořádkovou pokutu či zákaz vycestování do zahraničí. Stěžejní část kapitoly je pak věnována zajišťovacím institutům, prostřednictvím kterých dochází k zásahu do jednoho ze základních práv a svobod, do osobní svobody obviněného, tedy institutu zadržení, zatčení a zejména pak vazbě. V části věnované problematice institutu vazby jsou shrnuty zákonné podmínky jeho užití a především je podrobněji pojednáno o jednotlivých vazebních důvodech a rovněž o právní úpravě rozhodování o vazbě a procesu přezkoumávání důvodnosti vazby s přihlédnutím k bohaté soudní judikatuře. Práce se rovněž v následujících kapitolách blíže...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 422 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 JELÍNEK, Jakub
28 JELÍNEK, Jan
10 JELÍNEK, Jaroslav
13 JELÍNEK, Jiří
13 JELÍNEK, Josef
10 Jelínek, Jakub
28 Jelínek, Jan
10 Jelínek, Jaroslav
13 Jelínek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.