Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 390 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení
Šeflová, Jaroslava ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem postavení poškozeného a oběti v trestním řízení a náhradou škody, nemajetkové újmy a vydáním bezdůvodného obohacení v trestním řízení. Práce podává legální definici poškozeného i oběti trestného činu a zabývá se jejich postavením v trestním řízení. U poškozeného v trestním řízení se práce zaměřuje na definici a postavení poškozeného a otázky související s adhezním řízením, v němž soud rozhoduje o nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení. Těžištěm otázek týkajících se obětí trestných činů je jejich postavení a práva jim přiznaná s ohledem na nedávno přijatý zákon, který novelizuje zákon o obětech trestných činů, a na mezinárodní úpravu. V průběhu celé práce vyvstávají nejrůznější otázky týkající se správnosti a účelnosti platné právní úpravy, což přináší zamyšlení nad současným stavem a zároveň návrhy de lege ferenda. Práce je systematicky rozdělena do čtyř hlavních částí. V úvodní kapitole práce je pro lepší orientaci a pochopení souvislostí popsán historický vývoj postavení poškozeného, od právní úpravy poškozeného před rokem 1950 až po současný trestní řád, s jeho nejvýznamnějšími novelami. V další části se práce věnuje poškozenému v trestním řízení a aktuálním otázkám s tím souvisejícími. Definuje...
Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení se zaměřením na rekognici
Sypták, Dalimil ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Cílem této práce je blíže se zabývat zvláštními způsoby dokazování, které se staly součástí trestního řádu. V minulosti byly tyto úkony považovány za zvláštní formu výslechu nebo ohledání. Nejprve se práce zabývá historickým vývojem hledání pravdy, který byl od nepaměti spojen s doznáním pachatele, jako nezpochybnitelným důkazem viny. Následovat bude vymezení souvisejících pojmů jak z oblasti kriminalistiky, tak trestního práva. Další část bude věnována vztahu kriminalistiky a zvláštních způsobů dokazování, zejména při odstraňování rozporů v získaných důkazech. Pro lepší pochopení možností limitů paměti při vyvolávání zpětného obrazu vnímaných skutečností, si připomeneme mechanismus vzniku paměťových stop. Část čtvrtá rozebere obecné zásady těchto úkonů a v páté části se pozastavíme u některých zvláštních způsobů dokazování. V šesté, předposlední kapitole, podrobněji rozebereme rekognici, jako zvláštní způsob identifikace objektu. V její závěrečné části se budeme zabývat důsledky vad řízení a pokusíme se některé problémy vyřešit tak, aby vyústily v návrhy de lege ferenda.
Restorativní justice a alternativní řešení trestních věcí se zaměřením na mediaci mezi obětí a pachatelem trestného činu
Dleštíková, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá teoretickým konceptem restorativní justice, jenž chápe trestný čin jako sociální událost negativně ovlivňující nejen jeho přímé účastníky, tedy oběť a pachatele, ale ve svém důsledku představuje narušení pokojného stavu uvnitř společnosti. Dále se zaměřuje na odklony v trestním řízení, jež jsou alternativními postupy ke standardnímu trestnímu řízení, přičemž se zaměřuje na ty, které nejsou jen jiným typem řízení, ale které vychází z principů restorativní justice, jakými jsou zejména důraz na zájmy, potřeby a práva poškozeného trestným činem, především jeho odškodnění, a to jak v rovině materiální, tak morální, dále omezení stigmatizace obviněného a výchovné působení na jeho osobu, a celkové urovnání konfliktního stavu vzniklého v důsledku spáchání trestného činu. Dále se pak věnuje mediaci jakožto jedné z forem alternativního řešení sporů a základním principům, ze kterých vychází. Rovněž se věnuje průběhu mediačního procesu, jeho charakteristickým znakům a roli mediátora v něm, neboť právě správné vedení procesu mediátorem je esenciální náležitostí každého takového procesu. V návaznosti na obecné otázky mediace se pak práce zabývá mediací v trestních věcech, tj. mediací mezi obětí a pachatelem trestného činu, jakožto jedním z nástrojů restorativní justice. Práce rovněž seznamuje...
Problematika omisivních deliktů v trestním právu
Havláková, Jana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku omisivních deliktů v trestním právu. Existence trestní odpovědnosti za protiprávní jednání je zcela zřejmou skutečností. Aby bylo možné pochopit závažnost protiprávního jednání, je třeba porozumět opomenutí, které je jednou z forem jednání, jehož se pachatel může dopustit. První kapitola je úvodem této práce. Druhá kapitola pojednává o historickém vývoji tohoto institutu. Třetí kapitola, která je nejrozsáhlejší se zaměřuje na současnou právní úpravu opomenutí zakotvenou v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Čtvrtá kapitola poskytuje porovnání české úpravy opomenutí s úpravou ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a také s úpravou německou. Pátá kapitola se zabývá úvahami de lege ferenda a poslední část této práce tvoří závěr.
Pomoc obětem trestných činů
Lustig, Jakub ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
90 Abstrakt Název diplomové práce: Pomoc obětem trestných činů Tato práce se zabývá pomocí obětem trestných činů, převážně ve smyslu zákonné úpravy a její aplikace, byť poskytuje rovněž teoretický výklad o obětech a představuje některé ze subjektů, které pomoc obětem prakticky poskytují. Reflektuje přitom aktuálně účinnou úpravu, zároveň je však zpracována rovněž novela zákona o obětech, která byla v době zpracovávání práce v legislativním procesu. Práce je členěna do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole jsou pouze vymezeny cíle, k nimž by práce měla směřovat. Následující kapitola vymezuje pojmy poškozeného a oběti a nabízí jejich srovnání, další kapitola pak obsahuje teoretické pojednání přímo o obětech trestných činů z hlediska kriminologie i viktimologie a též vymezení druhů újmy, jež může oběť utrpět. Těžiště práce spočívá v kapitole rozebírající zákonnou úpravu. První část této kapitoly je věnována některým institutům dle trestního řádu, přičemž v případě předběžných opatření se objevuje srovnání i s předpisy občanského práva. Významnější část této kapitoly však pracuje se zákonem o obětech. Další členění této kapitoly odpovídá systematice zákona o obětech, kdy podkapitoly v této práci kopírují díly zákona o obětech. Práce zdůrazňuje problematická ustanovení a snaží se o návrhy,...
Trestní řízení proti právnickým osobám
Novotná, Eva ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Cílem této práce je shrnout problematiku trestního řízení proti právnickým osobám a nastínit názory předních odborníků zabývajících se intenzivně tímto tématem. Abychom však byli schopni náležitě objasnit jednotlivá specifika tohoto řízení, je nezbytné nejprve definovat základní pojmy trestního řízení a odpovědnosti právnických osob. První kapitoly pojednávají o pojmech jako je trestní řízení a právnická osoba, dále je osvětlena trestní odpovědnost právnických osob z hlediska hmotného práva. Pozornost je věnována právnické osobě jako pachateli trestného činu, přičitatelnosti, a výčtu trestných činů, za které je právnická osoba trestně odpovědná. Dále jsou popsány prameny práva, které se v řízení proti právnické osobě použijí. Podstatnou část této práce tvoří rozbor ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který obsahuje v části čtvrté úpravu některých specifik trestního řízení. Jednotlivé kapitoly se zabývají některými zásadami trestního řízení, zajišťovacími instituty, právem právnické osoby na obhajobu či úkony právnické osoby. Závěrem je věnována pozornost výkonu zvláštních druhů trestů, které je možné právnické osobě uložit.
Oběti domácího násilí a jejich trestněprávní ochrana
Sedláčková, Veronika ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Oběti domácího násilí a jejich trestněprávní ochrana Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku domácího násilí, jeho oběti a možnosti ochrany, které jim poskytuje trestní právo. Domácí násilí představuje díky svým výrazným specifikům velmi citlivé téma, o kterém se řadu let vůbec nemluvilo. K tomu přispěla zejména skutečnost, že k násilným incidentům dochází mimo kontrolu veřejnosti, v soukromí domova, což mnohé jedince vede k přesvědčení, že se jedná o ryze soukromou záležitost, která nemá být státem řešena. Za několik posledních desítek let však došlo k výraznému posunu, kdy se díky zájmu odborné i laické veřejnosti začíná o tomto fenoménu více hovořit a jsou vytvářeny různé preventivní programy a plány, které mají za cíl takto týraným osobám pomoci. I přes tento posun představuje domácí týrání velmi rozšířený problém, který navíc, vzhledem k intimnímu domácímu prostředí, ve kterém se odehrává, provází vysoká míra latence. Cílem této práce je přiblížit charakteristiky domácího napadání, zejména s ohledem na jeho klíčové znaky, projevy, typy pachatelů a obětí a existující právní úpravu. V úvodní části je blíže popsán samotný vývoj pojmu domácího násilí s jeho obecným vymezením, popis faktorů, které mohou vést ke vzniku této agrese, přetrvávající mýty a dominující znaky, které jsou s tímto...
Kriminologické aspekty trestní odpovědnosti právnických osob
Náhlovská, Lenka ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Shrnutí Práce pojednává o tématu kriminologických aspektů trestní odpovědnosti právnických osob. Při přijímání zákona je nezbytné vždy zkoumat jeho dopady na společnost a také na jednotlivce. Český zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob byl ovšem přijat zejména kvůli tlakům evropského práva. To je pravděpodobně důvodem toho, že nebylo zkoumání kriminologických aspektů trestní odpovědnosti právnických osob či její prevence věnováno dostatek pozornosti, a to až do této doby. Proto je vypracování práce tohoto zaměření nezbytné. První kapitola práce pojednává o historickém konceptu kriminality bílých límečků, který přivedl na svět jeden z největších kriminologů dvacátého století - Edwin H. Sutherland. Po prozkoumání jeho díla na toto téma, a dále děl na něj navazujících, se autorka snaží shrnout základní charakteristiku kriminality právnických osob. Poslední část kapitoly se zabývá vymezením předmětu, kterému se bude práce věnovat v následujících částech. Druhá kapitola je zaměřena na etiologii kriminality právnických osob, tedy důvodů jejího páchání. Autorka se v této části práce pokouší zanalyzovat data o kriminalitě právnických osob získaná jak v zahraničí, tak především těch dat pocházejících z českého prostředí, zejména pak informace poskytnuté Ministerstvem spravedlnosti a dalšími...
Trest smrti
Hodrmentová, Michaela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá jedním z instrumentů trestního práva, konkrétně trestem smrti. Trest smrti je již dlouhá léta kontroverzním tématem, o kterém se diskutuje po celém světě. I když tento trest mají mnohé státy několik let či desetiletí zrušený, popřípadě ho neuplatňují, velmi se debatuje o tom, zda by neměl být opětovně zaveden. Po úvodním vysvětlení, proč jsem si, jako téma své diplomové práce, vybrala zrovna trest smrti, následuje pojednání o trestu obecně, jeho druzích, účelu spolu s teoriemi, které na něj nahlížejí, a dále konkrétněji o tom, co je přesně míněno pojmem trest smrti a jaký účel, z již uvedených, se vztahuje právě k němu. V další části mé práce najdeme obecný historický vývoj tohoto institutu, vývoj absolutního trestu v českých zemích a také mezinárodní dokumenty týkající se lidských práv a mého tématu též. V rámci obecného historického vývoje se podíváme, jak to s trestem smrti vypadalo ve starověku, středověku, v období absolutismu až se postupně dostaneme do současnosti. V rámci českých zemí se zaměříme na vývoj do roku 1918, na období první republiky, období protektorátu, na poválečný vývoj a na vývoj do roku 1990, kdy byl trest smrti na našem území zrušen. Co se týče mezinárodních dokumentů, pojednáme zde o významných dokumentech Organizace spojených národů, Rady...
Trestný čin vraždy dle § 140 TZ, trestněprávní a kriminologické aspekty
Kadlecová, Zuzana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce "Trestný čin vraždy dle § 140 TZ, trestněprávní a kriminologické aspekty" se soustředí na rozbor nejdůležitějších trestněprávních a kriminologických aspektů souvisejících s trestným činem vraždy. Cílem práce je komplexní zpracování tématu, proto se snaží zpracovat i související právní instituty. Práce je členěna na 7 kapitol, které jsou provázané a logicky na sebe navazují. Napříč prací jsou vyjádřeny i návrhy de lege ferenda. Úvodní část práce se zabývá historickým vývojem právní úpravy vraždy, a to od středověku až do nabytí účinnosti nového trestního zákoníku z roku 2009, který v oblasti vražd přinesl hned několik významných změn. Práce se dále zabývá vymezením lidského života, přesně vymezuje jeho počátek a konec, neboť definice lidského života jako objektu trestného činu je pro účely práce stěžejní. Práce tedy podává výklad o tom, kdy lze z hlediska trvání lidského života hovořit o vraždě a kdy nikoliv. V rámci komplexnosti je stručně zpracován i přehled vnitrostátní a mezinárodní úpravy týkající se ochrany lidského života. Jádro práce tvoří rozbor současné právní úpravy vraždy. Jsou rozebrány a popsány jednotlivé obligatorní znaky skutkové podstaty, dále jsou rozebrány jednotlivé typy vražd a definovány pojmy, které jsou pro jejich správnou kvalifikaci klíčové. V...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 390 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 JELÍNEK, Jakub
27 JELÍNEK, Jan
12 JELÍNEK, Jiří
13 JELÍNEK, Josef
10 Jelínek, Jakub
27 Jelínek, Jan
8 Jelínek, Jaroslav
13 Jelínek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.