Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 439 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Mulák, Jiří ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces Abstrakt Tato disertační práce se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Základní zásady trestního řízení jsou určité právní principy, vůdčí právní ideje, jimiž je ovládáno trestní řízení. Jsou projevem právně politického a právně filosofického přístupu k trestnímu řízení. V důsledku toho jsou základem, na kterém je vybudována organizace trestního řízení a úprava činnosti jeho orgánů. Vyjadřují mínění zákonodárce o nejúčelnějším uspořádání trestního procesu. Význam základních zásad se koncentruje především v jejich funkcích. Text práce je rozdělen do tří velkých kapitol, přičemž tyto jsou dále děleny do obsahově ucelených subkapitol a oddílů. Po úvodu následuje kapitola druhá, která je věnována pojmovému vymezení jednak demokratického právního státu a jeho atributům, jednak právního principu, dále jsou zde nastíněny dva základní modely - systém kontinentální a systém adversární. Poté následuje kapitola, která podrobně pojednává o pojmu, významu, funkcích a systému základních zásad trestního řízení. Dále je zde pojednáno o výjimkách ze základních zásad, o klasifikaci, o charakteru výčtu těchto zásad a o otázce jejich výslovného zakotvení. V této kapitole je na mnoha místech zdůrazněn význam základních...
Meze procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení
Zaoralová, Petra ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Záhora, Jozef (oponent) ; Říha, Jiří (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení. Limitace použitelnosti důkazů v trestním procesu nejenže představuje klíčovou záruku justiční spravedlnosti, ale jedná se zejména živoucí téma, které neustále přináší aktuální problémy. Význam této problematiky v posledních letech rapidně vzrůstá zejména ohledem na stále přísnější požadavky na ochranu lidských práv a svobod, které jsou zdůrazňovány na mezinárodní úrovni a které právě jsou při použití nezákonných metod při vyhledání, zajištění a provádění důkazů v trestním řízení ohroženy. Jádrem práce je detailní analýza a zhodnocení současného právního stavu, a dále zejména poznatků plynoucích ze současné nauky a praxe věnující se otázce mezí použitelnosti důkazů v trestním řízení. V rámci této analýzy jsou v první části práce rozebrány všechny důležité a doktrinálně sporné otázky použitelnosti důkazů z pohledu nauky a judikatury. Tyto poznatky jsou obohaceny o reálné dopady do aplikační praxe. Pozornost je věnována také možnostem, která platná právní úprava nabízí za účelem reálného vyloučení nepoužitelného důkazu ze skutkového hodnocení věci. Opomenuty nejsou ani otázky související s problematikou použitelnosti důkazů odvozených od nezákonných důkazů a možnostem uplatnění tzv. doktríny "plodů z otráveného...
Odklony v trestním řízení
Tibitanzlová, Alena ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent) ; Bruna, Eduard (oponent)
Tato disertační práce poskytuje ucelený výklad o odklonech v trestním řízení, důležité součásti moderního trestního procesu. Úvodem práce je v obecné rovině pojednáno o samotných důvodech zavádění alternativních způsobů řešení trestních věcí do českého trestního práva a jejich současné systematice. Po tomto následuje obsáhlý výklad k vývoji pojmu odklonu v trestním řízení a jeho současnému chápání v české právní nauce, v němž panuje zřetelná pluralita; v návaznosti na vzpomínané uvádí autorka práce vlastní znaky odklonu v trestním řízení a v souvislosti s těmito pak polemizuje nad zařazením některých institutů trestního práva procesního pod odklon v trestním řízení jakožto zastřešující pojem. Po detailním osvětlení uváděného následuje teoretický výklad o mezinárodních iniciativách v oblasti odklonů v trestním řízení, po němž jsou již vzpomenuty nejvýznamnější milníky geneze jednotlivých forem odklonu v českém trestním řízení, a to za současně neodmyslitelného přihlédnutí k ústavněprávním a mezinárodněprávním limitům těchto institutů. V práci je dále podrobně pojednáno též o samotné podstatě a účelu odklonů v trestním řízení. Druhá část textu práce je věnována zevrubné teoretické analýze jednotlivých forem odklonu v trestním řízení, tj. podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání, odklonů ve...
Trestní odpovědnost právnických osob
Šelleng, Dalibor ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Od účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob právnických osob a řízení proti nim, již uplynulo více než 6 let, přesto však tuzemská právní úprava nadále skýtá mnoho klíčových aplikačních otázek a koncepčních problémů. Dosaženým cílem předložené disertační práce bylo podat ucelený a zevrubný výklad současné tuzemské právní úpravy podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a v rámci tohoto výkladu upozornit na některé její zvláštnosti, nedostatky či výkladové nejasnosti. Za účelem dosažení tohoto cíle se autor věnoval nikoli pouze české právní úpravě jako takové, nýbrž též širším okruhům, které objasňují genezi této formy trestní odpovědnosti, ale které též mohou pomoci při interpretaci problematických právních institutů či být podkladem pro případné další novelizace zákona. Předložená disertační práce je za tímto účelem rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část obsahuje úvodní a fundamentální otázky trestní odpovědnosti právnických osob. Jakožto podmínku sine qua non zkoumané problematiky vymezuje pojem právnické osoby a představuje historický vývoj koncepce trestní odpovědnosti právnických osob v kontinentální Evropě. První kapitola dále přibližuje důvody pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Tyto důvody autor analyzuje, přičemž...
Srovnání trestněprávní úpravy terorismu v České republice a Ruské federaci
Zakreničnyj, Nikolaj ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Srovnání trestněprávní úpravy terorismu v České republice a Ruské federaci Abstrakt Tato diplomová práce si klade za cíl čtenářům přiblížit problematiku trestněprávní úpravy terorismu s ohledem na její aktuálnost, konkrétně přiblížením úpravy v českém trestním právu a v ruském trestním právu, následně tyto právní úpravy srovnat, poukázat na největší rozdíly a případně navrhnout změny českého trestního práva v této oblasti. Dříve, než je přistoupeno k rozboru právních úprav, je popsán fenomén současného terorismu. Rovněž je popsáno problematické vymezení samotného terorismu, s uvedením několika jeho verzí. Krátce rozebrána je i jeho historie. Jsou také popsány základní formy terorismu, protiteroristická politika ČR a rovněž je okrajově probírána problematika terorismu a lidských práv, zejména při boji s ním. V následující části je rozebírána trestněprávní úprava terorismu v českém trestním právu. Zpočátku je popsána úprava dříve existujícího trestního zákona a jeho východiska. Následně je věnována pozornost autora na současný trestní zákoník a vymezení v něm. Dále jsou vyloženy jednotlivé skutkové podstaty některých důležitých trestných činů, vztahujících se k terorismu, a je poukázáno na některé procesní aspekty úpravy terorismu. Z hlediska systematiky je následně věnována pozornost trestněprávní úpravě...
Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ
Brázdová, Lucie ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
v českém jazyce Název: Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ Autor: Lucie Brázdová Tato práce se zabývá problematikou potřeby další existence speciální zákonné úpravy trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ. První kapitola věnovaná vzniku a vývoji tohoto ustanovení zákona proto nejprve představuje okolnosti, za kterých se tento trestný čin ocitl v současném znění trestního zákoníku. Prostřednictvím rozboru systematiky trestního zákoníku i ústavněprávních předpisů ukazuje následující kapitola hodnoty, na nichž je současné trestní právo postaveno a které je třeba mít na paměti v rámci úvah o možných změnách či úplném zrušení zkoumaného ustanovení zákona. Třetí kapitola je přehledem základních informací o skutkové podstatě trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou. Neopomíjí však ani některé sporné aspekty, které s ním souvisí, a to včetně otázky přesného okamžiku počátku lidského života. Zkoumaný trestný čin je z hlediska teorie tzv. "privilegovanou skutkovou podstatou". K základní skutkové podstatě v takových případech přistupuje okolnost, která snižuje společenskou škodlivost trestaného jednání. Právě otázce privilegované skutkové podstaty a její potřebnosti v rámci trestního zákoníku je věnována závěrečná část třetí kapitoly, přičemž problematiku...
Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice
Radová, Zuzana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá vybranými problémy právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, tedy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Hlavním cílem práce je zaměřit se na neurčitá ustanovení zákona a dále na taková, v jejichž důsledku je případné trestní stíhání velmi neefektivní. V první kapitole práce seznamuje čtenáře s průběhem přijímání zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a diskusemi, které přijetí trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu provázely. Druhá kapitola v krátkosti popisuje koncepci trestní odpovědnosti právnických osob, která byla zvolena při zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Další kapitoly se věnují již vybraným problémům, které souvisejí s aplikací zákona č. 418/2011 Sb. Třetí kapitola pojednává o kriminalizaci jednání právnických osob. Věnuje se nejen velkému rozsahu trestných činů, za které může být právnická osoba odpovědná, ale také skutečnosti, že v ustanovení § 7 ZTOPO najdeme několik trestných činů, u kterých si lze obtížně představit, jak je může spáchat právnická osoba, a naopak některé trestné činy, u kterých by se dalo očekávat, že...
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Drastich, Michal ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Má diplomová práce se věnuje tématu alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, a proto jsem se zaměřil na alternativní tresty v užším smyslu, tedy na podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem, obecně prospěšné práce, peněžitý trest a domácí vězení. Cílem diplomové práce je rozebrat platnou právní úpravu alternativních trestů, vyhodnotit jejich ukládání v praxi a případně navrhnout změny de lege ferenda, které by mohly zvýšit míru aplikace těchto trestů. Tato práce se skládá z úvodu, sedmi kapitol a závěru, přičemž první tři kapitoly jsou koncipovány jako obecné. První kapitola se zabývá pojmem trestu a jeho účelem. Současně v této kapitole je také nastíněn koncept restorativní justice, který představuje další způsob, jak reagovat na páchání trestné činnosti. Druhá kapitola je zaměřena nejprve na nepodmíněný trest odnětí svobody a problematiku krátkodobých trestů. Dále je zde vysvětlen pojem alternativních trestů a činnost mezinárodních organizací v této oblasti, především Rady Evropy a OSN. Poslední podkapitola obsahuje vývoj těchto trestů na našem území po roce 1989. V rámci třetí kapitoly je pojednáno o institutech souvisejících s restorativní justicí, a to konkrétně o probaci a mediaci. Zároveň je zde popsána organizace a činnost Probační a mediační...
Problematika výjimečného trestu
Hejdová, Petra ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Problematika výjimečného trestu - Abstrakt Cílem diplomové práce je poskytnout co nejkomplexnější přehled o trestněprávním institutu výjimečného trestu, zahrnující jeho historický vývoj na našem území, většinu otázek týkajících se jeho platné právní úpravy v České republice, rozbor konkrétního případu, ve kterém byl tento trest uložen, komparaci s vybranými zahraničními právními úpravami včetně zamyšlení nad trestem smrti jakožto jeho možnou alternativou. První část je zaměřena na vymezení pojmu trestu a jeho smyslu obecně. Věnuje se porovnání dvou základních koncepcí, jejichž rozdíl spočívá v odlišném pojetí účelu trestu. Zatímco koncepce absolutní vnímá trest především jako odplatu, pro pojetí relativní trest ztělesňuje spíše nástroj převýchovy pachatele. Současné pojetí trestu však vychází z teorie slučovací, která představuje pojítko mezi oběma těmito koncepcemi. Záměrem první části je pak vystihnout konkrétní účel výjimečného trestu, který vychází z obecného účelu trestu, založeného na teorii slučovací. S ohledem na skutečnost, že je pojem výjimečného trestu nutné vykládat v časových i teritoriálních souvislostech, je v části druhé kladen důraz na podrobný rozbor historického vývoje této trestněprávní sankce na našem území. Stěžejní část diplomové práce pak spočívá ve třetí, na ní tematicky navazující...
Trestní odpovědnost právnických osob a možnost jejich vyvinění prostřednictvím compliance programů
Doležal, Michal ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, a to zejména institutem vyvinění ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Právní úprava institutu vyvinění v tomto zákoně totiž budí značnou řadu otázek právní nauky i právní praxe, přičemž tyto otázky nejsou dosud rozhodovací praxí tuzemských soudů zpravidla zodpovězeny. Za cíl si tato práce klade představení v tuzemském právu nepříliš známého nástroje v podobě compliance programu, který tvoří systém preventivních, detekčních a reaktivních opatření, jež mají za cíl předcházet protiprávnímu jednání v rámci činnosti právnické osoby, taková jednání případně odhalovat a vhodně na ně reagovat. Současně může být funkční compliance program předpokladem pro aplikaci institutu vyvinění. Ačkoliv se tato práce věnuje hlavně trestněprávní odpovědnosti právnických osob, neopomíjí ani souvislosti s odpovědností správněprávní a soukromoprávní. Práce je rozčleněna do čtyř kapitoly. První kapitola představuje institut trestní odpovědnosti právnických osob v širších historických, právních i mezinárodních souvislostech. Obsahem této kapitoly je též vylíčení okolností přijímání právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 439 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 JELÍNEK, Jakub
29 JELÍNEK, Jan
10 JELÍNEK, Jaroslav
13 JELÍNEK, Jiří
13 JELÍNEK, Josef
10 Jelínek, Jakub
29 Jelínek, Jan
10 Jelínek, Jaroslav
13 Jelínek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.