Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 401 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rekognice
Janulková, Kateřina ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Tato rigorózní práce se věnuje rekognici, která představuje frekventovaný procesní úkon a jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Práce pohlíží na rekognici jako na velmi důležitý důkazní prostředek, a to z pohledu trestního práva procesního i kriminalistiky. Rekognice je také úkonem velmi specifickým, neboť proces znovupoznání probíhá v mozku člověka a nelze ho nijak kontrolovat nebo ověřit. Všechny tyto charakteristiky zvyšují požadavky na řádnou přípravu a provedení rekognice. Rigorózní práce také poukazuje na skutečnost, že rekognice je významným procesním úkonem i v případech, kdy nedojde ke ztotožnění nebo výsledek rekognice nebude věrohodný, neboť takový výsledek může být využit pro další postupy při vyšetřování. Cílem rigorózní práce je komplexně a přehledně zpracovat problematiku rekognice a analyzovat, zda současná právní úprava rekognice odpovídá významu tohoto procesního úkonu. Dále je cílem práce analyzovat postup při provedení rekognice a jeho správnost a efektivnost. V návaznosti na tyto cíle práce poukazuje na problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a nastiňuje možné způsoby jejich odstranění. Rigorózní práce se nejdříve věnuje obecným poznatkům o rekognici, druhům rekognice a vztahu rekognice k dalším kriminalistickým metodám. Stěžejní část rigorózní práce se...
Alternative measures to inprisonment under Czech Law
Melicharová, Henrieta ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Predkladaná rigorózna práca je zameraná na problematiku Alternatívnych opatrení k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave, ako súhrnu inštitútov, ktorých primárnym účelom je nahradzovanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi nimi a ďalej sa zameriava na témy s ňou súvisiacich. Rozdelenie tejto práce je do ôsmych hlavných kapitol, ktoré sa ďalej členia na menšie podkapitoly. Prvá polovica práce je zameraná na základný pojem a primárne princípy, z ktorých Alternatívne opatrenia vychádzajú. Druhá polovica sa venuje konkretizácii jednotlivých alternatívnych trestov, pričom sa dostáva nie len k samotnému popisu, ale aj vytýčeniu pozitív a nedostatkov.
Soud mládeže Kutná Hora (1931-1949)
Paříková, Dominika ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Předložená bakalářská práce se zabývá Soudem mládeže Kutná Hora, který fungoval jako součást justiční správy Československé republiky třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Práce popisuje způsob, jakým bylo kodifikované trestní právo nad mladistvými aplikováno v praxi a jak velká míra zatížení dopadala na tento konkrétní soud mládeže. Jádrem práce jsou jednotlivé případové studie, které spolu s přehledy rekonstruují a demonstrují organizaci Soudu mládeže v Kutné Hoře, personální obsazení, správu registratury a postupy práce na jednotlivých případech. Dále práce na základě vytěžených dat naznačuje, jakých provinění se mladiství delikventi v tomto kraji nejčastěji dopouštěli, přičemž si všímá i otázky pohlaví, tedy zdali se provinění dopouštěli častěji mladiství chlapci nebo dívky.
Otázky trestní odpovědnosti právnických osob
Adamíra, Jiří ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Abstrakt Otázky trestní odpovědnosti právnických osob Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor a zhodnocení současné právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob s orientací na nejspornější instituty obsažené v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012. Jedná se o aktuální téma, které se neustále rozvíjí, čemuž nasvědčuje i vzrůstající počet odsouzených právnických osob. O vývoji této úpravy také vypovídají její četné novelizace. I přes snahu zákonodárce obsahuje tento zákon řadu problematických, odbornou veřejností kritizovaných ustanovení, díky kterým lze předpokládat další novelizace v dohledné době. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována obecným otázkám týkajících se trestní odpovědnosti právnických osob, jejímu vývoji v České republice, procesu přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a argumentům svědčících pro a proti jeho přijetí. Druhá kapitola je zaměřena na hmotnou část zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a na rozbor institutů obsažených ve výše uvedeném zákoně s ohledem na jeho problematické pasáže. Třetí kapitola je věnována problematice sankcionování právnických osob, neboť zákon o trestní odpovědnosti právnických osob zavádí do právního řádu České...
Vybrané otázky trestného činu nebezpečného pronásledování podle § 354 trestního zákoníku
Handlová, Sára ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Tématem této práce jsou vybrané otázky trestného činu nebezpečného pronásledování podle § 354 trestního zákoníku. Trestný čin nebezpečného pronásledování postihuje celospolečensky škodlivý jev známý pod anglickým názvem "stalking", jež představuje široké spektrum často předem nepředvídatelných variant jednání. V této práci jsem si dala za cíl zanalyzovat skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování a zasadit ji do širších souvislostí. Zároveň je cílem práce poskytnout návrhy de lege ferenda na zlepšení stávající právní úpravy, a to za prvé, důkladným rozborem této skutkové podstaty, za druhé, náhledem do aplikační praxe, a za třetí, komparací se zahraničními právními úpravami. Předkládaná diplomová práce je členěna do čtyř hlavních celků, jež jsou děleny na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Tyto celky na sebe logicky navazují a dávají čtenáři možnost postupně proniknout do celé materie práce. Postupuji od obecnějšího výkladu a popisu problematiky stalkingu k analýze skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování. Celá práce je pro její lepší ilustraci a pochopení protknuta příklady z praxe. V úvodní části je popsán fenomén stalkingu jako takový, včetně jeho nejběžnějších forem, jakými jsou ex-partner stalking, cyberstalking a celebrity-stalking. Zároveň se zde...
Domácí násilí - kriminologické a trestněprávní aspekty
Mužíková, Kateřina ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Domácí násilí je současný problém jak pro teorii, tak i pro praxi. Jedná se o závažný společenský problém s vysokou mírou latence, proto je potřeba se stále tématu věnovat. Každý člen domácnosti může být obětí domácího násilí, ovšem nejčastěji jsou jimi ženy. Tato práce se zaměřuje i na muže jako oběti partnerského násilí. Pro každou z těchto skupin je násilí odlišné, což je v této práci popsáno. Práce se skládá ze sedmi kapitol. Úvodní kapitola se zaměřuje na vývoj přístupu k domácímu násilí. Práce analyzuje postavení oběti a zabývá se i novou Úmluvou Rady Evropy - Úmluvou o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulskou úmluvou). Druhá kapitola vysvětluje, co je domácí násilí, jaké jsou druhy a znaky. Je přitom nemožné přesně definovat fenomén domácího násilí. Na druhou stranu, můžeme nalézt pár pokusů o definici domácího násilí, proto je v této kapitole pár z nich zmíněno. Domácí násilí probíhá v určitém cyklu, kdy se střídají období klidu, napětí a násilí, což je také popsáno v této kapitole. Třetí kapitola popisuje jednotlivé formy násilí: fyzické, psychické, sexuální a ekonomické. Mezi tyto hlavní formy patří i řada dalších projevů násilí. Jednotlivé formy jsou nadále rozděleny podle pohlaví oběti, což ukazuje rozdíly mezi násilím na ženách a mužích. Čtvrtá kapitola se...
Nutná obrana - srovnání české právní úpravy s Modelovým trestním zákoníkem USA a common law
Hofmanová, Štěpánka ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Tato práce si klade za cíl vymezit rozdíly mezi pojetím institutu nutné obrany podle trestního práva České republiky a Spojených států amerických, zhodnotit jejich praktické dopady a navrhnout možná doporučení de lege ferenda pro českou právní úpravu. V rámci Spojených států amerických pak práce dále rozlišuje mezi pojetím nutné obrany podle common law a Modelového trestního zákoníku, který společně s common law představuje jeden nejvýznamnějších pramenů amerického trestního práva. Práce nejprve porovnává rozdíly mezi kontinentálním a angloamerickým právním systémem, ze kterých právní řády těchto států vychází. V další části práce jsou pak tyto právní řády blíže charakterizovány, a to především s ohledem na postavení trestního práva a významu judikatury. Zvláštní pozornost je pak věnována americkému rozdělení právního řádu na federální a státní, a s ním související problematice organizace soudnictví a systému závaznosti precedentů mezi jednotlivými články soudní soustavy. Tato část práce pak také blíže představuje i již výše zmíněný Modelový trestní zákoník, jenž je kompilací názorů největších amerických odborníků trestního práva ohledně ideální podoby trestního práva hmotného v USA. Následně práce přibližuje problematiku okolností vylučujících protiprávnost v rámci jednotlivých výše uvedených...
Trest zákazu činnosti a jeho kontrola
Dudová, Michaela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Resumé Tématem diplomové práce je trest zákazu činnosti a jeho kontrola. Jejím cílem je analyzovat úpravu trestu zákazu činnosti v českém trestním právu a její úskalí, pojednat o kontrole výkonu tohoto trestu a navrhnout možnosti zlepšení právní úpravy v této oblasti. V celkem jedenácti kapitolách práce nejprve obecně objasňuje problematiku tohoto trestu a jeho účelu. Třetí kapitola rozebírá historický vývoj trestu zákazu činnosti, následně jeho podobu v současné trestněprávní úpravě, včetně úpravy podmínek ukládání tohoto trestu, zejména podmínky souvislosti trestného činu se zakazovanou činností, a jeho výměry. V páté kapitole není opomenuta rozhodovací praxe českých soudů za účinnosti zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, zobrazena zejména ve statistických údajích. Zvláštní pozornost je věnována trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a institutům, které jsou v českém trestním právu obdobné trestu zákazu činnosti, přičemž se zejména jedná o přiměřená omezení a přiměřené povinnosti s důrazem na přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel. Pozornost je v šesté a sedmé kapitole věnována i úpravě trestu zákazu činnosti v trestním právu mladistvých a právnických osob. Práce se ve své osmé kapitole zabývá výkonem trestu zákazu činnosti, podmíněným...
Ochranná výchova
Tejnecká, Martina ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem ochranné výchovy. Ochranná výchova je trestněprávní institut, který sice není českými soudy často ukládán, ale jako ochranné opatření má dozajista v systému opatření nenahraditelnou pozici. V současné době není dostupná publikace, která by se aktuálně věnovala ryze tématu ochranné výchovy. Ta je často publikována spolu s tématem výchovy ústavní, a to spíše z hlediska pedagogického, nežli právního. Diplomová práce si tak klade za cíl komplexní výklad ochranné výchovy z hlediska právního, a to jak zhodnocením právní úpravy, tak i nastíněním jejího praktického fungování. Práci lze rozdělit do dvou částí. První, teoretická část, je uvedena kapitolou, která se zabývá kriminalitou mládeže. Sankcionování dětí je v porovnání se sankcionováním dospělých pachatelů velmi specifické. U mládeže je zejména kladen důraz na výchovnou funkci sankce. To vše se promítá do možností zacházení s delikventní mládeží, kterým se okrajově věnuji v kapitole 3. Ohniskem diplomové práce je kapitola 4. Tato stať je věnována právnímu rozboru ukládání ochranné výchovy a jejímu následnému výkonu. Uvádím zde i odlišnosti v podmínkách ukládání tohoto ochranného opatření v případech provinění spáchaných mladistvými pachateli a v případech činů jinak trestných, jichž se dopustily děti mladší 15 let....
Podmíněné odsouzení
Syrový, Tomáš ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Práce se zabývá podmíněným odsouzením, na které nahlíží jako na samostatný druh trestu. Práce rozebírá prvky podmíněného odsouzení, díky kterým může být podmíněné odsouzení považováno za samostatný druh trestu a ne jak za způsob výkonu trestu odnětí svobody. Výsledek provedeného rozboru by měl vyústit v některá doporučení ke zvýšení efektivity trestu podmíněno odsouzení. Práce je členěna do osmi kapitol. V podstatě podmíněného odsouzení a výhodách podmíněného odsouzení oproti nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Ve druhé kapitole je stručně zrekapitulována historie institutu podmíněného odsouzení a to jak ve světě, tak především na území dnešní České republiky. Třetí kapitola rozebírá podmínky uložení podmíněného odsouzení, stanovení délky zkušební doby, možnosti uložení přiměřených omezení a povinností a jejich smysl a účel, zvláštnosti povinnosti nahradit škodu způsobenou trestným činem proti stejné povinnosti uložené adhezním řízení a zmiňuje také možnost uložení výchovného opatření. Na třetí kapitolu navazuje kapitola čtvrtá věnovaná rozhodování soudu o podmíněném odsouzení. Kapitola pátá se věnuje podmíněnému odsouzením s dohledem. Následně je v šesté kapitole pojednáno o významu Probační a mediační služby v ČR podmíněnému odsouzení. Sedmá kapitola rozebírá některé praktické otázky užívání trestu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 401 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 JELÍNEK, Jakub
28 JELÍNEK, Jan
12 JELÍNEK, Jiří
14 JELÍNEK, Josef
10 Jelínek, Jakub
28 Jelínek, Jan
8 Jelínek, Jaroslav
14 Jelínek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.