Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 410 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Věková hranice trestní odpovědnosti a otázky související
Vopěnková, Kateřina ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Název diplomové práce: Věková hranice trestní odpovědnosti a otázky související Diplomová práce komplexně zpracovává problematiku věkové hranice trestní odpovědnosti. Snaží se popsat faktory, které se s hranicí pojí, a které ovlivňují výsledný praktický dopad hranice a s ní spojených ustanovení na mladistvé. První kapitola popisuje historický vývoj právních úprav věkové hranice trestní odpovědnosti se zaměřením na oblast České republiky. Nabízí možnost sledovat posuny v trestním právu nad mladistvými a jeho vývoj až do konce 20. století. Druhá kapitola se věnuje trestnímu mezinárodnímu právu v oblasti mládeže a popisuje, jak se různé mezinárodní organizace a jimi vytvořené dokumenty staví k věkové hranici trestní odpovědnosti. V třetí kapitole jsou popsány čtyři hlavní způsoby vymezení věkové hranice trestní odpovědnosti, se kterými je možné se v zahraničí setkat. V kapitole je možno nalézt příklady úprav jednotlivých států a vysvětlení kladů i záporů jednotlivých systémů. Čtvrtá kapitola popisuje vývoj českého práva nad mládeží v poslední době a úpravu věkové hranice trestní odpovědnosti v České republice. Detailněji se pak věnuje skupině dětí a skupině mladistvých a popisuje jejich postavení v rámci českého trestního práva. Pátá kapitola se věnuje sankcionování mládeže. Podrobně popisuje...
Význam viktimologie pro prevenci kriminality
Macurová, Eliška ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat přínos poznatků viktimologie v oblasti prevence kriminality a ve vybranných kriminogeních situacích vyvodit obecné rady a preventivní doporučení, ke kterým viktimologie na základě svého výzkumu v současné době dospěla. Z obsahového hlediska jsem práci rozčlenila do sedmi hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru. V první kapitole je definována viktimologie jako vědní disciplína v obecné rovině, pozornost je věnována také pojmu oběti trestného činu, pro úplnost uvádím také základní typologie obětí. V rámci této kapitoly se take podrobněji zabývám pojmy viktimnost a viktimizace, které jsou stežejní pro následující kapitoly mé diplomové práce. V rámci druhé kapitoly je poskytnut ucelený výklad týkající se prevence kriminality, kterou jsem vymezila nejdříve v obecné rovině a poté se zaměřila na jednotlivé druhy prevence, jejich vzájemnou návaznost a souvislosti. Třetí kapitola se podrobněji zabývá viktimologickou prevencí, která je pro účely mého zkoumání stěžejní. Po počátečním výkladu pojmu uvádím přehled jednotlivých typů této prevence, hodnotím vliv médií v oblasti prevence a zabývám se také souvisejícím problémem, kterým je strach z kriminality. V samostatné podkapitole hodnotím význam viktimologie pro prevenci kriminality a reflektuji spojitosti mezi...
Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Králová, Barbora ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Resumé Diplomová práce se zabývá problematikou obětí trestného činu v kriminologii. Cílem práce je popsat postavení oběti, její práva, představit viktimologii a poznatky s ní související, popsat současnou právní úpravu, týkající se obětí, především zákon o obětech trestných činů. Práce je členěna na úvod, dále na 10 kapitol, které jsou dále systematicky děleny v podkapitoly, zakončena je závěrem. První kapitola pojednává o viktimologii, jejím vývoji a předmětu. Druhá kapitola vysvětluje pojem oběti trestného činu, viktimnost a speciální typy obětí, jako nepravá a mnohočetná oběť. Kapitola třetí pojednává o viktimizaci a jejích prvcích. Obsahem kapitoly je také snaha o vyvrácení nejznámějších viktimologických mýtů. Kapitola čtvrtá popisuje dopad trestného činu na oběť, případné vyústění prožité viktimizace v posttraumatickou stresovou poruchu, zmiňuje, jaké okolnosti prohlubují viktimizaci a popisuje syndromy obětí. Následuje kapitola, která představuje specifické oběti. V kapitole šesté jsou čtenáři přiblíženy viktimologické výzkumy. Pomoc obětem trestných činů je zařazena v kapitole sedmé. Viktimologickou prevencí se zabývá kapitola osmá. Klíčové téma právní úpravy problematiky obětí trestných činů následuje. Diplomová práce je zakončena pojednáním o restorativní justici. Práce se snaží přinést ucelený...
Zvlášť zranitelné oběti a jejich ochrana v trestním řízení
Výborná, Růžena ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá zvlášť zranitelnými obětmi trestných činů a jejich ochranou především v rámci trestního řízení. Otázka ochrany obětí je jedním z rozvíjejících se trendů v oblasti trestního práva, a jelikož jde o problematiku, která byla právním řádem upravena relativně nedávno, je zde prostor pro její zhodnocení a případně i rozbor problematických míst této právní úpravy. Cílem práce je objasnit současnou právní úpravu postavení a ochrany zvlášť zranitelných obětí trestných činů, kterou přinesl zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Práce se skládá z pěti kapitol, které se dále dělí na podkapitoly, a k jejímu vypracování byly použity především právní předpisy, důvodové zprávy a komentáře k nim, odborná právnická literatura a časopisecké články. První kapitola se zabývá historickým vývojem, který vedl k současné legislativní úpravě ochrany obětí trestných činů, a to jak v českém právním řádu, tak na mezinárodní úrovni. Ve druhé kapitole jsou definovány jednotlivé pojmy důležité pro tuto práci (oběť a zvlášť zranitelná oběť) z hlediska současné právní úpravy. Také je zde v krátkosti představen pojem trestní řízení a jeho specifika vzhledem k postavení oběti trestného činu. Viktimologie, jako vědní obor zabývající se obětmi trestných činů, je představena v kapitole čtvrté. Je v ní...
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana
Wipplerová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana Diplomová práce se zabývá postavením poškozeného v trestním řízení a jeho ochranou. Je členěna do šesti kapitol, z nichž první tvoří úvod a poslední závěr. Práce čerpá z právních předpisů, odborné literatury, ze soudní judikatury a rovněž z elektronických zdrojů. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení pojmu poškozeného. Věnuje se také tomu, jaký je rozdíl mezi poškozeným a obětí trestného činu. V třetí kapitole diplomové práce jsou vyjmenována možná hlediska členění práv poškozeného. V této části diplomové práce jsou kromě první podkapitoly věnované hlediskům členění práv další čtyři podkapitoly. První z nich je věnována právům poškozeného bez nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení a druhá právům poškozeného, který tento nárok má. V rámci těchto podkapitol uvádím příkladmý výčet těchto práv a následně se věnuji některým vybraným oprávněním. Tato oprávnění podrobněji rozepisuji a uvádím nedostatky této právní úpravy. Čtvrtá podkapitola se zaměřuje na práva poškozeného stanovená v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže a pátá podkapitola na práva nezletilého poškozeného. Čtvrtá kapitola se zabývá výhradně nemajetkovou újmou. Konkrétně se zaměřuje na východiska a kritéria, která berou soudy v potaz při rozhodování o...
Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Nypl, Tomáš ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Problematika oběti trestného činu v kriminologii Tato práce se zabývá problematikou oběti trestného činu v kriminologii. V rámci kriminologie se oběťmi trestných činů speciálně zabývá věda viktomologie. Předtím, než viktimologie vznikla, měla oběť v trestním řízení velmi omezenou pozici. Viktimologie se zasloužila o to, že se v posledních několika desetiletích začala obětem věnovat velká pozornost. Vrcholem tendencí, které posilují postavení oběti nejen v trestním řízení, bylo v České republice přijetí zákona o obětech trestných činů. Jedním z cílů práce je uceleně popsat viktimologické poznatky o obětech trestných činů. Dalším cílem práce je přiblížit právní úpravu, která se vztahuje k ochraně obětí, a posoudit její přínosy a nedostatky s ohledem na zjištěné viktimologické poznatky. Práce se v první kapitole zabývá historickým vývojem role oběti, popisuje vznik viktimologie a předmět jejího studia. Druhá kapitola věnuje pozornost nejužívanějším typologiím obětí a dále popisuje hlavní biologické, psychologické a sociologické charakteristiky obětí. Třetí kapitola popisuje viktimizaci, a to jako újmu způsobenou trestným činem a její dopad na oběť. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na negativní jev sekundární viktimizace a jeho hlavní původce, kteří zasazují obětem další zbytečné rány. V páté kapitole...
Aktuální otázky postpenitenciární péče
Prixová, Veronika ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Předkládaná práce se zabývá současnou právní úpravou postpenitenciární péče. Je rozdělena do šesti tematických okruhů. Úvodní kapitola práce vymezuje pojem penitenciární a postpenitenciární péče a pojem resocializace. Druhou kapitolu uvozuje rozbor právní úpravy penitenciárního zacházení, včetně aktivit OSN a Rady Evropy v této oblasti. Pozornost je věnována také novému způsobu diferenciace odsouzených ve výkonu trestu. Následuje popis právní úpravy programů zacházení s pachateli ve výkonu trestu odnětí svobody, včetně výčtu jejich standardizovaných forem. O jednotlivých aktivitách programu zacházení je pojednáno s důrazem na aktivity pracovní a vzdělávací. Poslední podkapitola se věnuje popisu průběhu propuštění z výkonu trestu. Těžiště práce spočívá ve třetí a čtvrté kapitole, které se zabývají postpenitenciární péči a problémy propuštěných. První podkapitola se soustřeďuje na vývoji péče o propuštěné z výkonu trestu na českém území od pádu rakousko-uherské monarchie dodnes. Druhá podkapitola rozebírá současnou podobu poskytování postpenitenciární péče formou sociálních služeb a pomoci v hmotné nouzi. Struktuře poskytovatelů včetně detailního rozboru aktivit nejvýraznější české nestátní neziskové organizace RUBIKON Centrum je věnována podkapitola třetí. Čtvrtá kapitola popisuje problémy, kterým...
Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor podle § 85b trestního řádu
Šefrna, Jakub ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
1 Abstrakt Tato práce řeší problematiku domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, upravenou v § 85b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Zmíněný institut, který využívají orgány činné v trestním řízení, v posledních letech přináší více problémů než dříve. To hlavně z důvodu, že státní zástupci tohoto institutu stále častěji zneužívají k získání cenných informací, které v místě výkonu advokacie uchovává advokát. Obdobný problém pak nastává na úrovni soudců, kteří rozhodují o tom, zda požadované listiny u advokáta nalezené nakonec státní zástupce, či policejní orgán získá k prozkoumání, neboť si sami nejsou mnohdy jisti, jak přesně v takovém případě postupovat a zda rozhodují v souladu se zákonem. Důsledkem toho je mnoho sporů, poškozených advokátů, ale hlavně poškozených klientů, kteří tak přicházejí o dokumenty, které advokátovi v dobré víře a k účelům obhajoby poskytli. V konečném důsledku je představitelem státu zasahováno do důvěrného vztahu advokáta a klienta a do základního práva na obhajobu jakožto jednoho ze základních lidských práv a pilíře demokratické společnosti a právního státu. Postupem nastíněným výše tak stát, místo, aby práva klientů advokáta chránil, do nich nezákonně zasahuje a podkopává tím svou legitimitu. Podstatou práce je,...
Pomoc obětem trestných činů - komparace úprav v České republice a Finsku
Tomsová, Karolína ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Cílem této práce je poskytnout ucelené srovnání legislativy České republiky a Finska upravující pomoc poskytovanou obětem trestných činů. Důraz je kladen zejména na analýzu příslušné zákonné úpravy obou států, nicméně práce obsahuje i historický kontext dané problematiky včetně rozboru mezinárodních požadavků na úrovni Rady Evropy, Evropské unie, ale také Organizace spojených národů. Na závěr komparace je provedeno zhodnocení úrovně ochrany oběti a předloženy konkrétní návrhy de lege ferenda pro každý z obou států. První kapitola se věnuje historickému a mezinárodnímu kontextu pomoci obětem trestných činů, a to od starověku až do současnosti. Druhá kapitola pojednává o zakotvení pomoci obětem v legislativě České republiky a Finska. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé druhy poskytované pomoci, se kterými se lze v praxi setkat bez ohledu na to, zda mají relevantní právní zakotvení. Čtvrtá kapitola vysvětluje pojem oběti a poškozeného trestným činem, a to zejména s ohledem na nutnost jejich rozlišování a užívání v dalších kapitolách této práce. Pátá kapitola rozebírá postavení poškozeného v trestním řízení včetně možností, jak dosáhnout uspokojení jeho nároků. Šestá kapitola poskytuje uvozující výklad k systému odškodňování oběti. Sedmá kapitola pojednává o uplatňování nároku oběti v rámci trestní...
Rekognice
Janulková, Kateřina ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Tato rigorózní práce se věnuje rekognici, která představuje frekventovaný procesní úkon a jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Práce pohlíží na rekognici jako na velmi důležitý důkazní prostředek, a to z pohledu trestního práva procesního i kriminalistiky. Rekognice je také úkonem velmi specifickým, neboť proces znovupoznání probíhá v mozku člověka a nelze ho nijak kontrolovat nebo ověřit. Všechny tyto charakteristiky zvyšují požadavky na řádnou přípravu a provedení rekognice. Rigorózní práce také poukazuje na skutečnost, že rekognice je významným procesním úkonem i v případech, kdy nedojde ke ztotožnění nebo výsledek rekognice nebude věrohodný, neboť takový výsledek může být využit pro další postupy při vyšetřování. Cílem rigorózní práce je komplexně a přehledně zpracovat problematiku rekognice a analyzovat, zda současná právní úprava rekognice odpovídá významu tohoto procesního úkonu. Dále je cílem práce analyzovat postup při provedení rekognice a jeho správnost a efektivnost. V návaznosti na tyto cíle práce poukazuje na problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a nastiňuje možné způsoby jejich odstranění. Rigorózní práce se nejdříve věnuje obecným poznatkům o rekognici, druhům rekognice a vztahu rekognice k dalším kriminalistickým metodám. Stěžejní část rigorózní práce se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 410 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 JELÍNEK, Jakub
28 JELÍNEK, Jan
12 JELÍNEK, Jiří
13 JELÍNEK, Josef
10 Jelínek, Jakub
28 Jelínek, Jan
8 Jelínek, Jaroslav
13 Jelínek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.