Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava a charakterizace arylspirocyklických komplexů boru
Sedláčková, Simona ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Sobotníková, Jana (oponent)
Arylspiroboráty vykazují některé velmi zajímavé vlastnosti, mezi které patří biologická aktivita nebo potenciální protinádorová aktivita. V této práci byly připraveny komplexy boru s využitím fenolických ligandů (katecholu, pyrogallolu, 3-methoxykatecholu, 2,3­dihydroxynaftalenu a 4­terc-butylkatecholu) a podrobně charakterizovány s využitím ESI-QqTOF. S připravenými komplexy byly provedeny experimenty v kolizní cele a na základě získaných výsledků byly pro tyto látky navrženy fragmentační mechanizmy.
Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu
Rumlová, Barbora ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá spojením kapalinové chromatografie s hmotnostně- spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu. Nejprve byl sestaven miniaturizovaný iontový zdroj pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizaci za atmosférického tlaku (APPI), jehož hlavní komponentou byl skleněný mikrofluidní čip. Byla optimalizována geometrie a pracovní podmínky zdrojů. Jelikož oba iontové zdroje pracují za stejných podmínek, byly testovány možné výhody kombinovaného zdroje APCI/APPI. Dále byly studovány vlastnosti zdrojů a následně byly porovnávány s konvenčními zdroji pracujícími za vysokých průtoků. Zdroj, který vykazoval nejlepší vlastnosti, tedy APCI, byl spojen s kapalinovou chromatografií za nízkého průtoku. Byla vyvinuta metoda pro separaci methylesterů mastných kyselin pomocí standardu Supelco 37 Component FAME Mix. K separaci bylo využito reverzní chromatografie na stacionární fázi C18 a mobilní fázi obsahující 0,1 % kyseliny mravenčí v acetonitrilu. Pro zrychlení doby analýzy byl použit teplotní gradient. Byl určen limit detekce a limit stanovitelnosti čipového mikro-APCI zdroje a byl porovnán s detekcí pomocí komerčního zdroje v režimu mikro-APCI. Vyvinutá metoda byla použita k separaci methylesterů mastných kyselin ve vzorcích jojobového oleje a oleje z...
Využití hybridně stabilizovaného oblouku pro zplyňování biomasy a degradaci ve vodě rozpustných organických látek
Hlína, Michal ; Pacáková, Věra (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Pekárek, Stanislav (oponent)
(CZ) Zdroj termického plazmatu s vodou stabilizovaným stejnosměrným obloukem (plazmatron) byl využit jako zdroj energie v reaktoru pro zplyňování biomasy a dále pro rozklad organických látek rozpuštěných ve vodním okruhu, který zajišťuje stabilizaci oblouku a voda v něm je tak vystavena intenzivnímu ultrafialovému záření. Termické plazma se vyznačuje tepelnou rovnováhou mezi elektrony, ionty, atomy a molekulami a zpravidla i vyššími tlaky než ostatní druhy plazmatu a vzhledem k vysokým teplotám obsahuje značné množství energie. Toho je využito ve zplyňovacím reaktoru, kde je vstupní materiál, biomasa, rychle ohřátý na vysoké teploty nad 1000 řC, při kterých dochází k disociaci vazeb a výrobě tzv. syntézního plynu, což je v ideálním případě směs vodíku a oxidu uhelnatého. Konvenční zplyňovací reaktory zpravidla operují za nižších teplot a v syntézním plynu jsou pak obsaženy i vyšší uhlovodíky a dehty a plyn musí být před dalším využitím upravován. Zplyňovací experimenty byly provedeny na reaktoru s vnitřním objemem 220 l a příkon zdroje plazmatu se pohyboval mezi 90 a 140 kW. Jako modelové látky byly použity smrkové piliny a smrkové pelety. Za těchto parametrů bylo možné úspěšně zplyňovat biomasu v průtocích až 60 kg/h a produkovat až téměř 3000 l syntézního plynu za minutu. Aby syntézní plyn...
Separace a charakterizace stereoizomerů fosfinátových pseudopeptidů a serinu kapilární elektroforézou
Koval, Dušan ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Feltl, Ladislav (oponent) ; Tesařová, Eva (oponent) ; Stránský, Zdeněk (oponent)
CoNcLUstoNs This work demonstrates that capillary electrophoresis is a suitable method for analysis and physico-chemical characterization of biomolecules. lt was exemplified by px" determination of a series of nove| phosphinic pseudopeptides and by separation oÍ stereoisomers of the phosphinic pseudopeptides and serine' A self-consistent procedure for pK" determination by CZE was carried out' ln particular' various background electro|ýes Were tested in the acidic region at pH < 2. A set of background eIectro|ýes Was eVa|uated for reIiab|e determination of eIectrophoretic mobiIities in the 1.S - 12pH interval. The temperature of the solution inside the separation capillary was measured by a simplified approach, thus enabling precise determination of the electrophoretic mobilities' Additionally, a throughput of the CZE method for the pK" determination was substantially improved, while high separation efficiency and precision of the electrophoretic mobilities was retained. The method benefits from adjustable velocity of e|ectroosmotic flow, achieved by modiÍication of the capi||ary inner surface, and efficient determination of electroosmotic mobility. Further, a study was performed which exp|ored the validity of onsager mode| for theoÍetica| description of concentration dependence of the e|ectÍophoretic...
Vývoj senzorů na bázi porézního křemíku
Vrkoslav, Vladimír ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Mička, Zdeněk (oponent) ; Herynková, Kateřina (oponent) ; Volf, Radko (oponent)
5 Conclusion PS samples with defined macroporous structure were prepared and they were used as sensing layer in PL chemical sensors' concentration dependence of pL quenching response of standard PS was measured ro,ío*orogical set of linear alcohols in gas and liquid phase. From oU*'""a *tl"l"tion' of quenching sensitivity with dielecnic constant and saturated vapour it""ut" in gas and liquid phases follolrs: r. :r _L^-a io .nnrrolled bv dielectric - PL quancbing response of PS in liquid phase is controlled by streng*r ofmlYta - PL quenching response of PS in gas phase is controlled more by equilibriumconcentrationofanalýeinsideporousmatrix.Dielectric strength of analýe is not so important. PSsurfaceswerefunctionalizedwithcobaltphthalocyanine, polypyrrole, permethyl-6r-heptenoylamino-6I-deoxy B-cyclodextrins' methyl-lO-undeceonate and by oxidation' (The work is focused on using the first three compounds') We performed a measurement of concentration dependence of PL sensor response functionalized PS samples for selected organic species in gas phase' We can conclude that the PL quenching.",pň," was modiťred by functionalization of PS with selected compounds, due to change of surface polarity and molecular recognition. The magnitude of sensor response modification is dependent on kind of anallte' Another...
Analýza,separace a fyzikálně-chemická charakterizace peptidových hormonů kapilární elektroforézou
Šolínová, Veronika ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Feltl, Ladislav (oponent) ; Coufal, Pavel (oponent) ; Samcová, Eva (oponent)
I 11 CoNcr,usroNs The work bas demonstrated that capinary zone elechophoresis and micelrar electokinetic cbromatography are high-perfomrance and high-sensitive methods for qualitative and quantitative anďysis and for physico-chemicď characÚerization ofpeptide hormones. using the strategy for the rational selection of experimental conditions for cE analysis and separations ofpeptides, ionogenic peptides were separated as cations in the classical and isoelectric buffers in the acidic region, pH 2- 2'5, and as anions in amphoteric buffer in weakry arkaline conditions, pH = 8'1. Non-ionogenic peptides were analyzed by miceilar electrokinetic chromatography with micelrar phase consisting of anionic detergent sodium dodecylsulphate in alkaline conditions, pH 8.8. The experimental conditions were selected with the aim to avoid the adsorption of peptides on the capillary wall, which was particularly reached with suppression of dissociation of si'anol gÍoups on the imer capillary wall in the acidic pH region and with electrostatic repursion negatively charged peptides from negatively charged dissociation silanol groups on the inner capillary wall in the alkaline pH region. The pH values of background electrolýes were chosen in the region, where the biggest differences in calculated specific charges of analyzed...
Využití vysokoúčinných separačních metod pro analýzy biologicky aktivních látek
Adamusová, Hana ; Bosáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Tůma, Petr (oponent)
V rámci první části disertační práce byla vypracována nová analytická metoda HPLC-MS/MS pro sledování koncentračních změn 17β-estradiolu (βE2) během kapacitace myších spermií in vitro. Kapacitace byla prováděna se třemi počátečními koncentracemi βE2 (200, 20 a 2 μg/L). Pro všechny koncentrace byl pozorován obdobný trend závislosti koncentrace nevázaného βE2 na čase kapacitace. Koncentrace βE2 se snižovala, aby dosáhla svého minima a poté se opět zvyšovala. Pozice minima se lišila pro jednotlivé testované koncentrace βE2. Experimentálně získané výsledky byly podrobeny kinetické analýze. Křivky proložené experimentálně získanými body vykazovaly autokatalytický charakter. Pro shodu mezi křivkami, získanými proložením experimentálními body, a teoreticky vypočítanými křivkami je nutné předpokládat, že prvním krokem je adsorpce βE2 na povrch spermií řízená Langmuirovou izotermou. Kinetická studie byla použita i pro studium působení fluoridů a fluorohlinitých komplexů na kapacitaci myších spermií. Bylo zjištěno, že teoreticky získané křivky vykazují velmi dobrou shodu s experimentálně získanými body, tento fakt potvrzuje mechanismus kinetiky kapacitace myších spermií. Ve druhé části této disertační práce byly vyvinuty dvě analytické metody pro chirální separaci aclidinium bromidu (AB) a tapentadolu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Jelínek, Ivo
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.