Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití hybridně stabilizovaného oblouku pro zplyňování biomasy a degradaci ve vodě rozpustných organických látek
Hlína, Michal ; Pacáková, Věra (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Pekárek, Stanislav (oponent)
(CZ) Zdroj termického plazmatu s vodou stabilizovaným stejnosměrným obloukem (plazmatron) byl využit jako zdroj energie v reaktoru pro zplyňování biomasy a dále pro rozklad organických látek rozpuštěných ve vodním okruhu, který zajišťuje stabilizaci oblouku a voda v něm je tak vystavena intenzivnímu ultrafialovému záření. Termické plazma se vyznačuje tepelnou rovnováhou mezi elektrony, ionty, atomy a molekulami a zpravidla i vyššími tlaky než ostatní druhy plazmatu a vzhledem k vysokým teplotám obsahuje značné množství energie. Toho je využito ve zplyňovacím reaktoru, kde je vstupní materiál, biomasa, rychle ohřátý na vysoké teploty nad 1000 řC, při kterých dochází k disociaci vazeb a výrobě tzv. syntézního plynu, což je v ideálním případě směs vodíku a oxidu uhelnatého. Konvenční zplyňovací reaktory zpravidla operují za nižších teplot a v syntézním plynu jsou pak obsaženy i vyšší uhlovodíky a dehty a plyn musí být před dalším využitím upravován. Zplyňovací experimenty byly provedeny na reaktoru s vnitřním objemem 220 l a příkon zdroje plazmatu se pohyboval mezi 90 a 140 kW. Jako modelové látky byly použity smrkové piliny a smrkové pelety. Za těchto parametrů bylo možné úspěšně zplyňovat biomasu v průtocích až 60 kg/h a produkovat až téměř 3000 l syntézního plynu za minutu. Aby syntézní plyn...
Separace a charakterizace stereoizomerů fosfinátových pseudopeptidů a serinu kapilární elektroforézou
Koval, Dušan ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Feltl, Ladislav (oponent) ; Tesařová, Eva (oponent) ; Stránský, Zdeněk (oponent)
CoNcLUstoNs This work demonstrates that capillary electrophoresis is a suitable method for analysis and physico-chemical characterization of biomolecules. lt was exemplified by px" determination of a series of nove| phosphinic pseudopeptides and by separation oÍ stereoisomers of the phosphinic pseudopeptides and serine' A self-consistent procedure for pK" determination by CZE was carried out' ln particular' various background electro|ýes Were tested in the acidic region at pH < 2. A set of background eIectro|ýes Was eVa|uated for reIiab|e determination of eIectrophoretic mobiIities in the 1.S - 12pH interval. The temperature of the solution inside the separation capillary was measured by a simplified approach, thus enabling precise determination of the electrophoretic mobilities' Additionally, a throughput of the CZE method for the pK" determination was substantially improved, while high separation efficiency and precision of the electrophoretic mobilities was retained. The method benefits from adjustable velocity of e|ectroosmotic flow, achieved by modiÍication of the capi||ary inner surface, and efficient determination of electroosmotic mobility. Further, a study was performed which exp|ored the validity of onsager mode| for theoÍetica| description of concentration dependence of the e|ectÍophoretic...
Vývoj senzorů na bázi porézního křemíku
Vrkoslav, Vladimír ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Mička, Zdeněk (oponent) ; Herynková, Kateřina (oponent) ; Volf, Radko (oponent)
5 Conclusion PS samples with defined macroporous structure were prepared and they were used as sensing layer in PL chemical sensors' concentration dependence of pL quenching response of standard PS was measured ro,ío*orogical set of linear alcohols in gas and liquid phase. From oU*'""a *tl"l"tion' of quenching sensitivity with dielecnic constant and saturated vapour it""ut" in gas and liquid phases follolrs: r. :r _L^-a io .nnrrolled bv dielectric - PL quancbing response of PS in liquid phase is controlled by streng*r ofmlYta - PL quenching response of PS in gas phase is controlled more by equilibriumconcentrationofanalýeinsideporousmatrix.Dielectric strength of analýe is not so important. PSsurfaceswerefunctionalizedwithcobaltphthalocyanine, polypyrrole, permethyl-6r-heptenoylamino-6I-deoxy B-cyclodextrins' methyl-lO-undeceonate and by oxidation' (The work is focused on using the first three compounds') We performed a measurement of concentration dependence of PL sensor response functionalized PS samples for selected organic species in gas phase' We can conclude that the PL quenching.",pň," was modiťred by functionalization of PS with selected compounds, due to change of surface polarity and molecular recognition. The magnitude of sensor response modification is dependent on kind of anallte' Another...
Analýza,separace a fyzikálně-chemická charakterizace peptidových hormonů kapilární elektroforézou
Šolínová, Veronika ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Feltl, Ladislav (oponent) ; Coufal, Pavel (oponent) ; Samcová, Eva (oponent)
I 11 CoNcr,usroNs The work bas demonstrated that capinary zone elechophoresis and micelrar electokinetic cbromatography are high-perfomrance and high-sensitive methods for qualitative and quantitative anďysis and for physico-chemicď characÚerization ofpeptide hormones. using the strategy for the rational selection of experimental conditions for cE analysis and separations ofpeptides, ionogenic peptides were separated as cations in the classical and isoelectric buffers in the acidic region, pH 2- 2'5, and as anions in amphoteric buffer in weakry arkaline conditions, pH = 8'1. Non-ionogenic peptides were analyzed by miceilar electrokinetic chromatography with micelrar phase consisting of anionic detergent sodium dodecylsulphate in alkaline conditions, pH 8.8. The experimental conditions were selected with the aim to avoid the adsorption of peptides on the capillary wall, which was particularly reached with suppression of dissociation of si'anol gÍoups on the imer capillary wall in the acidic pH region and with electrostatic repursion negatively charged peptides from negatively charged dissociation silanol groups on the inner capillary wall in the alkaline pH region. The pH values of background electrolýes were chosen in the region, where the biggest differences in calculated specific charges of analyzed...
Využití vysokoúčinných separačních metod pro analýzy biologicky aktivních látek
Adamusová, Hana ; Bosáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Tůma, Petr (oponent)
V rámci první části disertační práce byla vypracována nová analytická metoda HPLC-MS/MS pro sledování koncentračních změn 17β-estradiolu (βE2) během kapacitace myších spermií in vitro. Kapacitace byla prováděna se třemi počátečními koncentracemi βE2 (200, 20 a 2 μg/L). Pro všechny koncentrace byl pozorován obdobný trend závislosti koncentrace nevázaného βE2 na čase kapacitace. Koncentrace βE2 se snižovala, aby dosáhla svého minima a poté se opět zvyšovala. Pozice minima se lišila pro jednotlivé testované koncentrace βE2. Experimentálně získané výsledky byly podrobeny kinetické analýze. Křivky proložené experimentálně získanými body vykazovaly autokatalytický charakter. Pro shodu mezi křivkami, získanými proložením experimentálními body, a teoreticky vypočítanými křivkami je nutné předpokládat, že prvním krokem je adsorpce βE2 na povrch spermií řízená Langmuirovou izotermou. Kinetická studie byla použita i pro studium působení fluoridů a fluorohlinitých komplexů na kapacitaci myších spermií. Bylo zjištěno, že teoreticky získané křivky vykazují velmi dobrou shodu s experimentálně získanými body, tento fakt potvrzuje mechanismus kinetiky kapacitace myších spermií. Ve druhé části této disertační práce byly vyvinuty dvě analytické metody pro chirální separaci aclidinium bromidu (AB) a tapentadolu...
Stanovení arsenu v pivu a surovinách pro jeho výrobu
Švadlenová, Veronika ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato diplomová práce je věnována optimalizaci metody stanovení arsenu pomocí techniky chemického generování hydridů s AAS detekcí ve vzorcích piva a surovinách pro jeho výrobu. Obsah arsenu v pivu se obvykle pohybuje na stopové úrovni, nicméně je zapotřebí koncentraci tohoto prvku v pivu sledovat. Současně rutinně používaná metoda stanovení arsenu pomocí elektrotermické atomizace je časově i finančně náročná a málo citlivá, proto byla vyvinuta snaha o zefektivnění stanovení arsenu a vyvinutí rychlejší a levnější metody. Pro stanovení arsenu byla optimalizována metoda generování těkavých hydridů s detekcí pomocí atomové absorpční spektrometrie. Byla optimalizována průtoková rychlost argonu na hodnotu 75 ml·min-1 , optimální průtoková rychlost reakčních činidel byla 4,0 ml·min-1 a vzorku 5,0 ml·min-1 . Při stanovení arsenu touto metodou byl jako redukční činidlo použit 3 % NaBH4 v 0,5 % NaOH, pro okyselení vzorku byla použita HCl naředěná 1:1 destilovanou vodou. S touto optimalizací parametrů bylo dosaženo LOD 0,32 µg·l-1 a LOQ 1,05 µg·l-1 . Bylo vyzkoušeno stanovení arsenu ve vzorcích ječmene, sladu a pitné vody jakožto surovinách pro výrobu piva. Bylo zjištěno, že matrice piva je za daných podmínek nevhodná pro techniku generování těkavých hydridů díky bouřlivé reakci v separátoru fází, kterou se...
Synthesis of supramolecular components with positive charges and study of their binding to plasma treated surfaces
Garbárová, Veronika ; Jindřich, Jindřich (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
4 Abstrakt Cieľom tejto práce bolo syntetizovať série nových zlúčenín obsahujúcich skupiny schopné vykazovať supramolekulárne interakcie s cyklodextrínmi (ako napríklad adamantán, ibuprofen) a ktoré tiež obsahujú permanentné kladné náboje. Preto sa dajú elektrostaticky viazať na povrchy obsahujúce záporné náboje. Ako takéto povrchy boli využité plazmované povrchy, ktoré nesú karboxylátové skupiny, a polymér Nafion® 117 obsahujúci sulfonátové skupiny. Príprava týchto nabitých komponentov spočívala v zavedení azido skupiny do molekuly a následnou meďou katalyzovanou azid/alkín cykloadičnou reakciou bol naviazaný linker obsahujúci kladné náboje a propargylovú skupinu. Optimálne podmienky väzby na pevný povrch a závislosť stability väzby vo vodných roztokoch na pH a koncentrácii solí boli vyhodnotené pre vybrané komponenty s využitím UV spektrometrie. Kľúčové slová: syntéza, fluorofóry, kladne nabité zlúčeniny, elektrostatická vazba, plazmované povrchy
Návrh využití sociálních sítí pro podporu webového portálu
Hanzlík, Tomáš ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem využití sociálních sítí pro zvýšení konkurenceschopnosti webového portálu se zaměřením na gastronomii. Je zaměřena na návrh marketingových aktivit pro sociální síť Facebook. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se sociálních sítí, jejich marketingové možnosti a představení pojmu Competitive Intelligence. Druhá část obsahuje návrh webového portálu z hlediska uživatelských, administrátorských, finančních a sociálních požadavků. Na základě požadavků následuje porovnání a výběr vhodných technologií. Ve třetí části jsou pomocí vhodných nástrojů analyzovány aktivity konkurenčních webových portálů na sociální síti Facebook. Ve čtvrté části je představen vlastní návrh marketingových aktivit na sociální síti Facebook pro daný webový portál.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Jelínek, Ivo
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.