Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních látek
Kaliba, David ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Pacáková, Věra (oponent) ; Smrček, Stanislav (oponent)
Předložená disertační práce je komentovaným souborem čtyř publikací popisujících využití kapilární elektroforézy, kapalinové chromatografie a UV/Vis spektrometrie ke studiu komplexů rhenia s aromatickými ligandy. Ke strukturální charakterizaci jednotlivých komplexů byly využity metody hmotnostní spektrometrie s měkkými ionizačními technikami, 1 H a 13 C nukleární magnetické resonance a infračervené spektrometrie. Komplexy byly připraveny v reakcích rheniového prekurzoru tetrabutylamonium tetrachlorooxorhenátu s odpovídajícím ligandem za aerobních i anaerobních podmínek. V průběhu výzkumu byla zjištěna nestabilita připravených komplexů (s Re v oxidačním čísle +V a +VI) a jejich přechod na jinou stabilnější formu (Re+VII ). V průběhu výzkumu byly úspěšně realizovány následující dílčí projekty:  Návrh a úspěšná realizace postupu syntézy vybraných rheniových komplexů s aromatickými ligandy 1,2-dihydroxybenzen, 1,2,3-trihydroxybenzen a 2,3- dihydroxynaftalen v reakcích bez přístupu vzduchu a s přístupem vzduchu a jejich strukturální charakterizace metodami ESI-MS, APPI-MS, LDI-MS, ESI-MS/MS, NMR a IR.  ESI-MS SRM a UV/Vis časové studie chování primárně vzniklých rheniových komplexů (Re+V ) s aromatickými ligandy v reakční směsi v závislosti na přídavku triethylaminu jako akcelerátoru reakce a přeměna...
Studium interakce mezi borem a vybranými cukry
Vejvodová, Tereza ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Coufal, Pavel (oponent)
Interakce boru s cukry je důležitá pro pochopení úlohy boru jakožto přenašeče pro nukleotidy a karbohydráty. Arylboronové kyseliny mají taktéž široké uplatnění jako cukerné senzory, jelikož jsou to malé a flexibilní molekuly. Komplexy boru hrají klíčovou roli u borové neutronové záchytové terapie. Tato radiochemoterapie je významná při léčbě melanomů, maligních gliomů a jiných druhů rakoviny. V této práci byly připraveny komplexy boru s kyselinou askorbovou a glukosou, které byly charakterizovány pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokou rozlišovací schopností (HRMS). Připravené komplexy byly studovány pomocí kolizí indukované disociace (CID), což vedlo k objasnění mechanismu jejich fragmentace. Klíčová slova Komplexy boru, kyselina askorbová, glukosa, sacharidy, hmotnostní spektrometrie, ionizace elektrosprejem, ESI-MS, kolizí indukovaná disociace, CID
Analytická studie redukce rhenistanu amonného vybranými redukčními činidly
Lišková, Jana ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Dian, Juraj (oponent)
Tato práce je zaměřena na studium redukce rhenistanu amonného méně častými re- dukčními činidly. Jako méně častá redukční činidla byla zvolena kyselina askorbová a acetylhydrazin. Redukce byly sledovány pomocí metody kapilární zónové elektroforézy a UV-VIS spektrometrie. Měření proběhla v kyselém i bazickém prostředí. V případě metody kapilární zónové elektroforézy byl sledován úbytek plochy píku rhenistanu amonného po přidání redukčního činidla. U metody UV-VIS spektrometrie byla sledována míra absorpce rhenistanu amon- ného. Dále byla sledována možnost posunu rovnováhy reakce ve prospěch produktů redukce vlivem přídavku komplexotvorného činidla. Jako ligand byl použit pyrogallol (benzen- 1,2,3-triol). Jako redukční činidlo byl zvolen acetylhydrazin. Redukce byla sledována me- todou kapilární zónové elektroforézy. Identita vzniklého komplexu byla potvrzena s po- mocí ESI/MS. Klíčová slova rhenium, komplexní sloučeniny rhenia, kyselina askorbová, acetylhydrazin, kapilární zóno- vá elektroforéza, UV-VIS spektrometrie, hmotnostní spektrometrie
Vývoj a optimalizace robustního tlakového modulátoru pro multidimenzionální plynovou chromatografii
Ston, Martin ; Čabala, Radomír (vedoucí práce) ; Ventura, Karel (oponent) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Komprehenzivní plynová chromatografie (GC×GC) je moderní a pokročilá analytická metoda určená k separaci velmi komplexních vzorků, kde klasická plynová chromatografie nemá dostatečnou separační účinnost. Umožňuje kompletní simultánní analýzu vzorku na dvou odlišných kolonách, mezi kterými je rozhraní nazvané modulátor. Během práce byly sestrojeny modulátory se třemi typy řídicích jednotek a byl vyvinut robustní pulzní tlakový modulátor (PFM), přičemž jeho parametry byly vždy optimalizovány tak, aby byl použitelný s kombinacemi kolon o různých rozměrech. Optimalizovaný modulátor umožňuje práci s kolonami o rozměrech 10-60 m délky a 0,15-0,25 mm vnitřních průměrů pro první dimenzi a s kolonami o rozměrech 1-10 m délky a 0,25-0,32 mm vnitřních průměrů pro druhou dimenzi. Na sestavách s PFM byly pro demonstraci jeho funkčnosti provedeny analýzy komplexních reálných vzorků, jako jsou vzorky esenciálních olejů, ropných derivátů či biologických vzorků. Na vybrané kombinaci kolon byla porovnána účinnost PFM s účinností komerčního kryofokusačního modulátoru firmy Zoex, kterým byl vybaven stejný plynový chromatograf. Průměrná opakovatelnost retenčních časů, vyjádřená jako relativní směrodatná odchylka, byla u PFM přibližně 2,0 % (kryofokusační přibližně 0,5 %) a ploch píků přibližně 3,5 % (kryofokusační...
Příprava a charakterizace arylspirocyklických komplexů boru
Sedláčková, Simona ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Sobotníková, Jana (oponent)
Arylspiroboráty vykazují některé velmi zajímavé vlastnosti, mezi které patří biologická aktivita nebo potenciální protinádorová aktivita. V této práci byly připraveny komplexy boru s využitím fenolických ligandů (katecholu, pyrogallolu, 3-methoxykatecholu, 2,3­dihydroxynaftalenu a 4­terc-butylkatecholu) a podrobně charakterizovány s využitím ESI-QqTOF. S připravenými komplexy byly provedeny experimenty v kolizní cele a na základě získaných výsledků byly pro tyto látky navrženy fragmentační mechanizmy.
Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu
Rumlová, Barbora ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá spojením kapalinové chromatografie s hmotnostně- spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu. Nejprve byl sestaven miniaturizovaný iontový zdroj pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizaci za atmosférického tlaku (APPI), jehož hlavní komponentou byl skleněný mikrofluidní čip. Byla optimalizována geometrie a pracovní podmínky zdrojů. Jelikož oba iontové zdroje pracují za stejných podmínek, byly testovány možné výhody kombinovaného zdroje APCI/APPI. Dále byly studovány vlastnosti zdrojů a následně byly porovnávány s konvenčními zdroji pracujícími za vysokých průtoků. Zdroj, který vykazoval nejlepší vlastnosti, tedy APCI, byl spojen s kapalinovou chromatografií za nízkého průtoku. Byla vyvinuta metoda pro separaci methylesterů mastných kyselin pomocí standardu Supelco 37 Component FAME Mix. K separaci bylo využito reverzní chromatografie na stacionární fázi C18 a mobilní fázi obsahující 0,1 % kyseliny mravenčí v acetonitrilu. Pro zrychlení doby analýzy byl použit teplotní gradient. Byl určen limit detekce a limit stanovitelnosti čipového mikro-APCI zdroje a byl porovnán s detekcí pomocí komerčního zdroje v režimu mikro-APCI. Vyvinutá metoda byla použita k separaci methylesterů mastných kyselin ve vzorcích jojobového oleje a oleje z...
Využití hybridně stabilizovaného oblouku pro zplyňování biomasy a degradaci ve vodě rozpustných organických látek
Hlína, Michal ; Pacáková, Věra (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Pekárek, Stanislav (oponent)
(CZ) Zdroj termického plazmatu s vodou stabilizovaným stejnosměrným obloukem (plazmatron) byl využit jako zdroj energie v reaktoru pro zplyňování biomasy a dále pro rozklad organických látek rozpuštěných ve vodním okruhu, který zajišťuje stabilizaci oblouku a voda v něm je tak vystavena intenzivnímu ultrafialovému záření. Termické plazma se vyznačuje tepelnou rovnováhou mezi elektrony, ionty, atomy a molekulami a zpravidla i vyššími tlaky než ostatní druhy plazmatu a vzhledem k vysokým teplotám obsahuje značné množství energie. Toho je využito ve zplyňovacím reaktoru, kde je vstupní materiál, biomasa, rychle ohřátý na vysoké teploty nad 1000 řC, při kterých dochází k disociaci vazeb a výrobě tzv. syntézního plynu, což je v ideálním případě směs vodíku a oxidu uhelnatého. Konvenční zplyňovací reaktory zpravidla operují za nižších teplot a v syntézním plynu jsou pak obsaženy i vyšší uhlovodíky a dehty a plyn musí být před dalším využitím upravován. Zplyňovací experimenty byly provedeny na reaktoru s vnitřním objemem 220 l a příkon zdroje plazmatu se pohyboval mezi 90 a 140 kW. Jako modelové látky byly použity smrkové piliny a smrkové pelety. Za těchto parametrů bylo možné úspěšně zplyňovat biomasu v průtocích až 60 kg/h a produkovat až téměř 3000 l syntézního plynu za minutu. Aby syntézní plyn...
Separace a charakterizace stereoizomerů fosfinátových pseudopeptidů a serinu kapilární elektroforézou
Koval, Dušan ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Feltl, Ladislav (oponent) ; Tesařová, Eva (oponent) ; Stránský, Zdeněk (oponent)
CoNcLUstoNs This work demonstrates that capillary electrophoresis is a suitable method for analysis and physico-chemical characterization of biomolecules. lt was exemplified by px" determination of a series of nove| phosphinic pseudopeptides and by separation oÍ stereoisomers of the phosphinic pseudopeptides and serine' A self-consistent procedure for pK" determination by CZE was carried out' ln particular' various background electro|ýes Were tested in the acidic region at pH < 2. A set of background eIectro|ýes Was eVa|uated for reIiab|e determination of eIectrophoretic mobiIities in the 1.S - 12pH interval. The temperature of the solution inside the separation capillary was measured by a simplified approach, thus enabling precise determination of the electrophoretic mobilities' Additionally, a throughput of the CZE method for the pK" determination was substantially improved, while high separation efficiency and precision of the electrophoretic mobilities was retained. The method benefits from adjustable velocity of e|ectroosmotic flow, achieved by modiÍication of the capi||ary inner surface, and efficient determination of electroosmotic mobility. Further, a study was performed which exp|ored the validity of onsager mode| for theoÍetica| description of concentration dependence of the e|ectÍophoretic...
Vývoj senzorů na bázi porézního křemíku
Vrkoslav, Vladimír ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Mička, Zdeněk (oponent) ; Herynková, Kateřina (oponent) ; Volf, Radko (oponent)
5 Conclusion PS samples with defined macroporous structure were prepared and they were used as sensing layer in PL chemical sensors' concentration dependence of pL quenching response of standard PS was measured ro,ío*orogical set of linear alcohols in gas and liquid phase. From oU*'""a *tl"l"tion' of quenching sensitivity with dielecnic constant and saturated vapour it""ut" in gas and liquid phases follolrs: r. :r _L^-a io .nnrrolled bv dielectric - PL quancbing response of PS in liquid phase is controlled by streng*r ofmlYta - PL quenching response of PS in gas phase is controlled more by equilibriumconcentrationofanalýeinsideporousmatrix.Dielectric strength of analýe is not so important. PSsurfaceswerefunctionalizedwithcobaltphthalocyanine, polypyrrole, permethyl-6r-heptenoylamino-6I-deoxy B-cyclodextrins' methyl-lO-undeceonate and by oxidation' (The work is focused on using the first three compounds') We performed a measurement of concentration dependence of PL sensor response functionalized PS samples for selected organic species in gas phase' We can conclude that the PL quenching.",pň," was modiťred by functionalization of PS with selected compounds, due to change of surface polarity and molecular recognition. The magnitude of sensor response modification is dependent on kind of anallte' Another...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Jelínek, Ivo
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.