Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vlastnosti cementových matric v prostředí úložišť radioaktivních odpadů
Podojil, Adam ; Jelínek, Emil (vedoucí práce) ; Kozlovcev, Petr (oponent)
Cementové materiály budou sloužit jako konstrukční a výplňový materiál při vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. V předložené práci proto byly studovány tři různé materiály reprezentované čtyřmi vzorky. Jedná se o komerčně dostupný cement CEM II A-S 42,5R z cementárny v Čižkovicích, cement CEM III B/32,5 SV s popílkem a kamenivem používaný jako výplňový beton úložných komor z úložiště radioaktivních odpadů (ÚRAO) Richard a cement CEM I 42,5 s jemným a hrubším kamenivem používaný pro fixaci pevných radioaktivních odpadů (RAO) ve Velkých Zbytkách v areálu ÚJV Řež,a.s. Ve studovaných materiálech bylo stanoveno chemické (silikátová analýza) a fázové složení (XRD prášková difrakční analýza). Dále byla určena orientační pevnost monolitických vzorků a jejich vzájemné porovnání (měření pevnosti v tlaku). Provedeny byly kolonové loužicí experimenty, byly spuštěny tři kolony se vzorky CEMII, RICHARD a ÚJV. Podmínky experimentů byly zvoleny tak, aby se blížily podmínkám v horninovém prostředí případného hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HŮ),jako loužicí roztok byla použita syntetická granitická voda (SGW). U všech kolonových experimentů byla snaha sledovat změny koncentrací zvolených ukazatelů (alkálie Na+ , K+ , OH- , Ca2+ , pH, konduktivita, SiO2, Mg2+ a Sr2+ ), které jsou pro vývoj...
Břidličný plyn a budoucnost jeho energetického využití
Šindler, Matěj ; Přibil, Rudolf (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
V úvodní části bakalářské práce je představen pojem břidlicový plyn - co je to za druh plynu, proč se mu říká břidlicový apod. Detailně je zde rozebrána technologie těžby a získávání tohoto plynu. Další kapitola informuje o zásobách břidlicového plynu ve světě, jeho významu a plánovaných těžebných záměrech. Velmi významnou části této práce je pohled na možnosti jeho využití v energetice, dopady těžby tohoto plynu, zejména na změny klimatu, zněčištění vod, půdy, dopady na obyvatelstvo, ale i další jevy, jako je například zemětřesení vyvolané těžbou břidlicového plynu. Poslední část tvoří kapitola o aktuální situaci těžby břidlicového plynu v České republice. Na závěr je celá situace ohledně těžby břidlicového plynu zhodnocena a je představen vlastní názor na tuto těžbu.
Břidlicový plyn a perspektivy jeho energetického využití
Šindler, Matěj ; Přibil, Rudolf (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
V úvodní části bakalářské práce je představen pojem břidlicový plyn - co je to za druh plynu, proč se mu říká břidlicový apod. Detailně je zde rozebrána technologie těžby a získávání tohoto plynu. Další kapitola informuje o zásobách břidlicového plynu ve světě, jeho významu a plánovaných těžebných záměrech. Velmi významnou části této práce je pohled na dopady těžby tohoto plynu, zejména na změny klimatu, zněčištění vod, půdy, dopady na obyvatelstvo, ale i další jevy, jako je například zemětřesení vyvolané těžbou břidlicového plynu. Poslední část tvoří kapitola o aktuální situaci těžby břidlicového plynu v České republice. Na závěr je celá situace ohledně těžby břidlicového plynu zhodnocena a je představen vlastní názor na tuto těžbu.
Geochemie stopových prvků a izotopů Re-Os pyroxenitů svrchního pláště, Český masiv
Haluzová, Eva ; Ackerman, Lukáš (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
Plášťové pyroxenity představují velmi důležitou součást plášťových hornin, protože umožňují bližší pohled na celkové složení a heterogenitu svrchního pláště. Studované pyroxenity z lokalit Bečváry (Kutnohorské krystalinikum), Níhov, Nové Dvory, Níhov, Mohelno, Horní Kounice, Karlstetten a Meidling (Gföhlská jednotka Moldanubika) tvoří žíly a/nebo polohy uvnitř spinelových a granátických peridotitů Českého masivu. Obsahy vzácných zemin (REE) a dalších stopových prvků jsou ve studovaných pyroxenitech silně variabilní. Tyto rozdíly jsou pravděpodobně dány několika skutečnostmi: 1) variabilním podílem granátu/klinopyroxenu, 2) různým stupněm vývoje a frakcionace výchozích tavenin, 3) různými koncentracemi stopových prvků ve zdrojovém materiálu. Pyroxenity z lokality Mohelno (LREE ochuzené), pravděpodobně vznikaly přímou derivací z ochuzeného nebo velmi mírně obohaceného, suboceánského svrchního pláště. Naopak pyroxenity z lokalit Karlstetten, Meidling, Horní Kounice a Nové Dvory (LREE obohacené), vznikly krystalizací z plášťových tavenin derivovaných z obohaceného pláště s možným přispěním recyklované oceánské kůry. Studované pyroxenity jsou charakteristické extrémně variabilními poměry izotopického poměru 187 Os/188 Os. Zatímco pyroxenity z lokalit Mohelno a Bečváry mají pouze slabě suprachondritické...
Studium vzájemné interakce inženýrských bariér hlubinných úložišť vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů
Podojil, Adam ; Jelínek, Emil (vedoucí práce) ; Kozlovcev, Petr (oponent)
Práce popisuje jednotlivé druhy radioaktivních odpadů (RAO), představuje klasifikaci používanou v České republice (klasifikace RAO není unifikována, ale liší se podle potřeb dané oblasti, pro kterou je vytvořena). Trend v ukládání RAO v posledních letech směřuje k výstavbě hlubinných úložišť v geologických formacích k tomu vhodných. Nejinak je tomu i v České republice, kde je plánováno vybudovat úložiště v granitických horninách podobně jako ve švédském modelu KBS-3V/KBS-3H. Tento model je založen na multibariérovém systému, který slouží k zadržení radionuklidů mimo životní prostředí alespoň po dobu 100 000 let. Systém se skládá z inženýrských bariér (forma odpadu, úložný obalový soubor, bentonit a cement) a z přírodní bariéry (horninové prostředí v okolí hlubinného úložiště (blízká pole, vzdálená pole)). Studium interakcí jednotlivých bariér je významným faktorem ve vývoji vhodných podob výsledných úložišť. Zejména interakce na rozhraních bentonit-korozní produkty kontejnerů a bentonit-cement jsou důležité z hlediska funkčnosti bariér v průběhu času. V dlouhodobém měřítku dochází k mnoha změnám ve vlastnostech jednotlivých interagujících bariér. Na rozhrání bentonit-ocelový plášť kontejneru při postupující korozi dochází ke vzniku sekundárních minerálů (magnetit, siderit, chukanovit,...
Způsoby vitrifikace vysoceaktivních odpadů, vznikajících při přepracování vyhořelého jaderného paliva
Machová, Pavlína ; Goliáš, Viktor (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
Práce shrnuje obecné pojmy týkající se vitrifikace vysoceaktivních odpadů. Popisuje jednostupňový a dvoustupňový princip vitrifikace a vitrifikaci metodou "Studený kelímek". Jsou zde shrnuty přednosti a nedostatky těchto metod. V práci jsou uvedeny konkrétní vitrifikační zařízení ve světě. S tím je spojena obecná charakteristika používaných skel pro imobilizaci vysoceaktivních odpadů. Většina zemí používá skla borosilikátová, pouze v Rusku jsou používána skla fosfátová. Je zde uveden rozsah složení těchto skel a srovnání jejich typických vlastností. Práce je zakončena ukázkou chemického složení některých konečných produktů vitrifikace.
Mineralogická a technologická charakteristika kyperských bentonitů
Ppalos, Christodoulos ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
Kyperská ložiska bentonitu Phiti, Statos a Pedakomo se nachází v autochtonní sedimentární zóně, která reprezentuje mořskou sedimentaci během ústupu moře v období svrchní křída - pleistocén (67 Ma až 0,0117 Ma). Cílem diplomové práce bylo studovat mineralogické složení těchto bentonitů, analyzovat vybrané vlastnosti (chemické, fyzikální a mechanické) a na základě výsledků doporučit možné použití. Mineralogické studium kyperských bentonitů pomocí práškové rentgen difrakční analýzy prokázalo přítomnost jílových minerálů ze skupiny smektitu (montmorillonitu), dále potom minoritního illitu a kaolinitu. Z nejílových minerálů byl ve většině studovaných vzorků zjištěn zeolit, konkrétně klinoptilolit, dále křemen, relikty živců a v některých vzorcích též kalcit. Z chemické analýzy byl proveden orientační výpočet semikvantitativního zastoupení krystalických fází, zjištěných během mineralogického studia. Z tohoto výpočtu vyplývá, že studované kyperské bentonity obsahují 47-58 % smektitu, 3-19 % kaolinitu, 3-11 % illitu, 3-10 % klinoptilolitu, 8-17 % křemene a 2-5 % živce. Z fyzikálně chemických vlastností byla studována kationtová výměnná kapacita a měrný povrch. Hodnoty kaiontové výměnné kapacity kolísají v rozpětí 15,8 - 64,3 meq/100g pro jednotlivé jednomocné a dvojmocné kationty. Měrný povrch byl spočten...
Geochemie subvulkanitů roztockého vulkanického centra
Jahoda, Jan ; Jelínek, Emil (vedoucí práce) ; Matějka, Dobroslav (oponent)
Subvulkanity roztockého vulkanického centra jsou tvořeny intruzemi trachytického a fonolitického složení doprovázenými hypabysálními intruzemi trachybazaltového (essexit, monzodiorit) a syenitového (sodalitický syenit) charakteru a systémem žilných lamprofyrů, méně semilamprofyrů. Intruze hypabysální slabě alkalické horninové série (essexity, monzodiority, sodalitické syenity) jsou datovány Ulrychem (1998) na 33-28 Ma, lamprofyry silně alkalické žilné série (monchiquit, camptonit) na 31-26 Ma a semilamprofyry slabě alkalické žilné série (gauteit, bostonit) na 28-24 Ma, což koresponduje jak s trachybazalt- bazalt- trachyandezitovou suitou Děčínské formace, tak i celkovým intervalem, do kterého spadá převážná část vulkanických událostí v celé oblasti Českého středohoří (42-16 Ma, tzn. eocén až miocén). V oblasti kolem Roztok nad Labem bylo odebráno za účelem podrobné petrologicko-geochemické analýzy 14 vzorků plutonických hornin suity essexit-monzodiorit- sodalitický syenit a 10 vzorků jejich žilných ekvivalentů ze skupin lamrofyrů, semilamprofyrů a tinguaitů. V této práci jsem podrobně analyzoval 5 vzorků essexitové suity a 6 vzorků suity (semi)lamprofyrů. Tyto vzorky jsem podrobil studiu na polarizačním mikroskopu a následně na elektronovém mikroanalyzátoru v laboratoři analytických metod...
Geochemical study of processes, relevant to safety assessment of deep geological repository: Uranium forms and enrichment scenario in a sedimentary system at the Ruprechtov natural analogue site
Havlová, Václava ; Jelínek, Emil (vedoucí práce) ; Pačes, Tomáš (oponent) ; Zeman, Josef (oponent)
i Abstrakt Studium migrace U v přírodním prostředí představuje významný příspěvek pro poznání procesů významných pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště jaderného odpadu. V případě přírodního analogu Ruprechtov lze sedimentární horniny považovat za analogii pokryvných útvarů nad hostitelskými masivy hlubinného úložiště. K identifikaci a charakterizaci procesů mobilizace a imobilizace U v prostředí jílových hornin s obsahem organické hmoty byl využit multidisciplinární přístup. Sekvenční extrakce, chemická analýza na mokré cestě i spektroskopické metody prokázaly, že v málo oxidovaných vzorcích se U vyskytuje převážně ve formě U(IV). Při oxidaci vzorku s časem se U přesunuje směrem ke snáze uvolnitelným formám. Současně metody prokázaly asociaci U s As a P. Tento výsledek vedl k teorii, že se U(VI) z podzemní vody redukoval na U(IV) na povrchu pyritu pokrytém precipitovaným As. Analýza hydrogeologických, hydrogeochemických dat a analýzy stabilních izotopů pomohly zařadit výše uvedené výsledky do obecného konceptu imobilizace U: Oxidace organické hmoty probíhá za mikrobiální katalýzy a vytváří redukční prostředí v blízkosti vrstev bohatých oganickou hmotou. Oxidovatelné látky (např. SO4 2- ) v podzemní vodě jsou redukovány, čímž je umožněn vznik pyritu FeS2. Na jeho povrchu se sráží povlak As, na jehož...
Mafické a intermediální intruze jako průvodci peraluminických granitů krušnohorského batolitu
Holečková, Pavla ; Jelínek, Emil (vedoucí práce) ; Ackerman, Lukáš (oponent) ; Leichmann, Jaromír (oponent)
Mafické a intermediální intruze běžně doprovázejí variské granitoidní plutony v Evropě. Jsou popsány na různých místech Iberského poloostrova, ve francouzském Centrálním masívu, ve Schwarzwaldu, v různých částech Českého masívu, v Rumunsku, Řecku, na Korsice a Sardinii. Zahrnují pestrou škálu hornin od křemenných gaber přes diority, granodiority až k monzonitům. Většinou tvoří drobná tělesa nebo žíly, v granodioritech a některých granitech se vyskytují jako mafické mikrogranulární enklávy (MME). Jsou charakteristické relativně vysokými obsahy litofilních prvků (Rb, Sr, Ba, Cs, LREE), zároveň mají i vyšší obsahy prvků kompatibilních (Ni, Cr, V a Co). Izotopické poměry 87 Sr/86 Sr se v jednotlivých oblastech příliš neliší, pohybují se okolo průměrného složení Země (0,704 - 0,708). Hodnoty εNd vykazují větší rozptyl, některé intruze mají více korové složení (až -8), jiné naopak mají tyto hodnoty pozitivní, což svědčí o příspěvku bazických magmat. Stáří dioritických intruzí jsou v jednotlivých oblastech odlišná, což ukazuje na vznik ve více magmatických pulsech. Nejstarší jsou ve francouzském Centrálním masívu (361 - 365 Ma), naopak nejmladší jsou dokumentovány v Ibérii (312 - 310 Ma). V Českém masívu jsou nejstarší ve středočeském plutonickém komplexu a v německém míšeňském plutonu, mladší jsou v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Jelínek, Emil,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.