Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Geochemické a ekologické aspekty obsahu stopových prvků v houbách
Borovička, Jan ; Jelínek, Emil (vedoucí práce) ; Hofmeister, Jeňýk (oponent) ; Kalač, Pavel (oponent)
t. uvoD Houby jsou nezastupitelnou součástíbiosfery a aktivně se zučastňují transformací organiclgich i anorganických substriítů(Gadd 2007, obr. 1,,. Předmětem oboru geomyko|ogie je sfudium interakcí hub s geologickým prostředím. obrázek l. Rozpouštěníkovů a půdnich komponent organiclcými kyselinami (Gadd -2o04). Interakce protonů s kationty adsorbovanými na povrchu jílových minerálů, koloidů a dalšíchpůdníchkomponent zapříčiňujíjejich uvohóváni do půdníhoroztoku, odkud mohou bý absorbovány biotou' organické kyseliny, např. kyselina citrónová, se účastnírozpouštěni minerálů. Komplexace organick'jmi kyselinami můŽe v někteých případech vést ažk fuorbě někteých minerálů, např. šťavelanů. Mnohé tzv. velkéhouby (makromyceý) jsou schopné akumulovat v plodnicích některé stopové prvky (včetně těŽkých kovu, drahých kovůa polokovů), a tak vsfupovat do jejich biogeochemicloých cyk|ů. v čisých oblastech vyššíobsahy stříbra neŽ houby ektomykorhizní (median 0,65 mg kg-' Ag). U dvou druhů muchomůrek ze sekce Lepidella, muchomůrky šiškovité_ Amanita strobilformis a muchomůrky jeŽatohlavé _ Amanita solitaria by|a na|ezena hyperakumulace stříbra- Přestože plodnice pochazely z oblastí s'normálními obsahy střibra v půdách (0'07-1,0 mg kg.l Agl. u ptoanicích byly obsahy běžně 800-2500x vyššía pohybovaly se obvykle viozmézi...
Vlastnosti cementových matric v prostředí úložišť radioaktivních odpadů
Podojil, Adam ; Jelínek, Emil (vedoucí práce) ; Kozlovcev, Petr (oponent)
Cementové materiály budou sloužit jako konstrukční a výplňový materiál při vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. V předložené práci proto byly studovány tři různé materiály reprezentované čtyřmi vzorky. Jedná se o komerčně dostupný cement CEM II A-S 42,5R z cementárny v Čižkovicích, cement CEM III B/32,5 SV s popílkem a kamenivem používaný jako výplňový beton úložných komor z úložiště radioaktivních odpadů (ÚRAO) Richard a cement CEM I 42,5 s jemným a hrubším kamenivem používaný pro fixaci pevných radioaktivních odpadů (RAO) ve Velkých Zbytkách v areálu ÚJV Řež,a.s. Ve studovaných materiálech bylo stanoveno chemické (silikátová analýza) a fázové složení (XRD prášková difrakční analýza). Dále byla určena orientační pevnost monolitických vzorků a jejich vzájemné porovnání (měření pevnosti v tlaku). Provedeny byly kolonové loužicí experimenty, byly spuštěny tři kolony se vzorky CEMII, RICHARD a ÚJV. Podmínky experimentů byly zvoleny tak, aby se blížily podmínkám v horninovém prostředí případného hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HŮ),jako loužicí roztok byla použita syntetická granitická voda (SGW). U všech kolonových experimentů byla snaha sledovat změny koncentrací zvolených ukazatelů (alkálie Na+ , K+ , OH- , Ca2+ , pH, konduktivita, SiO2, Mg2+ a Sr2+ ), které jsou pro vývoj...
Břidličný plyn a budoucnost jeho energetického využití
Šindler, Matěj ; Přibil, Rudolf (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
V úvodní části bakalářské práce je představen pojem břidlicový plyn - co je to za druh plynu, proč se mu říká břidlicový apod. Detailně je zde rozebrána technologie těžby a získávání tohoto plynu. Další kapitola informuje o zásobách břidlicového plynu ve světě, jeho významu a plánovaných těžebných záměrech. Velmi významnou části této práce je pohled na možnosti jeho využití v energetice, dopady těžby tohoto plynu, zejména na změny klimatu, zněčištění vod, půdy, dopady na obyvatelstvo, ale i další jevy, jako je například zemětřesení vyvolané těžbou břidlicového plynu. Poslední část tvoří kapitola o aktuální situaci těžby břidlicového plynu v České republice. Na závěr je celá situace ohledně těžby břidlicového plynu zhodnocena a je představen vlastní názor na tuto těžbu.
Břidlicový plyn a perspektivy jeho energetického využití
Šindler, Matěj ; Přibil, Rudolf (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
V úvodní části bakalářské práce je představen pojem břidlicový plyn - co je to za druh plynu, proč se mu říká břidlicový apod. Detailně je zde rozebrána technologie těžby a získávání tohoto plynu. Další kapitola informuje o zásobách břidlicového plynu ve světě, jeho významu a plánovaných těžebných záměrech. Velmi významnou části této práce je pohled na dopady těžby tohoto plynu, zejména na změny klimatu, zněčištění vod, půdy, dopady na obyvatelstvo, ale i další jevy, jako je například zemětřesení vyvolané těžbou břidlicového plynu. Poslední část tvoří kapitola o aktuální situaci těžby břidlicového plynu v České republice. Na závěr je celá situace ohledně těžby břidlicového plynu zhodnocena a je představen vlastní názor na tuto těžbu.
Geochemie stopových prvků a izotopů Re-Os pyroxenitů svrchního pláště, Český masiv
Haluzová, Eva ; Ackerman, Lukáš (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
Plášťové pyroxenity představují velmi důležitou součást plášťových hornin, protože umožňují bližší pohled na celkové složení a heterogenitu svrchního pláště. Studované pyroxenity z lokalit Bečváry (Kutnohorské krystalinikum), Níhov, Nové Dvory, Níhov, Mohelno, Horní Kounice, Karlstetten a Meidling (Gföhlská jednotka Moldanubika) tvoří žíly a/nebo polohy uvnitř spinelových a granátických peridotitů Českého masivu. Obsahy vzácných zemin (REE) a dalších stopových prvků jsou ve studovaných pyroxenitech silně variabilní. Tyto rozdíly jsou pravděpodobně dány několika skutečnostmi: 1) variabilním podílem granátu/klinopyroxenu, 2) různým stupněm vývoje a frakcionace výchozích tavenin, 3) různými koncentracemi stopových prvků ve zdrojovém materiálu. Pyroxenity z lokality Mohelno (LREE ochuzené), pravděpodobně vznikaly přímou derivací z ochuzeného nebo velmi mírně obohaceného, suboceánského svrchního pláště. Naopak pyroxenity z lokalit Karlstetten, Meidling, Horní Kounice a Nové Dvory (LREE obohacené), vznikly krystalizací z plášťových tavenin derivovaných z obohaceného pláště s možným přispěním recyklované oceánské kůry. Studované pyroxenity jsou charakteristické extrémně variabilními poměry izotopického poměru 187 Os/188 Os. Zatímco pyroxenity z lokalit Mohelno a Bečváry mají pouze slabě suprachondritické...
Studium vzájemné interakce inženýrských bariér hlubinných úložišť vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů
Podojil, Adam ; Jelínek, Emil (vedoucí práce) ; Kozlovcev, Petr (oponent)
Práce popisuje jednotlivé druhy radioaktivních odpadů (RAO), představuje klasifikaci používanou v České republice (klasifikace RAO není unifikována, ale liší se podle potřeb dané oblasti, pro kterou je vytvořena). Trend v ukládání RAO v posledních letech směřuje k výstavbě hlubinných úložišť v geologických formacích k tomu vhodných. Nejinak je tomu i v České republice, kde je plánováno vybudovat úložiště v granitických horninách podobně jako ve švédském modelu KBS-3V/KBS-3H. Tento model je založen na multibariérovém systému, který slouží k zadržení radionuklidů mimo životní prostředí alespoň po dobu 100 000 let. Systém se skládá z inženýrských bariér (forma odpadu, úložný obalový soubor, bentonit a cement) a z přírodní bariéry (horninové prostředí v okolí hlubinného úložiště (blízká pole, vzdálená pole)). Studium interakcí jednotlivých bariér je významným faktorem ve vývoji vhodných podob výsledných úložišť. Zejména interakce na rozhraních bentonit-korozní produkty kontejnerů a bentonit-cement jsou důležité z hlediska funkčnosti bariér v průběhu času. V dlouhodobém měřítku dochází k mnoha změnám ve vlastnostech jednotlivých interagujících bariér. Na rozhrání bentonit-ocelový plášť kontejneru při postupující korozi dochází ke vzniku sekundárních minerálů (magnetit, siderit, chukanovit,...
Způsoby vitrifikace vysoceaktivních odpadů, vznikajících při přepracování vyhořelého jaderného paliva
Machová, Pavlína ; Goliáš, Viktor (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
Práce shrnuje obecné pojmy týkající se vitrifikace vysoceaktivních odpadů. Popisuje jednostupňový a dvoustupňový princip vitrifikace a vitrifikaci metodou "Studený kelímek". Jsou zde shrnuty přednosti a nedostatky těchto metod. V práci jsou uvedeny konkrétní vitrifikační zařízení ve světě. S tím je spojena obecná charakteristika používaných skel pro imobilizaci vysoceaktivních odpadů. Většina zemí používá skla borosilikátová, pouze v Rusku jsou používána skla fosfátová. Je zde uveden rozsah složení těchto skel a srovnání jejich typických vlastností. Práce je zakončena ukázkou chemického složení některých konečných produktů vitrifikace.
Mineralogická a technologická charakteristika kyperských bentonitů
Ppalos, Christodoulos ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Jelínek, Emil (oponent)
Kyperská ložiska bentonitu Phiti, Statos a Pedakomo se nachází v autochtonní sedimentární zóně, která reprezentuje mořskou sedimentaci během ústupu moře v období svrchní křída - pleistocén (67 Ma až 0,0117 Ma). Cílem diplomové práce bylo studovat mineralogické složení těchto bentonitů, analyzovat vybrané vlastnosti (chemické, fyzikální a mechanické) a na základě výsledků doporučit možné použití. Mineralogické studium kyperských bentonitů pomocí práškové rentgen difrakční analýzy prokázalo přítomnost jílových minerálů ze skupiny smektitu (montmorillonitu), dále potom minoritního illitu a kaolinitu. Z nejílových minerálů byl ve většině studovaných vzorků zjištěn zeolit, konkrétně klinoptilolit, dále křemen, relikty živců a v některých vzorcích též kalcit. Z chemické analýzy byl proveden orientační výpočet semikvantitativního zastoupení krystalických fází, zjištěných během mineralogického studia. Z tohoto výpočtu vyplývá, že studované kyperské bentonity obsahují 47-58 % smektitu, 3-19 % kaolinitu, 3-11 % illitu, 3-10 % klinoptilolitu, 8-17 % křemene a 2-5 % živce. Z fyzikálně chemických vlastností byla studována kationtová výměnná kapacita a měrný povrch. Hodnoty kaiontové výměnné kapacity kolísají v rozpětí 15,8 - 64,3 meq/100g pro jednotlivé jednomocné a dvojmocné kationty. Měrný povrch byl spočten...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Jelínek, Emil,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.