Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza hypotečního trhu České republiky ve srovnání s Německem
Sudová, Kateřina ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a srovnáním hypotečního trhu České republiky a Německa v kontextu jeho vývoje a současných trendů. První část práce popisuje obecně hypoteční úvěr, dále definuje, jak hypoteční trh funguje a vymezuje základní termíny. Druhá část se zaměřuje na vývoj hypotečních trhů v obou zemích v průběhu posledních 20 let, ale také srovnává jejich nemovitostní trhy. Poslední část práce se věnuje aktuálním trendům, ale také změnám a predikci možného budoucího vývoje.
Suverénní fondy - hrozba nebo přínos?
Šplíchal, David ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá suverénními fondy, které patří mezi významné státní investiční subjekty. Hlavním cílem práce je zhodnotit aktivitu suverénních fondů jako celku a posoudit, zda je jejich činnost spíše přínosem nebo hrozbou pro ekonomiku. V první části se práce zabývá obecnou charakteristikou státních investičních fondů, tedy jejich definicí, historií a funkcí. Druhá část je pak zaměřena na aktiva suverénních fondů, zejména jejich objem, alokaci a s tím spojenou strategii a cíle. Následně se práce věnuje aktuálním otázkám týkajících se suverénních fondů, a sice potenciálním hrozbám a transparentnosti. V poslední řadě práce zkoumá dopady investic suverénních fondů na jednotlivé země a globální ekonomiku.
Význam suverénních fondů v ekonomice - případ singapurského Temaseku
Pham, Tomáš Tuan ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Cílem bakalářské práce je poukázat na význam suverénních fondů v ekonomice. Za tímto účelem byl vybrán singapurský suverénní fond Temasek. Teoretická část této bakalářské práce se věnuje charakteristice suverénních fondů v kontextu státního kapitalismu. Praktická část využívá analyticko-syntetických metod při zkoumání role Temaseku v singapurské ekonomice a jeho vlivu na státem vlastněné podniky. Práce se především zaměřuje na zkoumání vlivu Temaseku na fiskální politiku a na platební bilanci Singapuru.
Dopad globální krize 2008-2009 na vývoj hospodářské politiky USA
Mintál, Jakub ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Cílem práce je charakterizovat vývoj hospodářské politiky od období počátku finanční krize až po současnou politiku ve Spojených státech a určit dopady této politiky na ekonomiku Spojených států.První kapitola této práce pojednává obecně o globální krizi a řeší příčinu vzniku této krize a její dopady na ekonomiku Spojených států. Druhá kapitola se zabývá hospodářskou politikou a jsou zde popsány protikrizová opatření fiskální a monetární politiky spolu s nejdůležitějšími opatřeními v současnosti. Poslední kapitola se zabývá vývojem klíčových makroekonomických ukazatelů, vývojem vládního dluhu a kritikou Fedu a vyhodnocuje efektivnost hospodářské politiky.
Neúplnost Evropské Měnové Unie a způsob jak dosáhnout úrovně optimální měnové oblasti
Verner, Martin ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Bakalářská práce popisuje důvody nedávných krizí, kterým Evropská Měnová Unie čelila a jejím cílem je poskytnout návrhy možných řešení za účelem úprav Monetární Unie tak, aby krizím velkých rozměrů mohlo být v budoucnosti zamezeno.
Vliv sankcí EU vůči Ruské federaci na konkrétní firmu
Školová, Karolína ; Jedlinský, Jakub (vedoucí práce) ; Hasík, Gabriel (oponent)
Cílem práce je zhodnotit hospodářský dopad, který na firmu Crystalex CZ, s.r.o., měly sankce EU uvalené vůči Ruské federaci. Na základě toho jsou zjišťovány vztahy mezi uloženými sankcemi a ostatními doprovodnými situacemi, které byly jimi vyvolány a které ovlivňují řadu dalších činností firmy. Dále je provedena analýza dosavadních výkazu prodejů v porovnání s prodeji před uvalením sankcí. Práce je rozdělená do tří kapitol. První kapitola se zabývá samotným pojmem sankce a sankční politikou EU. Druhá kapitola je zaměřená na obecnou charakteristiku firmy Crystalex. Třetí kapitola pojednává o aktuálních obchodních problémech firmy, které uložené sankce způsobily. Závěrem práce je shrnutí všech doprovodných procesů, do kterých sankce vyústily a které měly vliv na hospodářskou činnosti firmy.
Řízení kurzového rizika v mezinárodním obchodě
Řeháčková, Michaela ; Jedlinský, Jakub (vedoucí práce) ; Žamberský, Pavel (oponent)
Předmětem této práce je objasnit fungování finančních derivátů v rámci řízení kurzového rizika na příkladu konkrétní české společnosti. V teoretické části se práce zabývá definicí a vznikem kurzového rizika a jednotlivými finančními deriváty. V praktické části jsou pak tyto teoretické znalosti aplikovány na konkrétní českou společnost. Jsou identifikovány klíčové aspekty mající vliv na kurzové riziko a zároveň jsou na základě analýzy podána doporučení ke zlepšení strategie společnosti v oblasti řízení kurzového rizika.
Mezikorejská ekonomická spolupráce a role obchodu v ní.
Sapelnikova, Anna ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na ekonomickou spolupráci mezi Severní Koreou a Jižní Koreou. Toto téma je nezbytné pro studium, protože ilustruje nejen významné historické záležitosti, jako je rozdělení jednoho národa a boj za nezávislost, ale má také vážný dopad na globální ekonomiku. Téma je vybráno z několika složitých důvodů. Především je otázka vztahu Jih-Sever velmi zajímavá sama o sobě. Za druhé, ekonomický potenciál regionu východní Asie je exponenciální. Rostoucí význam východní Asie v globální ekonomice se stal samozřejmým. Cílem diplomové práce je prozkoumat mezikorejskou ekonomickou spolupráci, určit roli obchodu v ní a najít odpovědí na výzkumné otázky s využitím kvantitativní analýzy v metodice.
Rusko-čínské ekonomické vztahy a jejich vliv na Rusko
Lapenko, Aleksei ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Diplomatické a ekonomické vztahy mezi Ruskem a Čínou mají navzdory geografické blízkosti těchto zemí relativně krátkou historii. Avšak v moderních dobách, především po pádu Sovětské unie se těší vzájemný obchod a investice značnému růstu. Vyšší produkce ropy a plynu spolu s růstem jejich cen a rapidním rozvojem čínské ekonomiky usnadnili vzájemnou ekonomickou interakci během posledního desetiletí. Rusko čelilo v posledních letech vnějším výzvám způsobeným prudkým propadem cen ropy a geopolitickou a ekonomickou izolací od západních zemí po zabrání Krymského poloostrova. Tudíž se ruská vláda rozhodla obrátit směrem k Asii, konkrétně k největší ekonomice světa Číně a nadále prohloubit již započaté ekonomické vazby. Další vývoj rusko-čínského partnerství bude záležet na implementaci plánových strategických kroků a různých vnějších politických a ekonomických faktorech.
Světový trh se zlatem a investování do zlata
Spirov, Nasko ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat současnou situaci na světovém trhu se zlatem a popsat, které faktory tento trh ovlivňují. Dále se zaměřuje na výklad možností investora, který se rozhodne vstoupit na trh se zlatem. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje vlastnosti zlata, výskyt, jeho využití a historický význam. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj světového trhu se zlatem, a to přesněji na nabídku a poptávku po zlatě. V závěru kapitoly je popsán vývoj světové ceny zlata za posledních 20 let, a faktory, které cenu ovlivňují. V poslední kapitole jsou rozebrány možnosti, jak do zlata investovat, a jaké výhody a nevýhody může investování přinášet.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.