Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rodinný dům
Ježek, Martin ; Osička, Jan (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh dvougeneračního rodinného domu na bázi dřeva ve městě Strážnice. Práce obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska akustiky, osvětlení a požární bezpečnosti staveb. Rodinný dům je rozdělen na dvě bytové jednotky určené k bydlení. První jednopodlažní bytová jednotka je navržena pro dvoučlennou rodinu s dispozičním řešením 3+KK. Druhá dvoupodlažní bytová jednotka je určena pro čtyřčlennou rodinu s dispozičním řešením 5+KK. Bytové jednotky jsou nezávislé, každá s vlastním hlavním vchodem a dvěma parkovacími místy. Dům je řešen jako dřevostavba, kde svislé konstrukce tvoří nosné panely, které spolu s vodorovnými stopními dílci tvoří jeden celek. Základy jsou řešeny formou základových pasů založených do nezámrzné hloubky. Střechy nad oběma celky jsou jednoplášťové, pultové.
Malé náměstí v Hradci Králové. Ke vzniku a vývoji veřejných prostranství ve středověkém městě.
Záveská, Daniela ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Ježek, Martin (oponent)
Rekonstrukce inženýrských sítí a dlažby na Malém náměstí v Hradci Králové vyvolala v roce 2006 záchranný výzkum o rozsahu, který v tomto prostoru dosud nebyl překonán. Sondy hloubené v předpokládané trase inženýrských sítí odkryly situace dokládající vývoj a změnu funkce zkoumaného prostoru v období vrcholného středověku. Výzkum zachytil několik fází zpevnění hlavní komunikace spojující město se Slezským předměstím. Nejstarší úpravu povrchu komunikace můžeme klást již do průběhu 13. století. Podél komunikace byla zbudována zástavba datovaná do druhé poloviny 13. století, která nejpozději v první polovině následujícího století zaniká. Uvolněný prostor posléze posloužil pro vytyčení veřejného prostranství, jehož historický vývoj odráží série vrstev zpevněného povrchu. Výsledky výzkumu potvrzují a zpřesňují dříve stanovenou hypotézu o vývoji východní části města.
Internetový prostor: přirozené prostředí
Ježek, Martin ; Brejcha, Jan (vedoucí práce) ; Poštulka, Filip (oponent)
Práce tematizuje internet jako přirozený prostor naší existence. Výběrem širokého spektra literatury se snaží o neortodoxní pohled na tematiku digitálního prostoru a společenského vývoje posledních let, který je s internetem úzce provázaný. Práce ukazuje příklady z praxe, které ilustrují proměnu vnímání internetu a jeho role ve společnosti, zabývá se polaritou virtuálního a reálného a důležitou proměnou pasivního diváka na aktivního uživatele. V souvislosti chápání internetu jako přirozeného prostoru člověka - uživatele, se práce obrací jak na lingvistické struktury metaforického systému, tak na závěry fenomenologických zkoumání.
Ke středověkému osídlení východních Čech
Ježek, Martin ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Sommer, Petr (oponent) ; Sláma, Jiří (oponent)
Předkládaná práce se snaží zhodnotit dosavadní prameny k vybraným otázkám středověkého osídlení východních Čech. Převážnou část pramenné základny k tomu tématu tvoří archeologický materiál, získaný v posledních desetiletích jednak terénním výzkumem městských jader, jednak povrchovými sběry v několika regionech. V této práci byl zpracován jeden z nich, a to bohatý fond z okrajové oblasti raně středověké sídelní oikumeny, Jaroměřska. Kapitola zaměřená na jeho poznání sleduje svědectví proměny sídlištní struktury raně středověkého venkova. Naproti tomu kapitola věnovaná nejstarším východočeským městům, až na výjimku královským, se zabývá především vývojem prostorové struktury v rámci městských hradeb. Různoběžnost chronologických rovin vyplývá z rozdílné dostupnosti poznání dějinných tendencí v rámci možností archeologie, resp. celého spektra metod historiografie. V úvodní části je zdůvodňován přístup k pojmu město, vázaný k sociálnímu postavení obyvatel nových sídel vznikajících ve 13. století v českých zemích. Na jeho základě je vedena dělící čára mezi často směšovanými urbánními formami mladšího pravěku a raného středověku a městy středověku vrcholného. Jako příklad je prezentováno Staré Město pražské 12. a staršího 13. století sjeho vyhlášenými románskými domy, pokládanými v literatuře za doklad raně...
Palivový cyklus jaderné elektrárny Temelín
Ježek, Martin ; Zlámal, Ondřej (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá střední částí palivového cyklu jaderné elektrárny Temelín. Popisuje obecně celý palivový cyklus, od těžby uranu až po trvalé uložení vyhořelého paliva a stručně se zmiňuje o možnostech jeho přepracování. Největší pozornost je ovšem věnována střední části palivového cyklu. Práce se dále orientuje na jadernou elektrárnu Temelín. Stručně popisuje používaný reaktor VVER-1000 i jeho aktivní zónu a jsou zde blíže popsána obě dvě používaná paliva, v současnosti používané palivo od ruské společnosti TVEL i v minulosti používané palivo od americké společnosti Westinghouse. Je zde popsán vývoj palivového cyklu od uvedení elektrárny do provozu až po současnost a jsou zmíněny provozní problémy s palivem americké společnosti. Práce se také zabývá delšími než ročními cykly a snaží se kvantifikovat jejich základní přínosy oproti ročním cyklům. V práci je velmi jednoduchým způsobem proveden návrh prodlouženého palivového cyklu a jeho zhodnocení z hlediska ekonomie provozu a organizace odstávek.
Analýza nejčastějších příčin poškozování jaderného paliva za provozu reaktoru
Ježek, Martin ; ČEZ,, Ondřej Zlámal, (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Poškozování paliva během provozu reaktoru je ve světě celkem běžným jevem. Teoretická část této práce se věnuje příčinám tohoto poškozování a jsou zde uvedeny mechanismy vzniku poškození a případná opatření proti jejich dalšímu výskytu. Vhodnou metodou sledování paliva během provozu je možné včas podchytit nepříznivé trendy v chování paliva, které by mohly mít vliv na bezpečnost provozu elektrárny. Tím může být například nadměrný průhyb palivového souboru, případně palivového kanálu, který ovlivní funkci kontrolních a regulačních orgánů. Inspekcím a opravám paliva se věnuje další část práce, kde jsou popsány běžně používané inspekční metody. Práce se blíže orientuje na jadernou elektrárnu Temelín, kde byl zaveden poradiační inspekční program z důvodu ověření kompatibility paliva společnosti Westinghouse s chemickým režimem reaktoru typu VVER. Program zůstal zachován i po změně dodavatele paliva. V praktické části práce je pak proveden předběžný návrh nové ultrazvukové metody měření deformace palivového souboru pro jadernou elektrárnu Temelín. Tento návrh je podpořen měřením na experimentálním zařízení pro detekci polohy distanční mřížky vyvinutém v Centru výzkumu Řež.
Analysis of sleep EEG signal
Ježek, Martin ; Kozumplík, Jiří (oponent) ; Rozman, Jiří (vedoucí práce)
The aim of this study was to develop an automatic detection program for scoring the sleep EEG arousals, based on one of time-frequency analysis methods. The subject of the study was 13 overnight polysomnographic recordings (four leads of EEG, EMG, ECG and EOG), i.e over 100 hours in total. It was a subset of data used in former studies by sleep expert Dr. Emilia Sforza, Geneva, Switzerland, who also provided baseline arousal scoring. Total number of 1551 arousal events were marked in the recordings. Next, several tools for recordings' visualization were developed to facilitate the decision on methods of analysis. Following the conclusions made after extensive visualization of input recordings in different time-frequency representations and regarding the character of EEG as neuroelectric waveforms and computing efficiency, discrete wavelet decomposition with Daubechies order 6 mother wavelet was chosen. The EEG signals were decomposed into six frequency bands. The results together with EMG recordings were used to evaluate a set of indices describing EEG and EMG changes accompanying arousals. These indices were weighted to form linear classifier of microarousal suspicion in each EEG lead – a microarousal was marked as present when it remained suspect in period of 3 to 30 seconds. Outputs of four EEG channels were then integrated to report final outcome. Based on sensitivity and selectivity measures the algorithm was optimized by genetic algorithm. The subject of tuning were the linear classifier parameters and first four of 13 recordings were selected as training data. A microarousal detection program emerged on basis of the tuned algorithm and resulted in average sensitivity of 76,09 %, selectivity of 53,26 % and 97,66 % specificity over all 13 recordings compared to expert visual scorings.
Rozbor leteckých nehod způsobených chybnou údržbou
Ježek, Martin ; Weis, Martin (oponent) ; Koštial, Rostislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem leteckých nehod, způsobených selháním lidského faktoru při údržbě. Především se věnuje nejčastějším lidským chybám a okolnostem, které mohou vést k nehodě či neštěstí. Obsah bakalářské práce se skládá ze tří částí. V první jsou shrnuté základní statistiky leteckých nehod. V další části jsou analyzovány nejčastější příčiny leteckých nehod způsobené chybou v údržbě letadel a způsoby, jakými se je snažíme eliminovat. V poslední části jsou vybrány letecké nehody, u kterých byla jako jedna z hlavních příčin prokázána chyba člověka při údržbě, se zaměřením na vznik pochybení a následná opatření, která byla provedena ke zlepšení bezpečnosti v letovém provozu.
The medieval peasant house in Bohemia - continuity and change
Klápště, Jan ; Ježek, Martin ; Tomášek, Martin
The peasant house in Bohemia from 6th to 16th century, the relationship of continuity and discontinuity in historical development.

Viz též: podobná jména autorů
1 Ježek, Marek
1 Ježek, Matyáš
8 Ježek, Michal
1 Ježek, Milan
1 Ježek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.