Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prostorová interpolace a modelování eroze půd
Bek, Stanislav ; Ježek, Josef (vedoucí práce) ; Segeth, Karel (oponent) ; Dostál, Tomáš (oponent)
Disertační práce se zabývá vybranými metodami prostorové interpolace a jejich využitím při numerickém modelování tvaru povrchu Země, zejména eroze půd. První část práce obsahuje popis studovaných metod. Nejprve je uveden výklad metody regularizovaný spline s tenzí (RST), která je osvědčeným nástrojem interpolace prostorových dat. Výklad obsahuje odvození v literatuře chybějících či nejasných pasáží a vysvětlení vztahu metody ke krigingu. Dále je popsán matematický aparát pro digitální popis terénu a pro analýzu jeho geometrických vlastností. Další kapitola se zabývá popisem erozního procesu a vybraných erozních modelů. Druhá část práce uvádí souhrn 5 odborných článků s aplikacemi popsaných metod. Články 1 a 2 jsou zaměřeny na problémy interpolace výškopisných dat a tvorby digitálního modelu terénu. Zabývají se optimalizací metody RST pro konkrétní typy vstupních dat pro modelování půdní eroze. Článek 3 analyzuje prostorovou strukturu půdních dat a pedogenezi Žofínského pralesa. Články 4 a 5 se zabývají prostorovými vlastnostmi výskytu silných dešťů a mapováním erozního faktoru deště. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Determination of geological provenance by cathodoluminescence spectroscopy of apatites and carbonates
Pánik, Róbert ; Matějka, Dobroslav (vedoucí práce) ; Ježek, Josef (oponent) ; Skála, Roman (oponent)
Tato práce představuje novou metodu pro určování geologické provenience pomocí statistické analýzy katodoluminiscenčních spekter mramorů a karbonátových hornin z různých lokalit Českého masivu. Analýza je založena na kombinaci dat ze sedmi různých způsobů určování podobnosti spekter a poskytuje robustnější výsledky než přístup založený pouze na jedné metodě. Tyto výsledky je možné dále vylepšit pomocí metaanalýzy, která vyhodnocuje chování spekter v průběhu jednotlivých kroků analýzy. Analýza byla provedena jak na původních katodoluminiscenčních spektrech, tak na reziduálních spektrech u kterých byla zvýšena relativní variabilita odstraněním Gaussovského trendu přítomného ve všech spektrech karbonátů. Kombinací výsledků analýz a metaanalýz originálních i reziduálních spekter bylo možné téměř jednoznačně určit provenienci vzorků ze všech studovaných lokalit. Jako doplňková metoda pro klasifikaci spekter bylo použito aglomerativní hierarchické shlukování. Ze 72 různých způsobů výpočtu shlukování byl na základě počtu správně klasifikovaných spekter vybrán nejvhodnější způsob pro originální i reziduální data. Druhá část této práce představuje analýzu katodoluminiscenčních spekter apatitů z různých hornin zahrnujících granit, gabro, durbachit, ryolit, pararulu, kvarcit a granulit. Další analyzované...
Aplikace multivariatní statisitky pro analýzu 2D termo-mechanických numerických modelů diapirizmu
Krýza, Ondřej ; Lexa, Ondrej (vedoucí práce) ; Ježek, Josef (oponent)
Aplikace multivariantní statistiky pro analýzu 2D termo-mechanických numerických modelů diapirizmu Většinu termo-mechanických procesů, které jsou spjaty s geodynamickým vývojem litosféry, lze odvodit ze zákonů zachování hmotnosti, hybnosti a energie při kontinuálním pojetí prostoru. Studium takových dynamických systémů odhaluje jejich silnou citlivost na variaci počátečních podmínek. Pro testování aplikovatelnosti multivariantní statistiky při analýze vlivu počátečních podmínek byly vytvořeny dva nezávislé 2D termo-mechanické multivrstevné numerické modely korového diapirizmu moldanubika. Proces diapirismu v centrální části moldanubika je charakteristický exhumací HP-HT granulitů během variské orogeneze (Lexa et al., 2011), která je ovlivněna zejména hustotním kontrastem střední mafické a spodní felzické kůry, poměrem množství mafického a felzického materiálu, radiogenní tepelnou produktivitou felzické spodní kůry a tvarem rozhraní obou vrstev. Iniciální nastavení modelů reflektuje situaci v budoucí střední části Českého masivu po subdukci kontinentální kůry saxothuringika a redistribuci felzického materiálu na bázi spodně-korové oblasti moldanubika (dle modelu Schulmanna et al., 2009). Obě modelové domény mají stejnou litologickou strukturu, reprezentující unifikovanou svrchní a střední felzickou...
Numerické simulace geodynamických procesů
Krýza, Ondřej ; Lexa, Ondrej (vedoucí práce) ; Ježek, Josef (oponent)
Cílem této práce je poskytnout základní přehled v problematice numerického modelování geodynamických procesů. Proto je práce rozdělena do dvou hlavních částí, které téměř nezávisle popisují jeho stěžejní oblasti a je koncipována tak, aby bylo možné každou její část použít pro vyhledání podrobnějšího a hlubšího popisu dané problematiky. První část práce pojednává o matematicko-fyzikálním aparátu, který je využíván při popisu geodynamických procesů a jejich formalizaci vzhledem k aplikaci na stavbu matematických modelů. Tato sekce vychází především z popisu zákonů zachování a s nimi spojených rovnic (rovnice kontinuity, Navier-Stokesovy rovnice, rovnice vedení tepla) a zároveň poskytuje základní přehled vztahů popisujících silové interakce v tělesech a jejich reologii. Druhým aspektem této práce je vysvětlení principu nejběžnějších numerických metod (metody konečných diferencí, konečných objemů, konečných prvků a spektrálních metod) a jejich stručný přehled. Zde je práce zaměřena především na metodu konečných diferencí, jejíž popis je dominantním prvkem celé její druhé části. V závěru této práce je uveden vzorový příklad užití metody konečných diferencí při modelování termálního vývoje vrásových struktur. Jedná se o velmi jednoduchý termálně kinematický model, jehož výstupem je sledování časové a...
Numerical model for the origin of magmatic textures and its application to the Fichtelgebirge/Smrčiny granite batholith
Špillar, Václav ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Ježek, Josef (oponent) ; Žák, Jiří (oponent)
Shrnutí Magmatické procesy představují hlavní činitele podílející se na diferenciaci zemské kůry. Navzdory velkému množství geochemických dat a vysokému stupni porozumění geochemii magmatických hornin, zůstává fyzikální podstata vzniku, diferenciace a krystalizace magmatu do značné míry neobjasněna. Široká variabilita textur magmatických hornin nicméně poskytuje citlivý záznam fyzikálně chemických procesů a vývoje intenzivních proměnných během krystalizace. V této práci se zabývám vývojem kvantitativních metod pro přímé modelování magmatických textur a jejich interpretaci na základě hlavních činitelů - rychlosti růstu a nukleace. Současně jsou výsledky využity pro interpretaci krystalizační historie smrčinského granitového batolitu. Je vyvinut a implementován nový třírozměrný numerický model pro simulaci krystalizace pevné fáze z jednosložkové taveniny, která probíhá mechanizmy homogenní a heterogenní nukleace a růstu zrn. Simulované textury jsou následně charakterizovány pomocí distribuce velikostí zrn, prostorových distribučních funkcí a kontaktních vztahů. Nový model umožňuje provádět simulace velké oblasti taveniny ve vysokém rozlišení, což poskytuje vysokou míru statistické reprodukovatelnosti vypočtených dat. Naše simulace prováděné pro různé funkční závislosti rychlosti nukleace a růstu na čase...
Geophysical and remote sensing methodologies applied to the analysis of regolith and geology in Burkina Faso, West Africa
Metelka, Václav ; Ježek, Josef (vedoucí práce) ; Miller, John (oponent) ; Martelet, Guillaume (oponent) ; de Kemp, Eric (oponent)
Nejstarší části kontinentů, takzvané kratony, jsou v současnosti centrem zájmu celosvětového výzkumu nejen proto, že jejich znalost je nezbytná pro porozumění raného vývoje Země, ale také vzhledem k jejich značnému významu v oblasti těžby nerostných surovin. Výsledky této práce přispívají k pochopení geologického a geomorfologického vývoje Západoafrického kratonu. K jejich získání bylo použito integrované analýzy leteckých geofyzikálních dat, satelitních dat dálkového průzkumu Země a dat získaných během terénních měření v západní části Burkiny Faso, v oblastech zelenokamenových pásů Houndé, Boromo, Banfora a přidružených granitoidních domén. Výsledky tohoto komplexního přístupu ukazují, že granitoidní území západní Burkiny Faso tvoří větší množství malých až středně velkých plutonů. Pomocí magnetometrických dat byly zpřesněny zejména tvary těchto intruzivních těles. V oblasti západní Burkiny Faso můžeme definovat tři deformační fáze (D1-D3). Stratigrafická korelace provedená mezi zmíněnými zelenokamenovými pásy na základě výskytu jednotky megakrystických bazaltů nasvědčuje dřívějšímu propojení obou pásů. Penetrativní struktury D1 vzniklé v režimu vz. až zsz. orientované komprese jsou obvykle přetištěny transkurentními střižnými zónami D2, což je dobře viditelné i v magnetických datech. Nově...
Současné trendy v kvantitativní analýze geografických dat: možnosti a omezení prostorové analýzy dat
Netrdová, Pavlína ; Čermák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Ježek, Josef (oponent) ; Horák, Jiří (oponent)
dizertační práce Netrdová, P.: Současné trendy v kvantitativní analýze geografických dat: možnosti a problémy prostorové analýzy Dizertační práce je příspěvkem do diskuze o možnostech kvantitativního přístupu v geografii. Věnuje se současným trendům v kvantitativní analýze geografických dat, specificky prostorové analýze, zejména z pohledu změn v pojetí a charakteru využívaných metod a jejich možnému přínosu v geografickém výzkumu. Z důvodu výzkumného zaměření autorky je celá práce věnována především problematice využití kvantitativních metod v rámci sociální geografie. Pozornost je zaměřena zejména na statistické prostorové analýzy, které jsou v sociální geografii nejpoužívanějšími technikami s širokými možnostmi využití. Jedním z cílů práce je přiblížit současný vývoj v rámci kvantitativní geografie české odborné veřejnosti, a přispět tak ke zvýšenému povědomí o možnostech aplikace kvantitativních metod a prostorových analýz v geografickém výzkumu. Metodologickým problémům při analýze prostorových dat, teoretickým změnám v pojetí kvantitativních analýz a také nově vznikajícím kvantitativním metodám není doposud v české geografické literatuře věnována taková pozornost, kterou by si jistě zasloužily. Předložená práce se na význam této problematiky snaží upozornit jak v obecné rovině, tak na...
Pěstování odrůdy Vital
Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Vostřel, Josef
Předložená metodika shrnuje zásady pěstování odrůdy Vital ve dvou progresivních pěstitelských systémech, v systému integrované produkce a v ekologickém zemědělství. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny pomo-cí výsevu vhodných plodin v okolí či na okraji chmelnic. Navrhovaná opatření směřují ke zvýšení půdní úrodnosti,schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Při vyhnojování chmelnic se preferují organická hnojiva, jako jsou komposty, statková hnojiva aj. Velká pozornost je věnována možnostem uplatnění zeleného hnojení a trvalého zatravnění, které je aktuální zejména na svažitých pozemcích. Ochrana chmele vychází z monitorování výskytu škodlivých organismů, prognóz signalizace vybraných chorob a škůdců a systémů varování. Ošetření pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Doporučované přípravky jsou selektivní s co nejmenším vedlejším účinkem na necílové organismy a životní prostředí. Zásady integrované produkce a ekologického pěstování chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstování chmele v nízkých konstrukcích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří ; Ježek, Josef ; Klíma, Bohumil ; Slavík, Ladislav
Metodika pro praxi, která řeší hlavní zásady pro využití progresivních systémů závlah chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
23 JEŽEK, Jan
1 Ježek, J.
2 Ježek, Jakub
23 Ježek, Jan
1 Ježek, Jaromír
5 Ježek, Jaroslav
3 Ježek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.