Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza spokojenosti zákazníka ve volnočasovém centru
Jeřábek, Jiří ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Analýza spokojenosti zákazníka ve volnočasovém centru. Cíl práce: Tato diplomová práce je zaměřená na volnočasové centrum Offpark. Cílem této práce je zjistit spokojenost či nespokojenost zákazníků se službou ve volnočasovém centru. Offpark nabízí pro své návštěvníky volnočasové aktivity - služby, které si práce klade za cíl zanalyzovat a zlepšit jejich jednotlivé aspekty. Diplomová práce porovná očekávanou a reálnou hodnotu jednotlivých aspektů. Tato komparace pomůže vyvodit možné změny ke zlepšení kvality služeb dle největších nedostatků. Jako podpůrný cíl je zanalyzování myšlenek a názorů zaměstnanců a porovnání s myšlenkami a názory reálných návštěvníků. Cílem této komparace bylo objevit rozdíly v názorech návštěvníků a názorech zaměstnanců. Vzniklé rozdíly těchto dvou skupin ukážou rozdílnost v chápání situace ze strany návštěvníka a instruktora, což je v některých případech zásadní rozdíl. Metoda: Průzkum kvality služeb byl zkoumán pomocí Servqual dotazníku, který byl distribuován skrze emailovou databázi návštěvníků volnočasového centra Offpark. Výzkum byl proveden na konci sezony 2012, kdy byl výzkum prezentován jako pomůcka ke zlepšení kvality služeb do období dalšího. Základní myšlenka tohoto dotazníku spočívá v ohodnocení očekávané (ideální) a reálné kvalitě služby. Druhou...
DOSTUPNOST BANKOMATŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HODNOCENÁ POMOCÍ NÁSTROJŮ GIS
JEŘÁBEK, Jiří
Vypracovaná diplomová práce se zabývá tématikou dostupnosti bankomatů v rámci Českých Budějovic vytvářená pomocí nástrojů GIS. Dostupnost se zde vyjadřuje pomocí několika metod a je také zachycena koncentrace bankomatů v jednotlivých urbanistických obvodech města. Práce se dělí do třech větších kapitol, kde v úvodních kapitolách se zabývá s úvodem práce, přehledem literatury a teoretickou částí práce, o kterou jsou konečné získané výsledky opřeny. V metodické části práce je zdůrazněn sběr dat, práce s GPS a hlavně vytváření prostorové dostupnosti pomocí nástrojů GIS. Popisují se zde také použité metody, pomocí kterých jsou v závěrečné části práce vypracovány výsledné mapy. Poslední a nejdůležitější kapitolou je závěrečný popis výsledků získaných dat, vytvoření map a zhodnocení prostorové dostupnosti pomocí několika metod. Dále je v této části práce vytvořen přehled koncentrace, popis a následné zhodnocení rozmístění bankomatů dle urbanistických obvodů Českých Budějovic.
Finanční analýza Telefonica O2
Jeřábek, Jiří ; Staňková, Anna (vedoucí práce) ; Slabý, Jindřich (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Cílem diplomové práce je vyhodnocení finančního zdraví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., tedy říci, zda je zkoumaná společnost finančně zdravá a zda společnosti v budoucnosti nehrozí problémy. Tohoto cíle je dosaženo pomocí analýzy účetních výkazů, výpočtu poměrových ukazatelů, bankrotních modelů a analýzy ukazatelů kapitálového trhu.
Místní poplatky ve vybraných obcích ČR
Jeřábek, Jiří ; Sedmihradská, Lucie (vedoucí práce) ; Sedmihradská, Lucie (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o místních poplatcích jako celku ve vybraných třiceti obcích České republiky v roce 2007 a Poplatku ze psů v pěti obcích v letech 2003-2007. V první části jsou stručně popsány příjmy obcí, v druhé části je vysvětlena legislativní úprava místních poplatků a v třetí je provedena analýza místních poplatků a Poplatku ze psů. Účelem této práce je analyzovat místní poplatky a určit jejich význam, dále analyzovat vztah mezi místními poplatky a počtem obyvatel korelační a regresní analýzou a popsat vývoj Poplatku ze psů v letech 2003-2007. Výsledky jsou následující: příjmy z místních poplatků tvoří relativně malý podíl na celkových příjmech obce; s růstem počtu obyvatel rostou také příjmy z místních poplatků; výkyvy ve vývoji Poplatku ze psů jsou hlavně dány legislativními změnami.

Viz též: podobná jména autorů
7 JEŘÁBEK, Jakub
10 JEŘÁBEK, Jan
7 JEŘÁBEK, Jiří
7 Jeřábek, Jakub
2 Jeřábek, Jakub,
10 Jeřábek, Jan
3 Jeřábek, Jaroslav
1 Jeřábek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.