Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2
Zubáč, Jan ; Javorský, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučeniny NdPd5Al2 stu- dovanými pomocí magnetizačních měření, měření měrných tepel a rozptylu neutronů. Sloučenina krystalizuje v tetragonální grupě I4/mmm s mřížovými parametry a =4.147 ˚A a c =14.865 ˚A, magneticky se uspořádává pod TN =1.3 K a vykazuje magnetokrystalovou anizotropii kvůli působení krystalového pole. Magnetický fázový diagram se podobně jako u strukturně příbuzných sloučenin RTX5 a R2TX8 vyznačuje přítomností dvou různých magnetických fází . An- tiferomagnetická fáze v nulovém poli se propaguje s vektorem k = (1 2 00) a vyznačuje se uspořádáním neodymových momentů o velikosti 2.22 µB/Nd podél tetragonální osy c, jak bylo zjištěno pomocí neutronové difrakce. Fázový přechod z paramagnetického do magneticky uspořádaného stavu v nulovém poli je fázovým přechodem prvního druhu. Pomocí nepružného rozptylu neutronů jsme deteko- vali krystalovopolní hladiny o energiích 3.0 meV, 7.4 meV, 8.6 meV a 17.1 meV. Naše poznatky o krystalovém poli ve sloučenině NdPd5Al2 získané po- mocí nepružného rozptylu neutronů dále porovnáváme s výsledky analýzy krys- talového pole pomocí susceptibilit a výpočtů z prvních principů a konfrontu- jeme s...
Rozšíření instrumentálního vybavení v kryomagnetické laboratoři
Proschek, Petr ; Prokleška, Jan (vedoucí práce) ; Javorský, Pavel (oponent)
Měření elastických vlastností (teplotní roztažnosti a magnetostrikce) za multiextrémních podmínek je složitý úkol. V oblasti pokojové teploty nebo vyšší je dostupných několik metod, ale s klesající teplotou, aplikováním magnetického pole a aplikování hydrostatických tlaků je jejich počet omezen. Dilatometrické cely poskytují výbornou citlivost v nízkých teplotách a aplikovaných magnetických polích, nicméně nemohou být použity v tlakových celách. Nejčastější volba pro měření teplotní roztažnosti při aplikovaných hydrostatických tlacích jsou tenzometry. Ty mají průměrnou citlivost a zároveň je velice obtížné či nemožné je použít při nejnižších teplotách (T ≲ 3 K). Měření magnetických vlastností (zejména magnetizace) za multiextrémních podmínek je také složitý úkol. V oblasti teplot vyšších jak 2 K je dostupných několik metod, ale se snižující teplotou a aplikováním hydrostatických tlaků je jejich počet omezen. VSM poskytuje dobrou citlivost, ale nedá se použít v teplotách pod 2 K i při aplikovaných hydrostatických tlacích. MPMS aparatura je schopná měřit magnetizaci v tlaku až do 9 GPa (diamantová tlaková cela), ale nemůžeme aplikovat teploty nižší než 2 K. Naším záměrem je vyvinout citlivé měřící metody, které mohou být použity pro měření magnetizace a teplotní roztažnosti (magnetostrikce) při velice nízkých...
Magnetické vlastnosti Nd2RhIn8 a příbuzných tetragonálních sloučenin na bázi Nd
Pajskr, Karel ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Tématem předkládané práce je studium fyzikálních vlastností vzácno\-zeminných intermetalik Nd2RhIn8 a Nd2IrIn8 z rodiny sloučenin RmTnX{2n+3m}. Studované sloučeniny krystalizují ve struktuře P4/mmm. Obě látky jsou antiferomagnetiky s Néelovými teplotami TN 10.8 K, resp. 12.5 K a jejich magnetizační křivky za nízkých teplot vykazují charakteristické, dobře ohraničené přechody. Změřené magnetizační křivky M(H) a M(T) byly použity pro odvození magnetických fázových diagramů těchto sloučenin pro magnetické pole podél osy c. Dále bylo analyzováno měrné teplo sloučeniny Nd2IrIn8, a to v oblasti T<TN s ohledem na dimenzionalitu magnonové excitace. Pro teploty T>TN bylo Schottkyho měrné teplo a křivky susceptibilit srovnány s výpočty z krystalovopolních parametrů, které byly získány pomocí ab-initio metod. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Magnetic excitations in cerium compounds
Vlášková, Kristina ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Prchal, Jiří (oponent)
Název: Magnetické excitace v cérových sloučeninách Autor: Kristina Vlášková Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr Pavel Javorský, Dr., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Díky přítomnosti jediného elektronu ve valenční 4f slupce cérových iontů, cérové sloučeniny vykazují širokou škálu výjimečných vlastností jako valenční fluktuace, magnetické uspořádání nebo tzv. spin glass chování. V předkládané práci se zabýváme především tetragonálním systémem CeCuxAl4-x a jeho magnetickým chováním. Nedávné neutronové experimenty vyvolaly otázky o energetické struktuře CeCuAl3. Vedle dvou očekávaných krystalopolních excitací byla pozorována i další energetická hladina. Vibronová teorie byla navržena k tomu, aby v této sloučenině vysvětlila pozorovanou energetickou strukturu cérového iontu. Měření měrného tepla a neelastického neutronového rozptylu na sloučeninách s různým podílem mědi by mohlo osvětlit magnetické chování a případný efekt vibronového stavu a také jeho změnu s proměnou koncentrací Cu/Al. Byly zkoumány také další dva typy cérových sloučenin, polykrystalický vzorek CePt4Al a krystal Ce3Ru4Al12. Vzorky byly připraveny, charakterizovány a jejich nízkoteplotní vlastnosti byly zkoumány pomocí měření tepelné kapacity a také odporu. Klíčová slova: Cérové...
Electron properties of the substituted cerium compounds
Klicpera, Milan ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Hiess, Arno (oponent) ; Michor, Herwig (oponent)
Název práce: Elektronové vlastnosti substituovaných cérových sloučenin Autor: Milan Klicpera Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Pavel Javorský Dr. Abstrakt: Předmětem této práce je studium vibronových stavů v tetragonálních sloučeninách CeCuAl3 a CePd2Al2 a jejich vývoj se substitucí jednotlivých prvků. Příprava monokrystalických a polykrystalických vzorků byla následována jejich chemickou a strukturní charakterizací. Na vzorcích byly pozorovány strukturní, magnetické a supravodivé fázové přechody; a následně důkladně studovány. Zásadní experimenty byly provedeny s využitím pružného a nepružného neutronového rozptylu. Získaná data umožnila určit magnetické struktury sloučenin CeCuAl3, CePd2Al2 a CePd2Ga2. Energetická spektra substituovaných sloučenin ze sérií Ce(Cu,Al)4 a CePd2(Al,Ga)2 umožnila přímo pozorovat vývoj krystalového pole a jeho interakce s fonony ve studovaných sloučeninách. Klíčová slova: intermetalické sloučeniny ceru, vibronové stavy, elektronové vlastnosti, neutronový rozptyl
Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2
Zubáč, Jan ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučeniny NdPd5Al2 stu- dovanými pomocí magnetizačních měření, měření měrných tepel a rozptylu neutronů. Sloučenina krystalizuje v tetragonální grupě I4/mmm s mřížovými parametry a =4.147 ˚A a c =14.865 ˚A, magneticky se uspořádávý pod TN =1.3 K a vykazuje magnetokrystalovou anizotropii kvůli působení krystalového pole. Magnetický fázový diagram se podobně jako u strukturně příbuzných sloučenin RTX5 a R2TX8 vyznačuje přítomností dvou různých magnetických fází . An- tiferomagnetická fáze v nulovém poli se propaguje s vektorem k = (1 2 00) a vyznačuje se uspořádáním neodymových momentů o velikosti 2.22 µB/Nd podél tetragonální osy c, jak bylo zjištěno pomocí neutronové difrakce. Fázový přechod z paramagnetického do magneticky uspořádaného stavu v nulovém poli je fázovým přechodem prvního druhu. Pomocí nepružného rozptylu neutronů jsme deteko- vali krystalovopolní hladiny o energiích 3.0 meV, 7.4 meV, 8.6 meV a 17.1 meV. Naše poznatky o krystalovém poli ve sloučenině NdPd5Al2 získané po- mocí nepružného rozptylu neutronů dále porovnáváme s výsledky analýzi krys- talového pole pomocí susceptibilit a výpočtů z prvních principů a konfrontu- jeme s...
Magnetic properties of R2TIn8 and related tetragonal compounds
Čermák, Petr ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Isnard, Olivier (oponent) ; Honda, Fuminori (oponent)
Název práce: Magnetické vlastnosti R2TIn8 a příbuzných tetragonálních sloučenin Autor: Petr Čermák Katedra / Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí doktorské práce: doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Intermetalické sloučeniny R2TIn8 (R = vzácná zemina, T = přechodný kov), obecně nazývané "218" díky jejich stechiometrii jsou strukturně příbuzné se skupinou známých cerových těžkofermionových supravodičů CeCoIn5 a CeRhIn5. Vy smyslu dimenzionality se nachází na pomezí plně trojrozměrných intermetalik se strukturou CeIn3 a kvazi-dvourozměrných "115" supravodičů. To z nich činí ideální kandidáty pro studium vlivu dimenze na jejich vlastnosti. Nedávný výzkum v oblasti "218" sloučenin přinesl nové možnosti a odhalil existenci cerových sloučenin s paladiem a platinou na místě přechodného kovu. Díky tomu se jejich studium dostává do popředí zájmu, přestože byly dlouho dobu opomíjeny na úkor jejich mnohem známějších "115" příbuzným. Soustředili jsme se hlavně na vyhodnocení magnetických struktur a krystalovopolních efektů ve sloučeninách R2RhIn8 s R = Nd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, La, Lu, Y. V této práci prezentujeme výsledky objemových měření (měrné teplo, magnetizace) následované vyhodnocenými magnetickými strukturami z řady neutronových experimentů. Klíčová slova:...
Magnetocaloric properties of rare-earth compounds
Kaštil, Jiří ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Kolomiets, Alexander (oponent) ; Solzi, Massimo (oponent)
Práce se věnuje studiu magnetokalorických vlastností sloučenin vykazujících neobvyklé magnetické vlastnosti. Studované systémy jsou TbNiAl, (Tb,Y)NiAl, TbNi(Al,In), TbFeAl, GdFeAl, sloučeniny odvozené od Ni2MnGa a amorfní kovová slitina Gd-Co-Al-Y. Vliv magnetokrystalové anisotropie byl studován na monokrystalickém vzorku sloučeniny TbNiAl. Maximum změny entropie bylo naměřeno při orientaci pole podél osy c a v porovnání s polykrystalickým vzorkem došlo k nárůstu o 100%. Substituce Y a In vedly ke změně magnetického uspořádání. Obě substituce vedly k nárůstu RCP studovaného materiálu. Sloučeniny TbFeAl a GdFeAl, charakteristické částečným neuspořádáním atomů Fe a Al, vykazovaly magnetokalorický jev v široké teplotní oblasti což vedlo k zajímavým hodnotám RCP~350 J kg-1 . Velmi široká oblast magnetokalorického jevu byla pozorována také na amorfním kovovém materiálu Gd-Co-Al-Y. V práci byl studován vliv substituce Er na sloučeniny odvozené od Ni2MnGa, které vykazují strukturní přechod spojený s inverzním magnetokalorickým jevem. V práci je dále popsána metoda přímého měření adiabatické změny teploty a zařízení pro její měření vyvinuté ve spolupráci s FZU AVČR, v.v.i.
Kooperativní jevy v cerových sloučeninách na hranici magnetismu
Moudřík, Jan ; Prokleška, Jan (vedoucí práce) ; Javorský, Pavel (oponent)
V předkládané práci prezentujeme výsledky studia fyzikálních vlastností nové sloučeniny CeCo0.715Si2.285. Tato sloučenina krystalizuje v I-4m2 struktuře s ex- trémně prodlouženou elementární buňkou (a = 4,13˚A , c = 32,84˚A) obsahující části BaAl4 struktury. V nulovém magnetickém poli se sloučenina uspořádává antiferomagneticky při teplotě TN = 10,0K. Za aplikace malých magnetických polí (B < 0,5T) podél osy c pozorujeme velké množství přechodů v magneti- zaci - podobné chování je pozorované u tzv. ,,devil's staircase" systémů (např. CeSb, CeCoGe3). Magnetizace zůstává víceméně konstantní v polích 1T až 45T za aplikace pole podél osy c, ale je ve srovnání s hodnotou očekávanou pro volný Ce3+ iont velice redukována (0,3µB/Ce). Při aplikaci pole podél osy a pozoru- jeme chování typické pro nesnadnou osu magnetizace u materiálu s jednoosou anisotropií. Výsledky prvních neutronových difrakčních experimentů neumožnily úplné určení magnetické struktury. 1
Magnetic and transport properties of f-electron compounds under extreme conditions
Míšek, Martin ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Griveau, Jean-Christophe (oponent) ; Reiffers, Marián (oponent)
5 Název Práce: Magnetické a transportní vlastnosti sloučenin s f-elektrony za extrémních podmínek Autor práce: Martin Míšek Katedra/Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí doktorské práce: Doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr., Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česká republika Abstrakt: V této práci byl studován vliv vnějšího hydrostatického tlaku i jednoosého zatížení na magnetické vlastnosti vybraných sloučenin. Největší pozornost byla věnována sloučenině ErCo2, jejím analogům s Dy a Ho na místě vzácné zeminy a vlivu substitucí Si na místo Co. V případě ErCo2 byla poprvé pozorována tlakem vyvolaná změna typu magnetického fázového přechodu z 1. druhu na 2. druh a separace uspořádání Er a Co magnetických podmříží, které byly předpovězeny v dřívějších pracích. V celé sérii byly úspěšně pozorovány anomálie objemových vlastností, spojené s existencí a krátkodosahovým uspořádáním Co momentů v paramagnetickém stavu (T > TC), které byly nedávno pozorovány za atmosférického tlaku pomocí experimentů XMCD. Byla provedena série vysokotlakých experimentů s monokrystalem UNiGa, materiálu s výraznou anizotropií výměnných interakcí a bohatým magnetickým fázovým diagramem. Vedle působení hydrostatických tlaků byly studovány vlastnosti této sloučeniny...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Javorský, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.