Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Insolvenční řízení z pohledu věřitele
Tlustá, Klára ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Diplomová práce pojednává o zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který vstoupil v platnost 1. ledna 2008. Tento zákon nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání a přinesl novou právní úpravu úpadkového práva. Práce se zaměřuje na insolvenční řízení z pohledu věřitele, jakožto jednoho z hlavních procesních subjektů tohoto řízení. V první části práce jsou popsána teoretická východiska pro uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení, jelikož pro jejich úspěšné uspokojení v co nejvyšší možné míře je nezbytná dokonalá znalost zákona č. 182/2006 Sb. Neméně důležité je orientování se v prováděcích předpisech insolvenčního zákona. Ve druhé části práce je provedena analýza vstupních dat, která se zaměřuje na věřitele v insolvenčním řízení a uspokojování jejich přihlašovaných pohledávek s tím, že získaná data jsou statisticky zpracována a zhodnocena.
Dědické řízení se zaměřením na vybranou problematiku výdajů v právní teorii a praxi
Krchová, Karolína ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Teoretická část je zaměřena na vysvětlení institutu dědického práva. Obsahuje pohled na jeho vývoj v České republice a celkový pohled na současné právní úpravy. Vysvětluje, kdo to je zůstavitel, dědic, odkazovník, nepominutelný dědic a co je pozůstalost. Definuje dědickou daň dle nové i nedávno platné právní úpravy. Informuje o vývoji dědické daně. Praktická část zpracovává konkrétní údaje, které byly získány z webu finanční správy či Ministerstva financí. Zde byly zjištěny příjmy, výdaje a saldo státního rozpočtu, inkaso dědické daně a následně všechny ukazatele porovnány.
Přestupkové řízení správních orgánů
Renková, Eva ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem přestupkové řízení správních orgánů. V teoretické části se zaměřuji na charakteristiku přestupkového řízení jako celku dle zákona o přestupcích a správního řádu, v němž jsou zakotveny základní zásady a pojmy, pomocí kterých bych ráda poskytla srozumitelné seznámení s institutem přestupkového řízení. Praktická část je zaměřena na přestupkové řízení Komise k projednávání přestupků města Pečky. Zejména se má práce bude týkat přestupků, které byly spáchané v tomto územním obvodě za období 2011-2015, se zaměřením na popis protiprávnosti a o jaké druhy páchaných přestupků se jedná.
Úkoly veřejné správy na úseku ochrany veřejného zdraví
Lepičová, Anhelina ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice orgánů státní správy, které ve společnosti plní kontrolní funkci, ve snaze chránit a podporovat zdraví obyvatel a zajišťovat rovné podmínky pro uspokojování jejich každodenních potřeb. V teoretické rovině identifikuje vybrané orgány dozoru a oblasti, ve kterých působí. Orgány jsou spravované různými ministerstvy, proto je soustředěním se na praktickou složku jejich činností poukázáno na nikterak výjimečně se vyskytující duplicity v preventivní, běžné, či represivní složce jejich kontrolní činnosti, ale také na schopnost a význam vzájemné spolupráce. V praktické rovině práce upozorňuje na aktuální problematiku kompetenčních nedokonalostí v oblasti kontroly veřejného stravování. Středem pozornosti je novelizace hlavní české právní normy, zastřešující oblast bezpečnosti potravin. Několik praktických případů poukazuje na charakteristická úskalí, která s sebou přináší aplikace této normy v praxi. Opomenuty nejsou ani výhody a nevýhody, které tímto plynou pro provozovatele potravinářských podniků a jejich spotřebitele.
Hasiči z povolání u jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
Krmela, Miroslav ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Diplomová práce se zabývá zřizováním, řízením a prací hasičů z povolání. Nikoliv však prací příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, ale členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce, kteří vykonávají svoji činnost v jednotce jako svoje hlavní zaměstnání. Diplomová práce má dvě části. První, teoretická část, se zabývá právními normami, které upravují vznik jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce, její fungování v systému Integrovaného záchranného systému, organizačním a operačním řízením jednotky, funkcemi hasičů z povolání v jednotce a požadavky na jejich odbornou a fyzickou způsobilost, vzdělávání a odbornou přípravu. Praktická část je věnována zmapování jednotek SDH v rámci ČR, jejichž členové vykonávají činnost v jednotce jako svoje hlavní zaměstnání a rozboru finančních nákladů vynakládaných zaměstnavatelem na fungování jednotky s hasiči z povolání. V závěru práce jsou shrnuty poznatky ze získaných odborných vědomostí, rozboru nákladů na chod jednotky, praktických zkušeností hasiče z povolání, a dále je v něm uvedeno doporučení zřizovatelům, kteří se rozhodují zaměstnávat hasiče z povolání.
Vybrané ekonomické souvislosti služeb sociální péče
Čechová, Ilona ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Souhrn Diplomová práce s názvem Vybrané ekonomické souvislosti služeb sociální péče ve své teoretické části uvádí přehled a vymezení právních předpisů vztahujících se k službám sociální péče jednak z historického hlediska tak i současné platné právní úpravy. V další části je provedena specifikace rozdělení a celkový přehled všech poskytovaných služeb sociální péče, které jsou zásadním předmětem této práce. V kapitole financování sociálních služeb je uvedena identifikace zdrojů, škála možností úhrady nákladů spojených s úhradou služeb sociální péče. V praktické části je provedena identifikace zdrojů financování konkrétní vybrané organizace poskytující sociální služby. Je provedena analýza výnosů z transferů, úhrad uživatelů za stravu, ubytování a příspěvek na péči a dalších ostatních výnosů organizace v letech 2005 až 2015. Na základě tohoto rozboru je identifikován systém přidělování jednotlivých dotací, vyvozeny z konkrétních zjištění závěry a na jejich základě navrhnuta opatření. Dále je provedeno porovnání výše jednotlivých transferů a úhrad od uživatelů včetně příspěvku na péči v přepočtu na jednoho uživatele za rok a měsíc v letech 2005 až 2015. V posledním oddílu praktické části je provedeno porovnání vybrané organizace s dalšími organizacemi, poskytující stejné služby za rok 2014.
Interní audit systému řízení kvality
Benk, Petr ; Kala, Štěpán (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Diplomová práce s názvem Interní audit systému řízení kvality je orientována na získání základních vědomostí a znalostí spojených s pojmem audit, jeho vymezení, definování podstaty a nezbytnosti v rámci začlenění do organizační struktury společnosti. Jsou zde představeny požadavky na osobu samotného auditora, pracovní postupy využívané při auditorské činnosti i nároky na zpracování auditorské zprávy. Důležité je i seznámení se samotným systémem managementu kvality, který se jednoznačně stává významným nástrojem pro získání konkurenční výhody na trhu. Z důvodu nesouhlasu se zveřejněním obchodního názvu sledovaného subjektu autor označil tuto organizaci v rámci této diplomové práce jako společnost D. Analýzou výstupů související s prováděním interních auditů systému řízení kvality došlo k identifikaci možných úzkých míst auditovaných subjektů. Za sledované období zjištěno, že cca. 30% neshod je stále opakujících z minulých auditů, to vypovídá jednoznačně o neefektivním řešení opatření k odstranění zjištěných neshod. Na základě těchto zjištění byla provedena analýza příčin a důsledků souvisejících s výskytem opakujících neshod, kde jsou týmově identifikovány nejdůležitější příčiny ovlivňující tento následek. Tyto příčiny z hlediska dosahu byly identifikovány Paretovou analýzou v oblasti samotného procesu (chybějící kroky, identifikace začátku a konce, rozdělení neshod dle závažnosti aj.). Následně provedeno vypracování návrhu účinnějšího modelu procesu vhodného pro efektivní provádění interních auditů systému řízení kvality. Za využití změnového řízení v dané organizaci byl nový model procesu zaveden do praxe a to včetně provedení operací posouzení, schválení, realizace, ověření a validace. Přínosem diplomové práce je především aplikace modifikovaného modelu procesu interního auditu systému řízení kvality, který umožňuje rychlou optimalizaci podnikových procesů a postupů.
Přestupkové řízení v právní teorii a praxi
Novotný, Martin ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou přestupkového řízení. Vymezuje základní pojmy a popisuje instituty, které k přestupkovému řízení neodmyslitelně patří. Členěna je od právních předpisů, hmotně právní úpravy přestupků a zásad řízení o přestupcích, přes postupy před zahájením řízení a řízení samotné, až po řádné a mimořádné opravné prostředky a druhy přestupků podle zákona o přestupcích. Praktická část obsahuje data o přestupcích z Přestupkové komise v Náchodě za období od roku 2011 do roku 2015, jejich přehled v jednotlivých letech, meziroční zmapování a vyhodnocení, kterých přestupků bylo nejvíce pácháno. Na základě zjištěných dat je posouzeno, zda tyto informace odpovídají obecně vnímané domněnce o horších vztazích mezi lidmi ve společnosti.
Ekonomické aspekty trestné činnosti ve vztahu k dětem a mladistvým
Novotná, Nina ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
-Přiblížení problematiky výroby a zneužití dítěte k dětské pornografii - Zhodnocení vývoje legislativy týkající se výroby dětské pornografie - Vytvoření obecného pohledu na trestnou činnost páchanou na dětech a mladistvých - Stanovení možnosti řešení sexuální deviace- pedofilie vůči dětem a mladistvým
Vymáhání pohledávek v právní teorii a praxi
Nejedlá, Jana ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice vymáhání pohledávek formou srážek z důchodu. Teoretická část se zabývá rozborem právní úpravy tohoto institutu a vymezuje pojmy, které s ním souvisí. V prvních kapitolách je v obecné rovině věnována pozornost finanční gramotnosti a vývoji institutu srážek ze mzdy. V následujících kapitolách je na základě analýz zákonů a deskripce zmapována právní podstata srážek z důchodu, způsob výpočtu výše exekuční srážky a postup uskutečnění srážek při souběhu pohledávek a změně plátce příjmu v průběhu výkonu rozhodnutí. Další oddíly práce se zaměřují na institut insolvence a odpovědnost plátce důchodu při provádění srážek. V praktické části jsou komparací analyzovány údaje o vývoji počtu důchodců, průměrné výši důchodů, důchodů, které jsou postiženy exekuční srážkou a porovnány údaje o výši příjmu dosahovaného v průběhu ekonomického života a v důchodu. Následně je v základních rysech provedena komparace dané problematiky v České a Slovenské republice. Na základě vlastního pozorování autorky jsou závěrem navrženy způsoby řešení, které by vedly ke snížení počtu důchodů s exekuční srážkou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.