Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Po stopách staré kresby ve sbírkách vybraných českých sběratelů
Babická, Lenka ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Po stopách staré kresby ve sbírkách vybraných českých sběratelů Anotace Tato práce je příspěvkem k dějinám sběratelství v Čechách. Zabývá se sběratelstvím kresby, již sleduje v rámci vybraných sbírek a sběratelů. Soustředí se především na starou kresbu, kterou vymezuje jako práce z 16. - 18. století. Pozornost v rámci tématu sběratelství, i při studiu konkrétních osobností, bývá věnována spíše obrazovým kolekcím, méně pak těm grafickým. Kresba mívá, i vzhledem ke své křehké podstatě, tendenci zapadnout do pozadí, a pokud netvoří stěžejní část sbírky, nebývá reflektována. Řada ze sbírek a jejích sběratelů se již dočkala pozornosti, mnohé však stále čeká na své zhodnocení a uvedení do nových souvislostí. Klíčová slova Sběratelství, sběratel, kresba, stará kresba, Čechy, provenience, Prokop Toman, Rudolf Kuchynka, Vincenc Kramář, Jan Krčmář, Frits Lugt
Kartuziáni na Spiši
Kubičková, Kristína ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Tématem bakalářské práce je působení mnišského řádu kartuziánů na území Spiše, zhruba od 14. do poloviny 16. století. První kartouza vznikla na místě nazývaném Skála útočiště (Lapis Refugii), situovaném vysoko v horách v dnešním srdci Slovenského ráje. Z tohoto kláštera vzniká filiální konvent lechnický, v Údolí sv. Antonína (cartusia in Lechnicz de Valle S. Antonii) na území Zamaguria, nedaleko řeky Dunajec. Od příchodu kamaldulů - je klášter nazýván Červený (Claustrum Rubrum), jak je známe dnes. Hlavním cílem práce je objasnit historický a architektonický vývoj spišských kartouz. Jelikož první kartuziáni na území Spiše přišli ze Slovinské Žiče, v práci je věnovaná část i této kartouze. Dále je uveden stručný přehled středoevropských kartouz a dějin Hornoněmecké provincie, do které patřily oba kláštery. Skála útočiště s kostelem Jana Křtitele je dnes zachovaná v ruinách, proto je kladen důraz na archeologický průzkum lokality Kláštorisko. Bohatší stavebně historický vývoj je doložen v Červeném klášteře s kostelem sv. Antonína Poustevníka, podstatná část práce je proto zaměřena na jeho gotickou stavební fázi. Pozornost bude věnována i husitským výpravám do Uher, či následnému rabování lupičských družin, důskedkem čehož byla zničena první kartouza. Podobný osud zasáhl i druhou kartouzu, po jejímž...
Význam zvířecích výjevů v Zaječím pokoji na zámku v Bučovicích
Bakešová, Lucie ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
V bakalářské práci sleduji význam námětu zajíce v kompozicích tzv. obráceného světa. Těžištěm práce je výzdoba Zaječího pokoje na zámku v Bučovicích, která bude zasazena do širšího kulturního kontextu. Práce se zaměří nejprve na sledování ikonografie námětu zajíce obecně, dále na výskyt a význam zobrazení zajíce v evropském prostředí. Obecné části práce položí bázi pro hlubší výklad námětů obráceného světa v Zaječím sále v Bučovicích. Náměty převráceného světa, různých druhů zvířat v lidských rolích, mají bohatou tradici, objevují se již v bordurách středověkých iluminovaných rukopisů, v grafikách pozdní renesance a tato tradice běží kontinuálně až do současnosti. Tento typ zobrazování mohl mít satirický nebo mravoličný význam, ale mohl sloužit i k prostému pobavení diváka. Zaječí sál je jedna z pěti reprezentativních místností zámku Bučovice se zachovalou bohatou plastickou výzdobou a výmalbou z třetí čtvrtiny 16. století, které zobrazují zajíce v lidských rolích. Jedná se o náměty vytvářející uzavřený cyklus výjevů "lovený loví lovce". Proč byla právě tato tematika námětem Zaječího pokoje, se pokusím zodpovědět také bližším pohledem na život vlastníka zámku Jana Černohorského z Boskovic.
Protestantský kostel sv. Salvátora v Praze v dobovém kontextu
Kabelová, Patricie Vivienne ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Tématem bakalářské práce je monografické zpracování protestantského kostela sv. Salvátora v Praze na Starém Městě v širším kontextu. Práce se nejdříve zabývá historickými souvislostmi vzniku kostela na počátku 17. století. Do této kapitoly spadá nejen vztah habsburského rodu k protestanským věřícím, ale také odraz protestantské liturgie na sakrální prostor. Na to navazuje stavebně historický vývoj kostela od jeho založení v roce 1611, až do dnešní doby. Dále je vytvořen podrobný popis exteriéru i interiéru kostela, včetně již málo dochované malířské výzdoby. Závěrečná kapitola srovnává jednotlivé stavební prvky kostela sv. Salvátora s jinou dobovou architekturou.
Typologie náhrobní skulptury v 16. století
Vrbová, Martina ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématikou renesanční sepulkrální skulptury v Českých zemích. V práci jsou nejprve charakterizovány typy renesančních sepulkralií, zmíněny jsou často využívané symboly a motivy v tomto období, též způsoby zobrazení postav na skulptuře. Tyto poznatky jsou shrnuty na konkrétních příkladech šlechtické náhrobní skulptury rodu Lobkoviců a Pernštejnů. Každý vybraný náhrobek a epitaf je popsán a uveden do kontextu, pozornost je věnována i historii kostela uložení skulptury a rodu zde pochovaných. Na závěr jsou sepulkralia jednotlivých rodů komparována a zasazena do vývoje.
Pojetí ženské krásy a ošklivosti v renesanci
Filipová, Terezie ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
,,Není skvělé krásy, aby nebyla v něčem nějak nesouměrná." Francis Bacon Ženská krása nedefinuje jen fyzickou přitažlivost, nýbrž i společenský status. Atraktivita v oblasti prosazení v kolektivu vždy více korelovala s ženským pokolením. V minulosti společnost ošklivost zesměšňovala, zatracovala a v krajním případě přisuzovala ďábelským silám. Krása odpovídá zákonům o proporcionalitě, kterou splňují například Venuše, ale přímo jim odporují vyobrazení zhýralých stařen, sloužících diváku k morálnímu procitnutí. Estetická analýza vybraných děl je zasazena do kulturního, sociologického a náboženského kontextu. Klíčová slova žena, krása, ošklivost, renesance
Podoby mecenášství v českém prostředí
Vrbová, Kristýna ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Diplomantka zpracuje mezioborovou syntézu o významu mecenášství v dějinách českého výtvarného umění. Jádrem práce bude analýza zvoleného fenoménu prostřednictvím čtyř případových studií, věnovaných vybraným osobnostem, které reprezentují různé časové horizonty a různé typy mecenátu: Josefu Hlávkovi, Václavu Špačkovi ze Starburgu, Augustu Švagrovskému a Pavlu Vašíčkovi. Jádrové kapitoly připraví jednak kritické vyrovnání s dosavadní literaturou, jednak obecnější expozice předmětu práce. Případové studie pak zobecní a shrne závěrečná kapitola, která stanoví specifika mecenášství v českém prostředí. Součástí práce bude obrazová příloha. Klíčová slova mecenáš, mecenášství, Josef Hlávka, August Švagrovský, Václav Špaček ze Starburgu, Pavel Vašíček
Vývoj střešních konstrukcí od antiky po 20. století
Urych, Jan ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem střešních konstrukcí a materiálů k nim užívaných. Časově se pohybujeme od stavitelství antického Řecka a Říma až po vývoj moderních železobetonových konstrukcí ve 20. století. Zaměřuje se nejen na samotnou konstrukci střechy a její typy, ale i na vhodnou krytinu, a vyzdvihuje přednosti, nebo případné nedostatky jednotlivých typů konstrukcí, jejich prvků a věcí s tím souvisejících. Dále je zde pojednáno o typologii samotného materiálu, jeho vývoji a správnému zpracování. Cílem je sumarizace těchto informací a nastínění vývojové řady od antiky po současnost.
Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace.
Nerudová, Magdalena ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace. Anotace Diplomová práce se soustřeďuje na obrazy Hendricka van Balena (1575-1632), které se nacházejí ve sbírkách ČR. Těžištěm této práce je figurální stafáž v kabinetní malbě, která byla doménou antverpského malíře Hedricka van Balena. Také bude připomenuta spolupráce Hedricka van Balena s Janem Brueghlem starším, který se stal součástí jeho tvorby jako autor zátiší a přírodnin na Balenových obrazech. Na konkrétních dílech ze sbírek ČR bude poukázáno na možnou inspiraci ve figurách rudolfínských mistrů, jako je Hans von Aachen a Josef Heintz a paralely v jejich tvorbě a dále na vliv na kabinetní malbu malířů 18. století, Johana Georga Platzera (1704-1761) a jeho žáka Franze Christophera Jannecka (1703-1761). Klíčová slova Hendrick van Balen, inspirace, Hans von Aachen, Josef Heintz, Johan George Platzer, Franz Christoph Janneck, kabinetní malba, mytologie, sbírky v ČR, Jan Brueghel starší, Jan Brueghel mladší
Hrad Kašperk. Znovuobjevení šumavské perly
Hraničková, Dagmar ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Cílem této práce je zmapovat novodobé dějiny hradu Kašperk a to především od 17. století, kdy byla tato památka již rozpadlá odkoupena městem a dále pustla až do minulého století. Nastíním historii hradu od jeho založení roku 1356 Karlem IV., jeho postupné chátrání a následné rekonstrukce a dále se pokusím dát dohromady informace o akcích, které se na hradě pořádaly a také zmínky o hradě, které mimo jiné vedly k oživení zájmu o středověké památky, který přetrvává dodnes.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 JAROŠOVÁ, Magdaléna
17 JAROŠOVÁ, Marie
16 JAROŠOVÁ, Markéta
10 JAROŠOVÁ, Martina
1 Jarošová, Marcela
17 Jarošová, Marie
10 Jarošová, Martina
2 Jarošová, Michaela
1 Jarošová, Milena
1 Jarošová, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.