Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ
Jaroš, Josef ; Veverková, Kamila (vedoucí práce)
Diplomová práce Společnost a církev na území bývalé západořímské říše v 5.-7. století se zabývá vztahy mezi společností a církví konkrétně na území, které ve vymezeném období tvořilo západořímskou říši (5. století), respektive tvořilo nástupnické státní útvary (6.-7.století). Dané období je zvoleno, protože v něm došlo k přelomovému vývoji relace mezi státem, respektive společností a církví a v tomto období lze hledat kořeny dalšího, nejen církevního, vývoje v Evropě. Páté století tvoří určitou předehru, nástup pro zlomové století šesté a sedmé století je pak dohrou, jakýmsi doladěním detailů dalšího směřování katolické církve. Samotným cílem mé práce je analýza, zda, respektive jakým způsobem křesťanství (církev) přispělo k pádu západořímské říše či ho urychlilo, jakým způsobem a přispělo k panujícím poměrům a jaký byl charakter církve jako instituce. Pozornost je věnována nejprve poměrům politickým a hospodářským a následně vztahům mezi církví a společností, tj. pozici církve a křesťanství ve státě (vliv na společnost), vztahu k pohanům, majetku církve a vnitřním teologickým rozepřím ve sledovaném období. Tato práce vychází ze současné odborné literatury zahraniční i české a komparace teorií a interpretací a pramenné literatury.
SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ
Jaroš, Josef ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Diplomová práce Společnost a církev na území bývalé západořímské říše v 5.-7. století se zabývá vztahy mezi společností a církví konkrétně na území, které ve vymezeném období tvořilo západořímskou říši (5. století), respektive tvořilo nástupnické státní útvary (6.-7.století). Dané období je zvoleno, protože v něm došlo k přelomovému vývoji relace mezi státem, respektive společností a církví a v tomto období lze hledat kořeny dalšího, nejen církevního, vývoje v Evropě. Páté století tvoří určitou předehru, nástup pro zlomové století šesté a sedmé století je pak dohrou, jakýmsi doladěním detailů dalšího směřování katolické církve. Samotným cílem mé práce je analýza, zda, respektive jakým způsobem křesťanství (církev) přispělo k pádu západořímské říše či ho urychlilo, jakým způsobem a přispělo k panujícím poměrům a jaký byl charakter církve jako instituce. Pozornost je věnována nejprve poměrům politickým a hospodářským a následně vztahům mezi církví a společností, tj. pozici církve a křesťanství ve státě (vliv na společnost), vztahu k pohanům, majetku církve a vnitřním teologickým rozepřím ve sledovaném období. Tato práce vychází ze současné odborné literatury zahraniční i české a komparace teorií a interpretací a pramenné literatury.
Signaling mechanism in nuclear reorientation and its functional singnificance in cell migration.
Maninová, Miloslava ; Vomastek, Tomáš (vedoucí práce) ; Hodný, Zdeněk (oponent) ; Jaroš, Josef (oponent)
Prvním důležitým krokem buněčné migrace je ustavení buněčné polarity. Na procesu polarizace buněk se podílí řada signálních drah, jejichž regulace je v přední a zadní části buňky řízena různým způsobem. To buňce umožňuje zaujmout specifický tvar s typickou předo-zadní polaritou. Během polarizace buňka formuje vedoucí lamelipodii na přední části a váznoucí konec na zadní části buňky. Zároveň dochází k takovému přeuspořádání vnitrobuněčných organel, které je pro buněčnou migraci optimální. V migrujících buňkách, jako jsou fibroblasty, se buněčné jádro nachází v zadní části buňky a mikrotubuly organizující centrum relokalizuje mezi jádro a čelo buňky. Takové uspořádání uvnitř buňky je nezbytnou podmínkou pro efektivní směrovanou migraci. V této práci jsme ukázali, že pro polarizaci buněk je nezbytná také takzvaná reorientace jádra. Reorientace jádra je rotační pohyb, ke kterému dochází v prvních hodinách buněčné polarizace a umožňuje reorientaci delší osy jádra do směru migrace. Reorientace jádra pak napomáhá ustavení buněčné polarity a usnadňuje pohyb buněk. Aby buňka mohla reorientovat své jádro do směru migrace, je nutné, aby bylo napojeno na buněčný cytoskelet. Připojení jádra k jednotlivým komponentám cytoskeletu zprostředkovává takzvaný LINC (Linker of Nucleoskeleton and Cytoskeleton) komplex. V...
Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu
Jaroš, Josef ; Halámek, Josef (oponent) ; Hrazdíra,, Ivo (oponent) ; Rozman, Jiří (vedoucí práce)
Výrazný rozvoj ultrazvukové techniky je úzce svázán se zvyšováním výstupního výkonu ultrazvukových sond. Účinky ultrazvukového vlnění mohou za určitých podmínek nepříznivě ovlivnit vývoj plodu. Současné studie, které se zabývají modelováním účinků na biologickou tkáň jsou založeny na simulaci pole elementárních měničů. Hodnocené tepelné účinky jsou obvykle určovány jednorozměrně v ose měniče. Vytvořením flexibilního modelu diagnostických systémů je možné simulovat vyzařování různých typů sond a modelovat oteplení tkání v závislosti na typu apertury a buzení. Podle náhradních elektromechanických modelů byla určena impulsní odezva piezoelektrických měničů. Ta je využita pro simulaci třírozměrného rozložení akustického tlaku a intenzity ultrazvuku. Jsou modelovány možnosti fázování a dynamické fokusace svazku na základě optimalizace řady měničů. Pro určení tepelných účinků je simulován vrstvený 3D model mateřské tkáně a plodu. Uvažovány jsou hraniční případy ozvučení v lékařské prenatální ultrasonografii a výsledky byly srovnány s měřením akustických polí několika diagnostických sond. Měření oteplení bylo provedeno ve tkáňovém fantomu. Výsledky práce poukazují na možná ohrožení plodu během vyšetření současnými diagnostickými sondami a na jejich základě jsou odvozena praktická doporučení.
Good parasitic wasps gone bad: a short review of two stories of the oceanic and habitat islands
Lozan, Aurel ; Spitzer, Karel ; Jaroš, Josef
Braconid parasitoid Cotesia glomerata, which was accidentally introduced into Canary Islands became real threat to the Canary Island Large White butterfly (Pieris cheiranthi). The multiple confirmation of the origin of the introduced parasitoid (morphology, DNA, ecology) suggests that these opportunistic parasitoids might be a serious danger to native isolated fauna. Such model relationships can be found in isolated paleorefugial habitats of the central European peat bogs, which are historical habitat islands of unique local taxa. A recent discovery of some opportunistic parasitoids attacking tyrphobiontic Lepidoptera in several isolated bogs of South Bohemia suggest these wasps might invade isolated habitats and cause serious population destruction of paleorefugial hosts.
Larvy motýlů (Lepidoptera) vytvářející listové smotky na vlochyni (Vaccinium uliginosum L.) v rámci ekologického gradientu na šumavských rašeliništích
Spitzer, Karel ; Bezděk, Aleš ; Jaroš, Josef
Práce se zabývá motýly spřádajícími listy boreální vlochyni (Vaccinium uliginosum L.) z čeledí Tortricidae, Gelechiidae, Chimabachidae a Geometridae na dvou rašeliništích Šumavy (Mrtvý luh u Volar and Chalupská Slať u Borové Lady). V létech 1998-2001 bylo nalezeno 19 druhů na obou rašeliništích, jejich výskyt je strukturován podle zjevného mesoklimatického gradientu. Druhy pevněji vázané na rašeliniště (tyrfobioti a tyrfofilové) jsou ve srovnání s okrajovými partiemi nejhojnější na bezlesých centrech na obou rašeliništích.

Viz též: podobná jména autorů
7 JAROŠ, Jiří
8 Jaroš, Jakub
12 Jaroš, Jan
2 Jaroš, Jan,
1 Jaroš, Jaromír
7 Jaroš, Jiří
12 Jaroš, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.