Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení nejlepšího nástroje pro vystružování otvoru pro píst ve firmě Bosch Diesel, s.r.o.
Rauscher, Tomáš ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá snížením nákladů na řezný nástroj, který vystružuje otvor pro píst v tělese dieselového čerpadla CP3 od společnosti Bosch Diesel s. r. o. Práce je rozdělena na teoretický popis problematiky, který je výchozím podkladem pro plánované testy obráběním, a experimentální část, která má za cíl nalézt vhodný výstružník pro danou technologickou operaci. Snížení nákladů bude dosáhnuto výběrem vhodné alternativy za doposud používaný sériový nástroj.
Postup výroby součástky šicího stroje
Švec, Michal ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ozubeného kola, které je součástí umístěnou v šicím stroji. V první části je proveden rozbor ozubeného kola, včetně popisu funkce. Dále je popsán výběr polotovaru, včetně výpočtu potřebného množství materiálu. Následující část popisuje stroje potřebné pro výrobu součásti, nástroje, které budou při výrobě použity, a technologický postup. V další části je zmíněn systém náhradních dílů ve firmě, možnost reklamace nebo nákupu jednotlivých součástí šicích strojů. Poslední část práce je věnována technicko-ekonomickému zhodnocení navržené výroby.
Faktory ovlivňující kvalitu obrobené plochy po frézování
Černý, Libor ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výslednou kvalitou povrchu za proměnlivých pracovních podmínek při frézování. První část práce se věnuje definici kvalitativních parametrů, popisujících vlastnosti povrchu. V návaznosti na to je stručné vysvětlení týkající se měření řezných odporů. Práce je doplněna experimentálním ověřením pomocí čelního frézování a jeho následným vyhodnocením. Cílem experimentu je zjistit závislost jakosti povrchu a velikosti řezných odporů na proměnlivých pracovních podmínkách stroje, které nejsou běžnou součástí výrobních postupů.
Analýza opotřebení VBD při soustružení hlavňových ocelí
Balíček, Martin ; Sedlák, Josef (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá volbou vhodné VBD pro podélné soustružení hlavňové oceli OCHN3MFA. V teoretické části, sloužící jako podklad pro experimentální část, byla rozebrána technologie soustružení, nástrojové materiály a povlakovací metody. V experimentální části bylo testováno deset VBD, kde osm je ze slinutého karbidu a dvě z řezné keramiky. Monitorovanými parametry bylo silové zatížení a opotřebení VB. Z vyhodnocených dat silového zatížení a opotřebení na hřbetě byly vybrány vhodné VBD pro soustružení hlavňové oceli. Nejvhodnější VBD pro soustružení hlavňové oceli je VBD – G. Pro soustružení hlavňové oceli jsou nevhodné nástroje z řezné keramiky VBD – I a VBD – J.
Volba vhodných řezných podmínek pro obrábění hlavňových ocelí
Beneš, Ondřej ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá obráběním hlavňových ocelí a stanovení nejvhodnějších řezných podmínek pro tento proces. V teoretické části byl charakterizován řezný proces soustružení, vysvětlena problematika opotřebení VBD, tvorby třísky a drsnosti povrchu. Dále byly popsány nejpoužívanější řezné materiály a v poslední části byly popsány povlakovací metody CVD a PVD. V experimentální části bylo měřeno silové zatížení při soustružení. Bylo testováno osm břitových destiček ze slinutých karbidů od firmy SECO TOOLS. Během testování byly měřeny dodatečné hodnoty drsnosti povrchu a odebírány vzorky třísky. Z vyhodnocených dat silového zatížení byly tanoveny optimální řezné podmínky pro obrábění hlavňových ocelí a nejvhodnější typ břitové destičky.
Aplikace moderních 3D technologií pro výrobu krytu klíče pro automobil
Franc, Tadeáš ; Sedlák, Josef (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je výroba krytu klíče od automobilu pomocí moderních 3D technologií. Počítačový model byl vytvořen v prostředí programu Autodesk Invetor Professional a součást vytištěna metodou Fused Deposition Modeling na 3D tiskárně uPrint Dimension. Vytištěná součást sloužila také jako matečný model pro výrobu silikonové formy, která byla použita pro výrobu plastového odlitku. Výsledkem práce je funkční součást a technicko-ekonomické zhodnocení obou metod.
Soustružení hlavňových ocelí
Svoboda, Kryštof ; Slaný, Martin (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Hlavním tématem bakalářské práce je soustružení hlavňových ocelí. V úvodu práce jsou vysvětleny základní veličiny, silová zatížení při soustružení, geometrie nože a tvar třísky. Následuje stručný přehled nástrojových materiálů. U hlavňových ocelí je proveden rozbor mechanických a fyzikálních vlastností, legujících prvků a jejich použití. V poslední části práce je výběr několika vyměnitelných břitových destiček, které jsou vhodné k soustružení hlavňových ocelí.
Výroba ozubených kol dělicím způsobem
Cicha, Tereza ; Slaný, Martin (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je charakterizovat výrobu ozubených kol pomocí frézování dělícím způsobem a současně i výroba ozubeného kola touto metodou. Teoretická část bakalářské práce obsahuje přehled obráběcích metod pro výrobu ozubených kol a jejich charakteristiku. Obsahem teoretických kapitol je rovněž detailní popis dělící metody a materiálů používaných pro výrobu modulových fréz. Předmětem praktické části je návrh, výpočet a výroba ozubeného kola pomocí frézování dělícím způsobem. Závěrem práce je celkové shrnutí a vyhodnocení vypočítaných dat.
Hloubkové vrty v geologii
Kudrna, Tomáš ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvořit přehled používaných technologií a techniky pro hloubkové vrtání v geologii. V bakalářské práci jsou popsány používané způsoby hloubení vrtů. Dále jsou zde popsány běžně využívané vrtné soupravy. Další část se věnuje vrtným nástrojům a jejich pracovním režimům. Poslední část bakalářské práce je zaměřena na celkový pohled na vrtný proces a jeho vztah k ekologii.
Řezné nástroje pro hluboké vrtání a jejich využití v praxi
Sedlář, Jiří ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá nástroji pro hluboké vrtání. První část je zaměřena na základní popis vrtacího procesu, rozdělení vrtacích nástrojů podle jejich konstrukce a v neposlední řadě je zde uvedena charakteristika i rozdělení systémů používaných při hlubokém vrtání. Dále byl v práci zpracován přehled materiálů pro výrobu řezných nástrojů a jejich způsobu povlakování, které se v dnešní době nejvíce používají. Z důvodu zlepšení jejich mechanických, fyzikálních i chemických vlastností v tomto oboru stále probíhá intenzivní vývoj. Poslední část je věnována definici nástrojů pro hluboké vrtání a jejich použití v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Jaroš, Adam
1 Jaroš, Antonín
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.