Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testing of the cytotoxicity of potential drugs in the cell lines together with the measurement of their passage through the blood brain barrier by the PAMPA method
Šinaĺová, Lucia ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Jansová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Šinaľová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie cytotoxicity potenciálnych liečiv na bunkových líniách spoločne s meraním ich priechodu cez hematoencefalickú bariéru pomocou metódy PAMPA V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali prechodnosťou derivátov takrínu cez hematoencefalickú bariéru a stanovením ich cytotoxicity. Konkrétne sme testovali takrín- benzotiazolové a takrín-tiachinazolínové deriváty ako potenciálne liečivá na liečbu Alzheimerovej choroby. Dôvodom testovania nových derivátov takrínu je snaha nájsť látky s rovnakým účinkom a nižšou toxicitou, kvôli ktorej bol samotný takrín vyradený z klinického používania. Pravdepodobnú permeabilitu testovaných látok sme stanovili in vitro metódou PAMPA. Na základe zistených hodnôt permeačného koeficientu Pe sme z 9 testovaných derivátov takrínu určili, že benzotiazolové deriváty A-D (Pe= 8,31-16,9×10-6 cm/s) a takrín- tiachinazolínové deriváty 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) sú cez HEB prechodné, takrín- tiachinazolínový derivát 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) mal neistú permeabilitu a takrín- tiachinazolínový derivát 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) bol testovaním určený ako neprechodný. V rámci predklinického hodnotenia...
Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů u rostlin
Hanulíková, Markéta ; Raisová Stuchlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Jansová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Markéta Hanulíková Školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů Anthelmintika patří mezi léčiva hojně využívaná ve veterinární medicíně. V prostředí tyto léčiva představují významný zdroj znečistění s negativním dopadem na mikroorganismy i celé ekosystémy. Osud anthelmintik a jejich účinky na rostliny nebyly doposud dostatečně prostudovány. Cílem této práce bylo zjistit působení dvou často používaných anthelmintik fenbendazolu (FEN) a ivermektinu (IVM) na antioxidační enzymy peroxidasu (POX), katalasu (CAT), askorbát peroxidasu (APX), glutathion reduktasu (GR), glutathion-S-transferasu (GST) a superoxid dismutasu (SOD) u modelové rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Studie byla prováděna na in vitro buněčných suspenzí Arabidopsis thaliana. Aktivita enzymů byla měřena spektrofotometricky u vzorků odebraných po 8, 24 a 72 hodinách. U vzorků vystavených působení vlivu FEN se aktivita enzymu SOD zvýšila a naopak u GST došlo ke snížení aktivity enzymu. Přítomnost IVM má na aktivitu GR, GST a SOD inhibiční účinek, naopak u POX a CAT dochází k nárůstu aktivity....
Testing of the cytotoxicity of potential drugs in the cell lines together with the measurement of their passage through the blood brain barrier by the PAMPA method
Šinaĺová, Lucia ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Jansová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Šinaľová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie cytotoxicity potenciálnych liečiv na bunkových líniách spoločne s meraním ich priechodu cez hematoencefalickú bariéru pomocou metódy PAMPA V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali prechodnosťou derivátov takrínu cez hematoencefalickú bariéru a stanovením ich cytotoxicity. Konkrétne sme testovali takrín- benzotiazolové a takrín-tiachinazolínové deriváty ako potenciálne liečivá na liečbu Alzheimerovej choroby. Dôvodom testovania nových derivátov takrínu je snaha nájsť látky s rovnakým účinkom a nižšou toxicitou, kvôli ktorej bol samotný takrín vyradený z klinického používania. Pravdepodobnú permeabilitu testovaných látok sme stanovili in vitro metódou PAMPA. Na základe zistených hodnôt permeačného koeficientu Pe sme z 9 testovaných derivátov takrínu určili, že benzotiazolové deriváty A-D (Pe= 8,31-16,9×10-6 cm/s) a takrín- tiachinazolínové deriváty 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) sú cez HEB prechodné, takrín- tiachinazolínový derivát 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) mal neistú permeabilitu a takrín- tiachinazolínový derivát 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) bol testovaním určený ako neprechodný. V rámci predklinického hodnotenia...
Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů u rostlin
Hanulíková, Markéta ; Raisová Stuchlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Jansová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Markéta Hanulíková Školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů Anthelmintika patří mezi léčiva hojně využívaná ve veterinární medicíně. V prostředí tyto léčiva představují významný zdroj znečistění s negativním dopadem na mikroorganismy i celé ekosystémy. Osud anthelmintik a jejich účinky na rostliny nebyly doposud dostatečně prostudovány. Cílem této práce bylo zjistit působení dvou často používaných anthelmintik fenbendazolu (FEN) a ivermektinu (IVM) na antioxidační enzymy peroxidasu (POX), katalasu (CAT), askorbát peroxidasu (APX), glutathion reduktasu (GR), glutathion-S-transferasu (GST) a superoxid dismutasu (SOD) u modelové rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Studie byla prováděna na in vitro buněčných suspenzí Arabidopsis thaliana. Aktivita enzymů byla měřena spektrofotometricky u vzorků odebraných po 8, 24 a 72 hodinách. U vzorků vystavených působení vlivu FEN se aktivita enzymu SOD zvýšila a naopak u GST došlo ke snížení aktivity enzymu. Přítomnost IVM má na aktivitu GR, GST a SOD inhibiční účinek, naopak u POX a CAT dochází k nárůstu aktivity....
Radiosensibilizace linie buněk nemalobuněčného karcinomu plic pomocí inhibitoru autofagie Lys05
Douděrová, Aneta ; Macháček, Miloslav (vedoucí práce) ; Jansová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Aneta Douděrová Školitel: RNDr. Miloslav Macháček, PhD. Konzultanti: pplk. doc. PharmDr. Aleš Tichý, PhD. Název diplomové práce: Radiosensibilizace linie buněk nemalobuněčného karcinomu plic pomocí inhibitoru autofagie Lys05 Nádorová onemocnění se v dnešní době řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v celosvětovém měřítku. Výzkum v oblasti léčby se proto zabývá vývojem nových metod, které by zlepšily zdravotní stav pacientů. Cílem této práce bylo zjistit, zda použití inhibitorů autofagie v kombinaci s ionizujícím zářením (IZ) přispívá k radiosensibilizaci buněčné linie nemalobuněčného karcinomu plic H1299. Vycházeli jsme z předpokladu, že autofagie je cytoprotektivní mechanismus, který zajišťuje nádorovým buňkám ochranu v nepříznivých podmínkách jako např. IZ. V práci jsme pomocí fluorescenční mikroskopie s použitím zeleného fluorescenčního barviva LysoSensor Green DND-189 studovali kvalitativní změny buněk H1299 ošetřených novým inhibitorem autofagie Lys05 i v praxi již zavedeným inhibitorem Bafilomycinem A1. Intenzitu fluorescence jsme následně kvantifikovali pomocí průtokové cytometrie. Z výsledků vyplývá, že pre-inkubace inhibitory autofagie v kombinaci s IZ vede k morfologickým změnám buněk a k...
Co2+ loaded block copolymer micelles: Preparation and their uptake into macrophages
Měrková, Veronika ; Jansová, Hana (vedoucí práce) ; Raisová Stuchlíková, Lucie (oponent)
Karlova Univerzita Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Friedrich Schiller Universität Jena Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät Institute für Organische und Makromolekulare Chemie Kandidát: Veronika Měrková Školitelé: PharmDr. Hana Jansová, Ph.D., Prof. Dr. Felix H. Schacher Název diplomové práce: Micely z blokového kopolymeru obsahující kobaltnaté ionty: Příprava a jejich vychytávání do makrofágů Jelikož mnoho pacientů trpí pooperačními infekcemi vedoucími k sepsi, bylo naší snahou docílit modulace odpovědi imunitního systému a dosáhnout tak léčby tohoto patologického stavu. Kobalt je biogenní stopový prvek, avšak jeho přímá administrace může způsobit imunologické reakce. Imunitní odpověď zprostředkovaná makrofágy (MΦ) může být zánětlivá, nebo protizánětlivá. Obě jsou zodpovědné za specifické děje, zahrnující aktivaci MΦ a produkci cytokinů. Cílem této studie bylo vyvolat imunitní odpověď MΦ, a tím tedy případně kontrolovat zánětlivý proces. Nicméně volné ionty kobaltu jsou toxické. Za účelem nalezení vhodného a bezpečného způsobu podávání kobaltu byl syntetizován triblokový terpolymer PEO-b- PAGECOOH-b- PtBGE, z něhož byl připraven vodný micelární roztok. Nakonec byl do micel enkapsulován chlorid kobaltnatý, aby byla umožněna biologická detekce v in vitro testovacím...
Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29
Junková, Martina ; Raisová Stuchlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Jansová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Junková Školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29 Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorové onemocnění u nás. Jeho onkologická léčba sebou přináší i časté nežádoucí účinky, kvůli kterým je mnohdy pacienty špatně přijímána. Rizikem se jeví i objevující se rezistence na klasická chemoterapeutika (5-fluorouracil). Při hledání nových alternativ se staly předmětem zkoumání i některé slibně se jevící přírodní látky. Subtropický strom Myrica rubra a extrakty z něj získané obsahují mnoho biologicky aktivních látek, které jsou studovány mimo jiné pro své protirakovinné a antiproliferační účinky. Mezi hlavní seskviterpeny v silici listů M. rubra patří β-karyofylen (BCP), β-karyofylenoxid (CAO), α-humulen (HUM), trans-nerolidol (NER) a valencen (VAL). V naší práci byl zkoumán účinek silice M. rubra, HUM a NER v koncentracích 25 a 50 μg/ml po 24 hodinové inkubaci u buněčné linie HT-29 na aktivitu antioxidačních enzymů, jejich transkripci a množství proteinů. Sledovanými enzymy byly glutathionperoxidasa (GPx), glutathionreduktasa (GR), glutathion-S-transferasa (GST), katalasa (CAT),...
Co2+ loaded block copolymer micelles: Preparation and their uptake into macrophages
Měrková, Veronika ; Jansová, Hana (vedoucí práce) ; Raisová Stuchlíková, Lucie (oponent)
Karlova Univerzita Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Friedrich Schiller Universität Jena Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät Institute für Organische und Makromolekulare Chemie Kandidát: Veronika Měrková Školitelé: PharmDr. Hana Jansová, Ph.D., Prof. Dr. Felix H. Schacher Název diplomové práce: Micely z blokového kopolymeru obsahující kobaltnaté ionty: Příprava a jejich vychytávání do makrofágů Jelikož mnoho pacientů trpí pooperačními infekcemi vedoucími k sepsi, bylo naší snahou docílit modulace odpovědi imunitního systému a dosáhnout tak léčby tohoto patologického stavu. Kobalt je biogenní stopový prvek, avšak jeho přímá administrace může způsobit imunologické reakce. Imunitní odpověď zprostředkovaná makrofágy (MΦ) může být zánětlivá, nebo protizánětlivá. Obě jsou zodpovědné za specifické děje, zahrnující aktivaci MΦ a produkci cytokinů. Cílem této studie bylo vyvolat imunitní odpověď MΦ, a tím tedy případně kontrolovat zánětlivý proces. Nicméně volné ionty kobaltu jsou toxické. Za účelem nalezení vhodného a bezpečného způsobu podávání kobaltu byl syntetizován triblokový terpolymer PEO-b- PAGECOOH-b- PtBGE, z něhož byl připraven vodný micelární roztok. Nakonec byl do micel enkapsulován chlorid kobaltnatý, aby byla umožněna biologická detekce v in vitro testovacím...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.