Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jezera České republiky - fyzickogeografické a fyzikálně-limnologické poměry
Šobr, Miroslav ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Kříž, Vladislav (oponent) ; Vrba, Jaroslav (oponent)
Jezera Českérepublilg, - fyzickogeografické a fyzikálně.limnologické poměry Lakes of the Czech Repttblic .- physico-geographical and physico-limnological charactersttcs Uvod V Ceské republice, v porovnání např. s územírnEvropy, se nachází velrrri rnálo jezer přírodního původu. Nemánre vysoké hory se sítíglaciálních jezer ani plošrrě rozsálrlé nížirry severskélro typu sjezerninri oblastrrri. Nejsou zde Žádné rozsálrlé, plnolrodrrotrrě rozvinuté krasové oblasti, Žádrré aktivní vulkanické oblasti arri rnořské pobřeŽí' Na druhou stranu úzenrírnČeskó republiky prochÍuílrlavní evropske rozvodi a pratnerrí zde evropsky výzrrarrrné řeky' Na ponrěrně krátké vzdálenosti zde doclrází k význanrrlé změlrě sklonu koryta toku a tínrje vytvořen předpoklad pro proces meatldrování vodrrílro toku s rrásledným vznikerrr fluviálrríclr jezer, která jsou jedrrín z ne.ičetnějšíchtypůjezer na lrašem území.Se vznikem rozsáhlé nivy a následtlou těŽbou štěrkopískoýclr náplavů sotlvisí \,"ýSkyt dalšílrotypu jezer, L1erým jsou jezera atrtropogenní' Ta jsor-r téŽvelrni četrrá v oblastech těŽby lrrrědélro uhlía dalšíclrtrerostnýclr surovitr. A konečně posledrrírn početnějšímtypem jezer jsou merršívodní plochy v rašelirmýclr a slatinných oblastech, které jsou roztroušeny téměř po celém horskérrr luaničnirnpásnu (Jaxsr<Ý, ŠoBRET Ar. 2003)'...
Hydrologické sucho v pramenných oblastech šumavských toků
Skála, Vít ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Kocum, Jan (oponent)
Práce se zabývá vyhodnocováním hydrologického sucha na sedmi hydrologických profilech v šumavském regionu (Modrava, Rejštejn, Sušice, Zwiesel, Teisnach, Chamerau, Kalteneck) v časovém období hydrologických let 1931-1937 a 1949-2014. Jejím cílem je vybrat vhodné indexy hydrologického sucha i další metody a ty aplikovat. Cílem je srovnat výsledky z jednotlivých hydrologických profilů vzájemně a nastínit srovnání s povodími mimo horský region. Pro vyhodnocení hydrologického sucha byla použita metoda prahové hodnoty, metoda podle Gumbela 1963 a výpočet nedostatkových objemů. Z takto definovaných suchých dní a epizod byly sestaveny grafy sezonality, grafy výskytu hydrologického sucha v jednotlivých letech a byly z nich vyhodnoceny trendy za použití Mann-Kendallova a Hisrch-Slackova testu trendu. Mann-Kendallův test byl použit ve dvou modifikacích. Bylo zjištěno, že se sezonalita hydrologického sucha profilů návětří a závětří podstatně liší. Maximum výskytu suchých dní nastává na návětrných profilech v podzimních měsících a na závětrných v zimě. Podíl zimního sucha klesá s klesající nadmořskou výškou. Na všech profilech byly zjištěny signifikantní poklesy výskytu hydrologického sucha během sledovaného období. Trendy v rámci jednotlivých měsíců jsou méně jednoznačné. U českých profilů se projevuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.