Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Oddlužení manželů
Janoušková, Kamila ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Shrnutí Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou oddlužení manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním řádu neustále probíhá společenský vývoj doprovázený prohlubováním zadluženosti fyzických osob - nepodnikatelů, respektive domácnosti v České republice. Přestože problematická úprava oddlužení manželů byla v minulosti předmětem novelizací, výsledek nebyl vždy uspokojivý. Cílem rigorózní práce je představit institut oddlužení manželů, poukázat na nedostatky právní úpravy, poskytnout srovnání se zahraničními právními úpravami a na základě komparace formulovat i možné novelizace příslušných zákonných ustanovení. Rigorózní práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým základem úpravy oddlužení obecně v širším rámci insolvenčního práva a představením aktuální situace zadlužení českých domácností ospravedlňující potřebu právní úpravy oddlužení. Rovněž poskytuje přehled hmotněprávní úpravy společného jmění manželů, která v praxi při oddlužení respektive formulaci pravidel oddlužení manželů může činit potíže. První kapitola tak poskytuje základ pro následující kapitoly práce, které z této čerpají. Druhá kapitola obsahuje představení současné české právní úpravy oddlužení manželů. V úvodu se zabývá genezí právní úpravy a...
Pravidlo podnikatelského úsudku
Janoušková, Kamila ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Shrnutí Členové volených orgánů právnických osob se dle občanského zákoníku přijetím své funkce zavazují vykonávat tuto funkci s péčí řádného hospodáře. Rekodifikace soukromého práva přinesla v zákoně o obchodních korporacích nový institut, pravidlo podnikatelského úsudku, jenž těmto osobám poskytuje zvláštní ochranu. Cílem práce je tento institut představit, poskytnou srovnání s jeho zahraničními předlohami a odhadnout, jak soudy svým výkladem zákonné ustanovení naplní. Práce je členěna do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými základy pravidla, kořeny jeho úpravy a také smyslem jeho existence. Vysvětluje roli obchodních společností a vliv rizika na její podnikání, zaobírá se obsahem fiduciárních povinností a potřebou ochrany členů orgánů. Zasazuje tak pravidlo do širšího rámce ekonomické analýzy, která tvoří jádro pravidla, a odpovídá na základní otázky důvodů existence pravidla, jeho smyslu. Druhá kapitola přibližuje ideové předlohy českého pravidla. Jako první se zabývá pravidlem dovozovaným soudy v USA a způsoby jeho aplikace - přístupem k pravidlu jako standardu soudního přezkumu a přístupem spočívajícím ve zdrženlivosti soudů při přezkumu. Na druhém místě představuje pravidlo zakotvené v německém akciovém zákoně. Zahraniční předlohy porovnává a shrnuje poznatky ze zahraničních...

Viz též: podobná jména autorů
9 JANOUŠKOVÁ, Kateřina
1 JANOUŠKOVÁ, Kristýna
9 Janoušková, Kateřina
3 Janoušková, Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.