Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační systém pro správu testů
Novák, Miroslav ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je specifikovat, navrhnout a implementovat informační systém pro správu testů, který bude fungovat jednak samostatně a jednak v rámci platformy Testos. Zvolený problém byl vyřešen vytvořením klientské webové aplikace a implementací webové služby pomocí REST API, která zajišťuje interoperabilitu s jinými nástroji. Vytvořené řešení umožňuje řídit základní proces testování, který sestává ze správy projektů, správy testovacích požadavků, správy testovacích sad a případů a správy jednotlivých testovacích běhů.
Kalendářní aplikace s efektivním uživatelským rozhraním
Navrátilová, Eva ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Peringer, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou kalendářní aplikace s efektivním a uživatelsky přívětivým rozhraním. Nejprve je provedena analýza existujících kalendářních aplikací na různých platformách. Je prozkoumán standard ukládání kalendářních dat a dobré praktiky pro návrh uživatelského rozhraní. Dále je popsán návrh kalendářní aplikace, který zahrnuje návrh kalendářní knihovny, vzhledu grafického rozhraní a struktury rozhraní. Výsledná aplikace je implementována v jazyce C++ za využití frameworku Qt a podrobena testům.
Porovnání výkonnosti virtuálního stroje CACAO s HotSpot JVM
Malík, Nikolaj ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce je představit platformu Java a dva vybrané zástupce implementací virtuálních strojů (JVM). V první řadě bude představen rozšířený virtuální stroj JVM HotSpot, v druhé řadě jedna z alternativních variant, JVM CACAO. Práce popisuje vybrané prvky implementace obou strojů, kde uvedené informace jsou vhodné pro všechny, kdo se zabývají optimalizacemi běhu programů. Závěrečná část prezentuje výsledky porovnání vybraných oblastí výše zmíněných strojů z hlediska paměťové a časové náročnosti.
Informační systém pro zpracování hlášení o chybách
Domin, Martin ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice testování softwarových aplikací a jejich údržbě.Záměrem této práce je vytvořit aplikaci, která bude pomocným nástrojem nejen při testovánísoftwarových výrobků, ale i při následném provozu a údržbě softwaru. Jedná se onástroj, jehož hlavním úkolem je umožnit jak samotným testerům, tak i koncovým uživatelůmpatřičné aplikace evidovat nalezené problémy a chyby. Jednotlivé chyby je následněmožné spravovat. Jelikož aplikace bude využívána také veřejnými uživateli testované či používanéaplikace, kteří jsou různého věku a schopností, byl by při vývoji kladen důraz najednoduchost ovládání.
Knihovna pro vizualizaci dynamických datových struktur
Zahradníček, Tomáš ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Peringer, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny pro vizualizaci dynamických datových struktur ve formě orientovaných grafů. Zaměřuje se také na chyby, které při implementaci těchto struktur můžou vzniknout. Výsledná knihovna může být použita jako ladicí nástroj nebo pro výuku algoritmů pro práci s těmito strukturami.
Optimalizační metody pro knihovnu SIMLIB/C++
Chlebík, Jakub ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Peringer, Petr (vedoucí práce)
Práce se věnuje metodám optimalizace parametrů simulačních modelů. Seznamuje se základy matematické optimalizace a jejím využitím v operačním výzkumu. Dále navrhuje rozšíření knihovny SIMLIB/C++ modulem pro optimalizační metody. Několik vybraných metod teoreticky popisuje, implementuje v jazyce C++, demonstruje jejich použití na několika příkladech a zhodnocuje jejich úspěšnost.
Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů
Crlík, Radek ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Pro tvorbu kvalitního softwarového systému je potřeba takový projekt dobře analyzovat, navrhnout, naprogramovat a otestovat. Celý proces se pak souhrnně označuje jako životní cyklus softwaru a zabývá se jím softwarové inženýrství. Dnes existuje celá řada nástrojů, které tyto procesy ulehčují. Pro analýzu a návrh softwaru se v praxi osvědčil jazyk UML. Dovoluje popsat různé úrovně softwaru pomocí grafických diagramů pro jejich lepší pochopení. Některé je pak možné převést na kód v požadovaném programovacím jazyce. Problémem je pak udržování diagramů, kdy se tak v pozdějších fázích projektu  ztrácí jejich význam. Tento problém se snaží odstranit tzv. Model-Driven Development, kdy programátor pracuje jen s přesně definovanými modely ze kterých je možné automaticky generovat programový kód, který se ale již nemusí ručně upravovat. Bohužel tento přístup není univerzální. Tato práce se zaměřuje na tvorbu nástroje, který umí pracovat s diagramem případů užití, diagramem tříd a objektově-orientovanými Petriho sítěmi. Nástroj by měl zvládat jejich tvorbu a základní synchronizaci informací mezi diagramy a tak ulehčit návrh systémů.
Grafický editor Objektově orientovaných Petriho sítí
Neužil, Antonín ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá Petriho sítěmi a jejich modelování. V první řadě práce popisuje formalismy Petriho sítě. Dále se také zaměří na objektovou orientovanost sítí. V druhé řadě se práce specializuje na vytvořenou aplikaci a tou je grafický editor objektově orientovaných Petriho sítí. Součástí práce je postup návrhu a implementace již zmíněné aplikace. Aplikace je vytvořena pomocí jazyku Java a je kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Pro tvorbu aplikace bylo použito vývojové prostředí NetBeans IDE 8.0.2. Výsledkem celé bakalářské práce je tedy aplikace pro tvorbu modelů Objektově orientovaných Petriho sítí a jejich simulací pomocí přiloženého serveru. Několik příkladů těchto modelů a jejich výsledky jsou součástí této práce. Tyto příklady slouží jako manuál pro použití aplikace.
Internet věcí s uzly na bázi PNVM
Korejtko, Tomáš ; Peringer, Petr (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou Internet of Things (IoT) a otevřených technologických řešení s tím souvisejících. Konkrétně se zaměřuje na softwarová řešení v oblasti chytrého domu kompatibilní s platformou Raspberry Pi a protokolem MQTT. Dále se práce zabývá studiem Petri Net Virtual Machine (PNVM) a jeho potenciální aplikace v IoT. Cílem práce je navrhnout integraci PNVM v IoT za pomoci existujících prostředků kompatibilních s MQTT a implementovat demonstrační aplikaci pro chytrý dům.
Modelem řízený návrh softwarových systémů
Hanák, Tomáš ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá moderním přístupem při vytváření softwarových systémů, který se nazývá modelem řízený návrh softwarových systémů. Jedná se o metodiku, která odstraňuje řadu kritických problémů, jež se vyskytují při konvenčním návrhu systémů. Hlavní myšlenka tohoto poměrně nového přístupu se zakládá na možnosti automatického, či poloautomatického generování výsledného kódu z konceptuálních modelů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 JANOUŠEK, Viktor
2 JANOUŠEK, Vladimír
2 JANOUŠEK, Vojtěch
2 Janoušek, Vojtěch
5 Janoušek, Václav
1 Janoušek, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.