Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modelem řízený návrh softwarových systémů
Hanák, Tomáš ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá moderním přístupem při vytváření softwarových systémů, který se nazývá modelem řízený návrh softwarových systémů. Jedná se o metodiku, která odstraňuje řadu kritických problémů, jež se vyskytují při konvenčním návrhu systémů. Hlavní myšlenka tohoto poměrně nového přístupu se zakládá na možnosti automatického, či poloautomatického generování výsledného kódu z konceptuálních modelů.
Jednoduché vývojové prostředí pro C++ na platformě Android
Režňák, Pavel ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Peringer, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením prostředí pro překlad aplikací psaných v jazycích C a C++. Vývojové prostředí se skládá z aplikace emulující terminál a balíčků obsahujících open-source překladače a pomocné nástroje, přeložené pro mobilní zařízení s ARM procesorem a operačním systémem Android. Tento proces zahrnuje vygenerování křížového překladače pro systém Android z nástrojů NDK, správné nastavení parametrů během konfigurace, opravy zdrojových souborů těchto open-source překladačů a vytvoření aplikace instalovatelné pod OS Android, která umožní snadné použití těchto nástrojů.
Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů
Hrubý, Daniel ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Nástroj pro podporu vývoje systémů je aplikace sloužící pro usnadnění průběhu vývoje softwarových systémů. Pomocí diagramu užití pomáhá k lepšímu porozumění požadavků od zákazníka, následně s využitím diagramu tříd lze přepsat návrh do objektového konceptu a díky Objektově orientovaným Petriho sítím lze popsat chování systémů. V práci nejdříve popíší programy věnující se stejné problematice, poté se vysvětlí jednotlivé diagramy a Objektově orientované Petriho sítě. Následně bude představena samotná aplikace, její testování a možná vylepšení.
Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi
Josefík, Martin ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi za použití dvou rozdílných jazyků PNML a PNtalk. PNML slouží pro popis Petriho sítě, je založený na XML a jeho výhodou je, že dokáže každý prvek Petriho sítě popsat pomocí svých elementů. PNtalk je konkrétní implementací OOPN a je založený na jazyce Smalltalk. Nástroj pro práci s OOPN bude komunikovat s externí aplikací systémem PNtalk z důvodu výměny modelů. Na závěr budou navržena rozšíření nástroje.
Garbage collector objektů jazyka PNtalk
Mišák, Ján ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací garbage collectoru pro virtuální stroj jazyka PNtalk. Jsou v ní popsány a zhodnoceny jednotlivé přístupy a konkrétní algoritmy pro automatickou správu paměti a detailne popsáno jejich využití v praktické implementaci pro vitruálne stroje PNtalku, které jsou implementovány v Smalltalku a C++. Práce uvádí čtyři rodiny algoritmů, a to rodiny mark-sweep, mark-compact, kopírovací algoritmy a počítání referencí. Nejprve jsou popsány sekvenční verze algoritmů, které zastavují běh hlavního programu (mutátoru), pak jsou uvedeny jejich paralelní a nakonec konkurentní verze, které běh mutátoru nezastavují. Práce též uvádí generační model garbage collectingu.Výsledkem práce je vypracování generačního garbage collectoru pro jazyk PNtalk, vypracování testů a na jejich zakladě odměření optimálních parametrů.
Určování pozice senzorového uzlu mobilním systémem
Hyrák, Jakub ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je nastudovat problematiku bezdrátových senzorových sítí. Popsat prvky senzorové sítě a probrat, jak jednotlivé senzorové uzly mezi sebou komunikují. Zjistit, jak by bylo možné určit pozici senzorového uzlu nově přidaného či mobilního senzorového uzlu do dané senzorové sítě. Z navržených algoritmů určování pozice senzorového uzlu bude pak vybrán jeden, který pak bude v rámci diplomové práce implementován. Jednotlivé algoritmy pro určování pozic senzorových uzlů jsou rozděleny do skupin podle používajících metod. Zvolený algoritmus bude odzkoušen v simulačním prostředí na dáném zařízení.
Použití inteligentních agentů v bezdrátových senzorových sítích
Žídek, Petr ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s technologií bezdrátových senzorových sítí spolu s~nástroji pro vývoj a simulaci aplikací pro ně určených. Dále má čtenáře seznámit s projektem WSnageNt, který je určen pro podporu agentů v bezdrátové senzorové síti. Hlavním cílem této práce je ovšem rozšíření projektu WSageNt o nové prvky, které umožní  vytvořit agenty s většími možnostmi a schopnostmi. Těchto prvků bude poté využito pro rozšíření projektu WSageNt o  sledování pohybu uzlů v síti.
Využití klíčenky Gnome v projektu FreeIPA
Židek, Michal ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce poskytuje úvod do projektu FreeIPA a projektu GNOME Keyring. Rozebírá možné výhody integrace GNOME Keyringu do FreeIPA pomocí komponenty FreeIPA zvané Password Vault. Jsou poskytnuty návrhy možných implementací a rozebírají se jejich výhody. Jeden z návrhú je pak implementován ve formě prototypu.
Virtualizace institutu státní správy
Štěpánek, Ondřej ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Tato bakaláská práce se zabývá problematikou virtualizace server a poítaových stanic, která je v poslední dob stavebním kamenem moderních datových center. Praktická ást je pak zamena na výbr nejvhodnjšího ešení pro konkrétní problém zavedení virtualizace ve státní správ. Souasn práce hodnotí dnešní možnosti pro jiné organizace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 JANOUŠEK, Viktor
2 JANOUŠEK, Vladimír
2 JANOUŠEK, Vojtěch
2 Janoušek, Vojtěch
5 Janoušek, Václav
1 Janoušek, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.