Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prezentace transformací atributů v SQL pro potřeby data governance
Bartoš, Michal ; Janoušek, Jan (vedoucí práce) ; Kopecký, Michal (oponent)
Práce se zabývá extrakcí popisů transformací jednotlivých atributů z Oracle SQL skriptů a způsobem jejich prezentace uživatelům. Porovnává vhodnost několika variant výstupního formátu a pro vybraný formát následně rozebírá detaily jeho tvorby a rozhodnutí, která k němu vedla. Jedním z významných rozhodnutí byla volba vstupních datových struktur: abstraktního syntaktického stromu a grafu datových toků. Tato volba poskytuje iniciální analýzu vstupních SQL skriptů, ale má také výrazný vliv na další průběh zpracování. Výstupy této práce byly ověřeny pomocí prototypové implementace v nástroji Manta, na které je prezentována vhodnost zvoleného řešení pro přehlednou prezentaci uživatelům. 1
Aplikace principů podnikové informatiky v malém podnikání
Janoušek, Jan ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Kubálek, Tomáš (oponent)
Smyslem této bakalářské práce je ukázat, zda a jakým způsobem lze využít principů podnikové informatiky v prostředí malého podnikání. Práce představuje podnikovou informatiku a následně předkládá návrhy pro praxi malých firem. Aplikace těchto doporučení je demonstrována v případové studii.
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Janoušek, Jan ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ - RESUMÉ V ČESKÉM JAZYCE Cílem této práce bylo sestavení co nejucelenějšího přehledu institutů insolvenčního práva souvisejících s uplatňováním pohledávek, stejně tak jako vymezení práv a povinností věřitelů s tímto tématem souvisejících, s užším zaměřením na rizikové či problematické skutečnosti objevující se v praxi. Veškerý text vychází z právní úpravy insolvenčního práva účinné v době její tvorby a kromě odborné literatury dále hojně využívá související judikaturu. Úvodní část práce představuje insolvenční právo v jeho historickém i současném kontextu. Uvádí soupis materiálních pramenů i jejich zběžnou charakteristiku potřebnou pro snadnější uchopení materie insolvenčního práva. Z tohoto důvodu první kapitoly dále vymezují základní principy a též pojmy insolvenčního práva, jimiž jsou insolvenční řízení, úpadek a blíže charakterizují jednotlivé způsoby řešení dlužníkova úpadku. Další část práce se zaměřuje na pohledávky samotné. Provádí právní rozbor pojmu pohledávky a následně rozbor jednotlivých typů pohledávek uplatňovaných v insolvenčním řízení, přičemž pro úplnost materie přináší i soupis pohledávek, které jsou z uspokojování v insolvenčním řízení vyloučeny a na druhou stranu se zaobírá i pohledávkami, jež není vůbec nutné uplatňovat, neboť jsou do...
Resynchronizace a prosynchronizace u trvalé kardiostimulace u dětí.
Kubuš, Peter ; Janoušek, Jan (vedoucí práce) ; Kautzner, Josef (oponent) ; Novák, Miroslav (oponent)
1 Abstrakt Cíl: Zhodnocení dlouhodobých výsledků trvalé epikardiální stimulace a klinického vlivu elektromechanické dyssynchronie u trvalé kardiostimulace v dětském věku. Nalezení optimálních stimulačních míst k zamezení vzniku stimulací indukované kardiomyopatie. Metody: Retrospektivní observační studie zaměřená na dlouhodobé výsledky trvalé epikardiální kardiostimulace u dětí v České republice. Průřezová multicentrická studie na zhodnocení dlouhodobého efektu stimulačních míst v pravé (PK) a levé (LK) komoře na mechanickou synchronii a funkci LK u dětí se strukturálně normálním srdcem vyžadujících trvalou antibradykardickou stimulaci. Výsledky: Celková pravděpodobnost setrvalé epikardiální stimulace (absence nutnosti konverze na transvenózní stimulační systém) u dětí byla 92,8/76,1 % po 5/10 letech stimulace. Dyssynchronní srdeční selhání se nevyskytlo u žádného z pacientů iniciálně stimulovaných ze systémové komory. Místo komorové stimulace bylo jediným významným (P < 0,0001) prediktorem frakce zkrácení a ejekční frakce (EF) LK. Stimulace z hrotu a laterální stěny LK byla spojena se zachováním funkce LK (EF LK ≥ 55 %; poměr šancí/odds ratio (OR) = 8,26; P = 0,018). Stimulace výtokového traktu/laterální stěny PK byla jediným významným prediktorem snížené funkce LK (EF LK < 45 %; OR = 10,72; P = 0,005)....
Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam se zaměřením na oznamování trestných činů úplatkářství (whistleblowing)
Janoušek, Jan ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Tématem této diplomové práce je kriminologický význam oznamování trestné činnosti. První část této práce se zabývá především kriminalitou latentní, tedy tou částí kriminality, která zůstává skrytá. Diskutovány jsou možnosti a limity evidování kriminality do statistik a důvody, proč je určitá část trestné činnosti skryta v tzv. temné zóně kriminality a není zjištěna policií. Jako nejvýraznější příčinnou latence se jeví neoznamování kriminality ze strany obětí. Druhá část této práce se pak blíže věnuje fenoménu neoznamování kriminality. Popisovány jsou jednotlivé faktory, které vedou oběti k rozhodnutí, že trestný čin neoznámí. Prvním a téměř nejdůležitějším faktorem, který je v této práci diskutován, je racionální úsudek oběti. Druhým popisovaným faktorem je důvěra v policii mezi veřejností na daném území. Třetím faktorem je pak vliv lokality, ve které oběť žije a čtvrtým vliv věku oběti na rozhodování, zda trestnou činnost oznámit či nikoliv. Pátým faktorem, kterým se tato práce zabývá, je pak vliv pohlaví pachatele, především fakt, že kriminalita páchaná ženami, je oběťmi oznamována méně. Zvláštní kapitola je pak věnována oznamování domácího násilí. Třetí část této práce se zabývá oznamováním korupčních jednání, především trestných činů úplatkářství. V této oblasti v České republice zatím...
Vliv positivně inotropních a antiarytmických farmak na kardiovaskulární systém
Kočková, Radka ; Linhart, Aleš (vedoucí práce) ; Janoušek, Jan (oponent) ; Štengl, Milan (oponent)
Embryotoxický vliv změny tepové frekvence vyvolaný podáním léků s antiarytmickým účinkem u kuřecích embryí V současné době pozorujeme rychle narůstající trend potřeby kardiovaskulární farmakologické léčby u těhotných žen, avšak chybí nám však dostatečná evidence o možném nežádoucím vlivu této léčby na vyvíjející se plod. Předpokládáme, že antiarytmickými léky navozená bradykardie je hlavním mechanismem rozvoje embryotoxicity. Na modelu kuřecího embrya jsme testovali embryotoxicitu metoprololu, carvedilolu a ivabradinu a dále akutní účinky těchto léků na embryo. Používali jsme k tomu videomikroskopii a ultrazvukového vyšetření. Signifikantní embryotoxicita byla dokumentována u carvedilolu a ivabradinu. U ED4 embryí způsobil metoprolol, carvedilol a ivabradin pokles tepové frekvence o 33%, 27% a 55% ve srovnání s kontrolní skupinou (6%). U ED8 embryí byl tento efekt vyjádřen více, došlo k poklesu o 71%, 54% a 53% ve srovnání s kontrolní skupinou (36%). Srdeční výdej poklesl ve všech testovaných skupinách, ale statistické významnosti dosáhl pouze ve skupině ED8 s metoprololem. Ačkoliv počet beta-adrenergních receptorů v průběhu embryonálního vývoje klesá, negativní chronotropní odpověď na podaná farmaka s pokročilostí vývoje stoupá a vede k výraznějšímu poklesu srdečního výdeje, který je pravděpodobně...
Studium klinického vlivu různých forem srdeční resynchronizační terapie u pacientů s chronickým srdečním selháním
Burianová, Lucie ; Kautzner, Josef (vedoucí práce) ; Janoušek, Jan (oponent) ; Táborský, Miloš (oponent)
Studium klinického vlivu různých forem srdeční resynchronizační terapie u pacientů s chronickým srdečním selháním MUDr. Lucie Burianová ABSTRAKT: Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (SRL) pomocí biventrikulární stimulace (BiV) u pacientů s těžkým chronickým srdečním selháním (CHSS) snižuje mortalitu, zlepšuje kvalitu života a vede k reverzní remodelaci postiženého srdce. Hemodynamické a krátkodobé klinické studie naznačují, že obdobný efekt jako stimulace BiV by mohla mít i samotná levokomorová stimulace. Cíl: Porovnat účinek BiV a levokomorové stimulace u pacientů s CHSS při dilatační kardiomyopatii včetně sledování známek dyssynchronie a remodelace levé komory. V metodické podstudii porovnat objemy levé komory získané pomocí 2-dimenzionální echokardiografie s použitím kontrastní látky (K-ECHO) a CT angiografie. Metody: Pacienti indikovaní k SRL byli randomizováni k BiV nebo levokomorové stimulaci. Po zahájení SRL byli po dobu jednoho roku každé 3 měsíce sledováni klinicky a echokardiograficky. Čtyři roky od počátku studie byla dohledána data svědčící o nepříznivém průběhu. Byly porovnány výsledky objemů a ejekční frakce levé komory (EF LK) provedené pomocí K-ECHO a CT angiografie. Výsledky: Zařadili jsme celkem 33 pacientů. V obou skupinách došlo ke zlepšení klinického stavu, více u pacientů s BiV...
Hermés - bůh mezi světem lidí a bohů a jeho proměny v čase
Špillingová, Eva ; Janoušek, Jan (vedoucí práce) ; Hruška, Blahoslav (oponent)
Tato práce se zabývá postavou řeckého boha Herma jeho proměnami od archaických představ až po jeho podobu Mercuria v hermetické tradici a alchymii. Pozornost je věnována jeho proměně v olympského boha, kterou prodělal v homérských dílech, jeho podobě božského dítěte a jsou zmíněny jeho vztahy k některým z dalších bohů olympského pantheonu. Další výrazná změna Je pak zaznamenána v období helénistického náboženského synkretismu, kdy se řecká kultura a její bohové dostaly do styku s orientálními a egyptskými kulty. Závěr práce je věnován podobě Herma jako Mercuria alchymistů, ve které jako jediný z řeckých bohů přetrval až do 17. století.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
17 JANOUŠEK, Jan
3 Janoušek, Jakub
1 Janoušek, Jaromír
1 Janoušek, Jaroslav
8 Janoušek, Jiří
6 Janoušek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.