Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
US Collegiate Football Analysis: Team's Success as an Indicator of Academic Performance
Linhart, Jakub ; Janhuba, Radek (vedoucí práce) ; Godar, Sarah (oponent)
Americký fotbal, jakožto nejpopulárnější sport na univerzitách v USA, láká miliony stu- dentů, aby soutěžili v rozličných ligách pod dohledem vysokoškolské sportovní organiz- ace National Collegiate Athletic Association, Zápasy mezi nejlepšími univerzitními týmy, které jsou součástí Division I Football Bowl Subdivision, patří mezi ty nejatraktivnější a historická rivalita přináší pozornost nejen fanoušků, ale taky médií. Tato pozornost však také představuje větší stres pro soutěžící sportovce a tím pádem dopad proher na jejich psychické rozpoložení mimo hřiště by se nemělo podceňovat. V návaznosti na min- ulé práce, týkající se dopadu univerzitního fotbalu, byly použity data o 114 univerzitách z Division I-FBS během 13 let, aby se analyzoval vliv lepších fotbalových výsledků na akademické výsledky soutěžících studentů. Výsledky této analýzy dokázaly, že existuje významný pozitivní vliv relativně úspěšné sezóny na studijní výsledky hráčů, což zna- mená, že jejich mentalita vůči studiu a socializace mimo fotbalové prostředí jsou lepší po relativně úspěšné sezóně. Toto podporuje hypotézu pojmenovanou "football chicken soup", která říká, že účast v mimoškolních aktivitách zlepšuje schopnost studentů se př- izpůsobit univerzitnímu životu, a tím zlepšuje jejich studijní výsledky. Dále se ukázalo, že...
Cross-Country Analysis of Life Satisfaction
Stehlíková, Zuzana ; Janhuba, Radek (vedoucí práce) ; Paulus, Michal (oponent)
Táto bakalárska práca študuje závislosti medzi subjektívne vnímaným blahobytom a ekonomickými, politickými a sociálnymi charakteristikami jednotlivých krajín. Študujeme ich vplyv na tri zložky subjektívne vnímaného blahobytu - spokojnosť do životom, pozitívne emócie a negatívne emócie. Najprv s pomocou dát, ktoré obsahujú skoro všetky krajiny sveta a potom použijeme podrobnejšie Európske dáta. Na štúdium oboch dát využívame panelové modely. Výsledky ukazujú, že sme viac schopní vyjadriť pomocou nezávislých premenných zmeny v závislej premennej spokojnosť so životom v porovnaní s premennými pozitívne emócie a negatívne emócie. V prvom dátasete sme zistili, že najdôležitejšími determinantami spokojnosti so životom sú HDP na obyvateľa, zdravie, sloboda, politická situácia a sociálna podpora. Ďalej, pomocou Európskych dát sme zistili, že univerzitné vzdelanie a šťastie sú negatívne korelované. Výsledky taktiež poukázali na fakt, že ženské zastúpenie v národnom parlamente je dôležitým determinantom spokojnosti so životom. Teda, rovnosť medzi pohlaviami hrá dôležitú úlohu v rozvinutých krajinách. Klíčová slova Subjektívne vnímaný blahobyt, Šťastie, Spokojnosť so životom, Pozitívne emócie, Negatívne emócie, Ekonómia
Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model
Janhuba, Radek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Přelévání volatility akciového trhu se zejména v časech krize stalo důležitým fenoménem. Mechanismy přenosu šoků z jednoho trhu do druhého jsou důležité pro diverzifikaci portfolia v mezinárodním měřítku. Naše diplomová práce zkoumá impulsní odezvy a dekompozici rozptylu čtyř hlavních akciových indexů rozvíjejících se trhů ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko) v období od ledna 2007 do srpna 2009. V práci jsou použity dva modely: vektorová autoregrese (VAR) s konstantním rozptylem reziduí a vektorová autoregrese s časově rozdílnými parametry (TVP-VAR) se stochastickou volatilitou. Na rozdíl od jiných porovnatelných studií jsou v obou modelech použity Bayesovké metody. Naše výsledky potvrzují přítomnost přelévání volatility ve všech trzích. Zajímavým zjištěním je nalezení opačného přenosu šoků z České republiky do Polska a Maďarska, což naznačuje, že investoři vidí středoevropské burzy jako oddělené trhy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model
Janhuba, Radek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Přelévání volatility akciového trhu se zejména v časech krize stalo důležitým fenoménem. Mechanismy přenosu šoků z jednoho trhu do druhého jsou důležité pro diverzifikaci portfolia v mezinárodním měřítku. Naše diplomová práce zk- oumá impulsní odezvy a dekompozici rozptylu čtyř hlavních akciových indexů rozvíjejících se trhů ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Slovensko a Mad'arsko) v období od ledna 2007 do srpna 2009. V práci jsou použity dva modely: vektorová autoregrese (VAR) s konstantním rozptylem reziduí a vektorová autoregrese s časově rozdílnými parametry (TVP-VAR) se stocha- stickou volatilitou. Na rozdíl od jiných porovnatelných studií jsou v obou mod- elech použity Bayesovké metody. Naše výsledky potvrzují přítomnost přelévání volatility ve všech trzích. Zajímavým zjištěním je nalezení opačného přenosu šoků z České republiky do Polska a Mad'arska, což naznačuje, že investoři vidí středoevropské burzy jako oddělené trhy. Bibliografická evidence Janhuba, R. (2012): Přelévání volatility v nově členských státech Evropské unie: Bayesovský model. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce: doc. Roman...
The effect of exchange rate changes on stock market volatility in new member states
Janhuba, Radek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
Tato práce zkoumá, zda změny ve směnném kurzu hrají roli v určení volatility akciového trhu v nově členských státech EU. S použitím denních dat z šesti zemí střední a východní Evropy zkoumáme GARCH model, do kterého přidáváme změnu směnného kurzu jako vysvětlující proměnnou do rovnice volatility. Použitím TARCH modelu také zkoumáme, zda volatilita akciového trhu závisí na znaménku jeho poslední změny. Výsledky ukazují, že oslabení směnného kurzu posiluje volatilitu akciového trhu v České republice, Maďarsku a Polsku, zatímco v Rumunsku dojde ke stejnému výsledku po posílení směnného kurzu. Odlišnost výsledků pro různé země je v souladu s výsledky předchozích výzkumů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.