Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nejčastější ruské mýty a lži o ukrajinské krizi
Think-tank Evropské hodnoty ; Central European Policy Institute ; Víchová, Lenka ; Svoboda, David ; Svoboda, Karel ; Soukup, Ondřej ; Pazderka, Jozef ; Romancov, Michael ; Naď, Jaroslav ; Janda, Jakub
V souvislosti s vnitřní ukrajinskou krizí i vnější ruskou agresí vůči této zemi jsme svědky silné vlny dezinformací, nepravd a z kontextu vytržených skutečností, které mají zastínit nebo posunout obraz reality na místě. Právě tato dezinformační vlna znemožňuje v Česku soustředěnou a seriózní debatu o věcech, které jsou v kontextu Ukrajiny klíčové a o kterých česká veřejnost potřebuje vědět. Proto think-tank Evropské hodnoty oslovil přední české a slovenské experty, kteří společnými silami vytvořili tento dokument. Jeho hlavním cílem je odstranit z české debaty o Ukrajině nejčastější mýty a nepravdy a soustředit ji na reálné věci. Pevně věříme, že tento dokument poslouží nejrůznějším zájemcům (novinářům, komentátorům, editorům, analytikům, politikům i dalším) v orientaci a upřesnění dění na Ukrajině. Pod textem je podepsána skupina expertů, kteří se Ukrajině dlouhodobě věnují a mají s ní reálný kontakt. Dokument zároveň automaticky nevyjadřuje pozici žádné z institucí, ve kterých autoři působí. Za jeho obsah je zodpovědný think-tank Evropské hodnoty, jenž autory ke společnému dílu vyzval.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Shrnutí diskuze o nastavení imigrační, azylové a integrační politiky České republiky v evropském kontextu
Janda, Jakub
Mezinárodní migrací je označován proces prostorového přemisťování osob přes hranice, spojený se změnou místa bydliště na dobu kratší či delší, případně natrvalo. Podle směrumigracese rozeznáváemigrace(vystěhovalectví) aimigrace(přistěhovalectví). Od migrace je potřeba odlišit ostatní formy prostorového pohybu, které vedou pouze k dočasné změně bydliště - dojížďka, vyjížďka, cestování. Pro všechny formy prostorových pohybů obyvatelstva se používá souhrnný pojem mobilita (hybnost). Migrací vnitřní označujeme pohyby uvnitř hranic vymezené oblasti – vnitrostátní migrace. Migrace je přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. Imigrant je cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru, zatímco cizinec je každá fyzická osoba, která není občanem České republiky. Pro účely zákona o pobytu cizinců se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. Do tématiky zapadá také problematika azylu, což je ochranný pobyt – oficiálně nazýván jako mezinárodní ochrana, kterou stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla z důvodů politických (v ČR jsou důvody udělení azylu specifikovány v zákoně o azylu).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tvorba komunikační kampaně v době finanční krize na příkladu spol. Vodafone Czech Republic a.s.
Janda, Jakub ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Mikulková, Kateřina (oponent)
Předmětem diplomové práce je položení teoretického znalostního základu potřebného pro tvorbu komunikační kampaně a analýza přípravy reálné komunikační kampaně ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s. v době ekonomické krize, a to včetně analýzy tržního prostředí a situace společnosti, ve které se v dané době nacházela. Práce poskytuje podrobný pohled na jednotlivé kroky přípravy kampaně od specifikování cílů, přes volbu vhodných benefitů, až po realizaci kampaně. Práce rovněž zhodnocuje její dopady z hlediska tržního postavení a zákaznického vnímání společnosti.
Rozdíly v propagaci v ČR a USA na trhu rychloobrátkového zboží
Janda, Jakub ; Průša, Přemysl (vedoucí práce) ; Puchýř, Milan (oponent) ; Nováček, Jan (oponent)
Práce se zabývá porovnáním přístupů k propagaci na trhu rychloobrátkového zboží na českém a americkém trhu. Toto porovnání je provedeno z teoretického i z praktického hladiska. V teoretické části je nejprve popsán propagační projekt, který obsahuje cíl, cílové skupiny, poselství, média, propagační prostředky, harmonogram a rozpočet. V praktické části je pak na základě teoretického projektu porovnána propagace produktů Kofola a Coca-Cola ve všech uvedených bodech.

Viz též: podobná jména autorů
18 JANDA, Jan
18 Janda, Jan
3 Janda, Jaroslav
1 Janda, Jindřich
5 Janda, Jiří
5 Janda, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.