Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava obchodního rejstříku
Janíček, Milan ; Zahradníčková, Marie (vedoucí práce) ; Štenglová, Ivanka (oponent)
Tématem diplomové práce je právní úprava obchodního rejstříku v České republice. Práce se zaměřuje na různé aspekty spojené s touto právní oblastí a rolí obchodního rejstříku jako veřejného seznamu. Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol. Každá z nich se zabývá odlišným okruhem problémů obchodního rejstříku, analyzuje je a uvádí příklady. Začátek práce je věnován historickému vývoji obchodního rejstříku od jeho počátků, přes velké kodifikace v 19. století, až po jeho dnešní podobu, tak jak je upravena v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v novelizovaném znění. Jsou zde uvedena základní fakta a právní předpisy (např. Code Savary z roku 1673, Code de commerce z roku 1807, AHGB z roku 1863 aj.), které měly podstatný a značný vliv na formování současného obchodního rejstříku. Je zde objasněn pojem a význam obchodního rejstříku a analyzován princip publicity (materiální a formální), na němž je obchodní rejstřík založen. Další část práce rozebírá strukturu obchodního rejstříku a definuje, které subjekty (fyzické a právnické osoby) a údaje jsou podle zákona do rejstříku zapisovány. Najdeme zde výklady a příklady zapisovaných údajů a právní účinky těchto zápisů. Závěr diplomové práce je věnován konstitutivním a deklaratorním účinkům zápisu a řízení o zápisu. Je zde vyložen i pojem a úloha...
Konference ELAG 2013
Kolátor, Jan ; Janíček, Milan ; Mareček, Daniel ; Svoboda, Martin
Konference ELAG 2013 (http://elag2013.org/) se konala 27. - 31. 5. 2013 v Ghentu v Belgii. Pořádajícími institucemi byly Ghent University Library a Ghent University Faculty Library Arts & Philosophy. Konference byla zaměřena stávájící i budoucí vývoj v knihovnách - hlavním tématem bylo “Inside Out Library” (Knihovna naruby). Knihovny čelí velkým změnám chování uživatelů a snaží se jim čelit jak technickými (využití linked data, podpora moderních IT technologií) tak metodickými prostředky (větší podpora lokálního publikování, podpora uživatelů). Řada z těchto probíraných témat, významných v zahraničí, ještě není v lokálním českém odborném prostředí příliš diskutována. Na konferenci také došlo k prohloubení mezinárodních kontaktů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
“Máte to?”: Summon jako základní vyhledávací nástroj Národní technické knihovny
Janíček, Milan
Fondy zpřístupňované dnešními knihovnami už často přesahují množství postihnutelné klasickým katalogem. K fyzickým dokumentům se přidává obrovská masa licencovaných i nelicencovaných elektronických zdrojů, lokální dokumenty institucí v elektronické formě, výstupy digitalizace apod. Pouhé “zpřístupnění” navíc už dnešním (a zítřejším) uživatelům nestačí, pokud poskytované dokumenty nejsou také snadno nalezitelné. Národní technická knihovna dbá o to, aby její zákazníci dokázali její fondy co nejlépe využít – a to ideálně kdykoli, odkudkoli a s vynaložením co nejmenšho úsilí. I proto patří mezi první české instituce, které do portfólia svých služeb zařadily vyhledávač fungující na principu agregovaného indexu – konkrétně Summon od firmy SerialsSolutions. V příspěvku budou popsána jak nejdůležitější východiska řešení, tak konkrétní zkušenosti knihovny s implementací a provozem vyhledávače.
Plný text: idr-639_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-639_1 - Stáhnout plný textPDF
Využití principů Webu 2.0 pro web knihovny
Janíček, Milan ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Vojnar, Martin (oponent)
V práci byl popsán fenomén zvaný Web 2.0, jeho vznik i následná kritika. Změny, které přinesl byly naznačeny na základě popisu jeho aplikací a používaných technologií. Byl představen koncept Library 2.0 a zhodnoceny jeho nedostatky, z nichž nejzásadnějším je, oproti Webu 2.0, menší množství potencionálních uživatelů. Dále byl popsán současný stav využití technologií Webu 2.0 v knihovnách a jejich katalozích. Byla zdůrazněna příležitost využít dat knihovny a posouzeny možnosti jejich získání. Bylo vytvořeno odlehčené jednotné rozhraní a předvedeno jeho praktické využití.

Viz též: podobná jména autorů
1 Janíček, M.
3 Janíček, Marcel
5 Janíček, Martin
2 Janíček, Michal
2 Janíček, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.