Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Three Essays on Labor Market Institutional Environment
Fialová, Kamila ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Brada, Josef (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Three Essays on Labor Market Institutional Environment Dizertační práce Kamila Fialová Praha 2012 Abstrakt Dizertační práce se skládá ze tří článků zabývajících se institucionálním prostředím trhu práce. První článek "Instituce trhu práce a jejich vliv na výkon trhu práce v nových členských zemích EU" odhaduje vliv institucí trhu práce na různé indikátory výkonu trhu práce (nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost, ekonomická aktivita) v evropských zemích. Výsledky potvrzují, že vysoké daně zvyšují nezaměstnanost, zatímco aktivní politiky zaměstnanosti ji naopak snižují. Článek také ukazuje, že přísná legislativa chránící zaměstnance, vysoké daně a větší ekonomické zatížení představované minimální mzdou snižuje zaměstnanost a ekonomickou aktivitu. Druhý článek "Instituce trhu práce a jejich dopad na šedé ekonomiky v Evropě" analyzuje roli institucí trhu práce při vysvětlení vývoje šedé ekonomiky v Evropě za použití různých alternativních měřítek šedého sektoru. Výsledky naznačují, že jedna instituce, která jednoznačně zvyšuje produkci i zaměstnanost v šedé ekonomice, je legislativa chránící zaměstnanost. Ostatní instituce mají méně přímočarý a statisticky robustní efekt a jejich dopady se často liší v nových a...
Three Essays on Labor Market Institutional Environment
Fialová, Kamila ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Brada, Josef (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Three Essays on Labor Market Institutional Environment Dizertační práce Kamila Fialová Praha 2012 Abstrakt Dizertační práce se skládá ze tří článků zabývajících se institucionálním prostředím trhu práce. První článek "Instituce trhu práce a jejich vliv na výkon trhu práce v nových členských zemích EU" odhaduje vliv institucí trhu práce na různé indikátory výkonu trhu práce (nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost, ekonomická aktivita) v evropských zemích. Výsledky potvrzují, že vysoké daně zvyšují nezaměstnanost, zatímco aktivní politiky zaměstnanosti ji naopak snižují. Článek také ukazuje, že přísná legislativa chránící zaměstnance, vysoké daně a větší ekonomické zatížení představované minimální mzdou snižuje zaměstnanost a ekonomickou aktivitu. Druhý článek "Instituce trhu práce a jejich dopad na šedé ekonomiky v Evropě" analyzuje roli institucí trhu práce při vysvětlení vývoje šedé ekonomiky v Evropě za použití různých alternativních měřítek šedého sektoru. Výsledky naznačují, že jedna instituce, která jednoznačně zvyšuje produkci i zaměstnanost v šedé ekonomice, je legislativa chránící zaměstnanost. Ostatní instituce mají méně přímočarý a statisticky robustní efekt a jejich dopady se často liší v nových a...
The Slovak pension reform
Mistríková, Diana ; Janáček, Kamil (vedoucí práce)
The first part of the thesis describes the history of the Slovak pension scheme until its recent reform, within an international context. The second half of the paper is split into two parts, first one devoted to the macroeconomic and microeconomic analysis of the Slovak republic with respect to the ageing population. The second part analyses the Czech case. In both cases I applied the one-country General Equilibrium Overlapping Generations Model (OLG). I show the impact of a changing population structure on the respective economies in the long run and how the possible reform scenarios (PAYG, Defined Contribution and Fully-Funded system) would alter these results.
VYBRANÉ ASPEKTY VSTUPU ČR DO EVROPSKÉ MĚNOVÉ UNIE
Skopeček, Jan ; Janáček, Kamil (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vybranými aspekty vstupu ČR do EMU. Je rozdělena do pěti částí. V první části je, mimo jiné, popsán historický vývoj evropské měnové integrace. Druhá kapitola se věnuje teorii optimální měnové oblasti. Třetí a čvrtá kapitola se zabývá problematikou konvergence, a to jak konvergencí nominální, tak konvergencí reálnou. Poslední pátá kapitola analyzuje dopady zavedení eura v ČR na reálnou ekonomiku a hospodářskou politiku. Na základě provedených analýz v této práci je na závěr vysloveno doporučení, že ČR by měla o vstup do EMU usilovat spíše později než dříve.
Monetary policy in liquidity trap in Japan
Titze, Miroslav ; Janáček, Kamil (vedoucí práce) ; Pfeifer, Lukáš (oponent)
Menová politika v Japonsku je za normálnych okolností v pasci likvidity. Príčinou deflácie a stagnácie japonskej ekonomiky je endogénna úverová kontrakcia. BoJ nedokáže nulovou nominálnou úrokovou mierou podporiť cenovú hladinu a ekonomickú výkonnosť. Príčinou úverovej kontrakcie je vysoká zadlženosť všetkých sektorov. Úverovú kontrakciu podporili problémy finančného sektora ekonomiky na strane ponuky úverov. Práca navrhuje a považuje za vhodný nástroj na vyriešenie krízy a deflácie fiškálnu politiku. Expanzívna fiškálna politika dokáže prekonať úverovú kontrakciu a podporiť hospodárstvo s odrazom v dopytovej inflácii prostredníctvom reštrukturalizácie rozváh. Práca považuje v súčasnosti pri celosvetovej dlhovej kríze fiškálnu politiku ako najvhodnejšiu alternatívu na prekonanie krízy.
Vytváření atraktivních investičních podmínek pro zahraniční investory na základě zdokonalování měnové politiky (problém Uzbekistánu)
Amonov, Kholnazar ; Tuček, Miroslav (vedoucí práce) ; Janáček, Kamil (oponent) ; Kmoníček, Zdeněk (oponent)
Abstract Attracting foreign investments to the economy in a large scale pursues long-term strategic goals for creating civilized, socially-oriented society in Uzbekistan, which is characterized by a high standard of living based on mixed economy. For stabilizing the economy and for improving the investments climate, it is necessary to take a number of arrangements, which will target on forming general terms of development of civilized market relations as well as on special conditions relating directly to problem solving -- how to attract the foreign investments. When analyzing the investment process in Uzbekistan, it is possible to say that the extent of attracting and efficiency of using the foreign investments on the national level as well on the regional levels very often depends upon the abilities to establish relevant legal and economic conditions within each phase of the development of the society. It is essential for Uzbekistan to try to attract foreign investments, which would help and support the development of the domestic industry and contribute to implementation of advanced technologies. Therefore volume of business exchange between the enterprises with foreign investments and Uzbek enterprises serves as a criterion for evaluation of successful attraction of foreign investments. We assume that positives brought by the involvement of foreign enterprises in the Uzbek market, must lie predominantly in using technologies for processing raw materials, which Uzbekistan is very rich in. Policy of monetary exchange rates is an important part of the reform programs realized in transformed economy of Uzbekistan. This policy is crucial for improvement of relative prices, restoration of price stability and for opening national markets to international business -- markets, which were closed so far. Nonexistent convertibility of domestic currency is a reason for decreasing the volume of investments within the country. It is therefore necessary to introduce liberalization of the monetary market and open a seamless access of the businesses to hard currencies. Issues of investment image of Uzbekistan are closely related to the problem of openness of the national economy, which under the current conditions become extremely meaningful.
Statistické modely trhu obnovitelných energií
Kozma, Petr ; Marek, Luboš (vedoucí práce) ; Coufal, Jan (oponent) ; Hronová, Stanislava (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie je důležitým příspěvkem do energetické bilance společnosti. Nicméně, dosud není znám statistický model trhu obnovitelných energií, jenž by fundovaně objasnil relevantní ekonomické zákonitosti spojené s využitím těchto perspektivních energetických zdrojů. Přitom jsou již více než dvacet let k dispozici statistické údaje na světovém trhu zejména v oblasti využívání solární energetiky (fotovoltaika a termosolární ohřev). V této práci na základě ekonomických modelů nabídky a poptávky analyzujeme statistická data o prodeji fotovoltaických modulů a termosolárních kolektorů na světovém trhu obnovitelných energií. Zatímco model konstantní poptávky popisuje exponenciální růst prodejů a instalací, charakteristický pro počáteční období využívání těchto obnovitelných energetických zdrojů, popisuje model variabilní elasticity reálnější situaci na trhu, kde již dochází ke zpomalování nebo zrychlování kumulativních prodejů a tím i ke změně cenových relací. Jednoduchý růstový model neomezené poptávky založený pouze na růstu prodejů není realistický a dlouhodobě nemůže být funkční. Elasticita trhu je reálný ekonomický parametr, jenž reprezentuje procentuální nárůst nebo pokles trhu v daném čase; v modelu variabilní elasticity nahrazujeme konstantní elasticitu funkcí závislou na objemu trhu, ceně a času, můžeme tedy určit modelové parametry pro různé stavy trhu: růst, nasycení, pokles. V zobecněném tržním modelu kromě elasticity uvažujeme též funkci představující kapitálovou přiměřenost v čase. Odhad parametrů modelu jsme použili pro výpočty kapitálové přiměřenosti fotovoltaických a termosolárních projektů realizovaných na trhu obnovitelných energií. Zobecněný model jsme použili pro věrohodnou předpověď vývoje trhu s obnovitelnými energiemi do roku 2020; rovněž jsme výpočty rozšířili i na ostatní obnovitelné zdroje (vodní a větrná energetika, geotermální zdroje, biomasa) a stanovili ceny energie vyrobené z těchto obnovitelných zdrojů. Možné energetické úspory jsme odhadli u domácností (byty a rodinné domy), které mohou být relevantními spotřebiteli energií z obnovitelných zdrojů. Za tím účelem jsme provedli statistická šetření na náhodně vybraných souborech, kdy jsme zjistili reálné údaje o spotřebě energií. Námi provedené statistické šetření umožnilo provést reálný odhad příspěvků obnovitelných energií do celkové energetické bilance. Prokázali jsme, že pro trh obnovitelných energií je postačující uvažovat lineárně rostoucí kapitálovou časovou funkci s růstem 2,5 až 3%, což odpovídá i průměrnému růstu celkové energetické bilance. Podíl obnovitelných energií na celkové bilanci se bude zvyšovat: v roce 2015 to bude 15% na světovém trhu a v SRN dokonce 16%. V České republice je reálně dosažitelný příspěvek 8% v roce 2015 s perspektivou 11% v roce 2020. Při tomto příspěvku obnovitelných zdrojů energií do celkové energetické bilance se sníží emise CO2 do ovzduší o tři (v roce 2015), resp. čtyři (v roce 2020) miliony tun. Dosažení tohoto stavu predikuje námi aplikovaný statistický model trhu obnovitelných energií.
Analýza vybraných spořících a investičních produktů na finančním trhu v ČR z pohledu domácností
Mošovská, Veronika ; Janáček, Kamil (vedoucí práce) ; Rybáček, Václav (oponent)
Cílem této práce je popsat jednotlivé financní produkty a vzájemne je porovnat z hlediska zhodnocení. Tyto produkty posoudíme také z pohledu klientu, kterí se vzájemne liší svými povahami pro investování a sporení. Zameríme se na ceské domácnosti a popíšeme si jejich zvyklosti v oblasti financních produktu a budeme zkoumat jejich chování v case ve vztahu k fázím hospodárských cyklu a dalších exogenních promenných. Rovnež si popíšeme fungování financního systému a zameríme se na informacní asymetrii mezi domácnostmi a financními institucemi a dále si ukážeme príklady morálního hazardu, kterých se financní instituce dopouští. V záveru poskytneme doporucení o vhodných produktech pro jednotlivé klienty.
Právní systémy vs. Finanční trhy
Fulajtár, Katalin ; Janáček, Kamil (vedoucí práce) ; Adamec, Václav (oponent) ; Nováček, Jan (oponent)
Práce zkoumá souvislost mezi právnímy systémy a finančními trhy. Analyzuje práva akcionářů, vynutitelnost akcionářských práv v různých právních systémech. Práce vychází z přepokladu, že právní systém ovlivňuje velikost a vyspělost finančního trhu.
Přijetí eura v České republice
Ira, Jiří ; Janáček, Kamil (vedoucí práce) ; Ševčíková, Michaela (oponent)
Cílem práce je vyhodnotit připravenost České republiky na vstup do eurozóny. Zaměřuje se na vymezení přínosů a nákladů přijetí společné měny. Nechybí zde vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií a krátký výhled jejich plnění v budoucnosti. Významná část je také věnována reálné konvergenci. Analyzuje jak synchronizaci ekonomických cyklů v rámci vybraných skupin států eurozóny, tak situaci na českém trhu práce a fiskální politiku, z pohledu možných přizpůsobovacích mechanismů, které mohou po přijetí společné měny pomáhat vstřebávat dopadající asymetrické šoky na naši ekonomiku. Práce se zabývá vyhodnocením dopadů společné měny na státy eurozóny. V závěru je vysvětlena problematika kursového mechanismu ERM II a je zmíněn i vliv probíhající finanční krize na rozhodování o přijetí eura v ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Janáček, Karel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.