Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Použití exotermických nálitků u odlitků ze slitin hliníku
Jakubec, Petr ; Martinák, Rostislav (oponent) ; Kaňa, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vlivem exotermických obkladů nálitků na dobu tuhnutí hliníkových slitin. Práce je rozdělena do pěti částí. V první kapitole popisuje tuhnutí slévárenských slitin. Ve druhé kapitole se zabývá navrhováním nálitků. Třetí kapitola je zaměřena na typy nálitků. Čtvrtá kapitola popisuje možné způsoby intenzifikace nálitků a chemické složení exotermických a izolačních směsí pro výrobu obkladů nálitků. V hlavní páté kapitole je pozornost věnována experimentálnímu měření teplot a dob tuhnutí hliníkové slitiny v odlitcích, nálitcích a exotermických a izolačních obkladech nálitků.
Návrh internetových stránek
Jakubec, Petr ; Koch, Miloš (oponent) ; Řešetková, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice návrhu internetových stránek pro firmu Autodoprava Petr Jakubec za účelem zvýšení povědomí o autodopravě na internetu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části jsou popsány všechny důležité pojmy, se kterými jsem se při řešení této práce setkal. Analytická část je věnována analýze současného stavu internetových stránek a analýze konkurence. Část praktická obsahuje vlastní řešení problematiky návrhu internetových stránek.
Vady ocelových odlitků
Jakubec, Petr ; Kaňa, Václav (oponent) ; Pernica, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vad, které se vyskytují u ocelových odlitků. Na začátku popisuje použití oceli ve slévárenství a vývoj klasifikace vad odlitků. Dále definuje vadu odlitku a její dělení. V hlavní části práce je pozornost věnována nejčastějším vadám ocelových odlitků. Tato literární rešerše se zaměřuje především na popis jednotlivých vad, na příčiny jejich vzniku a uvádí možná opatření k zamezení jejich vzniku. Jsou zde zmíněny možné způsoby odstraňování vad a jejich opravy.
Charakteristika patologického hráčství v Brně a jeho dopad na region
Jakubec, Petr
Prezentovaná bakalářská práce je zaměřena na popis patologického hráčství v Brně, včetně jeho dopadů. V první části práce je popis základních pojmů, rešerše dostupné literatury a návrhy řešení regulace hazardu. Popsány jsou také zdravotní a kriminální dopady hazardního prostředí. Druhá část je zaměřena na zjištění názorů studentů regionálního rozvoje o problematice hazardu a jejich postoje. Profesní jednání i názory absolventů z pozice autorit mohou ovlivnit velké množství lidí a v konečném důsledku přispět k vyšší kvalitě jejich života.

Viz též: podobná jména autorů
3 Jakubec, Pavel
2 Jakubec, Pavol
7 Jakubec, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.