Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh managementu sítě společnosti
Jakubec, Petr ; Štefan,, MARINIČ (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu managementu sítě podniku zabývajícího se zásobováním gastronomických zařízení. Popisuje možný způsob řešení problémů spojenými se zavedením monitorovacího systému. Obsahuje návrh na zavedení nové pracovní pozice a dokumentace (včetně nových směrnic), modernizaci vybavení a jednotlivé kroky správy počítačové sítě.
Použití exotermických nálitků u odlitků ze slitin hliníku
Jakubec, Petr ; Martinák, Rostislav (oponent) ; Kaňa, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vlivem exotermických obkladů nálitků na dobu tuhnutí hliníkových slitin. Práce je rozdělena do pěti částí. V první kapitole popisuje tuhnutí slévárenských slitin. Ve druhé kapitole se zabývá navrhováním nálitků. Třetí kapitola je zaměřena na typy nálitků. Čtvrtá kapitola popisuje možné způsoby intenzifikace nálitků a chemické složení exotermických a izolačních směsí pro výrobu obkladů nálitků. V hlavní páté kapitole je pozornost věnována experimentálnímu měření teplot a dob tuhnutí hliníkové slitiny v odlitcích, nálitcích a exotermických a izolačních obkladech nálitků.
Návrh internetových stránek
Jakubec, Petr ; Koch, Miloš (oponent) ; Řešetková, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice návrhu internetových stránek pro firmu Autodoprava Petr Jakubec za účelem zvýšení povědomí o autodopravě na internetu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části jsou popsány všechny důležité pojmy, se kterými jsem se při řešení této práce setkal. Analytická část je věnována analýze současného stavu internetových stránek a analýze konkurence. Část praktická obsahuje vlastní řešení problematiky návrhu internetových stránek.
Vady ocelových odlitků
Jakubec, Petr ; Kaňa, Václav (oponent) ; Pernica, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vad, které se vyskytují u ocelových odlitků. Na začátku popisuje použití oceli ve slévárenství a vývoj klasifikace vad odlitků. Dále definuje vadu odlitku a její dělení. V hlavní části práce je pozornost věnována nejčastějším vadám ocelových odlitků. Tato literární rešerše se zaměřuje především na popis jednotlivých vad, na příčiny jejich vzniku a uvádí možná opatření k zamezení jejich vzniku. Jsou zde zmíněny možné způsoby odstraňování vad a jejich opravy.
Charakteristika patologického hráčství v Brně a jeho dopad na region
Jakubec, Petr
Prezentovaná bakalářská práce je zaměřena na popis patologického hráčství v Brně, včetně jeho dopadů. V první části práce je popis základních pojmů, rešerše dostupné literatury a návrhy řešení regulace hazardu. Popsány jsou také zdravotní a kriminální dopady hazardního prostředí. Druhá část je zaměřena na zjištění názorů studentů regionálního rozvoje o problematice hazardu a jejich postoje. Profesní jednání i názory absolventů z pozice autorit mohou ovlivnit velké množství lidí a v konečném důsledku přispět k vyšší kvalitě jejich života.

Viz též: podobná jména autorů
3 Jakubec, Pavel
2 Jakubec, Pavol
8 Jakubec, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.