Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Macro-Financial challenges in Emerging Markets
Jašová, Martina ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Schmieder, Christian (oponent) ; Babecký, Jan (oponent) ; Jakubík, Petr (oponent)
Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ...
US and Euro Area Monetary Policies - What Are the Interrelationships
Ulrich, Libor ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Tato práce se zabývá povahou vzájemných vztahů mezi Spojenými státy a eurozónou zkoumáním relativní důležitosti domácích a zahraničních monetárněpolitických šoků autoregresní modely se sedmi proměnnými za období mezi Tyto modely se liší v užití úrokových sazeb, kde první využívá standardní úrokové sazby, zatímco druhý využívá tzv. Wu stínové úrokové sazby za účelem lepšího zachycení nekonvenčního monetárněpolitického postoje v blízkosti technické velikost a perzistenci šoků v úrokových mírách pomocí analýzy impulzní Následně se soustředíme na dekompozici rozptylu předpovědních Výsledky z obou modelů indikují, že monetární kontrakce vede k poklesu v ekonomické aktivitě a cenové hladině v souladu s Zároveň výsledky poukazují na existenci vzájemné monetárněpolitické závislosti, na což poukazuje přeshraniční přelévání šoků indikované impulzními odezvami. Dále použití Wu ukuje výsledky, které naznačují perzistentnější reakce ekonomické activity na šoky v úrokových mírách, což je v souladu s proklamovanými cíly nekonvenční monetární politiky: vyvolat ekonomické oživení po finanční krizi. Klíčová slova ředpovědních chyb Počet znaků
Negative Interest Rates - How Far Can They Go?
Ján, Jan ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na jedno z nejaktuálnějších témat v oblasti měnové politiky, zápornými úrokovými mírami. Až do nedávna byla hranice pro úrokové sazby vyhlašované centrální bankou určena striktní nulou, ale makroekonomické podmínky v některých evropských zemí a Japonsku donutily tamější vedení experimentovat s neprobádaným nástrojem měnové politiky, prolomit tuto hranici a vyhlásit záporné úrokové míry. Zdá se tedy, že hranice není nula, ale pohybuje se někde v oblasti záporných hodnot - a tuto hranici se práce snaží usilovně nalézt. Diskuzi začíná již na počátku 20. století u známého ekonoma Silvio Gesella, pokračuje až do současnosti a nabízí pohled do států, které již v určité formě negativní sazby implementovaly. Dále se zaměřuje na problém zvýšení rizikovosti na finančních trzích související s touto monetární politikou. V neposlední řadě uvažuje i nad problémem substituce elektronických peněz ve prospěch hotovosti, jak ho lze obejít nebo při jaké záporné sazbě by k této situaci mohlo dojít.
Caps on Loan-to-Value ratio: Can they reduce housing bubble and credit growth?
Šubáková, Dominika ; Jašová, Martina (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
S rostoucí tendencí využívání maximálního povoleného limitu na loan-to-value (LTV) ratio, jakožto nástroje makroprudenční politiky, rostou také požadavky na správné porozumění a využití v praxi. Empirických prací zabývajících se tímto nástrojem je stále nedostatek. Cílem této diplomové práce je praktické ověření účinnosti tohoto nástroje na vzorku šesti rozvinutých ekonomik, a to Nizozemsku, Švédsku, Irsku, Maďarsku, Litvě a Lotyšsku. K dosažení tohoto cíle analyzujeme dopady omezení LTV na růst úvěrů domácností, podíl hypoték na HDP a růst cen nemovitostí. LTV limity nejsou harmonizovaným měřítkem a jejich implementace na národní úrovni zahrnuje řadu specifik, které brání mezinárodnímu srovnání. Proto navrhujeme vytvoření LTV indexu, který vezme v úvahu specifické aspekty tohoto měřítka. Aplikací LTV indexu na zkoumaném vzorku zemí potvrzujeme účinnost nástroje a jeho pozitivní dopad na zmírnění růstu úvěrů, hypoték a cen nemovitostí. Klasifikace JEL E44, E51, E52, E58, G21 Klíčová slova omezení loan-to-value ratio, maximální LTV limit, makroprudenční politika, LTV index, růst cen nemovitostí, růst úvěrů, finanční stabilita.
Heterogeneous Agent Model of Housing Market in Ireland
Teichman, Jiří ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Tato práce zkoumá trh nemovitostí v Irsku pomocí modelu heterogenních agentů. Volba Irska pro empirický výzkum je motivována dopadem nedávné bubliny na trhu nemovitostí v Irsku na celou jeho ekonomiku. Nejprve se zaměřuje na obecné vlastnosti HAM a souhrn relevantní literatury. Z přehledu behav- iorálních aspektů ovlivňujících agenty na trhu nemovitostí vyplývá, že na tomto trhu může být přítomna heterogenita. Tento fakt naznačuje, že HAM je vhod- nou volbou pro trh nemovitostí. Pro odhad modelu používáme data z irského trhu nemovitostí mezi lety 1978 a 2014. Tento model umožňuje přechod mezi fundamentální a technickou analýzou cen. Jelikož je fundamentální cena velmi důležitá v námi používaném modelu, uvažujeme čtyři možnosti její aproximace. Výsledky odhadu ukazují, že agenti na trhu nemovitostí v Irsku jsou hetero- genní. Zajímavé je, že povaha strategie používané agenty se mění v závislosti na metodě aproximace fundamentální ceny. Dále jsme zjistili, že agenti přechází na strategii, která byla v minulosti lepší. Simulace s odhadnutými modely dokázaly napodobit tržní fluktuace a navíc ukázaly, jak přechod mezi strate- giemi ovlivňuje dynamiku cen. Tyto výsledky ukazují, že HAM jsou vhodné pro trhy...
Investigation of the dynamics between monetary and macroprudential policies
Kireichenko, Kateryna ; Jašová, Martina (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá interakcí mezi měnovou a makroprudenční politikami s využitím DSGE modelu s reálnou a finanční frikcí v rámci scénářů vládních a finanční šoků. Proticyklické kapitálové požadavky se používají jako nástroj makroprudenční politiky v kombinaci s Taylorovým pravidlem jako nástrojem pro měnovou politiku. Výsledky této práce naznačují, že v případě vládního šoku snižuje koordinace politik volatilitu výstupu vzhledem k režimu využívajícím pouze monetární politiku. Na druhou stranu analýza finančního šoku naznačuje, že monetární politika je sama o sobě postačující k zajištění finanční stability. Analýza blahobytu dále ukazuje, že neexistuje optimální kombinace politik pro všechny agenty a upozorňuje na přerozdělovací účinek obou šoků, který naznačuje, že politika, která je prospěšná pro jednu skupinu agentů může snížit blahobyt pro jinou. Klasifikace E44, E52, E61 Klíčová slova měnová politika, makroprudenční politika, kapitálové požadavky, finanční stabilita E-mail autora kateryna.kireichenko@gmail.com E-mail vedoucího práce martina.jasova@fsv.cuni.cz
Altruistické chování a jeho souvislost s ekonomickým klimatem
Šarapatka, Jan ; Hlaváček, Jiří (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Cílem bakalářské práce je prozkoumat a shrnout hlavní myšlenky týkající se altruismu. V práci je vyvozen závěr, že lidský projev altruismu je výsledkem kombinace mnoha podnětů, jež autor navrhuje rozdělit na vnější a vnitřní motivy. V práci je obhájen názor, že altruistické chování může být, až na některé výjimky, považováno za racionální. Práce se přiklání k tvrzení a poskytuje důkazy, že CSR ani státní altruismus nemohou být pokládány za altruistické chování v pravém slova smyslu. V závěru je navržena nová definice altruismu, která zachovává původní znění, ale přidává nutnou podmínku nezištnosti. Tím do sebe nezahrnuje chování motivované chladným ekonomickým kalkulem jedince, či čistou reciprocitou, ačkoliv se takové jednání může často na první pohled jevit altruistickým. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Exchange Rate Pass-Through in Central and Eastern Europe
Mirková, Barbora ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce zkoumá exchange rate pass-through, tedy vliv změn směných kurzů na spotřebitelské ceny, ve střední a východní Evropě. Práce je založena na čtvrtletních datech 12 zemí od roku 2003 do roku 2013. Odhady jsou provedeny pomocí metod heterogenní panelové kointegrace, konkrétně mean group a pooled mean group estimátorů. Fixed effects jsou použity pro srovnání. Diplomová práce obsahuje krátkodobé a dlouhodobé odhady exchange rate pass- through pro jednotlivé země i region jako celek. Výsledky ukázaly, že se hodnoty exchange rate pass-through velmi liší pro jednotlivé státy střední a východní Evropy. Došli jsme však k závěru, že hodnoty exchange rate pass-through se neliší v závislosti na tom, jestli jsou země členy eurozóny, členy EU mimo eurozónu nebo zeměmi mimo EU. Naše výsledky ukázaly, že ve střední a východní Evropě neplatí obecný názor, že exchange rate pass-through je v rozvojových zemích vyšší než v rozvinutých. Klasifikace JEL C23, E31, E52, F31 Klíčová slova směnné kurzy, spotřebitelské ceny, heterogenní panelová kointegrace, pooled mean group, mean group E-mail autora bara.mirkova@centrum.cz E-mail vedoucího práce roman.horvath@gmail.com
Measuring living standards with income and expenditures in the Czech Republic: how much does treatment of housing costs matter?
Vach, Daniel ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Tato práce zkoumá příjmovou a výdajovou nerovnost a chudobu v České republice mezi lety 2006 a 2011. K tomuto účelu jsem použil tři koncepty, jak započítat výdaje na bydlení do příjmů i výdajů. Nerovnost a skladba chudých domácností závisí na zvoleném konceptu. První koncept započítává spotřební tok z bydlení odvozený od tržních nájmů podobných obydlí. Tento koncept je poprvé aplikován na data z ČR, a proto je mu věnována větší pozornost. Další koncept započítává reálnou hodnotu výdajů na bydlení a poslední koncept odečítá výdaje na bydlení úplně, aby srovnal životní úroveň domácností, jejíž měření je výdaji na bydlení zkreslováno. Tyto tři koncepty porovnávám jak v příjmové chudobě a nerovnosti, tak ve výdajové chudobě a nerovnosti. Výsledky ukázaly, že chudoba celé populace mírně vzrostla za sledované období, a obzvláště mezi lety 2010 a 2011. Nerovnost zůstala přibližně stejná pro všechny příjmové koncepty, ale koncepty výdajů zaznamenali mírné zvýšení během sledovaného období. To dokládá důležitost analýzy chudoby a nerovnosti nejen na základě příjmů. Zjistil jsem, že nejohroženější skupinou obyvatel jsou domácnosti jednoho rodiče s dětmi a děti obecně. V průběhu celé práce věnuji větší pozornost regulovanému nájemnému a vlivu deregulace nájemného. Studuji, jaký měl vliv dodatek, který prodloužil...
Relationships between Corporate Governance and Firm Performance: Effects on Czech Export Oriented and Financial Industries
Habiňák, Ladislav ; Princ, Michael (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Téza popisuje účinky corporate governance na firemní výkonnost a příjem manažerů firem ze sektorů důležitých pro české HDP: finančního sektoru a pro-exportně založených výrobních odvětví. Přidaná hodnota práce vychází zejména z faktu, že popisuje právě české firmy a zejména dva zmiňované sektory, přičemž k jejich studiu využívá ekonometrické metody a zároveň je porovnává na tabulkách a grafech. Práce obsahuje dvě hlavné témy. První zkoumá efekty velikostí firem a představenstev na firemní výkonnost měřenou návratností na kapitál. Druhá studuje efekty výkonnosti, velikostí firem, představenstev a dozorčích rad na příjem manažerů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.