Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2017
Jůza, Tomáš
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt.
Zpráva o stavu populací mníka jednovousého v nádržích Karhov, Lučina, Nýrsko a rybnících Zhejral a Obecník v roce 2016
Blabolil, Petr ; Jůza, Tomáš ; Matěna, Josef ; Muška, Milan ; Peterka, Jiří ; Říha, Milan ; Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo provedení sledování populace mníka jednovousého ve čtyřech nádržích a rybníce do nichž byli dříve vysazeni. Sledování bylo uskutečněno během jarního období roku 2016 a v případě nádrže Nýrsko i v období zimním a letním. K detekci mníka jednovousého byly využity především šetrné metody (pasti dvou typů, vizuální průzkum potápěči, elektrolov, hydroakustický průzkum), metoda simulující rybářský tlak (šňůry) a doplňkově vlečná síť. Úkolem studie bylo vytvoření a ověření monitorovacího schématu a v případě úlovku mníka i popsat stav jeho populace.
Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2016
Soukalová, Kateřina ; Jůza, Tomáš ; Kubečka, Jan ; Bartoň, Daniel
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2016, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2016. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže.
Fish stock assessment of the Petrusplaat Reservoir in 2016, Fish stock assessment of the Honderd en Dertig Reservoir in 2016, Fish stock assessment of the De Gijster Reservoir in 2016
Jůza, Tomáš ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Prachař, Zdeněk
In 2016, the aim of the complex ichthyological surveys of Petrusplaat, Honderd en Dertig and De Gijster reservoirs was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass estimates. All important littoral/benthic and pelagic habitats were sampled using the well-established methods (benthic and pelagic gillnets, shore seining and pelagic fry and ichthyoplankton trawling, benthic traps) aiming particularly on the improvement of abundance estimates of gobiid fry.
Růst ježdíka obecného (Gymnocephallus cernuus, L.) v čekých nádržích
Hubáčková, Zuzana ; Frouzová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Jůza, Tomáš (oponent)
Ježdík obecný, Gymnocephallus cernuus (Linné, 1758), nepatří mezi hospodářsky významné druhy ryb, ale je velmi invazní a často konkuruje ekonomicky hodnotným druhům ryb. Jelikož ježdík ovlivňuje populace hospodářsky významných ryb, a to buď soutěžením o potravu nebo žraním plůdků a jiker, informace o jeho růstu, zakládání a vývoji nových populací, jsou potřebné. Areál ježdíka je v současnosti rozsáhlý, ale na mnoha místech je ježdík nepůvodní, což vede v daných místech k poklesu biodiverzity, a to mnoho vědců motivuje, aby ježdíkům věnovali větší pozornost. Jelikož se jedná o nežádoucí druh, je snaha ježdíky v mnoha jeho nepůvodních areálech redukovat, k těmto zákrokům je třeba mít o populacích ježdíků co možná nejvíce poznatků. K získání kvantitativních dat o celé populaci ryb je třeba znát strukturu populace a rozsah variací růstu v jednotlivých kategoriích. Text práce je rozdělen do dvou částí. Literární přehled se zabývá popisem nejrůznějších faktorů, které ovlivňují růst ryb a ježdíků obzvlášť. Ve třetí kapitole se řeší určování věku ryb a nejvíce pozornosti je věnováno určování věku z otolitů. Druhá část práce se zaměřuje na srovnávání CPUE, rychlostí růstu ježdíků obecných v českých nádržích Římově a zatopeném uhelném dole Ležáky a na popis metod zviditelnění anulů. Z porovnání získaných dat...
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2016
Jůza, Tomáš
Na jaře roku 2016 byla pomocí elektrolovné lodi monitorována rybí obsádka Boleveckých rybníků v Plzni. V minulých letech zde proběhly hromadné odlovy nežádoucích druhů ryb s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody. Kontrolní odlovy prokázaly relativně nízké density nežádoucích druhů ryb a poměrně velké množství dravců v obou rybnících. Vhodný poměr plevelných a dravých druhů ryb zjištěný především ve Velkém rybníce je jedním ze základních faktorů pro udržení vysoké kvality vody v rybníce.\n\n
Fish stock assessment of the Petrusplaat Reservoir in 2015, Fish stock assessment of the Honderd en Dertig Reservoir in 2015.
Jůza, Tomáš ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Prachař, Zdeněk
The report (1) summarizes the results of the complex ichthyological survey of the Petrusplaat Reservoir in 2015. Species composition, abundances, biomasses and age composition of fish were investigated based on gillnets, seine nets, trap nets and trawl catches. Obtained results were also compared with data from previous surveys. The report (2) summarizes the results of the complex ichthyological survey of the Honderd en Dertig Reservoir in 2015. Species composition, abundances, biomasses and age composition of fish were investigated based on gillnets, seine nets, trap nets and trawl catches. Obtained results were also compared with data from previous surveys.
Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích.
Blabolil, Petr ; Šmejkal, Marek ; Bartoň, Daniel ; Baran, Roman ; Draštík, Vladislav ; Jůza, Tomáš ; Kočvara, Luboš ; Koliada, Ievgen ; Kolařík, T. ; Matějíčková, Ivana ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Soukalová, Kateřina ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem ichtyologického průzkumu bylo ohodnocení stavu reprodukčně aktivní populace bolena dravého (Leuciscus aspius) na evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka (VD Švihov) a sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v EVL Nová Říše (VD Nová Říše).\n\n
Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů
Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Peterka, Jiří ; Prchalová, Marie ; Vašek, Mojmír ; Frouzová, Jaroslava ; Jůza, Tomáš ; Muška, Milan ; Tušer, Michal ; Draštík, Vladislav ; Ricard, Daniel ; Sajdlová, Zuzana ; Šmejkal, Marek ; Vejřík, Lukáš ; Matěna, Josef ; Borovec, Jakub ; Kubečka, Jan
V nedávné době byl vytvořen Multimetrický index rybích společenstev (CZ-FBI). Účelem CZ-FBI je hodnocení ekologického potenciálu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů tak, aby bylo možné poukázat na ekosystémy v nevyhovujícím stavu a zjednat nápravu. Příspěvek popisuje dílčí kroky vývoje CZ-FBI od použité filozofie, přes jednotlivé fáze jeho vývoje a představování odborné a laické veřejnosti, až po recentní stav. CZ-FBI je součástí certifikované metodiky Ministerstva životního prostředí ČR a nyní probíhá srovnání s dalšími metodikami hodnocení v rámci geografické interkalibrační skupiny.
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2015.
Jůza, Tomáš
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 JŮZA, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.