Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Preventivní péče o DOP želatinostříbrné pozitivy
Vokounová, Daniela ; JŮN, Libor (vedoucí práce) ; SILVERIO, Robert (oponent)
Práce řeší problematiku dlouhodobého uložení DOP želatinostříbrného pozitivu. První část práce je zaměřena na určení materiálového složení vycházející z popisu výrobního a zpracovatelského procesu. V druhé části práce jsou definovány faktory ovlivňující klimatické podmínky v depozitáři, popis a příčiny poškození DOP želatinostříbrného pozitivu a základní otázky problematiky preventivní péče. Práce je studií dobové technologické literatury DOP v rozsahu let 1880-1950, problematika preventivní péče je zpracována studií rešerše odborné tuzemské a zahraniční literatury, v rozmezí let 1970-2015. Zpracovávány byly knižní publikace, články v odborném periodiku, sborníky textů, grantové a výzkumné zprávy, směrnice a standardy. Výsledkem práce je uvedení podmínek pro dlouhodobé uložení DOP, aktuální doporučení pro dlouhodobé uložení DOP želatinostříbrných pozitivů porovnáním přístupů odborných institucí zaměřených na preventivní péči o fotografii
Interpretace, popis a péče o fotografický fond státního hradu Grabštejn
Gajewská, Barbara ; JŮN, Libor (vedoucí práce) ; Batistová, Anna (oponent)
Cílem této diplomové práce byl průzkum, interpretace a navržení preventivní péče o fotografický fond státního hradu Grabštejn. Teoretická část se věnuje všeobecně mobiliárním fondům a sbírkám ve správě Národního památkového ústavu, jejich osudu po 2. světové válce a historickým souvislostem, které zapříčinily přesuny těchto fondů. Samostatná kapitola je také věnována způsobům průzkumů fondů a sbírek. Druhá část této práce se zaměřuje na historii hradu Grabštejn a jeho posledních majitelů - rodu Clam-Gallasů, se kterým jsou spjaty i dochované fotografie, a svozům fondu v poválečném období. Práce sleduje hlavní cestu fotografického fondu a s ním spojených archiválií ze státního hradu Grabštejn do svozových míst (tzv. sběren), muzeí a archivů. Průzkum proto také probíhal v Archivu Národního muzea, Národním archivu, Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Stěžejní část průzkumu byla uskutečněna přímo na hradě Grabštejn. Zde byly sledovány specifické klimatické podmínky, které jsou pro fotografie na hradě odlišné od klasických muzejních a archivních depozitářů. Měření vlhkosti a teploty bylo na závěr vyhodnoceno a byla navržena doporučení k preventivní péči.
Historická fotografie jako historický pramen 19. století
Hanušová, Helena ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Jůn, Libor (oponent)
Fotografie 19. století, jako historický pramen, představují zdroj informací, ze kterých můžeme v rámci svých odborných znalostí a individuálních schopností čerpat a využít je pro rozšíření vědomostí o době, kterou reprezentují. Na konkrétním příkladu fotografických alb rodinného archivu Chotků bylo cílem práce prokázat možnost nalezení genealogických a sociálních souvislostí mezi fotografiemi s popisy pod rámečky fotografií a rodinnou historií autora sbírky fotografií v albu. Pro toto zadání byla zvolena metoda sondy (pro výběr rodinného archivu), metoda komparativní (pro identifikaci osob na neoznačených fotografiích) a metoda čtení fotografií (pro rozšíření možnosti získání informací z fotografií). Na základě kritiky a interpretace byla jednotlivá alba vyhodnocena podle předem určených kriterií a závěrem je možné konstatovat, že rodinná alba byla v aristokratických rodinách komunikačním a informačním prostředkem, ze kterého je možné získat množství informací o této sociální vrstvě společnosti.
Fotografické album do roku 1914
Lesenská, Lenka ; JŮN, Libor (vedoucí práce) ; Kliment, Petr (oponent)
Vymezení restaurátorských postupu, které jsou jednak vhodné a nevhodné pro restaurování secesních alb v reflexi fotografických technik, které jsou nedílnou součástí alba, a za druhé je cílem stanovení jakési pomyslné hranice, která by doporučovala restaurátorům fotografie, co by v rámci takových dobových alb měli být schopni zrestaurovat sami, u kterých kroků by se již měli radit s odborníkem na tu danou problematiku a které kroky by měli odborníkovy již přenechat. Součástí práce jsou popisy užívaných materiálů, jejich běžná poškození a v neposlední řadě právě restaurátorské postupy.
Konzervátorské a restaurátorské postupy pro daguerrotypii a příbuzné fotografické techniky (finální verze). Památkový postup - Npam a jeho ověření v praxi.
Borýsková, Štěpánka ; Hnulíková, Blanka ; Huňková, Anna ; Jůn, Libor ; Lesenská, Lenka ; Petrillo, Sandra M. ; Švadlena, Jan ; Vávrová, Petra
Navržený památkový postup "Konzervátorské a restaurátorské postupy pro daguerrotypii a příbuzné fotografické techniky" vznikl jako výzkumná aktivita v rámci programu NAKI Ministerstva kultury České republiky a jeho základní principy a výsledky byly ověřeny v rámci výuky magisterského oboru Restaurování fotografie realizovaného na Katedře fotografie FAMU. Postup je určen pro odborně pracující konzervátory a restaurátory, kteří se zabývají problematikou ochrany a péče fotografických materiálů. V tomto případě jde prioritně o nejstarší prakticky využitelnou fotografickou techniku – daguerrotypii, případně o některé další odvozené fotografické techniky (jako např. ambrotypie, ferotypie atd.), kde je možno vysledovat obdobné problémy např. v oblasti použitých adjustací apod. Mnoho uvedených postupů a doporučení má poté obecnější povahu a měly by být aplikovatelné v širším rámci ochrany fotografických materiálů a tak přispět k větší efektivitě aktivit spojených s péčí o kulturní dědictví ČR. Památkový postup je proto jako teoretické východisko rovněž využitelný pro správce a kurátory příslušných sbírek a fondů a díky jeho vzniku mj. v rámci VŠ výuky má rovněž nemalý didaktický rozměr. Společně s paralelně řešenými certifikovanými metodikami se jedná o v současnosti nejkomplexněji zpracovaný materiál k problematice péče o daguerrotypický obraz v českém prostředí a to i s přihlédnutím a využitím nejnovějších zahraničních zkušeností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Tisková zpráva - Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích
Jůn, Libor
Výstava vznikla na základě spolupráce Národního technického muzea a Akademie múzických umění v Praze, resp. Filmové a televizní fakulty. V českém prostředí se jedná o první rozsáhlejší prezentaci blízkovýchodní fotografie v reprezentativním výběru autorů 19. a 20. století.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dokumentace a popularizace, fotografie v e službách vědy
Frouz, Martin ; JŮN, Libor (vedoucí práce) ; Kuna, Martin (oponent)
Práce pojednává o využití fotografie ve vědě, zvláště pak archeologii
Orient a fotografie
Jůn, Libor ; Bárta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Silverio, Robert (oponent) ; Woitschová, Klára (oponent)
Fotografická interpretace Egypta v 19. století.
Sokol ve fotografii 1918-1948
Vosáhlo, Martin ; Scheufler, Pavel (vedoucí práce) ; Bárta, Jaroslav (oponent) ; Jůn, Libor (oponent)
Sokolská organizace se v letech 1918-1938 ocitla na vrcholu svého vývoje. Všesokolské slety se staly široce reflektovanými mediálními událostmi tehdejší doby s velkým politickým podtextem, fotografie je jejich nezbytným souputníkem. Sokol fotografie hojně užívá nejen jako záznamu své činnosti, ale i pro svou rozsáhlou propagaci. Vytváří především široce pojaté obrazové kompilace v podobě sletových památníků, které ze zpětného pohledu reflektují jeho vnitřní vývoj. Klíčové je i pozadí vzniku tohoto fotografického záznamu, jeho vývoj, autorská i estetická různorodost. Z druhé strany je to pak obrazové svědectví tehdejšího fotožurnalismu. Ve dvacátých letech stoupá úloha fotografie ve sdělovacích prostředcích, objevují se obrazové časopisy, v českém kontextu je to především časopis Pestrý týden, který Sokolu věnuje značnou pozornost. Vytváří se tak protiváha vůči fotografické sebeprezentaci ze strany Sokola, vzniká možnost komparace a vzájemného ovlivňování.

Viz též: podobná jména autorů
2 Jun, Lukáš
1 Jůn, Ladislav
2 Jůn, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.