Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace nástrojů hospodářské politiky v oblasti managementu přírodních zdrojů se zvláštním zaměřením na koncept ekosystémových služeb
Louda, Jiří ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Geuss, Erik (oponent) ; van Koten, Silvester (oponent)
´Disertační práce se zabývá aplikací ekonomických přístupů a nástrojů v rámci managementu přírodních zdrojů. Zvláštní důraz je v práci kladen na (zejména v zahraničí) rozvíjející se koncept ekosystémových služeb a jeho aplikaci v českých podmínkách. Cílem práce je rozvinout akademickou diskuzi o významu metod využívaných v rámci ekonomie životního prostředí pro aplikaci hospodářsko-politických nástrojů v oblasti managementu přírodních zdrojů v podmínkách ČR a mj. objasnit, zda (a případně jak) může koncept ekosystémových služeb přispět k formulaci těchto nástrojů. Práce se rovněž zabývá možnými omezeními využívání čistě kvantitativních ekonometrických metod v politice životního prostředí. Disertace je koncipovaná jako kumulativní práce. Výsledky pěti představených vědeckých článků dokládají, že využití ekonomických přístupů (jako např. oceňování statků a služeb životního prostředí) může přispět k efektivnímu naplňování cílů environmentálních politik a že koncept ekosystémových služeb přináší nové možnosti pro aplikaci ekonomických teorií v praktickém managementu přírodních zdrojů. Jedním z nových nástrojů, který je založen na tomto konceptu, jsou v zahraničí čím dál hojněji využívané platby za ekosystémové služby. Výsledky výzkumu však také poukázaly na fakt, že izolované využití výstupů kvantitativních metod hodnocení statků a služeb životního prostředí/ekosystémů má svá omezení a může vést i k navržení opatření a nástrojů, které nebudou mít požadovaný efekt. Doporučením je proto kombinovat výstupy kvantitativních metod s kvalitativními přístupy (jako např. institucionální analýza nebo analýza stakeholderů).
Nákladová efektivita investic do energetické účinnosti v ČR
Stárek, Michal ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Jílková, Jiřina (oponent)
Cílem diplomové práce je určit, z jakého důvodu jsou špatně nastaveny veřejné výdajové programy na zvyšování energetické účinnosti v České republice. V práci je analyzováno nastavení podmínek financování a plánování konkrétních projektů financovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí. Hlavním kritériem pro hodnocení projektů je zohlednění energetické účinnosti. Metodologicky se práce opírá o analýzu sekundárních dat a koncept nákladové efektivity. Na základě analýzy jsou uvedena doporučení pro změny v procesech a parametrizace veřejných výdajových programů, aby došlo k vyššímu zohlednění kritéria energetické účinnosti při navrhování a výběru podporovaných projektů, a mohlo tak být dosaženo cíle zvýšit energetickou účinnost do roku 2020 o 20 %.
Analýza hodnocení dopadů regulace na příkladu konkrétního návrhu legislativy v oblasti životního prostředí
Kopřiva, Martin ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Jílková, Jiřina (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním dopadů specifikovaných v hodnocení dopadů regulace (RIA) se skutečnými dopady zjištěnými pomocí dotazníkového šetření v případě konkrétní právní úpravy v oblasti ţivotního prostředí ČR. Součástí práce je popis a zkušenosti s RIA v ČR, porovnání vývoje a aplikace RIA v EU a USA. Z výsledků porovnání dopadů uváděných v RIA a dotazníku bylo zjištěno, ţe skutečné dopady se liší od předpokládaných, které jsou uvedeny v závěrečné zprávě RIA. Na základě zpětné vazby zpracovatelů RIA přinesla tato práce zjištění, ţe proces RIA je správně nastaven a relevantnost předpokládaných dopadů závisí ve velké míře na zpracovateli, důslednosti a komplexnosti vypracování RIA.
Strategický benchmarking plánování rozvoje cestovního ruchu
Luštický, Martin ; Peková, Jitka (vedoucí práce) ; Žárska, Elena (oponent) ; Jílková, Jiřina (oponent) ; Abrhám, Josef (oponent)
DDisertační práce se zabývá problematikou strategického plánování rozvoje cestovního ruchu v kontextu politiky cestovního ruchu. Využitím metody strategického benchmarkingu se snaží přispět ke zlepšení strategického plánování v cestovním ruchu, které představuje důležitý faktor konkurenceschopnosti turistických destinací. Cílem disertační práce je navrhnout a v praxi ověřit metodiku strategického benchmarkingu, který je zaměřen na regionální strategie rozvoje cestovního ruchu a vybrané aspekty procesu jejich tvorby. Disertační práce navrhuje komplexní postup, který na základě stanovených kritérií a fuzzy škál umožňuje hodnotit a komparovat rozvojové strategie cestovního ruchu českých, slovenských a britských regionů. Tento postup je implementován do on-line hodnotící aplikace, která slouží klíčovým regionálním aktérům pro zhodnocení příslušných rozvojových strategií. Výsledky hodnocení jsou využity pro analýzu benchmarkingové mezery a identifikaci vhodných benchmarkingových partnerů metodou TOPSIS pracující s fuzzy daty. U vybraných partnerů je následně provedeno externí benchmarkingové šetření zaměřené na metody tvorby strategie a manažerské přístupy k plánování. Získané informace jsou použity pro identifikaci dobrých praktik regionálního plánování rozvoje cestovního ruchu.
Dopady zdanění elektřiny, zemního plynu a pevných paliv na odvětví výroby a spotřeby v České republice
Zimmermannová - Ottová, Jarmila ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Šauer, Petr (oponent)
Hlavním cílem disertační práce je analýza nepřímých krátkodobých meziodvětvových dopadů zdanění elektřiny, pevných paliv a zemního plynu na jednotlivé sektory OKEČ v České republice, konkrétně dopady do cen produkce jednotlivých sektorů OKEČ. Jako nástroj analýzy slouží krátkodobý cenový model vytvořený v rámci disertační práce. Dílčím cílem je potom analýza přímých dopadů, kde je pozornost soustředěna pouze na dopady na průměrné ceny a výdaje jednotlivých sektorů OKEČ. V rámci hlavního cíle práce je analyzováno pět různých variant zdanění, přičemž je zkoumán vliv zdanění jednotlivých komodit na změny cen produkce jednotlivých odvětví OKEČ a poté porovnány dvě varianty zahrnující zdanění všech komodit. U hlavního cíle práce jsou dále formulovány dvě hypotézy, které budou na základě dosažených výsledků potvrzeny nebo popřeny. Jako metodika pro dosažení hlavního cíle byla zvolena Leontiefova metodu input - output analýzy (Leontief, 1966), která slouží pro vytvoření cenového modelu pro Českou republiku. Zvolená metoda je vhodná zejména pro analýzu krátkodobých meziodvětvových dopadů, přičemž předpokladem je, že nedojde ke změně stávajících technologií, smluv a ke změně vzájemných meziodvětvových vazeb a vztahů. Toto je současně i omezením vytvořeného cenového modelu. Vědeckým přínosem disertační práce je vytvoření makroekonomického krátkodobého cenového modelu pro Českou republiku na základě Leontiefovy metody input - output analýzy a propočítání krátkodobých dopadů nových daní na energetické produkty na ceny produkce jednotlivých sektorů OKEČ. Dle dostupných informací autorky nebyly dosud daně na energetické produkty v České republice analyzovány pomocí Leontiefovy metody input - output analýzy, dostatečně rovněž nebyly analyzovány dopady energetických daní na jednotlivé sektory OKEČ. Disertační práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola je věnována úvodu do problému environmentální daňové regulace. Druhá kapitola představuje teorie a koncepty analýzy dopadů daní. Třetí kapitola se zabývá modely a empirickým výzkumem v oblasti dopadů tzv. ekologických daní. Čtvrtá kapitola představuje základní praktické aspekty zavádění nových daní na energetické produkty v České republice a uvádí data potřebná pro makroekonomickou daňovou analýzu. Pátá kapitola obsahuje popis použité metodiky a popis sestrojení aplikovaného modelu. Šestá kapitola sumarizuje výsledky simulací přímých dopadů zdanění na průměrné ceny pro podniky a na výdaje jednotlivých sektorů OKEČ. Sedmá kapitola obsahuje výsledky meziodvětvové analýzy nepřímých makroekonomických dopadů pro všechny zvolené varianty, součástí kapitoly je i vyhodnocení hypotéz a rozbor dosažených výsledků.
Efektivnost regulace malých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
Blažková, Pavla ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Vejchodská, Eliška (oponent)
Navzdory skutečnosti, že se daří snižovat emise vypouštěných škodlivin ve většině vyspělých zemí, na mnoha místech je problémem stále se zhoršující imisní situace. Znečištění ovzduší je problémem také pro Českou republiku, kde některé oblasti jsou více postiženy než jiné. Proto byla pro tuto diplomovou práci vybrána jedna z nich, oblast severních Čech a konkrétně oblast Teplicka. Práce se zaměřuje na znečištění způsobené lokálními topeništi, protože toto znečištění není aktuálně nijak regulováno. Cílem práce je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit jaké je chování domácností při vytápění pomocí lokálních topenišť, konkrétně byly sledovány reakce na potenciální regulační nástroj- motivační výši dotace. Z těchto dat byla podrobněji pomocí Pearsonova i Spearmanova korelačního koeficientu zkoumána závislost mezi výší dotace a čistým měsíčním příjmem. Výzkum neprokázal žádné zásadní statistické souvislosti, poprvé však bylo provedeno šetření vícedruhového vytápění v jednotlivých domácnostech, díky jehož výsledkům mohou být lépe analyzovány důvody častého vytápění pevnými palivy.
Efektivnost regulace malých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
Mešková, Alena ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Vojáček, Ondřej (oponent)
Lokální znečištění ovzduší významnou měrou ovlivňuje lidské zdraví. Mezi jeho hlavní znečišťovatele patří domácnosti, jež je ale obtížné regulovat. Tato práce popisuje nástroje regulace malých zdrojů znečištění ovzduší obsažené v již existující legislativě i nástroje uvažované ze strany ministerstva životního prostředí, se zaměřením na dotace. S využitím dotazníkového šetření byla sledována zpětná vazba domácností vůči dotacím na změnu vytápění a stanoveny tři hypotézy. První hypotéza předpokládá, že dotace využijí právě domácnosti s nižšími příjmy. Druhá hypotéza předpokládá, že dotaci zvolí lidé vyššího věku. Podle poslední hypotézy se k této volbě přikloní domácnosti s vyššími náklady na vytápění. Žádná z hypotéz nebyla zamítnuta. Dotace budou motivovat domácnosti k využití ekologičtějších způsobů vytápění.
Komparativní analýza politik regulace velkých zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství
Děcká, Michaela ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Jílková, Jiřina (oponent)
Cílem práce je provést komparativní analýzu státních politik České republiky a Polska zaměřených na snižování emisí prachu z průmyslových a energetických zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství. Analýza má umožnit zhodnocení podmínek regulace uvedených zdrojů v obou oblastech. Míra regulace zdrojů znečišťování ovzduší ve Slezském vojvodství ovlivňuje množství produkovaných emisí prachu z těchto zdrojů a vlivem existence přeshraničního přenosu emisí dochází k ovlivňování koncentrace prachových částic v ovzduší v Moravskoslezském kraji. Práce dochází ke zjištění, že průmyslové a energetické zdroje znečišťování ovzduší v ČR v Moravskoslezském kraji čelí dlouhodobě přísnějším podmínkám regulace ve srovnání s obdobnými zdroji v Polsku ve Slezském vojvodství. Přísnější podmínky regulace pro české zdroje jsou příčinou nižší úrovně jimi produkovaných emisí a z toho vyplývajících vyšších nákladů na zamezení pro tyto zdroje. Práce se dále zabývá komparativní analýzou nákladů na zamezení na vzorku hutních a energetických provozů v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství.
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Šumpíková, Markéta ; Sojková, Dagmar ; Slavík, Jan ; Prušvic, David ; Pavel, Jan ; Moravec, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka ; Assenza, Dora ; Brůha, Jan
Řešení projektu bylo rozděleno do šesti dílčích modulů. V rámci prvního bylo přikročeno k ujasnění používaných pojmů a ke zpracování přehledu přístupů k hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zahraničí a mezinárodních institucích. Druhý modul se zaměřil na popis a analýzu současného stavu v této oblasti v ČR. V rámci třetího modulu byla vytvořena obecná metodika, která byla v následujícím modulu podrobena testování ve formě případových studií. Pátý modul se zaměřil na hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí ve vybraném regionu. Závěrečný, šestý modul, pak představoval syntézu získaných poznatků a vyvození patřičných politicko-hospodářských doporučení. Hlavním výstupem projektu je návrh obecné metodiky hodnocení efektivnosti veřejných výdajů, která je koncipována jako sada otázek, a kterou lze, při její obecné aplikaci na všechny existující i budoucí veřejné výdajové programy, používat s dílčími omezeními jak pro účely ex-post, tak i ex-ante evaluací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Jilková, Jana
3 Jílková, J.
4 Jílková, Jana
1 Jílková, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.