Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Internacionalismy a neologismy v současném kulturním a politickém zpravodajství
Ivasková, Jarmila ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Martínek, František (oponent)
Bakalářská práce se věnuje popisu a rozboru současné slovní zásoby vybraných českých deníků, tematicky se zaměřuje na zprávy z oblasti politiky a kultury. Cílem práce je doložit užívání lexikálních internacionalismů a neologismů, blíže je charakterizovat z hlediska procesu a stupně adaptace v češtině, specifičnosti slovotvorných způsobů a lexikální sémantiky včetně pragmatických významů. Práce metodologicky vychází z teorie klíčových slov, na jejím základě jsou vybrána pojmenování (lexémy) relevantní pro oblast politiky a kultury ze Slovníků neologizmů 1, 2 a Akademického slovníku cizích slov. Výskyt a užívání vybraných lexémů jsou doloženy v denících MF DNES a Lidové noviny v období tří měsíců: červen, červenec a srpen 2017. Excerpovaný materiál je využit k porovnání sémantiky a stylové charakteristiky klíčových pojmenování, jak jsou prezentovány v uvedených slovnících a realizovány v textech; posouzeny budou případné aktualizace. Klíčová slova internacionalismus, neologismus, lexikální sémantika, pragmatika, kultura, politika, zpravodajství, deník

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.