Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza naměřených dat v programu MATLAB
Loup, Martin ; Pazdera, Ivo (oponent) ; Huták, Petr (vedoucí práce)
Analýza naměřených dat je nedílnou součástí každého měření. Cílem této bakalářské práce bylo usnadnit zpracování výsledků z měření. Byla tedy vytvořena aplikace, která dovede načíst data ze souboru a dále je analyzovat. Aplikace je tedy schopna vytvořit různé grafické závislosti, vypočíst nové proměnné z načtených hodnot, uložit veškeré proměnné, určit základní parametry signálu nebo převést signál na jiný typ signálu.
Elektronický předřadník pro sodíkovou výbojku
Eliáš, Jaroslav ; Vorel, Pavel (oponent) ; Huták, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je seznámit se se způsobem řízení a regulace sodíkových výbojek. Tyto znalosti následně aplikovat do návrhu vlastního předřadníku. V úvodní části jsou popsány základní vlastnosti výbojových světelných zdrojů. Jejich chování bylo ověřeno měřením a poznatky byly uplatněny při vytváření schémat, převážně řídícího obvodu. Teoretický návrh je rozpracován po jednotlivých funkčních částech měniče.
Soustava DC/DC měničů pro solární panely fotovoltaické elektrárny
Benda, Dušan ; Huták, Petr (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem přizpůsobovacího DC/DC měniče pro jeden fotovoltaický panel o špičkovém výkonu 250 W. Diplomová práce je rozdělena na části zabývající se detailním návrhem silové části, návrhem ochran a obvodovým vybavením, popisem řídicích MPPT algoritmů a návrhem regulační struktury včetně programového vybavení řídicího kontroléru. Do práce byla nad rámec zadání vložena kapitola zabývající se matematickým modelováním měniče v prostředí programu Matlab Simulink.
Rychlý datalogger s galvanicky oddělenými měřicími kanály
Doležel, Jiří ; Knobloch, Jan (oponent) ; Huták, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí zařízení, která slouží pro sběr dat. Na začátku práce jsou popsány základní typy zařízení pro sběr dat. V dalších částech práce je provedeno srovnání několika komerčně dostupných zařízení pro sběr dat, na základě kterého budou zvoleny požadavky na konstruované zařízení pro sběr dat. V dalších kapitolách se práce věnuje návrhu elektronických obvodů a volbě součástek pro jejich zhotovení. Poslední kapitoly jsou věnovány popisu konstrukce zařízení pro sběr dat.
Systém odporového vyhřívání pracovní obuvi
Pár, Lukáš ; Huták, Petr (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem topného tělesa pro vyhřívání pracovní obuvi, návrhem obvodů napájecího měniče pro topné těleso a dimenzováním akumulátoru. V první části práce jsou navržena možná topná tělesa. Následuje rozbor jednotlivých možností zapojení DC/DC měniče v závislosti na použitém topném tělese. Další částí je návrh akupacku s jednoduchým systémem BMS. Následuje návrh řídicího obvodu pro vybraný DC/DC měnič a postup realizace navržené sestavy. Závěr práce je věnován měření vybraných průběhů na vyrobeném zařízení.
Motokolo se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu
Mazálek, Tomáš ; Huták, Petr (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh řídicího algoritmu, potřebných řídicích a silových obvodů a návrh desek plošných spojů pro již rozpracovaný koncept jízdního kola se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu. Řídicí algoritmus bylo třeba navrhnout tak, aby co nejúčinněji využíval výkon spalovacího motoru a maximálně snižoval spotřebu paliva a hlučnost zařízení. Všechny obvody byly kompletně realizovány pomocí analogových zapojení, pro které byly navrženy desky plošných spojů v programu Eagle a ty byly následně oživeny a odladěny.
Rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky
Huták, Petr ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá průzkumem, návrhem a tvorbou postupů pro rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky. Vysvětluje metody používané v oblasti zpracování obrazu za účelem segmentace obrazu, rozpoznávání objektů v obraze, popisuje existující přístupy zpracování map reprezentovaných rastrovými obrazy a cílové prostředí, do kterého bude praktická část práce integrována. Práce je zaměřena především na porovnání různých přístupů získávání příznaků z rastrových map křižovatek a určení jejich sémantického významu. Praktická část je realizovaná v jazyku C# s využitím knihovny OpenCV.
Elektronická zátěž malého výkonu
Doležel, Jiří ; Vorel, Pavel (oponent) ; Huták, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí stejnosměrných elektronických zátěží. Na začátku práce jsou popsány základní principy elektronických zátěží. V dalších částech práce je provedeno srovnání komerčních elektronických zátěží, na základě kterého budou zvoleny požadavky na navrhovanou elektronickou zátěž. V dalších kapitolách se práce věnuje návrhu elektronických obvodů a volbě součástek pro jejich zhotovení, včetně dimenzování výkonových součástek. Poslední kapitoly jsou věnovány popisu konstrukce a měření na elektronické zátěži.
Modely transformátoru v Matlab/Simulink
Petrič, Peter ; Huták, Petr (oponent) ; Pazdera, Ivo (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a následne realizovať modely transformátoru v programe Matlab/Simulink. Tieto navrhované postupy objasňujú vzťah medzi pôvodným transformátorom a jeho náhradnými zapojeniami. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teóriu transformátorov, ktorá definuje základné parametre a vzťahy medzi nimi v transformátore. Následne je v tejto časti popísaný prechod od základného modelu transformátora k náhradnému zapojeniu, ktoré je potrebné k realizácií modelu v Simulinku. Druhá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické objasnenie vektorovej transformácie. Popisuje základné vzťahy pre všeobecnú transformáciu, transformáciu prúdov a napätí v jednotlivých zapojeniach. Tretia časť bakalárskej práce je zameraná na praktickú realizáciu modelov náhradných zapojení základného transformátora v programe Simulink. V tejto časti sú namodelované modely transformátora prúdu a napätia pre jednofázovú a trojfázovú sústavu. Pre porovnanie sú zobrazené priebehy napätí a prúdov v transformátore a tiež výkony na záťaži každého modelu.
Miniaturní nabíječ pro bateriový pack Li-ion 14,4V/2Ah
Bartoš, Miroslav ; Huták, Petr (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nabíječky pro lithium-iontové baterie. Návrh zahrnuje výběr vhodné topologie měniče, návrh silových, řídících a budících částí a návrh vysokofrekvenčního transformátoru. Další částí této práce se zabývá návrhem BMS, neboli battery management systém. Poslední část se zabývá výrobou navrženého spínaného zdroje a BMS. Součástí projektu jsou podklady pro výrobu celé nabíječky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.