Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém odporového vyhřívání pracovní obuvi
Pár, Lukáš ; Huták, Petr (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem topného tělesa pro vyhřívání pracovní obuvi, návrhem obvodů napájecího měniče pro topné těleso a dimenzováním akumulátoru. V první části práce jsou navržena možná topná tělesa. Následuje rozbor jednotlivých možností zapojení DC/DC měniče v závislosti na použitém topném tělese. Další částí je návrh akupacku s jednoduchým systémem BMS. Následuje návrh řídicího obvodu pro vybraný DC/DC měnič a postup realizace navržené sestavy. Závěr práce je věnován měření vybraných průběhů na vyrobeném zařízení.
Motokolo se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu
Mazálek, Tomáš ; Huták, Petr (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh řídicího algoritmu, potřebných řídicích a silových obvodů a návrh desek plošných spojů pro již rozpracovaný koncept jízdního kola se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu. Řídicí algoritmus bylo třeba navrhnout tak, aby co nejúčinněji využíval výkon spalovacího motoru a maximálně snižoval spotřebu paliva a hlučnost zařízení. Všechny obvody byly kompletně realizovány pomocí analogových zapojení, pro které byly navrženy desky plošných spojů v programu Eagle a ty byly následně oživeny a odladěny.
Rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky
Huták, Petr ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá průzkumem, návrhem a tvorbou postupů pro rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky. Vysvětluje metody používané v oblasti zpracování obrazu za účelem segmentace obrazu, rozpoznávání objektů v obraze, popisuje existující přístupy zpracování map reprezentovaných rastrovými obrazy a cílové prostředí, do kterého bude praktická část práce integrována. Práce je zaměřena především na porovnání různých přístupů získávání příznaků z rastrových map křižovatek a určení jejich sémantického významu. Praktická část je realizovaná v jazyku C# s využitím knihovny OpenCV.
Elektronická zátěž malého výkonu
Doležel, Jiří ; Vorel, Pavel (oponent) ; Huták, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí stejnosměrných elektronických zátěží. Na začátku práce jsou popsány základní principy elektronických zátěží. V dalších částech práce je provedeno srovnání komerčních elektronických zátěží, na základě kterého budou zvoleny požadavky na navrhovanou elektronickou zátěž. V dalších kapitolách se práce věnuje návrhu elektronických obvodů a volbě součástek pro jejich zhotovení, včetně dimenzování výkonových součástek. Poslední kapitoly jsou věnovány popisu konstrukce a měření na elektronické zátěži.
Modely transformátoru v Matlab/Simulink
Petrič, Peter ; Huták, Petr (oponent) ; Pazdera, Ivo (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a následne realizovať modely transformátoru v programe Matlab/Simulink. Tieto navrhované postupy objasňujú vzťah medzi pôvodným transformátorom a jeho náhradnými zapojeniami. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teóriu transformátorov, ktorá definuje základné parametre a vzťahy medzi nimi v transformátore. Následne je v tejto časti popísaný prechod od základného modelu transformátora k náhradnému zapojeniu, ktoré je potrebné k realizácií modelu v Simulinku. Druhá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické objasnenie vektorovej transformácie. Popisuje základné vzťahy pre všeobecnú transformáciu, transformáciu prúdov a napätí v jednotlivých zapojeniach. Tretia časť bakalárskej práce je zameraná na praktickú realizáciu modelov náhradných zapojení základného transformátora v programe Simulink. V tejto časti sú namodelované modely transformátora prúdu a napätia pre jednofázovú a trojfázovú sústavu. Pre porovnanie sú zobrazené priebehy napätí a prúdov v transformátore a tiež výkony na záťaži každého modelu.
Miniaturní nabíječ pro bateriový pack Li-ion 14,4V/2Ah
Bartoš, Miroslav ; Huták, Petr (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nabíječky pro lithium-iontové baterie. Návrh zahrnuje výběr vhodné topologie měniče, návrh silových, řídících a budících částí a návrh vysokofrekvenčního transformátoru. Další částí této práce se zabývá návrhem BMS, neboli battery management systém. Poslední část se zabývá výrobou navrženého spínaného zdroje a BMS. Součástí projektu jsou podklady pro výrobu celé nabíječky.
Napájecí zdroj s reverzací proudu
Hrdina, Adam ; Vorel, Pavel (oponent) ; Huták, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem regulovaného napájecího zdroje, který umožňuje i opačný směr proudu. Zdroj také dokáže pracovat jako elektronická zátěž. Zdroj má plynulé nastavení výstupního napětí 0 až 50 V a plynulé nastavení maximálního proudu 0 až 5 A. V první části práce je uveden obecný popis napájecích zdrojů a elektronických zátěží. V druhé části práce je samotný návrh celkové koncepce zdroje a návrh jednotlivých částí.
Blokující spínaný zdroj napájený ze sítě
Polián, Josef ; Kadlec, Josef (oponent) ; Huták, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných zdrojů. Cílem je navrhnout regulovatelný spínaný zdroj napětí, který bude napájený ze sítě. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky o spínaných zdrojích a popisuje obvody TOPSwitch. Další částí práce je samotný návrh všech obvodů. Poslední částí je samotná realizace spínaného zdroje a měření, které ověřuje jeho funkce a vlastnosti.
Měnič pro svařování elektrickým obloukem
Matiaško, Maroš ; Huták, Petr (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, dimenzovaním a konštrukciou zváracieho zdroja na princípe vysokofrekvečného meniča. Hlavnou náplňou práce je návrh spínaného meniča pre zváranie obalenou elektródou na princípe jednočinného priepustného meniča. Zvárací zdroj je regulovaný na udržanie konštantného prúdu.
Návrh a simulace řízení jednofázového aktivního usměrňovače
Bareš, Jiří ; Huták, Petr (oponent) ; Klíma, Bohumil (vedoucí práce)
Práce pojednává o jednofázovém aktivním usměrňovači, strategii jeho řízení a simulaci modelu. Na začátku práce je popsán princip fungování usměrňovače, a systém spínání tranzistorů, který ovlivňuje tvar odebíraného proudu. Následuje dimenzování usměrňovače pro následné sestavení modelu a návrh řízení včetně fázového závěsu a regulátorů. V závěru je popsán sestavený model usměrňovače a jeho simulace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.