Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů
Hurychová, Hana ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vetchý, David (oponent) ; Zámostný, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Kandidát: Ing. Hana Hurychová Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce: Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů Sypné vlastnosti patří mezi významnou charakteristiku farmaceutických materiálů. Současné moderní technologie umožňují přípravu částic s odlišnou povrchovou úpravou a modifikovanými tokovými vlastnostmi jak u tradičních, tak i nových excipientů. V této práci byly hodnoceny statické (index stlačitelnosti, Hausnerův poměr, sypný úhel, smykové testování) a dynamické (rychlost sypání, lavinové testování) sypné vlastnosti široké škály pomocných látek, jejich velikostních frakcí a vybraných modelových směsí. Pozornost byla věnována především modelování rychlosti sypání rovnicí potenciálně vhodnou pro využití ke standardizaci testování sypnosti ve farmaceutické technologii. Je doporučena mocninná rovnice, ve které je parametr rovnice přímou predikcí rychlosti sypání jednotkovým otvorem. Základní granulometrické charakteristiky částic byly rozšířeny o fraktální dimenzi částic (particle fractal dimension, pDF) a práškové vrstvy (bulk fractal dimension, bDF). Komplexní charakter toku partikulárních materiálů prozatím neumožnil vyvození...
Various methods of soil transfer and inoculation in restoration ecology
Hurychová, Hana ; Frouz, Jan (vedoucí práce) ; Roubíčková, Alena (oponent)
Přenos půdy je metoda využívaná v ekologii obnovy k zachování společenstev ohrožených lidskou činností či k obnově narušených společenstev. Existuje řada faktorů ovlivňujících míru úspěchu přenosu, zahrnující vhodný výběr lokace pro cílové umístění půdy, způsob manipulace s půdou, skladování půdy a vhodná následná péče. Různé metody extrakce půdy mají za následek rozdílné míry úspěchu přenosu a liší se vhodností použití pro obnovu habitatů, obzvlášť ve vztahu k dopadu na výslednou skladbu společenstva a finanční náklady. Přenos půdy může vést ke snížení biodiverzity, ale může být úspěšně použit k zachování lokalit se zvýšeným výskytem chráněných druhů, kde zachování in situ není možné a umožňuje rychlé zotavení vyspělých ekosystémů. Důkladné průzkumy před a po provedení operace a dostatečné zajištění zdrojů jsou klíčovými faktory pro úspěšný přenos půdy a s ní spjaté bioty. Další výzkum na poli invazivních druhů, srovnávání využívaných metod a analýzy dat z proběhlých přenosů půdy může pomoci vylepšit využití této metody do budoucna.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.