Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti marketingového využití digitálních a sociálních médií ve farmacii
Dordová, Alžběta ; Huněk, Filip (vedoucí práce) ; Hrabánková, Markéta (oponent)
Bakalářská práce s názvem Možnosti marketingového využití digitálních a sociálních médií ve farmacii se zaměřuje na specifika propojení sociálních médií s oblastí komerční komunikace související s volně prodejnými léčivými přípravky. Hlavním cílem práce v její teoretické části je představit problematiku farmaceutické reklamy a v části praktické přinést odpověď na otázku proč a jak je vhodné využít sociální média typu Facebook, Instagram nebo YouTube jako kanály pro šíření reklamních sdělení souvisejících s léčivým přípravkem Skinoren krém. Teoretická část práce postupně zasazuje reklamu do kontextu marketingového i mediálního, nastiňuje význam nových, respektive sociálních médií a přibližuje problematiku legislativní a etické regulace reklamy na léčivé přípravky. Celá problematika je následně demonstrována v praktické části prostřednictvím rozboru dvou reálných reklamních kampaní. Praktická část práce se dále zabývá postoji k reklamnímu využití Facebooku ze strany vybrané cílové skupiny. Výzkum je proveden formou případové studie s využitím hloubkových rozhovorů coby kvalitativní metody sběru dat. Interpretace získaných dat ukazuje, že jako silný marketingový nástroj Facebook nelze ani v oblasti farmaceutické reklamy opomenout. Obsah sponzorovaného profilu však musí být velmi různorodý a pokrývat...
Domestikace chytrých telefonů u mladých v České republice: Smíšený výzkum
Tkačenko, Jekatěrina ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Práce se věnuje domestikaci chytrých telefonů u mladé populace v České republice. Poskytuje teoretický a empirický pohled na to, jak si účastníci výzkumu, mladí Češi, osvojili chytré telefony a jakým způsobem je zařadili do své běžné denní rutiny. Pomocí smíšeného výzkumu nabízí vhled to toho, jaké aplikace v telefonu používají, jak dlouho, jak intenzivně na nich tráví čas a jakou roli hrají chytré telefony v jejich každodenním životě. Výzkum se skládá ze tří fází. V první fázi byla od uživatelů sbírána tvrdá log data prostřednictvím aplikace nainstalované v jejich mobilním telefonu. Druhá fáze spočívala v zmapování subjektivního vnímání míry a frekvence aktivity uživatelů skrz strukturovaný dotazník. V poslední fázi proběhl skupinový rozhovor se všemi účastníky výzkumu za účelem diskuze nad výsledky prvních dvou fází a rozvedení otázek spojených s nadměrným používáním chytrých telefonů. Výzkum ukázal, že účastníci trávili na mobilních telefonech v průměru tři hodiny denně, kontrolovali ho častěji než každou půlhodinu a nejčastěji používanými aplikacemi byly sociální sítě. Komunikace přes aplikace pro instant messaging je pro ně přirozenou součástí života. Čas na mobilním telefonu trávili převážně ve škole. Výzkum neukázal závislost participantů výzkumu na chytrých telefonech, nicméně poukázal na...
Effects of message design and content on the performance of email marketing campaigns
Miadoková, Miroslava ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Anotácia Diplomová práca sa zaoberá vplyvom vybraných vlastností e-mailových správ, ktoré majú mať podľa záverov predchádzajúcich štúdií a dokumentov schopnosť pozmeniť správanie príjemcov zdelení. V teoretickej časti bude objasnená problematika e-mailových správ ako jedného z nástrojov nových médií. Bližšie bude rozvedená oblasť optimalizácie e-mailových správ, nakoľko bude slúžiť ako východisko pre uskutočnenie výskumu. Cieľom výskumnej časti práce je identifikovať, ktoré vlastnosti z hľadiska obsahu a dizajnu e-mail marketingových správ majú významný vplyv na mieru angažovanosti publika. Metodologickým východiskom je kvantitatívny prístup, ktorý bude prostredníctvom experimentu vykonaného s využitím A/B testovania overovať platnosť stanovených hypotéz. Manipuláciou sledovaných premenných bude otestovaný vplyv vybraných vlastností na vzorke českých odberateľov e-mailovej komunikácie kozmetickej spoločnosti. Verifikácia vybraných výrokov bude prebiehať s využitím metriky miery prekliknutia alebo hodnoty uskutočneného nákupu.
Čeští mobilní operátoři ve vybraných oborových médiích v letech 2013 až 2017
Ullmann, Ondřej ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Diplomová práce se věnuje nejčtenějším on-line médiím, které v ČR píší o mobilních operátorech (mobil.iDnes.cz, MobilMania.cz a Mobilenet.cz). Cílem práce je poskytnout širší přehled o tom, jak tato média informují o mobilních operátorech v ČR (T-Mobile, O2 a Vodafone). Práce čtenáři odhaluje rozdíly a podobnosti v mediálních výstupech sledovaných médií a tím mu může pomoci v kritickém přístupu k přijímaným informacím. V teoretické části se věnuje přístupu novináře jako zprostředkovatele informací s vysvětlením hlavních teorií. Dále reflektuje roli novináře jako příjemce informací a věnuje se podrobněji i roli PR. Výzkumná část obsahuje výsledky provedené obsahové analýzy, ze které čtenář získá přehled o četnosti mediálních výstupů, sentimentu nebo míře využívání tiskových zpráv a způsobu jejich přebírání. Všechny sledované veličiny jsou porovnávány napříč médii i operátory. Z výsledků vyplývá, že mezi sledovanými médii jsou významné rozdíly v míře přebírání tiskových zpráv i celkovém sentimentu vydávaných článků. Web MobilMania.cz je vůči všem mobilním operátorům výrazně kritičtější než ostatní sledovaná média, naopak u Mobilenet.cz výzkum potvrdil, že jako médium, které přebírá větší části tiskových zpráv, má vyšší podíl pozitivně laděných článků. Web mobil.iDnes.cz se na základě provedeného výzkumu...
Uživatelské zvyky majitelů smartphonů z pohledu konzumace mediálních obsahů
Kimla, Lukáš ; Huněk, Filip (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Diplomová práce "Uživatelské zvyky majitelů smartphonů z pohledu konzumace mediálních obsahů" si klade za cíl odborně rozkrýt a hlouběji popsat uživatelské návyky majitelů dnešních chytrých telefonů neboli smartphonů a zaměřit se především na aspekty konzumace mediálních obsahů na těchto zařízeních, jako jsou aplikace, hry, web browsing, zpravodajství, audiovizuální obsahy a sociální sítě. Smyslem práce je podat celistvý obraz o dnešních uživatelích smartphonů jakožto konzumentech nového technologického média a poodhalit spektrum vlivu, který na tyto uživatele smartphony mají, ať už v pozitivních nebo negativních konotacích. Pomocí metody kvalitativního šetření byly prováděny polostrukturované rozhovory s mladšími zástupci uživatelů smartphonů, specificky ze zkoumané generace Y. Výsledkem šetření bylo zjištění a odborné popsání toho, jaké mediální obsahy zástupci této generace na smartphonech konzumují a jak sami užívání smartphonů reflektují. Bylo prokázáno, že nejčastěji mladí lidé na smartphonech se svým okolím komunikují skrze sociální sítě a také, že by někteří z nich už bez smartphonů těžko dokázali žít, byť si dobře uvědomují jejich silný vliv na sebe samotné i své širší kulturní okolí.
Bitcoin: Mediální obraz kryptoměny
Keprtová, Tereza ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Záměrem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem referují česká média o relativně novém a složitém fenoménu z oblasti peněžní sféry - virtuální měně bitcoin. Prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy byly zkoumány všechny tištěné tituly, ve kterých se v období mezi lety 2009 a 2016 objevila o bitcoinu relevantní zmínka. Práce je rozdělena do několika kapitol. Teoretická část obsahuje mediální koncepty zabývající se procesem nastolování témat, utvářením mediálního obrazu a konstrukcí sociální reality skrze masová média. Z teoretického hlediska byl hlubšímu bádání podroben i předmět zkoumání kryptoměna bitcoin. Následující metodologická část práce seznamuje s hlavním cílem výzkumu, výzkumnými otázkami a designem výzkumu. Analytická část nabízí přehledné znázornění získaných výsledků, které byly poté interpretovány a porovnány s předem stanovenými hypotézami. V závěru jsou shrnuty sesbírané poznatky hovořící o mediálním obrazu virtuální měny bitcoin v českém tisku. Práce se jako první v České republice zabývá problematikou virtuální měny bitcoin z hlediska mediálního diskurzu a její ambicí bylo shromáždit na toto téma zcela nové informace.
Obchodování s osobními údaji získanými online
Povejšil, Tomáš ; Benda, Josef (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Doba nových médií a big data umožnila, že se z osobních údajů stala cenná komodita. V diplomové práci je popsán málo známý trh s osobními údaji a praxe společností, které s nimi obchodují. V USA mají společnosti označované jako data brokers rozsáhlé databáze obsahující překvapivě citlivé osobní údaje o miliónech osob. V této diplomové práci jsou také představena některé rizika nedostatečné ochrany soukromí občanů v současné digitální ekonomice a jsou zde identifikované budoucí možnosti ochrany soukromí v digitálním světě. Těžištěm práce je komparativní analýza právní regulace data brokers v USA, Kanadě a EU. Na základě této analýzy lze shrnout, že americká legislativa neobsahuje unifikovanou ochranu osobních údajů, ale spíše roztříštěnou regulaci obsaženou ve více právních normách, která rozsáhlou činnost data brokers umožňuje, a to i bez vědomí fyzických osob. Oproti tomu legislativa v EU a Kanadě je více nakloněná ochraně soukromí a osobních údajů. V EU reguluje nakládání s osobními údaji směrnice implementována členskými státy; od května 2018 bude tato směrnice nahrazena novým nařízením GDPR, které bude přímo účinné ve všech státech EU. Obě tyto normy fakticky znemožňují obchodování s osobními údaji v rozsahu, v jakém je to možné v USA.
Mediální obraz společnosti Apple v českých internetových médiích za života Steva Jobse a po jeho smrti
Nováková, Věra ; Huněk, Filip (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o mediálním obrazu společnosti Apple ve vybraných českých internetových médiích. Představuje společnost Apple, její vývoj a osobnost Steva Jobse. Teoretický rámec práce tvoří sémiotika a hlavní metodu sémiotická analýza. V práci jsou představena také česká internetová média iDnes.cz a jablickar.cz. Tato média slouží jako zdroje článků, na nichž je provedena právě sémiotická analýza a následná komparace. Výsledkem práce je zjištění, že v článcích vydaných po Jobsově smrti míra pozitivity hodnocení a zobrazování produktů společnosti Apple klesá v porovnání s články vydanými za Jobsova života. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
YouTube komunita: sponzorství a partnerství na YouTube
Dvořáková, Šárka ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s fenoménem YouTube komunity a blíže jim představit některé vybrané marketingové strategie s touto komunitou související. Práce se dopodrobna věnuje otázkám partnerství a sponzorství na YouTube a řeší jejich smluvní podmínky, využití i efektivnost. Tato teoreticky zaměřená práce slouží k získání povědomí o celkovém fungování této sociální sítě, o jejím vzniku a vývoji, současných trendech, a v závěru nabízí také pohled na možnosti jejího budoucího využití. Snaží se odpovědět na základní otázky týkající se monetizace YouTube obsahu a vlivu osobností zde působících na komunitu jejich fanoušků. První část práce čerpá z dostupné české i zahraniční literatury a poskytuje zevrubný pohled na důležité faktory podílející se na vzniku a dlouhodobém fungování této sítě, jak je chápáno a vykresleno v odborné literatuře. Druhá část práce pak obsahuje praktické ukázky zmíněných fenoménů pomocí několika případových studií. Závěr práce se snaží spojit nadnesená témata do jednoho celku a umožnit tak čtenáři získat vhled do marketingových aktivit na YouTube. Po přečtení práce by měl čtenář být schopen lépe analyzovat originální obsah sdílený na této síti.
Značka Canon v médiích od vzniku v České republice po současnost
Pérezová, Aneta ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Tato práce se zaměřuje na popis způsobu mediální propagace společnosti Canon od jejího vzniku v České republice po současnost. První část práce osvětluje historii značky Canon ve světě, popisuje portfolio produktů značky a její významnou konkurenci. Dále se práce pozastavuje u historie společnosti Canon CZ, která je přímým zastoupením společnosti Canon Inc. v České republice. V další části práce se přes stručné vysvětlení teorie médií dostaneme k popisu způsobů propagace obchodní společnosti v médiích. Jsou zde vysvětleny pojmy ATL, BTL, online média, public relations a sponzoring. V další části se dostáváme k jádru práce, tedy k analýze používání výše zmíněných způsobů propagace přímo společností Canon CZ. Tato analýza je rozdělena do několika období v rámci působení společnosti Canon v České republice. V závěru práce jsou stručně uvedeny výsledky prodejů společnosti Canon na českém trhu. Součástí práce jsou také dva výzkumy, kterými jsou kvantitativní obsahová analýza a dotazníkové šetření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.