Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekfráze v díle Karen Blixenové
Slouková, Radka ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Březinová, Helena (oponent) ; Jedličková, Alice (oponent)
Předložená disertační práce se zabývá analýzou ekfrastických pasáží v povídkách dánské spisovatelky Karen Blixenové. Poukazuje přitom na problematiku různého definování ekfráze, přičemž vychází z širšího pojetí tohoto fenoménu, které se opírá o aktuální diskuze z oblasti intermediality. Rozbor spisovatelčiných textů probíhá na dvou úrovních: 1) Pozornost je věnována ekfrastické tematizaci, tedy přenesení obsahových prvků z výtvarného umění do literatury, a to především s ohledem na žánr krajinomalby, portrétu a zátiší. 2) Dále je analyzována i ekfrastické realizace, tedy je zkoumáno praktické využití malířských technik v literárním textu, jako je volba barev či zobrazení světla. Z provedených rozborů vyplynula rozmanitost podob ekfráze v díle Blixenové, ať již se jedná o rozsah, formu či zapojení do textové struktury, nebo o význam konceptu takzvaného piktoriálního modelu v rámci autorčiny poetiky.
České překlady románu Knuta Hamsuna Hlad
Martínková, Věra ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Březinová, Helena (oponent)
Předmětem této diplomové práce je srovnání čtyř českých překladů románu Knuta Hamsuna Hlad (Sult, 1890) - z roku 1902 (Hugo Kosterka), 1932 (Milada Lesná-Krausová), 1959 (Milada Lesná- Krausová) a 2016 (Helena Kadečková). Práce se skládá z obecné části, věnované analýze originálu a kontextu dobových překladatelských tendencí, a části praktické, v níž jsou překlady analyzovány a srovnávány. Cílem práce bylo posoudit, nakolik jsou jednotlivé převody adekvátní předloze a zda použité metody odpovídají dobovým tendencím. Naše očekávání, že jazyk i překladatelské metody odpovídají době vzniku překladů, se potvrdilo. Z hlediska důslednosti a promyšlenosti metody se jako nejadekvátnější ukázaly být překlady Kosterky a Kadečkové.
Utopie, nebo ztracený ráj? Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku a jejich obrazy Dánska
Vrbová, Daniela ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent) ; Gáborová, Margita (oponent)
Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav germánských studií - germánské literatury Disertační práce: Utopie, nebo ztracený ráj? Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku a jejich obrazy Dánska Daniela Vrbová 2015 Abstrakt Disertační práce zkoumá texty dánských imigrantů v Argentině v období cca 1844-1990 a latinskoamerických imigrantů v Dánsku v období cca 1973-1990 a sleduje okolnosti a účel jejich vzniku. Texty jsou pojímány jako příklady migrační a exilové literatury v dánské literatuře. Obě skupiny autorů a autorek psaly nezávisle na sobě, v jejich textech je nicméně identifikovatelná společná snaha utvářet si či udržovat aktivní vztah k Dánsku. Tato snaha má existenciální rozměr, protože ji lze považovat za (pře)formulování osobní identity v emigraci. Disertační práce texty následně analyzuje pomocí postkolonialistické metody čtení s cílem nalézt obrazy Dánska, které se v nich konstruují. Postkolonialistické přístupy (s přihlédnutím k novému historismu) k migraci a migrační literatuře jsou vysvětleny v samostatné kapitole. Hypotézou práce je možná shodnost těchto obrazů s obrazy utopie, ztraceného ráje či země zaslíbené, případně jejich komunikace s dalšími tradičními topoi spojenými s dobýváním Ameriky a ustavováním Argentinské republiky. Výsledkem...
Současná švédská dramatická tvorba z pera ženských autorek: Sara Stridsberg
Sladkovská, Tereza ; Hartlová, Dagmar (vedoucí práce) ; Humpál, Martin (oponent)
Práce se v úvodu zabývá politizací švédské literatury od 60. let 20. století se zaměřením na proud feministické literatury psané ženskými autorkami. Sleduje tento proud až do současnosti a velký důraz klade na dramatickou tvorbu a divadelní kulturu. V druhé části rozebírá tři dramata jedné z významných současných autorek Sary Stridsberg. Práce také stanoví obecnou definici feministického umění podle švédské teoretičky genderu Tiiny Rosenberg.
Město Kodaň jako topos v současné dánské literatuře
Stanjurová, Martina ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Humpál, Martin (oponent)
(česky) Cilem bakalařske prace je analyzovat město Kodaň jako topos v současne danske literatuře na přikladu tvorby dvou soudobych danskych autorů Jana Sonnergaarda a Katrine Marie Guldager. V prvni kapitole jsou tito autoři a zkoumane povidkove sbirky Kobenhavn a trilogie Radiator kratce představeni. Na teoreticke rovině se prace zabyva strukturou literarniho prostoru, jsou vysvětleny pojmy topos a chronotop, samostatnou kapitolu tvoři pojednani o zobrazeni městskeho prostoru v literatuře na zakladě myšlenek Daniely Hodrove. Interpretačni čast je zaměřena na specifika jednotlivych autorů v zobrazovani města a postupy, ktere jsou pro tento učel použivany, jako např. motiv setkavani a pohyb po městě u Guldager. U Sonnergaarda je patrny rozdil mezi centrem a periferii, změny ve městske struktuře. Autoři shodně zobrazuji Kodaň jako dynamicke velkoměsto vykazujici však znaky provinciality.
Otázka sámské identity v díle Laily Stienové
Košner, Lukáš ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Buddeus, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o tematice sámské identity v kontextu literárního díla norské spisovatelky Laily Stienové. V první řadě je představena problematika etnické identity z hlediska současné kulturní a sociální antropologie. Dále následuje analýza autorčiných prozaických i básnických textů, jež jsou relevantní pro vybraný předmět práce. Témata, jimiž se Stienová ve svém díle zabývá, jako jsou například různé aspekty vztahu mezi norskou a sámskou společností, jsou uvedena do společenskohistorického kontextu. Poslední část práce je zaměřena na tematické a formální rysy moderní sámské liteteratury a na jejich reflexi v autorčiných textech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Otázka identity v románu Johana Borgena "Jeg"
Zoubková, Eliška ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Březinová, Helena (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá otázku identity v románu "Jeg" norského spisovatele Johana Borgena. Pojednány jsou jednotlivé aspekty rozpadu identity hlavní postavy a jejich vzájemné souvislosti. Mezi tyto aspekty patří například problematika autentičnosti, viny, jednání a útěku. Práce rovněž rozebírá formální výstavbu textu s ohledem na existenciální tematiku díla. V závěru je Borgenovo ztvárnění identity v "Jeg" srovnáno s Procesem Franze Kafky.
Téma smrti ve vybraných dílech severské literatury pro děti a mládež
Fauknerová, Anna ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Březinová, Helena (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je analýza tématu smrti v následujících dílech severské literatury: Astrid Lindgrenová - Jižní louka, Bratři Lví srdce, Tarjei Vesaas - Ledový zámek, Jostein Gaarder - Jako v zrcadle, jen v hádance. Kromě interpretace jednotlivých děl podává práce také stručný přehled dějin norské a švédské literatury pro děti, psychologický pohled na vývoj vztahu dítěte ke smrti, obecnější pohled na dětskou literaturu s tematikou smrti z filozofického, psychologického a historického hlediska a nakonec pedagogické aspekty dětské literatury, se zaměřením na náročnější dětskou literaturu, jak po tematické, tak po formální stránce. V závěru jsou srovnána zobrazení smrti v jednotlivých dílech a zdůrazněn společný charakter děl. Klíčová slova: Dětská literatura, severská literatura, tematika smrti, Astrid Lindgrenová, Tarjei Vesaas, Jostein Gaarder.
Recepce a vliv severských literatur období fin de siécle v Českých zemích
Thál, Jonáš ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Hartlová, Dagmar (oponent)
Práce se zabývá recepcí skandinávské dekadentně laděné literatury v českém kulturním prostředí, přičemž je brán v úvahu celkový evropský kulturní a myšlenkový kontext konce 19. století; akcentována je zároveň kulturní homogenita evropské literatury období fin de siècle. Skandinávská literatura je v práci vnímána jako důležitý element jak v českých periodicích (nejzásadnější je z hlediska tohoto pojednání činnost skupiny kolem Moderní revue), tak v běžné vydavatelské činnosti. Práce se detailněji věnuje osobnostem skandinávské literatury jako Ola Hansson, August Strindberg, Georg Brandes, Herman Bang, Arne Garborg a jejich vlivu na českou resp. evropskou literární scénu. Autor též zdůrazňuje význam osobního kontaktu mezi jednotlivými osobnostmi literárního a uměleckého světa fin de siècle.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.