Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
ResPublica /Civitas Socialis – Vize Křídla
Novotný, Ondřej ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie návsi, rekonstrukce a přístavba kulturního domu, novostavba hasičské zbrojnice a novostavba komunitního centra v obci Křídla, která leží 6 kilometrů jihovýchodně od Nového Města na Moravě v Českomoravské vrchvině. Zpracované zadání je součástí širší strategie pro celou obec na následujících cca 30 let pod názvem Vize Křídla. Cílem je nabídnout komplexní pohled na řešení situace v obci a jeho okolí a podnítit tak diskuzi a zájem nejen na úrovni zastupitelstva, ale zejména na úrovni obyvatel Křídel, o danou problematiku. Úkolem samotného řešení je vytvořit zázemí pro veškeré sportovní, kulturní a společenské aktivity, jež mají pro život v obci a jeho udržitelnost v čase nezastupitelný charakter.
Rekonstrukce bytového domu
Chmelař, Jiří ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací pro rekonstrukci šicí dílny ve Zlíně. Současný jednopodlažní objekt bude zvětšen o jedno nadzemní podlaží. V novém podlaží vznikne pět bytových jednotek. Prostor šicí dílny v přízemí bude zmenšen a nově vznikne byt a kancelář. K objektu přiléhá nádvoří, na kterém bude vystavěna pavlač pro přístup k bytům ve druhém nadzemním podlaží.
Vitalita v architektonickém prostředí
Eyer, David ; Horáček, Martin (oponent) ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Žabičková, Ivana (vedoucí práce)
Stále častěji se objevují výzkumy týkající se kvality architektonického prostředí z hlediska komplexního mentálního, sociálního a fyzického zdraví. Je to téma, které v minulosti bylo ve své komplexnosti často opomíjeno. Díky vzniku speciálních oborů stavební biologie, biofilní architektury, dílům Christophera Alexandera a Nikose Salingarose je možné na tuto problematiku nahlížet z různých stran. Cílem této práce je analyzovat téma vitality architektonického prostředí s využitím výzkumu schopností a vnímání jeho uživatelů. Není tedy cílem vytvořit novou teorii „vitalitu podporujícího architektonické prostředí“, ale spíše popsat, jak fenomén vnímají samotní uživatelé. Uživatel sám může dát zpětnou vazbu, jaké jsou pro něj nejdůležitější znaky vitalitu podporujícího architektonického prostředí. Tyto znaky jsou hierarchicky seřazeny dle důležitosti, podrobeny analýze a podrobně rozepsány tak, aby mohly být relativně jednoduše aplikovatelné v praxi. Disertační práce také umožní srovnání s dosavadními pracemi k danému tématu.
Mateřská škola
Muňko, Matej ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Predmetom práce je novostavba materskej školy v Brne, v mestskej časti Brno – Slatina. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby materskej školy s celodennou prevádzkou s návrhovou kapacitou 60 detí rozdelených do troch tried. Objekt je situovaný v kľudnej, okrajovej časti mesta. Pozemok je rovinatý. Objekt má dve nadzemné podlažia, je nepodpivničený a zastrešený jednoplášťovou plochou strechou. Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu. Jedná sa o budovu murovanú z keramických tvárnic zo systému Heluz. Stropy sú z keramobetónových stropných nosníkov s vložkami Miako a z prefabrikovaných železobetónových stropných panelov Spiroll.
Ekologické aspekty obytného území
Jilčíková, Veronika ; Budkeová, Branislava (oponent) ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Lhotáková, Zdenka (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
I define and deal with ecological aspects in urban planning at residential areas in my thesis. Ecological principles help to hold quality and quantity of natural sources and participate at sustainable development. The thesis introduces basic principles of designing ecological developments. The thirteen most important aspects are verified at examples of ecological dwellings and questionnaire survey.
Šetrné bydlení na venkově
Čáslava, Petr ; RNDr.Jiří Svoboda,CSc.,DSc. (oponent) ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Gaillyová, Yvonna (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Zatímco jsem strávil 7 let studiem, praktickými zkušenostmi a věnování se této práci, prošlo stavebnictví vývojem od stavebního boomu až po současnou stavební krizi. Poptávka po levných stavbách, materiálech a vůbec bydlení prudce vzrostla. Ceny energií rostou každým rokem... Zdá se, že dnes nebo v brzké budoucnosti budeme všichni muset řešit zásadní úkol. Tím úkolem je zamezení současného tempa poškozování a ničení klimatu naší planety a našeho životního prostředí. V tomto světle se jeví otázka energeticky úsporné výstavby velmi aktuálně. Zadáním práce bylo prověřit možnosti šetrného bydlení na venkově z hlediska environmentálního. Mojí hypotézou bylo, zda lze ze vzorku předem definovaných, tedy vybraných stavebních systémů porovnáním jejich vlastností určit vhodného kandidáta pro stavbu pasivní dřevostavby svépomocí. Cílem je nabídnout stavebníkům a projektantům přehled vhodných stavebních systémů pro úsporné dřevostavby s možností porovnat jednotlivé faktory ovlivňující rozhodování stavebníka o výběru konstrukce dřevostavby. V práci předkládám porovnání sedmi stavebních konstrukčních systémů jakožto základního prvku architektury. Při realizaci energeticky úsporného domu je architektonická forma mnohdy podmiňována konstrukcí. Z tohoto důvodu je potřeba projektantům nabídnout přehled možností a parametrů jednotlivých stavebních systémů, které je pak možné použít pro svobodné navrhování domu a jeho snadnou realizaci svépomocí. Pro investory rodinných domů svépomocí je zásadní otázka financí, z tohoto důvodu v závěru vyhodnotím vhodný stavební systém ve vztahu výkon versus cena. Je potřeba brát v úvahu také architektonickou stránku domu a to zejména prostorové a dispoziční řešení a design fasády a celkově vztah domu s kontextem rurálního prostředí. Mým cílem bylo dokázat, že kvalitní architektonický návrh může být součástí levného, energeticky úsporného a environmentálně šetrného domu postaveného svépomocí.
Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění energeticky úsporných budov pro bydlení.
Křeček, David ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Vaverka, Jiří (oponent) ; Ing.arch.Lorant Krajcsovics,PhD. (oponent) ; Chybík, Josef (vedoucí práce)
Lidské úsilí pro zvýšení komfortu, zvyšování hustoty osídlení v přetížených městských oblastech, silný nárůst dopravy a zvyšující se elektrický smog směřují ke stále rostoucímu stresu v bezprostřední blízkosti člověka. To vše, spolu s častými zprávami o globálních klimatických změnách, postupně vede ke změně smýšlení celé společnosti, která musí nést důsledky ekonomických škod způsobených klimatickými změnami. Pokud chceme i nadále udržitelným způsobem zabezpečit přiměřené hospodářské a sociální podmínky života, musíme v mnohem větší míře uplatňovat uvědomělejší přístup k životnímu prostředí. V souladu s trendem udržitelného rozvoje pro zvýšení kvality životního prostředí v oblasti stavebnictví je logická orientace na stavby, které jsou konceptuálně zaměřeny na šetření energiemi, a to jsou energeticky úsporné stavby. Cesta k udržitelné výstavbě není v hledání jednoho nebo několika univerzálních technických řešení, nýbrž v uplatňování nových principů navrhování, vývoji nových materiálů a technologií jejich zpracování a nových technologií výstavby. Pro efektivní tvorbu koncepce budovy je potřebný takový nástroj, který rychle reaguje na změny návrhu, umožňuje snadno pracovat v různých variantách a přináší co nejpřesnější výsledky. Především u návrhu energeticky šetrného domu je nutné důsledně uplatnit tzv. metodiku energetické optimalizace. Počátek návrhu úsporné stavby je nejvíce „abstraktní složkou návrhu s velmi nejistými vstupy“, neboť spousta parametrů v té chvíli je ještě zcela neznámá. Při navrhování pasivního domu se uplatňuje spousta navzájem propojených faktorů, např. trajektorie Slunce a vliv stínění okolím, hledisko oslunění a osvětlení interiéru, energetická kvalita konstrukcí, atd. V současné době architektovi nezbývá, než využívat všeobecně známých pouček, jako je například orientace velkých oken na jih, ale ze severu nikoliv apod. Bohužel tyto „empirické vzorce“ pro návrh skutečného pasivního domu nestačí. A přitom první náčrt domu nejvíce ovlivní nejen jeho tvar, formu, ale i uživatelský komfort, cenu, realizovatelnost a budoucí energetické chování stavby a s tím související provozní náklady domu. Je zcela zřejmé, že tato etapa nesmí být podceněna, neboť již „při malé změně počátečních vstupů je velkou měrou ovlivněn výsledek“. Díky tomuto uvažování se práce zaměřuje na prvotní rozhodovací fázi návrhu, tj. na architektonický koncept pasivního domu (ideu, vizi). Cílem práce je zjednodušení problematiky do srozumitelné formy, tj. zpracování relativně jednoduchých a názorných zobrazení, která problematiku přijatelně zobecňují a ukazují chování jednotlivých parametrů (prosklení, stínění, tvar, velikost, atd.) a jejich změnu na potřebu tepla na vytápění pasivního domu. Výsledky práce budou užitečné, když architekt vezme do ruky tužku a začne přemýšlet nad svým budoucím domem. V tuto chvíli bude mít po ruce skici, které mu dají orientační představu a dokážou usměrnit jeho další návrh. Hlavním cílem je vytvořit pomocí výpočetního nástroje nové závěry a poznat energetické chování stavby. Výzkum pracuje s matematickým virtuálním idealizovaným modelem v software PHPP 2007 CZ a využívá „fenomén“ parametrických rovnic a citlivostní analýzy.
Rekonstrukce hliněných staveb v regionu Haná
Karasová, Alena ; Mgr.Jitka Matuzsková,Dr. (oponent) ; Ing.arch.Mojmír Hudec (oponent) ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Žabičková, Ivana (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou stavitelství z nepálené hlíny na území ČR. Na základě průzkumů nepálené hlíny je proveden přehled současného stavu nepálené hlíny v obci i v samotném objektu. Rekonstrukce tradičního venkovského objektu z nepálené hlíny by měla být provedena velmi citlivě s ohledem na architektonické a konstrukční řešení v souladu s environmentálními požadavky na výstavbu, potřebami a kpožadavky investora.
Rekonstrukce hliněných staveb v regionu Haná
Karasová, Alena ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Mgr.Matuzsková Jitka,Ph.D. (oponent) ; Žabičková, Ivana (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou stavitelství z nepálené hlíny na území ČR. Na základě průzkumů nepálené hlíny je proveden přehled současného stavu nepálené hlíny v obci i v samotném objektu. Rekonstrukce tradičního venkovského objektu z nepálené hlíny by měla být provedena velmi citlivě s ohledem na architektonické a konstrukční řešení v souladu s environmentálními požadavky na výstavbu, potřebami a kpožadavky investora.
Mateřská škola v pasivním standardu
Výtisk, Jiří ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této diplomvé práce je projekt novostavby mateřské školy v pasivním standardu. Škola je navržena jako dvoupodlažní. V obou podlažích jsou vybudovány dvě třídy, každá pro dvacet dětí. Objekt je založen na základových pásech a nosnou konstrukci tvoří vápennopískové tvárnice. Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické. Střecha je z velké části řešená jako plochá vegetační, pouze nad atriem se jedná o střechu šikmou. Tvarově je budova řešena do tří kruhových segmentů o různých poloměrech. Větrání objektu je zajištěno pomocí vzduchotechniky s rekuperací tepla. Projekt je navržen do městské zástavby Brna, nedaleko jeho centra, na pozemku označeném jako brownfield.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Hudec, Martin
2 Hudec, Matěj
2 Hudec, Michael
1 Hudec, Michal
3 Hudec, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.