Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití čedičových vláken v alkalicky aktivovaných materiálech
Hrubý, Petr ; Šoukal, František (oponent) ; Kalina, Lukáš (vedoucí práce)
Alkalicky aktivované materiály (AAM) jsou konstrukčními materiály s velkým potenciálem, a to zejména pro jejich cenovou dostupnost, přívětivost k životnímu prostředí, ale i díky jejich mechanickým vlastnostem. Přídavek vhodných vláken či textilií vedoucích k vyztužení AAM by mohlo napomoci širšímu uplatnění, neboť by mělo být doprovázeno zlepšením mechanických vlastností, lomové houževnatosti či celkové odolnosti kompozitu. V této práci bylo pro přípravu alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní strusky použito hned několik alkalických aktivátorů s cílem připravit matrici vhodnou pro implementaci čedičových vláken. Čedičová vlákna jsou jedním z vhodných materiálů pro vyztužení AAM díky jejich mechanickým a tepelným vlastnostem. Avšak nízká odolnost čedičových vláken v alkalickém prostředí je pro uplatnění v těchto systémech značně omezující. Odolnost čedičových vláken byla v této práci zkoumána prostřednictvím zrychlených ponorových zkoušek. Následné změny chemického složení a mechanických vlastností vláken byly studovány s využitím řady experimentálních technik (např. měření pevnosti vláken v tahu, XRD, XPS, SEM-EDX nebo ICP-OES). Výsledky těchto testů tento teoretický předpoklad potvrdily. Jako další byl zkoumán vliv přídavku jedné či více vrstev čedičové textilie na mechanické vlastnosti (pevnost při namáhání v tlaku a za ohybu). Adheze mezi vlákny a matricí, stejně tak jako vlastnosti tranzitní zóny, jež jsou klíčovými parametry pro účinnost vyztužení kompozitních materiálu, byly studovány s využitím SEM-EDX a testu vytahování vláken z matrice.
Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku.
Bajer, Aleš ; Bísko, Richard ; Dejmal, Miroslav ; Hrubý, Petr ; Malý, Karel ; Mazáčková, Jana ; Machová, Barbora ; Milo, Peter ; Plaček, Miroslav ; Šabatová, Klára ; Těsnohlídek, Jakub ; Zimola, David ; Žahourková, Alena ; Hejhal, Petr
Výstavní katalog představuje jednu z důležitých možností jak podrobně informovat veřejnost o historické krajině Českomoravské vrchoviny, dochování jejích památek, stavu jejich poznání a možnostech jejich dokumentace. Dobrá informovanost zvyšuje šanci na uchování jedinečných dokladů o naší vlastní minulosti v krajině. Krajina je důležitým svědkem historických změn v krajině. Pro pravěk je z hlediska stavu dochování archeologických památek krajina dokonce svědkem jediným. Českomoravská vrchovina je v tomto směru jednou z výjimečných oblastí. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o okrajové území, které není výrazně poznamenáno neustále probíhající destrukcí historické kulturní krajiny. V katalogu jsou představeny v kapitolách okruhy výzkumu. Na konci je uveřejněn katalog předmětů dokumentující hmotnou kulturu pro všechny zkoumané periody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vrcholně středověká hornická sídliště se zvláštním zřetelem k lokalitě Kremsiger (k.ú. Přísečnice).
Derner, Kryštof ; Hrubý, Petr (vedoucí práce) ; Schwabenicky, Wolfgang (oponent)
(česky) Jádrem práce je zpracování výzkumu hornického sídliště na Kremisgeru v Krušných horách. Podařilo se prokázat, že jeho zástavba byla organizovaná a snad byla založena na vyměřených parcelách. Archeologický odkryv se se štěstím zaměřil na dům, kde probíhala v malém měřítku metalurgie stříbra. V práci jsou hledány analogie a možnosti intepretace zjištěných technologií. Rozbor i srovnání s jinými sídlišti ukazuje, že maloobjemové hutnictví nebylo ničím vzácným. Jeho důvody jsou však nejasné. Přínosem výzkumu bylo rovněž získání jednoho z největších souborů vrcholně středověké keramiky z českých Krušných hor. Její analýza naznačuje, že sídliště nebylo vysloveně krátkodobé - trvalo přes dva keramické horizonty. Přes vyvinutý půdorys a některé mimořádné nálezy hmotné kultury (sklo) se nedomníváme, že by se mohlo jednat o zaniklé město. Příklady z jiných lokalit ukazují, že vývoj hornických sídlišť probíhal svou cestou a zpravidla byl spíš inhibován sousedním městem, než že by ho hornické sídliště přerostlo. To by mohl být i případ dvojice Kremsiger - a nedaleké Přísečnice.
Phenomenon of water in mining - gold panning, findings of ore mills in Slovakia.
Fajta, Martin ; Labuda, Jozef (vedoucí práce) ; Hrubý, Petr (oponent)
Fajta, M. 2015: Fenomén vody v baníctve - ryžovanie zlata, nálezy rudných mlynov na Slovensku [Diplomová práca] Voda bola vždy úzko spojená s ťažbou a spracovaním drahých kovov. Buď slúžila ako sekundárny zdroj, z ktorého sa ryžovaním získavalo zlato alebo ako nástroj k ďalšej úprave primárne ťažených rúd. Práca je tak rozdelená na dve časti popisujúce obe z týchto možnosti. V prvej časti práca pojednáva o ryžovaní, prameňom k jeho štúdiu, histórii tejto činnosti na Slovensku a predkladá súčasný stav bádania. Na základe dobových poznatkov od G. Agricolu (1556) sú predstavené jednotlivé druhy splavov, ktoré sa na ryžovanie používali. Súčasťou tejto časti sú aj exkurzy o montánnej archeológii a o pôvode výskytoch zlata na území Slovenska. V druhej časti práca popisuje jednotlivé kroky pri spracovávaní primárne vyťažených rúd. Keďže stredoveké zariadenia určené k tomuto spracovávaniu neboli na Slovensku ešte predmetom výskumu, v práci sú prezentované dva z takýchto skúmaných areálov z územia Českej republiky. V rámci spracovávania rúd je najväčšia pozornosť venovaná rudným mlynom. Najčastejšími dokladmi existencie takýchto mlynov sú mlynské kamene. Tie sa svojimi sústredenými ryhami, ako aj svojou mohutnosťou líšia od stredovekých kameňov k mletiu obilia. Posledné kapitoly práce sú venované takýmto...
Redukce šestimocného chromu v cementových pojivech
Hrubý, Petr ; Šoukal, František (oponent) ; Kalina, Lukáš (vedoucí práce)
Problematika přítomnosti šestimocného chromu v cementových pojivech a možností jeho redukce je, z důvodu toxicity šestimocného chromu a neustálého zpřísňování EU norem, velmi aktuální. Snaha získat cement s koncentrací Cr (VI) pod 2 ppm a udržet tuto hodnotu i během dlouhodobého skladování za současné ekonomické nenáročnosti pro průmyslové užití a bez zhoršení konečných vlastností cementových směsí je hojně studovanou problematikou, pro níž je třeba nalézt vhodné řešení. V této práci byla zkoumána redukční činidla na bázi monohydrátu síranu železnatého v případné kombinaci s dalšími modifikátory. Ke studiu účinnosti redukčních činidel sloužila běžně používaná metoda UV-VIS spektrofotometrie za využití 1,5-difenylkarbazidu jako indikátoru. Byl sledován i vliv přídavku redukčního činidla na mechanické vlastnosti, a to pomocí zkoušky pevnosti v tlaku.
Metodika dokumentace drobných památek
Hrubý, Petr ; Altová, Eva ; Kadlec, Antonín
Předkládaná metodická publikace si klade za cíl popsat základní principy dokumentace drobných památek. V první řadě jednoduchými metodami, které jsou vesměs jednoduše dostupné všem dokumentátorům a badatelům, kteří se drobnými památkami za- bývají či chtějí zabývat. V druhém plánu jsou popsány a naznačeny cesty složitějších a specializovanějších dokumentačních metod vyžadující však specializovanou techniku a znalost příslušných dovedností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza práce s fanoušky SK DYNAMO České Budějovice
Hrubý, Petr ; Kotáb, Jiří (vedoucí práce) ; Kuchár, Róbert (oponent)
Cílem diplomové práce je najít a zanalyzovat faktory, které ovlivňují návštěvnost domácích fotbalových zápasů SK Dynamo České Budějovice. Důraz je kladen právě na práci s fanoušky. Teoretická část se vztahuje k řešenému tématu, kdy se zabývá determinanty poptávky po sportu, teorií sportovního produktu i samotného fanouška. V praktické části je blíže představen klub SK Dynamo České Budějovice, zpracován rozbor jednotlivých faktorů ovlivňující poptávku po zápasech klubu a určení jejich významnosti. Následuje kapitola o práci s fanouškem, kde jsou nejprve charakterizovány prvky sportovního produktu a následně marketingové prvky klubu. Kapitoly praktické části jsou podpořeny výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi fanoušky SK Dynamo České Budějovice. Diskuse a závěr shrnují analyzované výsledky, hodnotí práci s fanoušky a v neposlední řadě jsou zde popsány možné kroky pro zlepšení návštěvnosti a práce s fanoušky klubu.
Finanční analýza podniku Jednota, spotřební družstvo Č. Budějovice
Hrubý, Petr ; Slunčík, Peter (vedoucí práce) ; Špička, Jindřich (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracovat ucelenou finanční analýzu podniku Jednota, spotřební družstvo České Budějovice pro období 2006-2010, podle které bude možné zhodnotit finanční zdraví podniku a jeho stabilitu v čase. Práce je standardně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Finanční metody použité v této práci jsou následující: vertikální a horizontální analýza, bilanční pravidla, poměrové ukazatele, pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu, ukazatel EVA, bonitní a bankrotní modely. Údaje v práci vychází z veřejně dostupných účetních výkazů. V práci se vyskytuje i mezipodnikové srovnání se společností Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hrubý, Patrik
5 Hrubý, Pavel
9 Hrubý, Petr
2 Hrubý, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.