Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
On a molecular theory of water
Jirsák, Jan ; Nezbeda, Ivo (vedoucí práce) ; Hrubý, Jan (oponent) ; Kolafa, Jiří (oponent) ; Jungwirth, Pavel (oponent)
Souhrn Voda je nejdůleŽitějšíkapalirrou na Zelni, ale pŤes nesmírnéúsilíjsrne jíještě zcela neporozumě]i. U vody byla potvrzena Ťad'a termodynamických anomá]ií (napŤ. maximum hustoty pŤi 4.C) a jejich výskyt byl intuitivně dán do sou- vislosti se si]nou mezimolekulární asociativní siiou, tj. vodíkovou vazbou' }íicméně,dosud neb5,la zformuIována rigorózní mo]ekuiární teorie. Předkláclaná práce se snažínavrhnout a aplikovat rigorózní statisticko- -mechanický přístrrp k vodě' Tento přístup je za|oŽen na nedávných po- znatcích, žestruktura asociativních tekutin je určena předevšímkrr{tkoáo- sa}rovýnri silanri (jak odpudivýrni, tak přitažlivýrni). Tato skutečnostnám umoŽňuje aplikovat poruchovou teorii a pouŽít krátkodosahový model jako referenci. Vlastnosti krátkodosahového referenčníhomodelu jsou potéodhad- nuty pomocí jednoduchého, tzv. primitivního, modelu. Primitivní modely se analyticky konstruují tak, aby reprod.ukovaly struktury krátkodosahového referenčníhomode]u a přítom zachovaly jednoduchost interakcí dostatečnou k teoretickému popisu' Příspěvek primitivního modelu vyjádřený Werthei- movotl TPT2 je použit jako referenčníčlenv poruchovém rozvoji. Stavová r.ovnice se potonr doplní o disperzní a dipól-clipólový korekčníčlen' Hlavní výsledky práce jsou následující: (i) Je vyietŤováno chování jedno- duché...
Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury
Blahut, Aleš ; Hrubý, Jan
Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení D2-Termodynamika. Aparatura umožňuje kalibrace teploměrů s přesností v řádu tisícin kelvinu v širokém rozsahu teplot. Provedená měření dále ukázala některé parazitní jevy daných termočlánků a byla navržena opatření pro jejich eliminaci.
Investigation of droplet nucleation in CCS relevant systems – design and testing of the expansion chamber
Čenský, Miroslav ; Hrubý, Jan ; Vinš, Václav ; Hykl, Jiří ; Šmíd, Bohuslav
A unique in-house designed experimental apparatus for investigation of nucleation of droplets in CCS relevant systems is being developed by the present team. The apparatus allows simulating various processes relevant to CCS technologies. Gaseous mixtures with CO2 are prepared in a Mixture Preparation\nDevice (MPD) based on accurate adjustment of flow rates of individual components [EPJ Web of Conferences 143, 02140 (2017)]. The mixture then flows into an expansion chamber, where it undergoes a rapid adiabatic expansion. As a consequence of adiabatic cooling, the mixture becomes supersaturated and nucleation and simultaneous growth of droplets occurs. In this study, we describe the design and testing of the expansion part of the experimental setup. The rapid expansion was realized using two valve systems, one for low pressures (up to 0.7 MPa) and the other for high pressures (up to 10 MPa). A challenge for a proper design of the expansion system is avoiding acoustic oscillations. These can occur either in the mode of Helmholtz resonator, where the compressible gas in the chamber acts as a spring and the rapidly moving\ngas in the valve system as a mass, or in the “flute” mode, where acoustic waves are generated in a long outlet tubing.\n
Surface tension of aqueous binary mixtures under the supercooled conditions – Development of the measuring technique and preliminary data for water + lower alcohols
Vinš, Václav ; Hykl, Jiří ; Nikl, Zbyněk ; Čenský, Miroslav ; Hrubý, Jan
An experimental apparatus originally developed for the measurement of surface tension of supercooled water was modified such that it allows for measurement of binary aqueous mixtures. The measuring principle based on the capillary rise technique is similar to that employed in the previous measurements with pure water [J. Hrubý et al., J. Phys. Chem. Lett. 5 (2014) 425 and V. Vinš et al., J. Phys. Chem. B 119 (2015) 5567]. The temperature dependence of the surface tension is determined from the\nmeasured height of the liquid column elevated in a vertical capillary tube with an inner diameter of 0.32 mm. The aqueous liquid rises to a height of 60 mm to 95 mm depending on the solute concentration and the temperature. Preliminary tests performed with the binary mixtures of water with methanol, ethanol, and n-propanol at various concentrations and temperatures down to –28 °C approved functionality of the measuring technique. Some difficulties, such as influence of impurities on the liquid column elevation or formation of bubbles in the liquid column, were observed. The experimental apparatus is further being modified in order to obtain more accurate data for various aqueous mixtures.
Experimental research of heterogeneous nuclei in expansion chamber
Bartoš, O. ; Hrubý, Jan ; Kolovratník, M.
An expansion chamber has been developed to investigate experimentally homogeneous and heterogeneous nucleation processes in steam. A chamber design allows to measure in the laboratory but also in power plants using the steam withdrawn from the steam turbine. The purpose of the device is to provide a new approach to study the physics of non-equilibrium wet steam formation, which is one of the factors limiting the efficiency and reliability of steam turbines. The expanded steam or a known mixture of steam with a non-condensable gas rapidly expands in the expansion chamber. Due to adiabatic cooling, the temperature drops below the actual dew point. When reaching a sufficiently high supersaturation, droplets are nucleated. By tuning the supersaturation in the so-called nucleation pulse, particles of various size ranges can be activated. This fact is used in the present study to measure the aerosol particles present in the air. Homogeneous nucleation was negligible in this case. The experiment demonstrates the functionality of the device, data acquisition system and data evaluation methods.
Vybrané problémy transformace výsledku hospodaření podle českých účetních předpisů na základ daně z příjmů právnických osob
Hrubý, Jan ; Purina, Marina (vedoucí práce) ; Hora, Michal (oponent)
Bakalářská práce definuje pojmy účetního výsledku hospodaření a základu daně a věnuje se počítání základu daně upravováním účetního výsledku hospodaření pro účely výpočtu daně z příjmu právnických osob v České republice. Práce vychází z Přiznání k dani z příjmu právnických osob a je podle sledu řádků tohoto dokumentu i řazena. U vybraných řádků zmíněného formuláře práce nejprve teoreticky rozebírá obsah daného řádku a poté na příkladu vybrané společnosti i ukazuje praktickou aplikaci. Práce je inspirována zejména Zákonem o dani z příjmů a Zákonem o účetnictví.
Consistency of empirical corrections of the classical nucleation theory for nucleation in steam with nucleation experiments and molecular simulations
Hrubý, Jan ; Duška, Michal ; Němec, Tomáš ; Kolovratník, M.
We compare experimental nucleation rates for water vapour in various carrier gases, nucleation rates deduced from empirical adjustments of the classical nucleation theory (CNT) earlier developed to reproduce pressure and optical data for condensing steam flows in converging-diverging nozzles and turbine stages, and ucleation rates obtained from molecular simulations. Results of original molecular dynamic simulations for TIP4P/2005 force field in the NVE conditions are provided. New experimental nucleation rate data sets are generated based on empirical CNT corrections by Valha and Nedbal (1980) and by Petr and Kolovratník (2011). Correction of the CNT for non-isothermal nucleation conditions is applied to experimental, simulated and the derived experimental data. The derived experimental\nnucleation rate data follow a similar temperature trend as the nucleation rate data for water vapour in carrier gases at lower temperatures. The ratio of observed nucleation rates to CNT predictions decreases more steeply with temperature than the empirical correction by Wölk et al. (2002). Ratios of nucleation rates computed from molecular simulations to CNT predictions do not show a significant temperature trend.
Metodika pro výpočty ventilačních ztrát a tepelného zatížení boku zubu
Bauer, Petr ; Bartoš, Ondřej ; Hrubý, Jan ; Kordík, Jozef ; Krátký, Tomáš ; Sedlář, Milan
Tato zpráva obsahuje výsledky experimentů identifikujících některé termofyzikální vlastnosti olejové mlhy v testované převodovce. Hlavní část zprávy tvoří parametrická studie závislosti ventilačních ztrát převodového kola na radiální a axiální vůli krytů a na otáčkách. Tato parametrická studie se opírá především o výsledky numerických simulací proudění (CFD analýzu). Pro výchozí konfiguraci krytů je vypočtený ztrátový výkon ještě porovnáván s hodnotami získanými na základě teoretických vztahů vycházejících z jednorozměrných rychlostních profilů nad hladkým a drsným povrchem. Přehled těchto vztahů včetně jejich odvození je rovněž součástí zprávy.\nV rámci numerických simulací je rovněž studován vliv tvaru zubu na ztrátový výkon generovaný na ozubení, který tvoří rozhodující část celkových ventilačních ztrát. Zbroušení zubu představuje technologicky snadno realizovatelnou úpravu, a mohlo by tak mít bezprostřední praktický přínos. Ve zprávě jsou provedeny simulace pro různou míru zkosení zubu, které potvrdí očekávané zlepšení aerodynamických vlastností ozubení při snížení náběžné hrany.\nPoslední část zprávy tvoří formulace okrajových podmínek pro numerický výpočet tepelné bilance ozubeného kola. Jedná se o informace, které budou podrobněji dokumentovány v navazujících výzkumných zprávách.\n
Temperature and pressure correlation for volume of gas hydrates with crystal structures sI and sII.
Vinš, Václav ; Jäger, A. ; Hielscher, S. ; Span, R. ; Hrubý, Jan ; Breitkopf, C.
The temperature and pressure correlations for the volume of gas hydrates forming crystal structures sI and sII developed in previous study [Fluid Phase Equilib. 427 (2016) 268], focused on the modeling of pure gas hydrates relevant in CCS, were revised and modified for the modeling of mixed hydrates in this study. A universal reference state at temperature of 273.15 K and pressure of 1 Pa is used in the new correlation. Coefficients for the thermal expansion together with the reference lattice parameter were simultaneously correlated to both the temperature data and the pressure data for the lattice parameter. The new correlation is in good agreement with the experimental data over wide temperature and pressure ranges from 0 K to 293 K and from 0 to 2000 MPa, respectively. The new correlation provides significantly better agreement with the experimental data for sI hydrates compared to the original correlation. The results of both correlations are comparable in case of sII hydrates.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 HRUBÝ, Jiří
10 Hrubý, Jakub
1 Hrubý, Jaromír
7 Hrubý, Jaroslav
2 Hrubý, Jiří
1 Hrubý, Josef
1 Hrubý, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.