Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn - a follow-up study
Zubatá, Karolína ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova University of Porto Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Faculty of Pharmacy Katedra farmakologie a toxikologie Department of Biological Sciences Student: Karolína Zubatá Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultanti: Susana Rocha, Ph.D., prof. Alice Santos-Silva, Ph.D. Název diplomové práce: Biomarkery oxidačního stresu erytrocytů u novorozence - follow-up studie Oxidační stres (OS) bývá primárně spojován s patologickými stavy, byl však popsán i u zdravých, v termínu narozených dětí, a to v důsledku drastických změn, kterými organismus novorozence během a po porodu prochází. Cílem naší práce bylo pomocí vhodných biomarkerů proměřit hladiny OS v erytrocytech (RBC) novorozenců a přispět k porozumění toho, jak se organismus adaptuje na vnější prostředí. Tato problematika není plně prozkoumána a chybí oficiální referenční hodnoty. Vzorky krve byly získány od malého počtu subjektů (n = 8) a to dvakrát - v den narození (pupečníková krev) a po dvou měsících, jako follow-up vzorky (periferní krev). V nemocnici byla provedena základní hematologická a biochemická vyšetření, naše experimentální data zahrnují proměření několika biomarkerů OS v různých frakcích krve (RBC membrány, plasma a celé RBC): membránově vázaný hemoglobin (MBH), peroxidace lipidů (LPO), kvantifikace...
Exercise as Medicine. Growth Hormone Response to High-intensity Interval Training
Bažantová, Michaela ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Michaela Bažantová Školitel: Ass. Prof. Petr Nachtigal, Ph.D. Název diplomové práce: Exercise as Medicine: Growth Hormone Response to High- -intensity Interval Training Současný výzkum zaměřený na vyplavování růstového hormonu v souvislosti se cvičením je součástí širšího tématu souvisejícího s pozitivním účinkem vysoko intenzivního intervalového tréninku na zdraví, a proto také patří k tématu "cvičení jako lék". Víme, že v několika systémech našeho organismu (jako je kardiovaskulární systém, kosterní systém atd.) je náš genom maladaptován. To ukázal již Booth et al. ve svých výzkumech. Na vině je pokles fyzické aktivity dnešní společnosti ve srovnání s našimi předky. Proto I reakce růstového hormonu na cvičení je snížena. Je několik mechanismů, jako je zvýšená koncentrace laktátu v krvi, zvýšená koncentrace vodíkových iontů v krvi, afferentní signály ze svalových vláken, které jsou považovány za hlavní podněty pro vyplavení růstového hormonu vyvolaného cvičením. Cílem tohoto výzkumu je studium možného metabolického podnětu relativní svalové hypoxie, což je poměr mezi poptávkou po energii a dostupností kyslíku, jako hlavního regulátoru produkce růstového hormonu.
Hodnocení svalové síly u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity
Voplakalová, Sabina ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Sabina Voplakalová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Hodnocení svalové síly u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity Cílem této práce bylo zpracovat dosavadní poznatky o složení lidského těla, svalové síle v závislosti na různém stupni fyzické aktivity a také metodách, kterými je lze hodnotit. Dalším cílem bylo sesbírání vlastních dat u zvolené skupiny osob dostupnými přístroji a nalezení statisticky významných souvislostí mezi jednotlivými parametry. Do skupiny měřených osob bylo zařazeno 24 zdravých, různě fyzicky aktivních jedinců ve věku 21-27 let (10 mužů, 14 žen), kteří byli podle průměrného energetického výdeje rozděleni do dvou skupin. Shromažďování dat zahrnovalo základní antropometrická měření, stanovení složení těla pomocí bioimpedanční spektroskopie, spirometrických parametrů a svalové síly pomocí digitálního pinchgrip/myometru. Významné statistické odlišnosti mezi měřenými skupinami byly prokázány u výšky, hmotnosti, indexu tělesné hmotnosti a vrcholové výdechové rychlosti. Při hodnocení maximální síly byly skupiny odlišné u flexe kotníku a flexe lokte. Maximální síla korelovala s energetickým výdejem ve všech svalových skupinách, ale už ne všude při...
Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen
Josková, Věra ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Vlček, Jiří (oponent) ; Kacerovský, Marian (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Věra Josková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název dizertační práce: Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen Úvod a cíle: Bioimpedanční spektroskopie (BIS) je neinvazivní metoda stanovující na základě rezistence tkání množství tělesných tekutin a jejich distribuci do extracelulárního (ECW) a intracelulárního prostoru (ICW). V minulosti byla aplikována v mnoha klinických studiích u různých skupin pacientů, dále u zdravých jedinců zejména k hodnocení složení těla a v neposlední řadě nachází svá uplatnění v nutričním poradenství. Nicméně u kriticky nemocných pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (JIP) ani u těhotných žen není zatím tato metoda využívána v běžné klinické praxi. Obě tyto skupiny spojuje stav zvýšeného množství tělesných tekutin. Z tohoto důvodu je aplikace BIS u obou výše popsaných skupin opodstatněná. Hlavními cíli této dizertační práce proto bylo: 1) podrobně popsat princip a dosavadní využití BIS; 2) použít BIS ke stanovení míry hyperhydratace polytraumatizovaných pacientů (PP), následně získaná data vyhodnotit vzhledem k dalším sledovaným parametrům; 3) popsat vývoj změn ve...
Hodnocení svalové výdrže u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity
Pospíšilová, Markéta ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Cílem této práce je porovnat svalovou výdrž u skupiny osob s rozdílnou fyzickou aktivitou. Pro tuto diplomovou práci jsme vybrali 24 osob, konkrétně 14 žen a 10 mužů ve věku 21-27 let a rozdělili jsme je do dvou skupin podle množství denní vydané energie na aktivní a neaktivní jedince. Protože se při fyzické aktivitě mění i poměr jednotlivých složek těla, bylo součástí této práce i antropometrické měření, kde jsme zjišťovali složení těla měřených objektů metodou bioimpedance, jejich váhu a výšku. Měřené objekty jsme také podrobili spirometrii. Poté jsme pomocí myometru a síly stisku paže zkoušeli svalovou výdrž na vybraných svalových skupinách v polovině naměřené maximální sily. Zjistili jsme významné rozdíly ve svalové výdrži různých svalových skupin. U některých svalových skupin jsme prokázali významně vyšší hodnoty svalové výdrže (měřené jako čas testu výdrže a plocha pod křivkou závislosti svalové síly na čase) u skupiny osob s vyšším denním energetickým výdejem. Podařilo se nám prokázat významnou asociaci svalové výdrže s energetického výdejem a parametry složení těla i spirometrickými parametry.
Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity
Patková, Anna ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Havel, Eduard (oponent) ; Kacerovský, Marian (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity Úvod a cíl: Nepřímá kalorimetrie je zlatým standardem pro stanovování energetického výdeje (EE). Ten je v současné době považován za nejlepší ukazatel energetických potřeb jedince - a to jak ve zdraví, tak v nemoci. Ačkoliv se polytrauma a gravidita mohou na první pohled zdát jako dva fyziologicky naprosto odlišné stavy, z metabolického hlediska jsou si do jisté míry podobné. Jak u polytraumatu, tak v pozdní fázi těhotenství dochází vlivem katabolizmu ke zvyšování energetického výdeje a objevuje se inzulinová rezistence. Nejen těmito společnými znaky se tyto dvě skupiny odlišují od zdravých jedinců a netěhotných žen. Cílem této disertační práce bylo popsat metabolizmus polytraumatizovaných pacientů a zdravých gravidních žen společně s faktory, které ho ovlivňují. Kromě energetického výdeje se tato práce věnuje respiračnímu kvocientu (RQ; v případě polytraumatu navíc ve vztahu k nepřímým prognostickým markerům), který charakterizuje míru oxidace jednotlivých nutričních substrátů. U gravidních žen byla práce...
Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity
Patková, Anna ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Havel, Eduard (oponent) ; Kacerovský, Marian (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity Úvod a cíl: Nepřímá kalorimetrie je zlatým standardem pro stanovování energetického výdeje (EE). Ten je v současné době považován za nejlepší ukazatel energetických potřeb jedince - a to jak ve zdraví, tak v nemoci. Ačkoliv se polytrauma a gravidita mohou na první pohled zdát jako dva fyziologicky naprosto odlišné stavy, z metabolického hlediska jsou si do jisté míry podobné. Jak u polytraumatu, tak v pozdní fázi těhotenství dochází vlivem katabolizmu ke zvyšování energetického výdeje a objevuje se inzulinová rezistence. Nejen těmito společnými znaky se tyto dvě skupiny odlišují od zdravých jedinců a netěhotných žen. Cílem této disertační práce bylo popsat metabolizmus polytraumatizovaných pacientů a zdravých gravidních žen společně s faktory, které ho ovlivňují. Kromě energetického výdeje se tato práce věnuje respiračnímu kvocientu (RQ; v případě polytraumatu navíc ve vztahu k nepřímým prognostickým markerům), který charakterizuje míru oxidace jednotlivých nutričních substrátů. U gravidních žen byla práce...
Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn - a follow-up study
Zubatá, Karolína ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova University of Porto Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Faculty of Pharmacy Katedra farmakologie a toxikologie Department of Biological Sciences Student: Karolína Zubatá Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultanti: Susana Rocha, Ph.D., prof. Alice Santos-Silva, Ph.D. Název diplomové práce: Biomarkery oxidačního stresu erytrocytů u novorozence - follow-up studie Oxidační stres (OS) bývá primárně spojován s patologickými stavy, byl však popsán i u zdravých, v termínu narozených dětí, a to v důsledku drastických změn, kterými organismus novorozence během a po porodu prochází. Cílem naší práce bylo pomocí vhodných biomarkerů proměřit hladiny OS v erytrocytech (RBC) novorozenců a přispět k porozumění toho, jak se organismus adaptuje na vnější prostředí. Tato problematika není plně prozkoumána a chybí oficiální referenční hodnoty. Vzorky krve byly získány od malého počtu subjektů (n = 8) a to dvakrát - v den narození (pupečníková krev) a po dvou měsících, jako follow-up vzorky (periferní krev). V nemocnici byla provedena základní hematologická a biochemická vyšetření, naše experimentální data zahrnují proměření několika biomarkerů OS v různých frakcích krve (RBC membrány, plasma a celé RBC): membránově vázaný hemoglobin (MBH), peroxidace lipidů (LPO), kvantifikace...
Asociace fázového úhlu s parametry energetického metabolismu u pacientů s CHOPN
Kovářová, Lenka ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Lenka Kovářová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název rigorózní práce: Asociace fázového úhlu s parametry energetického metabolismu u pacientů s CHOPN Klíčová slova: Chronická obstrukční plicní nemoc, energetický metabolismus, nepřímá kalorimetrie, fázový úhel Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje závažné zánětlivé onemocnění s neustále stoupající celosvětovou prevalencí. Vedle charakteristického postižení dýchacích cest s progresivním poklesem plicních funkcí, je spojena se vznikem významných systémových účinků, které přispívají k závažnosti zdravotního stavu. Kromě toho jsou u pacientů s CHOPN pozorovány metabolické změny související s probíhajícím systémovým zánětem, zvýšenými respiračními nároky, nevhodnou nutriční podporou a farmakoterapií. V této práci jsme se zaměřili na zjištění asociace mezi fázovým úhlem (PA), prediktorem stavu buněčné hmoty, získaným metodou bioimpedanční analýzy a parametry energetického metabolismu, k jejichž stanovení jsme použili indirektní kalorimetrii. Celkem bylo vyšetřeno 50 pacientů se stabilní fází CHOPN, kteří byli rozděleni podle pohlaví a naměřeného PA s hraniční hodnotou 5. U skupiny s PA < 5 jsme pozorovali...
Effects of exotic plant extracts on proliferation and migration of normal human dermal fibroblasts
Lehečková, Zdeňka ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Cíl práce: Hojení ran je fyziologický, vysoce organizovaný složitý proces vedoucí k obnovení tkáně po zranění. Dynamická souhra mezi buněčnými a extracelulárními komponentami zapojenými do tohoto procesu je zásadní pro správné hojení ran, které má za následek obnovení integrity tkáně. Samojské ostrovy v Jižním Pacifiku jsou považovány za jedno z nejzachovalejších míst planety. Místní exotické rostliny jsou široce používány původními obyvateli k léčbě různých kožních poranění. Léčivé účinky těchto tradičně používaných druhů rostlin jsou nicméně z vědeckého hlediska málo prostudovány. Metody: Analyzovali jsme účinky 16-ti samojských rostlinných extraktů pro jejich potenciální hojivé vlastnosti pomocí hodnocení proliferace a migrace dermálních fibroblastů. Pro vyhodnocení těchto buněčných dějů byly použity in vitro kvantifikace DNA a "scratch wound" test. Výsledky: Screening všech extraktů ukázal různé účinky na proliferaci a migraci buněk s patrnou koncentrační závislostí. Konkrétně bylo při nejvyšší koncentraci 512 µg/ml cytotoxických 8 extraktů, zatímco při koncentraci 32 µg/ml výrazně redukovaly proliferaci fibroblastů 3 extrakty. Účinky na migraci buněk korelovaly s výsledky zkoušek proliferace. Na základě screeningových dat byly pro další hodnocení vybrány 3 extrakty z rostlinných druhů...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hronek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.